Kĩ thuật nuôi tôm sú trên cát

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
165
lượt xem
80
download

Kĩ thuật nuôi tôm sú trên cát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kĩ thuật nuôi tôm sú trên cát là cuốn sách giúp cho bà con nông dân có thêm kiến thức và hiểu biết cũng như giải pháp để có thể nuôi trồng tôm sú trên cát thành công và đạt hiệu quả cao về kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ thuật nuôi tôm sú trên cát

 1. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 1 LÔØI NOÙI ÑAÀU -Trong nhöõng naêm gaàn ñaây thì ngaønh coâng nghieäp nuoâi toâm suù trong ao laø moät ngheà ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm ñaàu tö vaø ñang ñöôïc phaùt trieån raát nhanh .Dieän tích nuoâi toâm ñöôïc môû roäng khoâng ngöøng, daãn ñeán dieän tích caùc baõi boài ven bieån vaø ven cöûa soâng ñang daàn bò thu heïp. Sôû dó coù vieäc aáy laø vì: Neáu nhö nuoâi thaønh coâng thì lôïi nhuaän do toâm suù mang laïi seõ raát cao,khoù coù ngaønh naøo saùnh baèng . -Chính vì söï phaùt trieån vöôït baät aáy maø naêm 2001 saûn löôïng toâm nuoâi cuûa nöôùc ta ñaït hôn 150.000 taán vaø goùp phaàn ñöa kim ngaïch xuaát khaåu thuyû saûn caû nöôùc ñaït khoaûng 1,8 tyû ñoâ la. Nhôø nuoâi toâm maø ñaõ giaûi quyeát vieäc laøm cho nhieàu ngöôøi, nhieàu hoä daân ñaõ thoaùt khoûi cuoäc soáng ñoùi ngheøo, ñôøi soáng kinh teá – xaõ hoäi vuøng noâng thoân ven bieån ngaøy caøng khôûi saéc . -Tuy nhieân theo caùc nhaø khoa hoïc trong lónh vöïc nuoâi troàng thuyû saûn thì söï phaùt trieån quaù möùc nhö theá cuûa ngheà nuoâi toâm suù ñaõ vöôït qua taàm tay veà maët kæ thuaät nuoâi vaø trình ñoä quaûn lyù moâi tröôøng toång theå cuûa ngöôøi nuoâi toâm. Ñoàng thôøi söï khan hieám nguoàn toâm gioáng vaø söï lan traøn cuûa dòch beänh laø moät ñieàu khoâng theå traùnh khoûi, vaø hieän taïi ñieàu ñoù ñang dieãn ra. Töø nhöõng baát lôïi ñoù seõ ñöa ñeán naêng suaát nuoâi toâm khoâng ñaït nhö döï kieán, ruûi ro luoân ñe doïa, thaäm chí coù khi phaûi maát traéng . -Vì vaäy vieäc xaây döïng caùc vuøng nuoâi toâm coâng nghieäp treân caùc baõi caùt boû hoang ven bieån ñang laø moät höôùng tieáp caän tích cöïc ñeå giaûi quyeát nhöõng haïn cheá noùi treân .
 2. Download» http://Agriviet.Com GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com
 3. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 2 KYÕ THUAÄT NUOÂI TOÂM SUÙ TREÂN CAÙT I/ THIEÁT KEÁ VAØ XAÂY DÖÏNG TRAÏI . 1/ AO NUOÂI . -Ao nuoâi toâm suù treân caùt hieän nay coù 2 daïng ao nuoâi . 1.1/AO NUOÂI SÖÛ DUÏNG NHÖÏA HDPE, KHOÂNG SÖÛ DUÏNG NEÀN CAÙT . -Duøng caùc thieát bò cô hoïc nhö maùy uûi, maùy ñaøo gaàu ñeå coá ñònh hình daïng cuûa ao, thöôøng thì ao coù daïng hình chöõ nhaät . -Tieán haønh traûi nhöïa HDPE khaép ñaùy ao vaø bôø ao, sau ñoù tieán haønh haøn kín caùc keû hôû ñeå choáng thaåm laäu .
 4. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 3 Tieán haønh traûi nhöïa HDPE -Ao naøy phaûi coù söï ñaàu tö lôùn vì 20.000 ñ/m2 nhöïa HDPE vaø nhöïa naøy raát beàn,khoù bò roø ræ . -Chuù yù ao nuoâi phaûi coù : -Coù roán ñaùy ôû giöõa ao.
