intTypePromotion=3

Khuyến cáo của hội tim mạch Quốc gia Việt Nam về chẩn đoán và điều trị suy tim: Cập nhật 2008

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
459
lượt xem
236
download

Khuyến cáo của hội tim mạch Quốc gia Việt Nam về chẩn đoán và điều trị suy tim: Cập nhật 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Suy tim là diễn biến cuối cùng của nhiều bệnh tim mạch, làm giảm hoặc mất hẳn sức lao động của bệnh nhân và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.Cao huyết áp là một trong những nguyên nhân gây suy tim.Trước đây, khi nói đến suy tim người ta hay nghĩ đến tình trạng suy giảm chức năng co bóp của quả tim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khuyến cáo của hội tim mạch Quốc gia Việt Nam về chẩn đoán và điều trị suy tim: Cập nhật 2008

 1. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM: CAÄP NHAÄT 2008 Tröôûng tieåu ban : PGS. TS. Phaïm Nguyeãn Vinh UÛy vieân : PGS. TS. Huyønh Vaên Minh GS. TS. Nguyeãn Laân Vieät GS. Thaïch Nguyeãn ThS. Hồ Huỳnh Quang Trí GS Trần Đỗ Trinh GS Phạm Gia Khải GS. TSKH. Nguyeãn Maïnh Phan GS.TS Hoàng Trọng Kim GS Nguyễn Huy Dung GS Nguyễn Phú Kháng BS Nguyễn Thị Tuyết Minh TS Nguyễn Thị Dung
 2. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Cô cheá vaø moâ hình suy tim Cô cheá suy tim: tieán trieån theo thôøi gian Moâ hình tim thaän (cardiorenal model): suy tim do öù nöôùc vaø muoái Moâ hình huyeát ñoäng (hemodynamic model): suy tim do ng suy bôm vaø co maïch ngoaïi vi ch Moâ hình thaàn kinh hormone (neurohormonal model): taêng hoaït thaàn kinh vaø noäi tieát/ suy tim (cuoái 80s vaø ñaàu 90s) Hieän nay: moâ hình cô sinh hoïc (biomechanical model): suy tim do bieán ñoåi phaân töû, taùi caáu truùc TL: Mann DL, Bristow MR. Mechanisms and model s in Heart Failure. Circulation 2005; 111: 2837 - 2849 2
 3. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Sinh beänh hoïc cuûa suy tim nh (Pathogenesis of Heart Failure) Suy tim khôûi ñaàu baèng 1 soá bieán coá ng laøm giaûm bôm Cô cheá buø tröø: hoaït hoùa giao caûm, kích hoaït renin – angiotensin vaø heä cytokine Taùi caáu truùc thaát traùi khi cô cheá buø tröø caïn kieät TL: Mann DL, Bristow MR. Mechanisms and model s in Heart Failure. Circulation 2005; 111: 2837 - 2849 3
 4. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Quan ñieåm ñieàu trò theo cô cheá môùi Cô cheá biomechanical: Thay ñoåi quan ñieåm ñieàu trò suy tim Khoâng chæ duøng thuoác (UCMC, cheïn thuï theå AGII, cheïn ng beâta, ñoái khaùng aldosterone, lôïi tieåu…); coøn caàn bieän ng phaùp cô hoïc (taïo nhòp 2 buoàng thaát, phaãu thuaät…) ng 4
 5. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Quy trình chaån ñoaùn suy tim Nghi ngôø roái loaïn chöùc Nghi ngôø suy tim (vì t/c naêng TT (vì t/c thöïc theå) thöïc theå vaø cô naêng) Löôïng ñònh beänh tim baèng ECG, Xquang ng nh ng Bình thöôøngng ngöïc hoaëc peptides baøi natri (khi coù theå) Ít khaû naêng suy tim hay roái loaïn chöùc naêng TT Traéc nghieäm baát thöôøng ng Bình thöôøngng Sieâu aâm tim (chuïp maïch xaï kyù hoaëc ch Ít khaû naêng suy tim hay aûnh coäng höôûng töø – neáu coù theå nh ng ng roái loaïn chöùc naêng TT Traéc nghieäm baát thöôøng ng Löôïng ñònh : nguyeân nhaân, möùc ñoä, yeáu toá ng laøm naëng vaø kieåu roái loaïn chöùc naêng tim ng Caùc traéc nghieäm phuï trôï cho chaån ñoaùn (TD : chuïp ÑMV) Löïa choïn ñieàu trò Peptides baøi Natri (Natriuretic peptides) : BNP, NT-pro BNP TL : Cleland J et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of heart failure : executive summary (update TT : Thaát traùi 2005). Eur. Heart J. 2005 ; 26 : 1115-1140 Eur. 1115- 5
 6. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Khaûo saùt ban ñaàu nhaèm löôïng ñònh suy tim ng Loaïi I: 1. Beänh söû vaø khaùm thöïc theå toaøn dieän nhaèm xaùc ñònh caùc roái loaïn tim nh hoaëc ngoaøi tim coù theå daãn ñeán suy tim hoaëc laøm naëng (MCC: C) ng 2. Beänh söû söû duïng röôïu, ma tuùy, hoùa trò… (MCC: C) nh ng 3. Khaû naêng sinh hoaït haøng ngaøy (MCC:C) ng 4. Caân naëng, chieàu cao, BMI, huyeát aùp tö theá ñöùng, tình traïng dòch cô ng ng ng theå (MCC:C) 5. Huyeát ñoà, TPTNT, ñieän giaûi ñoà (bao goàm calcium vaø magnesium), BUN, creatinine huyeát thanh, ñöôøng maùu luùc ñoùi, lipid maùu, chöùc ng naêng gan, TSH (MCC:C) 6. ECG 12 chuyeån ñaïo; xq ngöïc (sau tröôùc vaø nghieâng) (MCC:C) 7. Sieâu aâm tim; chuïp buoàng thaát qua xaï hình neáu caàn (radionuclide ng ventriculography) (MCC:C) 8. Chuïp ÑMV/ ñau thaét ngöïc hoaëc TMCB naëng – ngoaïi tröø b/n khoâng ng khaû naêng taùi löu thoâng maïch (MCC:B) ch MCC: möùc chöùng côù ng 6
 7. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM ECG/ chaån ñoaùn suy tim ECG bình thöôøng : caån thaän khi chaån ñoaùn suy tim ng TL : Cleland J et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of heart failure : executive summary (update 2005). Eur. Heart J. 2005 ; 26 : 1115-1140 7
 8. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Natriuretic peptides/chaån ñoaùn suy tim BNP, NT-proBNP Noàng ñoä bình thöôøng/khoâng ñieàu trò suy tim : ít khaû ng ng/khoâ naêng suy tim Yeáu toá tieân löôïng/suy tim ng/suy Giuùp chaån ñoaùn : ST taâm thu, ST taâm tröông TL : Cleland J et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of heart failure : executive summary (update 2005). Eur. Heart J. 2005 ; 26 : 1115-1140 8
 9. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Sieâu aâm tim/ chaån ñoaùn suy tim Raát quan troïng ng Phöông tieän höõu ích : khaûo saùt roái loaïn chöùc naêng tim luùc nghæ Phaân xuaát toáng maùu : phaân bieät ST taâm thu vaø ST ng taâm tröông PXTM < 40% ST tâm thu 9
 10. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Traéc nghieäm gaéng söùc/chaån ñoaùn suy tim ng c/cha Ít söû duïng trong thöïc haønh laâm saøng ng nh ng Tuy nhieân : TNGS bình thöôøng/khoâng ñieàu trò suy tim ng/khoâ -> loaïi tröø chaån ñoaùn suy tim 10
 11. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Mục tiêu điều trị Giảm triệu chứng cơ năng và cải thiện khả năng vận động Ngăn cản tiến triển (giảm tái cấu trúc – remodeling) Kéo dài đời sống 11
 12. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Các giai đoạn trong sự tiến triển của suy tim Coù nguy cô suy tim Suy tim Giai ñoaïn A Giai ñoaïn B Giai ñoaïn C Nguy cô cao suy tim Coù beänh tim Coù beänh tim thöïc Giai ñoaïn D khoâng beänh tim thöïc thöïc theå nhöng theå tröôùc kia hoaëc Suy tim khaùng trò, theå hoaëc trieäu chöùng khoâng trieäu hieän taïi coù trieäu caàn can thieäp ñaëc cô naêng suy tim chöùng suy tim chöùng cô naêng suy bieät tim Td: . THA Td: Td: b/n coù trieäu . beänh xô vöõa ñoäng . Tieàn söû Td: b/n coù chöùng cô naêng Tieán maïch NMCT trieån beänh tim Trieäu raát naëng luùc nghæ . ÑTÑ Beänh . Taùi caáu truùc ñeán thöïc theå chöùng maëc duø ñieàu trò tim cô . beùo phì thöïc thaát traùi trieäu keøm noäi toái ña (nhaäp chöùng naêng . hoäi chöùng chuyeån hoùa theå . Beänh van cô khoù thôû, meät khaùng vieän nhieàu laàn, hoaëc tim khoâng naêng giaûm gaéng trò luùc xuaát vieän caàn suy nghæ bieän phaùp ñieàu . beänh nhaân söû duïng trieäu chöùng tim söùc thuoác ñoäc vôùi tim; tieàn cô naêng trò ñaëc bieät) söû coù beänh cô tim TL : Hunt SA et al. ACC/AHA 2005 Guideline update for chronic heart failure. Circulation 2005; 112 Sept heart 12
 13. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Điều trị bệnh nhân có nguy cơ cao suy tim (giai đoạn A) Caùc beänh lyù noäi khoa hoaëc loái soáng coù nguy cô cao daãn nh ng ñeán suy tim bao goàm: Beänh THA nh Roái loaïn lipid maùu Ñaùi thaùo ñöôøng ng Loaïn nhòp nhanh Beänh tuyeán giaùp: cöôøng giaùp hoaëc suy giaùp nh ng Nghieän thuoác, nghieän röôïu, nghieän ma tuùy 13
 14. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Chỉ định loại I/ GĐA của suy tim Các bệnh nhân có nguy cơ cao suy tim (THA, rối loạn lipid máu, đái tháo đường) cần được điều trị theo đúng các mục tiêu của khuyến cáo liên quan. Bệnh nhân có nguy cơ cao suy tim, cần được khuyên tránh các chất làm tăng suy tim. Td: thuốc lá, uống rượu quá mức, ma túy. Nhịp thất cần được kiểm soát hoặc phục hồi nhịp xoang trên bệnh nhân có nhịp nhanh trên thất. Điều trị bệnh lý tuyến giáp theo đúng các khuyến cáo. 14
 15. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Chæ ñònh loaïi I vaø IIa/ GÑA cuûa suy tim (caäp nhaät) Loaïi I 1. Khaûo saùt ñònh kyø trieäu chöùng cô naêng vaø thöïc theå suy ng tim/ b/n nguy cô cao (MCC:C) 2. Khaûo saùt khoâng xaâm nhaäp (td: sieâu aâm tim) chöùc naêng tim/ b/n coù tieàn söû gia ñình beänh cô tim hoaëc tieàn söû söû nh duïng thuoác coù ñoäc tính vôùi cô tim (MCC:C) ng Loaïi IIa 1. UCMC/ beänh xô vöõa ñoäng maïch, ÑTÑ, THA coù keøm nh ng ch YTNC tim maïch (MCC:A) ch 2. Cheïn thuï theå Angiotensin II coù theå thay theá UCMC (MCC:C) 15
