intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kiểm định mạng máy tính dùng DSP 4100

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

325
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Slide trình chiếu về dịch vụ kiểm định chất lượng mạng máy tính sử dụng thiết bị Fluke DSP-4100 hiển thị các thông số quan trọng nhằm đánh giá tình trạng của mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm định mạng máy tính dùng DSP 4100

 1. DÒCH VU KIEÅM ÑÒNH VUÏ KIEM HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG
 2. NOÄI DUNG TRÌNH BAØY TONG TOÅNG QUAN VE HEÄ THOÁNG CAÙP MANG VEÀ THONG CAP MAÏNG CAÙC THOÂNG SOÁ VAØ TIEÂU CHUAÅN CUÛA HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG DÒCH VUÏ KIEÅM ÑÒNH
 3. TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG NOÄI DUNG TRÌNH BAY OÄ G Ì Ø TAM TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA HEÄ THONG CAÙP MANG TRONG CUA THOÁNG CAP MAÏNG HIEÄN TRAÏNG CUÛA CAÙC HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG BAÁT LÔÏI CUÛA HEÄ THOÁNG MAÏNG KHOÂNG ÑAÏT TIEÂU CHUAÅN
 4. TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG • Heä thoáng caùp laø cô sôû haï taàng cuûa heä thoáng maïng. • Theo thong keâ cuûa IDC: hôn 70% sö coá treân heä thong mang laø do heä thoáng ke cua söï co tren thoáng maïng la thoáng caùp.
 5. TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG HIEÄN TRAÏNG CUÛÛA HEÄ THOÁÁNG CAÙP MAÏNG. • Thi coâng khoâng ñuùng tieâu chuaån. • Caùc thieát bò keát noái khoâng ñoàng nhaát. • Heä thoáng caùp maïng ñöôïc boå sung, naâng caáp töï phaùt.
 6. TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG BAÁT LÔÏI CUÛA HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG KHOÂNG HÔÏP CHUAÅN • Heä thoáng maïng hoaït ñoäng khoâng oån ñònh. • Hieäu suaát hoaït ñoäng khoâng cao. • Moät soá öùng duïng khoâng theå trieån khai hoaøn chænh. • Gaëp nhieàu khoù khaên trong quaûn lyù.
 7. CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG CUÛA HEÄÄ THOÁNG CAÙP MAÏÏNG BANDWIDTH • Taàn soá toái ña maø caùp coù theå hoaït ñoäng. • Laø thoâng soá quyeát ñònh ñeå bieát ñöôïc coâng ngheä maïng maø caùp coù theå hoã trôï
 8. CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG CUÛA HEÄÄ THOÁNG CAÙP MAÏÏNG WIREMAP • Quy ñònh caùch boá trí caùc pair söû duïïng trong quaù trình truyeàn nhaään. y ò p gq y • Giuùp cho vieäc truyeàn nhaän thoâng tin ñöôïc thöïc hieän moät caùch an toaøn, chính xaùc va oån ñònh xac vaø on ñònh. T568A T568B
 9. CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG CUÛA HEÄ THOÁNG CAÙP MAÏNG ATTENUATION • Laø ñoä suy hao tín hieäu khi truyeàn treân caùp • Phuï thuoäc vaøo taààn soáá hoaït ñoäng vaø nhieät ñoä cuûûa caùp. • Attenuation caøng nhoû caøng toát
 10. CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG CUÛA HEÄ THONG CAP MANG THOÁNG CAÙP MAÏNG NEXT – Near End Crosstalk • Tín hieäu naøy ñöôïc ño taïi vò trí gaàn nguoàn phaùt tín hieäu. • Ñôn vò: deciben (dB).
 11. CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG CUÛA HEÄÄ THOÁNG CAÙP MAÏÏNG FEXT – Far End Crosstalk • Tín hieäu crosstalk naøy ñöôïc ño taïi ñaàu ñoái dieän vôùi nguoàn phaùt tín hieäu.
 12. CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG CUÛA HEÄÄ THOÁNG CAÙP MAÏÏNG ACR - Attenuation to Crosstalk Ratio: • Laø thoâng soá bieåu thò tæ soá giöõa Attenuation vaø Crosstalk (NEXT).
 13. CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG CUÛA HEÄ THONG CAP MANG THOÁNG CAÙP MAÏNG RETURN LOSS • Gaây ra bôûi söï khoâng hoøa hôïp toång trôû treân ñöôøng caùp. • Ñöôïc xaùc ñònh baèèng caùch so saùnh tín hieäu phaûûn xaï (return) vaø tín hieän ban ñaàu.
 14. CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG CUÛA HEÄ THONG CAP MANG THOÁNG CAÙP MAÏNG CAÙC THOÂNG SOÁ QUAN TROÏNG ISO/IEC 11801:2000 EN50173:1995A1(2000) ANSI/TIA/EIA-568-B Wiremap X X X Length 1 X Attenuation X X X NEXT X X X PowerSum NEXT X X x ELFEXT X X X PowerSum ELFEXT X X X Return Loss X X X ACR X X 2 PowerSum ACR X X 2 Propagation Delay X X X Delay Skew X X x d.c. Loop Resistance X X 3 Notes: 1. Length is not required for compliance 2. ACR and PowerSum ACR are not required for compliance, although g q p , g good testers will report the values p 3. Not specified at this time although likely to be in the future. Good testers will report the values.
 15. DÒCH VUÏ KIEÅM ÑÒNH NOÄI DUNG TRÌNH BAØY GIÔI GIÔÙI THIEÄU NANG LÖÏC NAÊNG LÖC ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÙCH HAØNG NHU CAÀU KIEÅM ÑÒNH NHÖÕNG ÍCH LÔÏI TÖØ VIEÄC KIEÅM ÑÒNH QUAÛNG BAÙ VAØ MUÏC TIEÂU CUÛA DÒCH VUÏ
 16. DÒCH VUÏ KIEÅM ÑÒNH GIÔÙI THIEÄU NAÊNG LÖÏC NGUON NHAÂN LÖC NGUOÀN NHAN LÖÏC • Töï haøo veà con ngöôøi : laø taäp theå kyõ sö laønh ngheàà, ñöôïc ñaøo taïo thöôøng xuyeân, ñöôïc caááp chöùng chæ cuûa AMP… • Ñoäi nguõ nhaân vieân thi coâng ñöôïc tích luõy kinh nghieäm qua nhieàu döï aùn, coâng trình lôùn.
 17. DÒCH VUÏ KIEÅM ÑÒNH GIÔÙÙI THIEÄÄU NAÊÊNG LÖÏC THIET THIEÁT BÒ HIEÄN ÑAI ÑAÏI • Thieát bò kieåm ñònh heä thoáng maïng FLUKE DSP-4100 ño ñöôïc nhieàu thoâng soá quan troïng. • Khaû naêng in baùo caùo soá lieäu tröïc tieáp. • Ño chính xaùc treân nhieàu caáp caùp (category)
 18. DÒCH VUÏ KIEÅM ÑÒNH ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÙCH HAØNG • C ù t öôø ñ i h c. Cac tröông ñaï hoï • Heä thoáng Ngaân haøng, Kho baïc Nhaø nöôùc. • Trung taâm Giao dòch chöùng khoaùn. • Caùc Coâng ty nöôùc ngoaøi. • Haøng khoâng, Böu chính Vieãn thoâng…
 19. DÒCH VUÏ KIEÅM ÑÒNH NHU CAÀÀU KIEÅÅM ÑÒNH KHAÙCH HAØNG ÑAÕ TRANG BÒ HEÄ THOÁNG MAÏNG • Khaûo saùt, thoáng keâ toång theå heä thoáng. • Ñeà xuaát giaûi phaùp kieåm ñònh ñeå caûi taïo, naâng caùp vôùi khaû naêng taän duïng toái ña heä thoáng hieän höõu. • Tieán haønh kieåm ñònh nhöng vaãn ñaûm baûo heä thoáng hoaït ñoäng lieân tuïc. • Cung caáp hoà sô, thoâng soá chi tieát theå hieän roõ nhöng khiem khuyet cua nhöõng khieám khuyeát cuûa heä thoáng thong.
 20. DÒCH VUÏ KIEÅM ÑÒNH NHU CAÀÀU KIEÅÅM ÑÒNH KHAÙCH HAØNG CHUAÅN BÒ THI COÂNG HEÄ THOÁNG MAÏNG • Kieåm ñònh laø giaùm saùt tröïc tieáp quaù trình thi coâng. • Kieåm tra thieát bò, vaät tö ñaàu vaøo. • Kieåm ñònh tieán ñoä thi coâng theo keá hoaïch. • Caäp nhaät thoâng tin baùo caùo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2