 5. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 4 -Coù heä thoáng oáng vaø van xaû nöôùc ñaùy ao . -Coù theå laép oáng si phong ñaùy ao . -Neàn ñaùy ao phaûi coù ñoä cheânh 5% veà roán ñaùy . 1.2/ AO NUOÂI SÖÛ DUÏNG NHÖÏA THÖÔØNG VAØ COÙ NEÀN ÑAÙY BAÈNG CAÙT . -Taïo hình daïng ao coá ñònh gioáng nhö ao söû duïng nhöïa HDPE . -Tieán haønh traûi nhöïa thöôøng khaép ñaùy ao vaø bôø ao sau ñoù haøn kín caùc keû hôû ñeå choáng thaåm laäu . -Sau ñoù ñöa caùt xuoáng ñaùy ao vôùi beà daøy 0,4 – 0,5m vaø sang baèng ñaùy ao. -Ao naøy thì ñaàu tö ít hôn ao söû duïng nhöïa HDPE vì nhöïa söû duïng laø nhöïa thöôøng nhö nhöa Tapolen hay nhöïa PE giaù thaønh chæ coù 5000 ñ/m2
 6. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 5 -Nhöïa naøy thì 2 naêm phaûi thay 1 laàn vaø coù theå bò roø ræ . -Chuù yù ñaùy ao phaûi coù: +Coù roán ñaùy ôû giöõa ao. +Coù heä thoáng oáng vaø van xaû nöôùc ñaùy. +Neàn ñaùy ao phaûi coù ñoä cheânh 5 % veà roán . 2/ AO XÖÛ LYÙ NÖÔÙC. -Ao xöû lyù nöôùc coù dieän tích khoaûng töø 20%-30% so vôùi dieän tích ao nuoâi . -Vì khoâng ñöôïc xöû duïng thöôøng xuyeân nhö ao nuoâi vaø ñeå tieát kieäm chi phí saûn xuaát neân ao xöû lí coù theå loùt nhöïa thöôøng nhö nhöïa: Tapolen hay PE. -Ao xöû lyù coù vai troø quan troïng trong vieäc quaûn lí moâi tröôøng nöôùc trong ao nuoâi, nhaát laø chaát löôïng nöôùc trong ao nuoâi khoâng ñöôïc oån ñònh . -Ñeå boå xung nguoàn nöôùc cho ao nuoâi khi caàn thieát thì phaûi laáy nguoàn nöôùc töø bieån vaøo ao xöû lí sau ñoù tieán haønh xöû lí nguoàn nöôùc cho phuø hôïp roài môùi caáp cho ao nuoâi . -Ao xöû lí coù vai troø quan troïng trong vieäc phoøng ngöøa dòch beänh laây lan vaøo ao nuoâi . 3/ AO LAÉNG NÖÔÙC THAÛI . -Coù dieän tích khoâng nhoû hôn 10% so vôùi dieän tích ao nuoâi . -Chöùc naêng: Laéng caùc chaát caën baõ tröôùc khi thaûi nöôùc ra bieån, ñeå choáng söï gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc bieån vaø haïn cheá söï laây lan dòch beänh . 4/ HEÄ THOÁNG MAÙY SUÏC KHÍ . -Caùc loaïi maùy suïc khí thöôøng duøng laø: Maùy quaït nöôùc truïc daøi vaø maùy suïc khí töø ñaùy ao . 4.1/ MAÙY QUAÏT NÖÔÙC TRUÏC DAØI . -Goàm moät heä thoáng daøn caùnh quaït vaø moät heä thoáng maùy noå + moture. 4.1.1/ DAØN CAÙNH QUAÏT . -Daøn caùnh quaït ñöôïc laép ñaët treân moät truïc daøi 15m coù theå laép töø 12-15 caùnh, moãi caùnh quaït coù töø 6-8 tai caùnh . -Phaàn daøn caùnh ñöôïc laép ñaët treân moät heä thoáng phao ñôõ laøm noåi, heä thoáng phao ñôõ naøy ñieàu chænh ñoä ngaäp nöôùc cuûa tai caùnh thoâng qua löôïng nöôùc chöùa trong phao .