 16. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Chỉ định loại I/ GĐB của suy tim Tất cả các biện pháp của giai đoạn A cần được áp dụng cho bệnh nhân có tổn thương thực thể tim dù chưa triệu chứng cơ năng. (MCC: A, B, C) Chẹn bêta và UCMC: mọi bệnh nhân sau NMCT bất kể PXTM hay triệu chứng cơ năng của suy tim. (MCC: A) Chẹn bêta và UCMC: mọi bệnh nhân giảm PXTM dù không có tiền sử NMCT và không suy tim. (MCC: A) Chẹn thụ thể angiotensin II: các bệnh nhân không dung nạp được UCMC. (MCC: B) Tái lưu thông động mạch vành (ĐMV). (MCC: A) Sửa van hay thay van: b/n coù heïp hay hôû van coù yù nghóa huyeát ñoäng. ng (MCC: B) 16
 17. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Chæ ñònh loaïi IIa vaø IIb/ suy tim GÑB (caäp nhaät) Loaïi IIa: Ñaët ICD/ BCT TMCB ít nhaát 40 ngaøy sau NMCT, coù PXTM < 30%, coù NYHA 1 döôùi ñieàu trò noäi toái ña, coù khaû naêng soáng treân 1 naêm vôùi theå traïng toát. (MCC:B) ng ng Loaïi IIb Ñaët ICD/ BCT khoâng TMCB coù PXTM < 30%, coù NYHA 1 döôùi ñieàu trò noäi toái ña, coù khaû naêng soáng treân 1 naêm ng vôùi theå traïng toát. (MCC:C) ng 17
 18. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Chỉ định loại III/ GĐB của suy tim Không sử dụng digoxin cho bệnh nhân có PXTM thấp, nhịp xoang mà không có triệu chứng suy tim. Ức chế calci, loại giảm co cơ tim, có thể có hại ở bệnh nhân sau NMCT có PXTM thấp và không triệu chứng suy tim. 18
 19. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Chæ ñònh loaïi I/ GÑC cuûa suy tim (caäp nhaät) 1. Aùp duïng taát caû caùc bieän phaùp ñieàu trò GÑA (MCC: A, B, C) ng 2. Lôïi tieåu vaø haïn cheá muoái/ öù dòch (MCC: E) 3. UCMC/ moïi b/n tröø phi choáng chæ ñònh (MCC: A) ng 4. Moät trong 3 cheïn beâta (bisoprolol, carvedilol hoaëc metoprolol succinate), tröø phi choáng chæ ñònh (MCC: A) ng 5. Cheïn thuï theå AGII (candesartan hoaëc valsartan): b/n khoâng dung naïp UCMC (MCC: A) 6. Traùnh haàu heát khaùng vieâm khoâng steroid, thuoác choáng loaïn nhòp, ñoái nh ng ng khaùng calci (MCC: B) ng 7. Taäp luyeän theå löïc (MCC: B) 8. Ñaët ICD gioáng chæ ñònh cuûa GÑB (MCC: A, B) ng 9. Ñieàu trò taùi ñoàng boä tim (CRT): QRS > 0,12 giaây, PXTM < 35%, nhòp ng xoang, NYHA 3 – 4 maëc duø ñieàu trò noäi toái ña (MCC: A) 10. Theâm thuoác ñoái khaùng aldosterone (spironolactone, eplerenone) ôû ng b/n creatinine maùu < 2,5mg/dL/nam hoaëc < 2 mg/dL/nöõ, K+ < 5 mEq/L 19
 20. KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TIM MẠCH QuỐC GIA ViỆT NAM VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ SUY TIM Söû duïng thuoác ñoái khaùng aldosterone/suy tim ng ng Caân nhaéc söû duïng khi b/n coøn NYHA III-IV maëc duø UCMC vaø ng lôïi tieåu Kali maùu < 5mmol/L vaø creatinine maùu < 250micromol/L Theâm lieàu thaáp : spironolactone 12,5-25mg/ng hoaëc eplerenone 25mg/ngaøy Kieåm tra K+ maùu vaø creatinine/sau 4-6 ngaøy K+ 5-5,5mmol/L : giaûm 50% lieàu ñoái khaùng aldosterone ng Sau 1 thaùng neáu coøn trieäu chöùng cô naêng vaø kali maùu bình ng ng thöôøng : taêng spironolactone 50mg/ngaøy, kieåm tra K+ sau 1 ng y, tuaàn TL : Cleland J et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of heart failure : executive summary (update 2005). Eur. Heart J. 2005 ; 26 : 1115-1140 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản