intTypePromotion=1

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam trong tương lai

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
0
download

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam trong tương lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày phương pháp khoa học trong xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, những nội dung quan trọng trong kịch bản, một số kịch bản khuyến nghị khi sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam trong tương lai

  1. CHINH SACH VA QUAN LY KICH BAN BIEN DOI K H I HAU VA N VOC BIEN DAN6 CHO VIET NAN f RONC f V0N6 LAI • Tran Thuc, Nguyen Van Thang, Huynh Thi Lan Hi/dng, Mai v i n Khiem, Nguyen Xuan Hien, Doan Hi Phong Vi^n Khoa hgc Khf tUflng Thuy vdn vd Bi^n ddi khi hju Kjch biin bien doi khi hau (BDKH) va nifdc bien dang cho Viet Nam trong ti/dng lai mdi di/dc Vien Khoa hoc Khi tifdng Thuy van va BDKH hoan thien. Kich b^n cung cap thong tin mdi nhat ve nhQng bieu hien, xu the bien ddi cua l(hi' hau trong qua khufva diTtinh khi hau va nUdc bien dang trong the ky XXI6 Viet Nam. Day ia dQlieu quan trong, la cd sd djnh hUdng cho cac bo, nganh, dja phUdng danh gia tac dong tiem tang cua BDKH, xay diing va trien khai ke hoach ifng pho hieu qud vdi BDKH va nUdc bien dang. DUdi day la nhQng thong tin chinh cua Kjch bin. Phuuni phap khoa hoc trmg xAv clWRF (My). Phyong phdp thing gIm: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, ««nigKlchbin kd dupc diing d l hidu chinh kit RCP8.5. qud ciia md hinh ddng lyc theo So vdi Kjch bdn BDKH vd nudc Kjch bdn nudc biln ddng dUpc s l Iidu thyc do tgi cdc trgm quan biln ddng da dupc xdy dyng trudc xdy dyng theo cdc nghidn cilu trdc nhdm phdn anh dilu kidn dja dd (2012), Kjch bdn mdi sil dyng mdi nhdt cua IPCC cd tham khdo s l Iidu khi tupng thdy vdn cOa phuong vd gidm sai s l hd thing kjch bdn eua cac nudc nhu Uc, 150 trgm quan trie trdn ddt liln eiia md hinh. Hd Lan, Singapore. Myc nUdc vd hdi ddo, s l Iidu myc nude biln Kjch bdn ning dd khf nha kinh ddng ting d n g tgi mdt khu vi/c ciia 17 trgm hdi vdn vd myc nude tidp cdn kjch bdn mdi nhdt v l dupc xdc djnh Id ting ciia cdc biln do dgc tU vd tinh, dupc cdp phat thdi hay dUdng ning dd khf thdnh phdn: gian nd nhiet vd nhdt d i n nam 2014. S I Iidu dja nha kfnh dgi didn 'Representative ddng lyc; tan bdng cua cac sdng hinh bdn d l ty Id 1:2.000,1:5.000 Concentration Pathways RCP) bang, niii bdng trdn lye dia; cdn vd 1:10.000 do dgc bdi cdc dy dn dupc diing trong Bao cdo danh bdng khii lupng b l mdt bdng d thudc ChUPng trinh mye tidu quoc gid Idn thU 5 (ARS) eua Uy ban Greenland; cdn bdng khii lUdng gia Ung phd vdi BOKH, dupc cdp lidn chfnh phu v l BDKH (IPCC). b l mdt bdng d Nam cijc; ddng nhdt din thdng 3/2016. D l xdy Kjch bdn RCP ehil trpng d i n li^c bdng d Greenland; d$ng li,/c dyng Kjch bdn, cdc nhd nghidn ning dd khf nha kfnh thay vi cdc bdng d Nam eye; thay d l l lUdng cUu da ap dyng phuong phdp qua trinh phat thdi trdn cP sd cac trO nudc trdn lyc dja; dilu chinh ehl tiet hda ddng lyc d l tinh toan gid djnh v l phat triln ciia kinh t l - ddng ttnh bdng. xdy dyng kjch bdn BDKH. 5 md xd hdi. cdng nghd, ddn s l . . . RCP Cac k i t qud ndy dUpc ehilt hinh khf hau toan cdu va khu vyc dua ra gid djnh v l dich d i n d l xudt cho cdc khodng thdi gian: dd phan gidi cao dupe dp dyng: t h l gidi ed nhilu lya chpn trong tUdng lai gdn (2016-2035), tuong AGCM/MRI (Nhat Bdn), PRECIS qud trinh phat triln kinh t l , cdng lai Vila (2046-2065), tUPng lai xa (Anh), CCAM (Oc). RegCM (Y) va nghd, ddn so... Cd 4 kich bdn. (2080-2099). 10 BSJKrtfeNam ^""
  2. CHINH SACH VA QUAN LY MMHHI I aMM DMi cia Uch Lupng mua 1 ngay Idn nhdt trung ddo Hoang Sa va TrUdng Sa vdi binh cd xu the tang tren toan gia tri tUdng Ung la 58 cm (36-^80 lanh tho Viet Nam vdi mile tdng cm) va 57 cm (33-e^3 cm); khu d ddy, chiing tdi gidi thieu vUc Ca Mau - Kidn Giang la 55 p h i biln tu 10-^70% so vdi trung 2 kjch bdn chfnh: RCP4.5 (kha cm (33-78 cm); khu vi/c Mdng binh thdi ky cd sd. Theo kjch ban ndng de xdy ra nhat) va RCP8.5 Cai Hdn Dau va Hdn Dau RCP8.5, mile tang nhilu nhat cd (ft khd ndng xdy ra, nhung n l u Deo Ngang cd mUc nUdc bien the tren 20% d hau het Bae Bp, xdy ra se gdy tac ddng Idn nhat). dang thdp nhat Id 53 cm (32^75 Trung Trung Bd, mpt phdn Nam V6 nhi$t dg: nhiet dp d tat Bp va Tay Nguydn (hinh 2). cm). Theo kjch bdn RCP8.5, cd cdc vCing ciia Vidt Nam deu ed muc nudc bien dang cao nhdt is xu t h l tdng so vdi trung binh thdi khu vyc qudn ddo Hoang Sa va ky cd sd (1986-2005), mile tdng Trudng Sa vdi gia tri tUPng Ung - - ; • ; ' ' ldn nhdt la d khu vuc phfa Bdc. la 78 cm (52-5-107 cm) va 77 em •.i"i
  3. CHINH SACH VA QUAN LY dupc ap dyng d i i vdi cdc tidu chuln thilt k l cho cac cdng tnnh mang tinh khdng Idu ddi va cac quy hoach, k l hogch ngdn hgn. Kjch bdn RCP8.5 cdn dUi?c dp dyng cho cac cdng trinh mang tinh vTnh ciiu, ckc quy hogch, k l hogch dai han. 6) Kjch bdn BDKH va nudc biln dang ludn ton tgi nhiing dilm chua chdc chan vi cdn phy thudc vdo kjch bdn phdt thdi khi nha kinh, nhOng hiiu bilt cdn hgn che v l hd thing khi hdu, qud trinh tan bdng, phUdng phdp vd md hinh tinh toan... Do dd, khi sLi dyng kjch bdn trong danh gid tdc ddng ciia BDKH, cdn xem xdt (c) mpi khd ndng cd t h l xdy ra ciia (a) khf hdu tUdng lai. Hinh 4: nguy ca ng0p Ong vdi m\fc nt/dc biSn ddng 100 cm, trong
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2