 7. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 6 Daøn caùnh quaït cuûa maùy quaït nöôùc truïc daøi 4.1.2/ MAÙY NOÅ + MOTURE . -Maùy noå coù coâng suaát töø 2-10 maõ löïc ñöôïc ñaët ôû treân bôø . -Khi maùy noå hoaït ñoäng laøm moture quay vaø moture ñöôïc noái vôùi daøn caùnh quaït thoâng qua moät caây laùp daøi khoaûng 4m do ñoù laøm cho daøn caùnh quaït quay theo. -Ta coù theå ñieàu chænh toác ñoä quay cuûa caùnh quaït thoâng qua maùy noå,thöôøng thì vaän toác quay cuûa caùnh quaït laø 50-80 voøng/ phuùt .
 8. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 7 Maùy noå + moture 4.2/ MAÙY SUÏC KHÍ TÖØ ÑAÙY AO . -Ngöôøi ta duøng oáng nhöïa coù ñöôøng kính 21mm noái vôùi nhau taïo thaønh moät daøn oáng theo sô ñoà döôùi ñaây. Maùy suïc khí 21 mm Daøn oáng Bôø ao -Treân thaân oáng nhöïa phaûi ñuïc loã ñeå thoåi khí . -Daøn oáng ñöôïc ñaët caùch ñaùy ao 20 cm vaø ñöôïc noái vôùi maùy thoåi khí ñaët ôû treân bôø.
 9. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 8 Suïc khí töø ñaùy ao 5/ HEÄ THOÁNG MAÙY BÔM NÖÔÙC . -Vì vò trí cuûa ao nuoâi toâm suù treân caùt laø saùt bieån vaø caùch möïc nöôùc bieån khi trieàu cao khoaûng 100m. Cho neân nguoàn nöôùc ñöôïc laáy tröïc tieáp töø bieån vaøo thoâng qua heä thoáng maùy bôm nöôùc, maùy phaûi coù coâng suaát lôùn ñeå ñöa nöôùc töø bieån leân ao. -Ngoaøi heä thoáng maùy bôm caáp nöôùc maën coøn coù heä thoáng maùy bôm caáp nöôùc ngoït
 10. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 9 ñeå ñieàu chænh ñoä maën cuûa nöôùc ao vaø duøng cho sinh hoaït. 6/ NHAØ XÖÔÛNG . -Laø choã ôû cho coâng nhaân neân xaây döïng gaàn ao nuoâi nhaèm muïc ñích baûo veä vaø giuùp ta theo doõi ao moät caùch deã daøng . II/ CHUAÅN BÒ AO TRÖÔÙC KHI THAÛ GIOÁNG -Ñaây laø moät khaâu quan troïng coù tính chaát quyeát ñònh ñeán naêng suaát . -Muïc ñích laø taïo ra moät ao saïch, chaát löôïng nöôùc toát nhaèm phuïc vuï cho quaù trình nuoâi . 1/ VEÄ SINH AO NUOÂI . 1.1/ ÑOÁI VÔÙI AO NUOÂI MÔÙI XAÂY DÖÏNG . 1.1.1/ AO SÖÛ DUÏNG NHÖÏA HDPE KHOÂNG SÖÛ DUÏNG NEÀN ÑAÙY BAÈNG CAÙT. -Bôm nöôùc röûa baït nhöïa nhieàu laàn . -Bôm nöôùc ñaày ao ngaâm 3-4 ngaøy . -Xaû boû nöôùc naøy vaø coù theå laäp laïi laàn nöõa . -Sau ñoù bôm nöôùc vaøo ao ñeå nuoâi, chuù yù khi bôm nöôùc vaøo ao phaûi thoâng qua heä thoáng tuùi loïc ñeå haïn cheá caù, cua, caùc loaïi toâm khaùc vaøo ao . -Tieáp theo laø duøng caùc hoaù chaát ñeå xöû lí nöôùc nhö : +Neguvon 1kg/1.600m2, Dermatis 1-1,5kg/1.600m2 nhaèm muïc ñích dieät cua, caù, vaø caùc vaät chuû mang maàm beänh . +Sau 2-3 ngaøy, ta caàn dieät khuaån trong nöôùc baèng moät trong caùc hoaù chaát sau: Thuoác tím (KMnO4) 10ppm, Chlorin 30ppm, Virkon 0,6ppm . -Neân chuù yù söû duïng maùy suïc khí trong thôøi gian duøng chaát dieät khuaån ñeå caùc hoaù chaát hoaø tan ñeàu trong ao.
 11. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 10 1.1.2/ AO SÖÛ DUÏNG NHÖÏA THÖÔØNG COÙ NEÀN ÑAÙY BAÈNG CAÙT . -Bôm nöôùc röûa caùt ôû ñaùy ao vaø baït nhöïa ôû bôø ao nhieàu laàn cho saïch . -Bôm nöôùc ñaày ao ngaâm 3-4 ngaøy roài xaû, vaø coù theå laäp laïi laàn nöõa. -Boùn phaân höõu cô thaät oai vôùi lieàu löôïng 20-30kg/1.000m2. -Sau ñoù bôm nöôùc vaøo ao ñeå nuoâi, chuù yù khi bôm phaûi qua heä thoáng tuùi loïc ñeå haïn cheá caù, cua, vaø caùc loaïi toâm khaùc vaøo ao . -Tieáp theo laø tieán haønh xöû lí nöôùc gioáng nhö ao söû duïng nhöïa HDPE. 1.2/ ÑOÁI VÔÙI AO NUOÂI MOÄT VUÏ TRÔÛ LEÂN. 1.2.1/ AO SÖÛ DUÏNG NHÖÏA HDPE KHOÂNG SÖÛ DUÏNG NEÀN CAÙT. -Bôm nöôùc röûa baït nhieàu laàn vaø thu gom chaát thaûi . -Duøng Chlorin, Formalin, hay thuoác tím ñeå khöû truøng baït . -Boùn phaân höõu cô thaät oai . -Bôm nöôùc vaøo ao ñeå nuoâi, khi bôm phaûi thoâng qua heä thoáng tuùi loïc. -Sau ñoù tieán haønh xöû lí nöôùc nhö treân . 1.2.2/ AO SÖÛ DUÏNG NHÖÏA THÖÔØNG COÙ NEÀN ÑAÙY BAÈNG CAÙT . -Tieán haønh hoát boû lôùp caùt moûng 5-10cm ôû ñaùy ao ra khoûi ao. -Bôm nöôùc röûa caùt vaø baït nhöïa loùt bôø nhieàu laàn . -Duøng Chlorin, Formalin,hay thuoác tím ñeå khöû truøng caùt vaø baït. -Boùn phaân höõu cô thaät oai . -Bôm nöôùc vaøo ao ñeå nuoâi, khi bôm neân thoâng qua heä thoáng tuùi loïc. -Tieán haønh xöû lí nöôùc nhö treân . 2/ GAÂY MAØU NÖÔÙC AO NUOÂI . -Töø 5-6 ngaøy sau khi xöû lí nöôùc ngöôøi ta tieán haønh gaây maøu nöôùc . -Gaây maøu nöôùc töùc laø bieän phaùp kó thuaät taïo ra maøu taûo mong muoán vaø taïo neân moät heä thoáng sinh thaùi giaøu dinh döôõng ñeå chuaån bò thaû toâm . -Maøu nöôùc toát seõ taùc ñoäng tích cöïc leân söùc khoeû cuûa ñaøn toâm, nhöõng taùc ñoäng ñoù laø: +Taêng löôïng oxy hoaø tan trong ao nuoâi vaøo ban ngaøy do taûo quang hôïp taïo ra . +Laøm che khuaát neàn ñaùy vaø ngaên caûn söï phaùt trieån cuûa caùc loaøi taûo ñaùy coù haïi. +Coù theå laøm thöùc aên cho toâm. +Giöõ oån ñònh chaát löôïng nöôùc, laøm giaûm caùc ñoäc toá gaây haïi cho ñaøn toâm. +Nhö laø maùi nhaø che cho ñaøn toâm, giuùp cho toâm ít bò soác . +Giöõ oån ñònh nhieät ñoä nöôùc. -Phöông phaùp gaây maøu nöôùc: Coù 2 phöông phaùp.
 12. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 11 +Duøng phaân voâ cô nhö: NPK hoaëc Ureâ vôùi lieàu löôïng 20-30kg/ha ñeå gaây maøu .Chuù yù neân hoaø tan phaân vaøo nöôùc vaø taït ñeàu khaép ao. +Duøng phaân höõu cô nhö: -Caùm. -Phaân chuoàng: Thöôøng duøng laø phaân gaø phôi khoâ, haøm löôïng thöôøng duøng laø 200-300kg/ha. Chuù yù caàn ngaâm phaân gaø trong nöôùc moät ngaøy sau ñoù taït khaép ao. Moät ao nuoâi hoaøn chænh ñeå chuaån bò thaû toâm III/ THAÛ GIOÁNG. -Khi nöôùc trong ao coù maøu thích hôïp nhö maøu xanh hay vaøng naâu vaø caùc thoâng soá moâi tröôøng nöôùc ñaït tieâu chuaån thì ta tieán haønh thaû gioáng. -Muïc ñích cuûa vieäc thaû gioáng laø ñöa vaøo ao nuoâi moät löôïng toâm gioáng phuø hôïp vaø coù söùc khoeû toát nhaèm ñaït ñöôïc naêng suaát toát nhaát . 1/ MAÄT ÑOÄ THAÛ. -Maät ñoä thaû nhieàu hay ít phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau. +Ñieàu kieän moâi tröôøng cuûa töøng vuøng . +Khaû naêng voán cuûa ngöôøi nuoâi chi cho con gioáng, thöùc aên…. +Dieän tích ao nuoâi vaø caùc trang thieát bò khaùc. +Muøa vuï nuoâi . +Trình ñoä quaûn lí cuûa ngöôøi nuoâi . -Vì nuoâi toâm suù treân caùt laø moät heä thoáng nuoâi naêng suaát cao neân maät ñoä thöôøng laø 30-40 Post Larvae15/m2.
 13. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 12 2/ CHOÏN TOÂM GIOÁNG. -Baèng nhieàu bieän phaùp khaùc nhau ñeå choïn ñöôïc toâm gioáng toát, neân choïn toâm coù . +Toâm ñoàng ñeàu veà kích thöôùc. +Raâu 1 chaäp laïi. +Caùc ñoát buïng daøi, thon, cô buïng caêng troøn. +Tæ soá giöõa chieàu daøy cô vaø chieàu daøy ruoät laø 4:1. +Ñaàu vaø thaân caân ñoái. +Maøu saéc toâm töôi saùng, saéc toá theå hieän roõ. Ñeám toâm Post cho ngöôøi nuoâi baèng phöông phaùp so maøu +Khaû naêng bôi loäi ngöôïc doøng nöôùc vaø baùm vaøo thaønh beå toát. +Coù phaûn xaï toát khi goõ vaøo duïng cuï chöùa. +Caùc chaân vaø boä phuï hoaøn chænh. +Kích thöôùc Post Larvae 15> 1,2cm. +Khoâng bò nhieãm beänh. +Kieåm tra söùc chòu ñöïng cuûa toâm gioáng baèng caùch laøm test formaline 100- 150ppm trong voøng 2 giôø coù suïc khí, hoaëc giaûm ñoät ngoät ñoä maën nöôùc nuoâi toâm gioáng khoaûng 15%o ñeå phaân bieät chaát löôïng ñaøn toâm gioáng. Chaát Löôïng Tyû Leä Soáng Loaïi Toát > 90%-100% Loaïi Trung Bình 80%-90% Loaïi Keùm < 80 % 3/ VAÄN CHUYEÅN TOÂM GIOÁNG.
 14. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 13 -Vaän chuyeån toâm gioáng laø moät khaâu quan troïng bôûi vì neáu khoâng kheùo seõ laøm hoûng caû ñaøn toâm gioáng cho duø ñaøn toâm gioáng ñoù khoûe. -Caùch vaän chuyeån toâm gioáng toát nhaát laø: +Haï nhieät ñoä nöôùc chöùa toâm gioáng daàn tôùi 22OC. +Xaùc ñònh maät ñoä toâm vaän chuyeån tuøy thuoäc vaøo thôøi gian hoaëc cöï ly vaän chuyeån. -Thôøi gian vaän chuyeån khoâng quaù 6 giôø thì: 5.000-10.000 PL/ 5 lít nöôùc + 15 lít oxi. -Thôøi gian vaän chuyeån treân 6 giôø thì: 800-1.000 PL/ 3 lít nöôùc + 9 lít oxi. +Coù theå cho Nauplii cuûa Artemia laøm thöùc aên cho Post trong quaù trình vaän chuyeån. Toâm Post ñöôïc ñaët trong tuùi chöùa ñeå vaän chuyeån 4/ THÔØI ÑIEÅM THAÛ TOÂM GIOÁNG. -Thaû toâm vaøo luùc saùng sôùm trôøi maùt. -Traùnh thôøi ñieåm thaû gioáng vaøo luùc möa to, gioù maïnh, naéng gaét aûnh höôûng ñeán ñaøn toâm. 5/ LUYEÄN VAØ THAÛ TOÂM GIOÁNG. -Coù 2 caùch luyeän toâm Post thích nghi vôùi moâi tröôøng nöôùc ao. +Caùch 1: Cho caû nöôùc vaø toâm trong bao chöùa vaøo beå roäng coù chöùa nöôùc ao nuoâi ñaõ suïc khí (nöôùc trong beå coù cuøng theå tích nöôùc ôû trong caùc bao). Giöõ toâm trong beå töø 0,5-1 giôø tröôùc khi duøng oáng daây coù mieäng roäng huùt toâm vaøo ao.
 15. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 14 +Caùch 2: Ñaët bao chöùa toâm vaøo nöôùc ao ít nhaát laø 30 phuùt ñeå caân baèng nhieät ñoä giöõa bao chöùa toâm vaø ao nuoâi. Sau ñoù môû bao chöùa toâm ra vaø cho vaøo bao moät löôïng nöôùc ao baèng vôùi löôïng nöôùc coù trong bao, ñeå yeân 30 phuùt ñeå cho toâm thích nghi vôùi caùc yeáu toá moâi tröôøng nöôùc trong ao nuoâi, sau ñoù thaû toâm vaøo ao nuoâi. Tuùi toâm Post ñaët trong ao nuoâi -Chuù yù: Toâm ñöôïc thaû ôû ñaàu chieàu gioù ñeå giuùp toâm deã daøng phaân taùn khaép nôi trong ao vaø tröôùc khi thaû thì cho maùy suïc khí hoaït ñoäng ñeå caân baèng caùc yeáu toá lí hoùa trong moâi tröôøng nöôùc ao nuoâi. IV/ QUAÛN LYÙ AO NUOÂI. 1/ QUAÛN LYÙ CHO AÊN. 1.1/ LÖÏA CHOÏN THÖÙC AÊN. -Thöùc aên phaûi coù giaù trò dinh döôõng: Caàn ñaûm baûo ñuû tæ leä chaát ñaïm(protid), chaát beùo(lipid), vitamin, khoaùng chaát vaø chaát xô. -Vieân thöùc aên phaûi coù kích côõ phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa toâm. -Vieân thöùc aên phaûi coù muøi vò haáp daãn ñeå thu huùt toâm aên. -Vieân thöùc aên phaûi coù khaû naêng beàn trong nöôùc ñeå vieân thöùc aên khoâng bò tan raõ nhanh choùng, vitamin vaø khoaùng chaát khoâng bò thaát thoaùt ra moâi tröôøng nöôùc. Vì neáu thöùc aên nhanh meàm ra trong nöôùc thì toâm khoù baét moài. -Caùc nguyeân lieäu duøng laøm thöùc aên phaûi ñaûm baûo caùc giaù trò dinh döôõng, khoâng naám moác, khoâng coù ñoäc toá aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa toâm. -Thöùc aên phaûi ñöôïc saûn xuaát treân daây chuyeàn hieän ñaïi cuûa nhöõng haõng coù uy tín chaát löôïng cao.
 16. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 15 Chuaån bò cho toâm aên 1.2/ PHÖÔNG PHAÙP TÍNH LÖÔÏNG THÖÙC AÊN CHO TOÂM. -Löôïng thöùc aên cho toâm aên haøng ngaøy ñöôïc xaùc ñònh phuï thuoäc vaøo troïng löôïng caân toâm vaø soá toâm thöïc söï coù trong ao nuoâi. -Vieäc xaùc ñònh chính xaùc soá löôïng toâm coù trong ao nuoâi thì löôïng thöùc aên cho toâm aên seõ chính xaùc, tieát kieäm ñöôïc chi phí saûn xuaát vaø traùnh gaây oâ nhieãm cho ao nuoâi. -Löôïng thöùc aên cho toâm aên haøng ngaøy(kg) = Soá löôïng toâm trong ao(con) X Troïng löôïng thaân trung bình(gram) X % thöùc aên theo troïng löôïng cô theå. -VD: Tính löôïng thöùc aên moãi ngaøy cho toâm cuûa moät ao nuoâi sau khi thaû gioáng 3 tuaàn. Ao coù dieän tích 1ha, thaû 400.000 con (maät ñoä 40 con/ m2). Öôùc tính tyû leä soáng laø 70%, vaø troïng löôïng thaân trung bình cuûa toâm laø 2g. Vaäy toång soá toâm trong ao nuoâi laø: 280.000 con. Toång khoái löôïng ñaøn toâm laø: 560.000g. Theo baûng khaåu phaàn aên ôû giai ñoaïn toâm 2g = 6% khoái löôïng thaân. Vaäy toång khoái löôïng thöùc aên cho moãi ngaøy laø: M = 280.000 X 2 X 0,06 = 33.600g
 17. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 16 Troïng Löôïng % Thöùc Aên Theo % Thöùc Aên Cho Vaøo Thôøi Gian Aên Heát Toâm Trung Bình Troïng Löôïng Cô Nhaù Treân Toån g Vaø Kieåm Tra Nhaù (gram) Theå Löôïng Thöùc Aên (giôø sau khi cho aên) 2 6,5 2 3 5 5,5 2,4 2,5 10 4,5 2,8 2,5 15 3,8 3 2 20 3,5 3,3 2 25 3,2 3,6 1,5 30 2,8 4 1 35 2,5 4,2 1 1.3/ NHAÙ KIEÅM TRA THÖÙC AÊN. -Sau khi thaû toâm khoaûng 2-3 ngaøy, ngöôøi ta baét ñaàu chuaån bò ñaët nhaù ñeå kieåm tra löôïng thöùc aên caàn cung caáp cho ao nuoâi, vaø thoâng qua nhaù seõ phaûn aùnh söùc khoeû vaø tyû leä soáng cuûa toâm vaø caû ñieàu kieän neàn ñaùy. -Nhaù thöôøng laø moät taám löôùi mòn gaén vôùi moät khung hình vuoâng coù gôø cao khoaûng 5cm ñeå traùnh thöùc aên traøn ra ngoaøi, dieän tích nhaù thöôøng laø 1m2. -Soá löôïng nhaù phuï thuoäc vaøo dieän tích ao nuoâi, thöôøng thì khoaûng 1.000- 1.600m2 ñaët moät nhaù. -Neân ñaët nhaù saùt ñaùy ao, traùnh ñaët nhaù ôû nhöõng nôi ñaùy bò nhieãm baån, neân ñaët nhaù ôû sau maùy quaït nöôùc ñeå traùnh tình traïng doøng nöôùc chaûy cuoán troâi thöùc aên vaø toâm sôï doøng chaûy khoâng vaøo nhaù. -Soá löôïng thöùc aên cho vaøo trong 1 nhaù ñöôïc tính nhö sau. M = Toång Khoái Löôïng Thöùc Aên Cuûa 1 Laàn Cho Aên X % Thöùc Aên Cho Vaøo Nhaù / Soá Nhaù.
 18. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 17 Nhaù kieåm tra thöùc aên 1.4/ CAÙC YEÁU TOÁ LAØM GIAÛM THÖÙC AÊN CUÛA TOÂM. -Ngöôøi nuoâi toâm caàn phaûi bieát caùc yeáu toá laøm giaûm thöùc aên cuûa toâm ñeå ñieàu chænh löôïng thöùc aên cho phuø hôïp, vaø coù caùch xöû lyù khaùc. Caùc yeáu toá ñoù laø: +Chu kì loät xaùc: Vì toâm aên baèng khaåu bieän neân luùc loät xaùc khoâng theå caïp moài ñöôïc. +Chaát löôïng nöôùc ao nuoâi giaûm. +Ñieàu kieän neàn ñaùy ao xaáu. +Toâm bò beänh. +Caùc sinh vaät caïnh tranh xuaát hieän trong ao. +Chaát löôïng thöùc aên. +Ngoaøi ra toâm giaûm aên do nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhö PH, nhieät ñoä giaûm ñoät ngoät sau côn möa. 1.5/ CAÙCH CHO TOÂM AÊN. -Soá laàn cho aên taêng daàn theo khoái löôïng toâm. -Traùnh raûi thöùc aên vaøo nhöõng nôi dô baån trong ao. -Trong 2 thaùng ñaàu tieân thì neân raûi thöùc aên ven bôø trong phaïm vi 5m tính töø ñaùy bôø vì trong giai ñoaïn naøy toâm coøn nhoû neân ít duy chuyeån thöôøng phaân boá ôû ven bôø.
 19. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 18 Cho toâm aên -Trong giai ñoaïn ñaàu do thöùc aên coøn mòn neân deã troâi daït vaøo bôø khi ta raûi, vì vaäy ta caàn hoaø thöùc aên vaøo nöôùc roài taït ven bôø. -Nhieàu luùc phaûi cho toâm aên caùc loaïi thöùc aên boå sung, caùc daïng vitamin….neân phaûi boïc vieân thöùc aên baèng moät soá caùc dung dòch nhö daàu möïc, daàu caù…ñeå caùc chaát khoâng tieâu hao vaøo moâi tröôøng nöôùc. 1.6/ QUAÛN LYÙ THÖÙC AÊN. -Löôïng thöùc aên cho toâm aên haøng ngaøy ngoaøi qui ñònh theo höôùng daãn chung coøn phaûi caên cöù cuï theå vaøo löôïng thöùc aên söû duïng trong nhaù ñeå ñieàu chænh cho thích hôïp. Vì neáu cho aên thieáu thì toâm bò ñoùi vaø chaäm lôùn, coøn neáu cho aên dö thì laõng phí vaø gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc ao. -Neáu thaáy thöùc aên trong nhaù heát thì taêng 10% löôïng thöùc aên vaøo ngaøy hoâm sau. -Neáu thaáy thöùc aên trong nhaù coøn 20% thì giaûm 10% löôïng thöùc aên vaøo ngaøy hoâm sau. -Ngoaøi ra khi toâm khoâng aên do söùc khoeû keùm hay ñieàu kieän moâi tröôøng ao xaáu thì neân giaûm hay ngöøng cho aên. 1.7/ LAÁY MAÃU THEO DOÕI TAÊNG TRÖÔÛNG VAØ TÍNH HEÄ SOÁ CHUYEÅN HOAÙ THÖÙC AÊN. -Vieäc laáy maãu theo doõi taêng tröôûng vaø tính heä soá chuyeån hoaù thöùc aên phaûi tieán haønh thöôøng xuyeân ít nhaát laø 7 ngaøy 1 laàn. -Ngoaøi vieäc theo doõi taêng tröôûng ñeå ñieàu chænh löôïng thöùc aên sao cho phuø hôïp thoâng qua heä soá chuyeån hoaù thöùc aên. Vieäc theo doõi naøy coøn giuùp xaùc ñònh tyû
 20. Download» http://Agriviet.Com amicecorp@yahoo.com 19 leä soáng, phaùt hieän beänh vaø quaûn lyù söùc khoeû ñaøn toâm ñeå coù höôùng chuaån ñoùn vaø ñieàu trò cho thích hôïp. -Vieäc laáy maãu ñöôïc tieán haønh nhö sau: +Ñoái vôùi toâm coù troïng löôïng thaân trung bình nhoû hôn 10 gam thì vieäc laáy maãu thoâng qua nhaù kieåm tra thöùc aên. Soá maãu laø 100 con ñöôïc laáy ngaãu nhieân töø caùc nhaù, caân leân vaø chia trung bình ñeå tìm ra troïng löôïng trung bình cuûa 1 con vaø phaàn traêm taêng troïng giöõa 2 laàn kieåm tra +Ñoái vôùi toâm coù troïng löôïng thaân trung bình lôùn hôn 10 gam, thì vieäc laáy maãu ñöôc tieán haønh thoâng qua chaøi vôùi soá maãu laø 50 con. Laáy maãu baèng chaøi vì caùc nhaù aên luùc naøy chæ thu huùt nhöõng con toâm lôùn vaø haùu aên, khi toâm caøng lôùn thì caøng khoù baét baèng nhaù aên. Sau ñoù tìm ra troïng löôïng trung bình cuûa 1 con vaø phaàn traêm taêng troïng giöõa 2 laàn kieåm tra. Chaøi ñeå laáy maãu toâm
Đồng bộ tài khoản