KĨ THUẬT - CẮT, KHÂU TÚI RÚT DÂY

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
148
lượt xem
11
download

KĨ THUẬT - CẮT, KHÂU TÚI RÚT DÂY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết cách cắt khâu túi rú dây. -Cắt khâu được túi rút dây. -Hs yêu thích sản phẩm do mình làm được. -Mẫu túi vải rút dây. Vật liệu dụng cụ cần thiết. +Mảnh vải hoa hoặc màu. +Chỉ khâu và một đoạn len . +Kim khâu ,kéo , thước , phấn vạch , kim băng nhở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT - CẮT, KHÂU TÚI RÚT DÂY

  1. KĨ THU T C T , KHÂU TÚI RÚT DÂY TI T 15 I-M c tiêu: -Bi t cách c t khâu túi rú dây. -C t khâu ư c túi rút dây. -Hs yêu thích s n ph m do mình làm ư c. II- dùng h c t p; -M u túi v i rút dây. V t li u d ng c c n thi t. +M nh v i hoa ho c màu. +Ch khâu và m t o n len . +Kim khâu ,kéo , thư c , ph n v ch , kim băng nh .
  2. III-Ho t ng d y và h c; Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -Khâu ư ng g p mép v i ư c th c hi n 3 hs lên tr l i câu h i . như th nào? Nh n xét cách th c hành ti t trư c . 2- Bài m i : Gi i thi u :Hôm nay cô s hư ng d n các -Hs l ng nghe. em cách c t ,khâu túi v i.rút dây. Gv nêu cho hs bi t rõ: Bài h c này các em s ư c h c 3 ti t . +Ti t 1 cô hư ng d n các em cách o, c t v i , c t , khâu hai bên ph n lu n dây. *Ho t ng 1 : Hư ng d n hs quan sát và nh n xét m u. -Gv gi i thi u m u túi rút dây, hư ng d n hs quan sát túi m u và hình 1 sgk. tr l i các câu h i v c i m hình d ng và -Hs quan sát túi theo hư ng d n
  3. cách khâu t ng ph n c a túi. c a gv và tr l i các câu h i . -H i +Túi làm b ng ch t li u gì? +Túi dây hình gì? + Túi có m y ph n ? -Túi làm b ng v i . ( hoa ,màu). -Túi dây hình ch nh t. +Ph n thân túi ư c khâu như th nào? -Túi có hai ph n : ph n thân túi và ph n lu n dây. -Ph n thân túi ư c khâu theo cách khâu ghép hai m nh v i b ng mũi +Ph n lu n dây có ư ng gì?+ khâu thư ng ( ho c khâu t). -Gv nh n xét ,k t lu n và nêu tác d ng s -Phân lu n dây có ư ng n p d ng c a túi rút dây. l ng dây. *Ho t ng 2: Hư ng d n thao tác kĩ thu t. Gv hư ng d n hs quan sát các hình trong sgk ( t hình 2 – hình 9 _ nêu qui trình -Hs quan sát hình trong sgk và tr l i câu h i sau: và cách th c hi n t ng bư c trong qui
  4. trình c t ,khâu túi rút dây. -Y/c hs nêu qui trình th c hi n c t ,khâu túi v i. - Các qui trình th c hi n là: 1- o c t v i . 2-C t ,khâu ph n lu n dây. Gv ch t l i m t s i m sau: 3-Khâu ph n túi. +Trư c khi c t v a c n vu t th ng v i . 4-L ng dây vào túi. Sau ó ánh d u các i m theo kích thư cnhư trong hình 2 sgk ( và k gv - 2 -3 hs cl i phóng to) và k n i các i m . các ư ng k trên v i th ng và vuông góc v i nhau. -Hs l ng nghe và quan sát m u t ng bư c. +C t v i úng theo ư ng v ch d u . +Khâu vi n các ư ng g p mép t o thành n p l ng dây trư c , khâu ghép hai m nh v i phân túi sau. + Khi b t u khâu ph n thân túi ,c n vòng hai ,ba vòng ch qua mép v i ư ng khâu ch c , không b tu t ch . +Nên khâu b ng ch ôi và khâu b ng mũi khâu t thưa ư ng khâu ch c, ph ng.
  5. * Ho t ng 3 : Hs th c hành khâu túi rút dây. -Gv ki m tr s chu n b v t li u , d ng c th c hành c a hs và nêu y/c th c hành. -T ch c cho hs th c hành o c t v i và c t, g p khâu hai bên ư ng n p ph n lu n dây. -Gv theo dõi , giúp nh ng hs ti p thu ch m, còn lúng túng. -Hs trình bày d ng c h c t p cho ôi b n ki m tra-báo cáo . -Hs th c hành o ,c t v i, khâu hai ư ng n p ph n lu n dây.
  6. TI T 16 Hs th c hành ( ti p theo ti t 1) -GV ki m tra k t qu th c hành c a -Hs trình bày k t qu ti t 1 . hs ti t 1 và y/c hs nh c l i các -3 5 hs nh c l i qui trình c t ,khâu bư c khâu túi rút dây. túi rút dây. -Gv hư ng d n nhanh nh ng thao tác khó. -Hs l ng nghe gv hư ng d n cách Lưu ý nh c hs khâu vòng 2 – 3 khâu vòng ch cho kh i tu t. vòng ch qua mép v i góc ti p giáp gi a ph n thân túi và phân lu n dây gi cho ư ng khâu không b tu t. -Ki m tra s th c hành c a hs và -Hs th c hành khâu. nêu y/c th i gian hoàn thành s n ph m. -Hs th c hành v ch d u và khâu ư ng lu n dây, sau ó khâu ph n thân túi. -Gv quan sát , u n n n ch b o thêm cho nh ng hs còn lúng túng.
  7. 3- C ng c và d n dò : -Y/c hs nh c l i qui trình c t ,khâu - 2 -5 hs nh c l i qui trình. túi rút dây. -V nhà ôn l i thu c các bư c th c hi n c t ,khâu túi rút dây. - Khâu ti p cho hoàn thành s n ph m ti t sau trình bày s n ph m theo nhóm . -Nh n xét ti t h c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản