intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
174
lượt xem
65
download

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ( TS. Phạm Tiến Dũng ) - Chương 1 Không khí và môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 1

 1. BÀI GI KI SOÁT Ô NHI KHÔNG KHÍ BIÊN SO Tp. HCM 02 - 2008 1
 2. I - KHÁI NI : là t ành ph à phát tri à t ng h ã h à phát tri àc àt ì có và à àn ên c thành: - ên nhiên: bao g à sinh h c -Môi tr ãh - ãh và ch Các thành ph óa trong t nhiên, di ình và th ã s v àt i và sinh v vi toàn c àb à rõ r t ành: - 80 km trên l và 2 à tính ch à có - à ph -h - sông - su - àb -Khí quy àl ên b . S à các tai bi ên nhiên hay do quá trình ho êm tr Ô NHI NG là s s àh às àm ình, thành ph à sinh h B : là t ào, b tung vào ( ví d Tùy theo b àh ong không khí hay b òng không khí. Thông th 10 m khu àb ml có gia t trong không khí nên còn g à b Nh ên t phán òn à fumes (mù). - là t ch ào không khí. -KHÓI: bao g ùng nh ình thành do quá trình cháy không h ên li 2
 3. h - là d à bình th hòa trôn hoàn toàn v à có th ành h -KHÍ: lành òa tr ào không khí. Chúng có th thái r à áp su -Ph n t : là t bào t n … II. KHÔNG KHÍ: Nhân lo àng ngày s à làm vi ình. Do v àm phát sinh b 1. Thành ph Không khí trong t ên là m ành ph B -1: Thành ph khí khô: 78,09% Ô xy 20,94% Agon 0,93% Cac bô nic 0.032% Nê ông 18 ppm Hê li 5,2 ppm Mê tan 1,3 ppm Kripton 1,0 ppm 0,5 ppm CO 0,1 ppm H ành không khí 2. Thông s a. Nhi là thông s ên 0 nhi à bi F. trong tính toán 0 k òn K. Nhi ên liên t c às à thông s à ghi nh ên t C ài lo -Nhi c à nhi c ti -Nhi c à nhi quanh m -Nhi là nhi àb mc c ài. Còn g à nhi - 3 là thông s không khí. Nó là m ào nhi à phân áp su n (mm Hg) 1058 Pn f 1 t 1 273 3 – 0 t- nhi C. -Dung là tr à1 kg. W d g / kg G (2) Pn Pn d g / kg 623 623 Pk P PK G = 1 kg. Tr 3
 4. W- Pn- Áp su êng ph Pk- Áp su êng ph P = Pn + Pk - Áp su - : Không khí à nhi t ành gi là tr òa h ùng m nhi êng ph ão hòa c ic àt êng ph trong khí à áp su êng ph ã bão hòa ùng m Pn 100 % (3) Pnbh Ta có m Pnbh g/kg (4) d 623 x Pnbh P c. Tr êng c là tr Pnbh Kg/m3 (5) 0,176 ka kk 273 t Tr êng c kk ùng m và áp su êng c không khí êng c P (6) kg/m3 0,465 kk 273 t d. Nhi ph à 1 kg. d Kcal/kg (7) I 0,236 t (597,3 0,44 t ) 1000 3. Bi -d hay tk tu c Trên H-1 là bi -d c g . Bi , . Trên hn bi t=const I=const d=const ão hoà h =100% 4
 5. t oC d g/kg H-1: Bi -d c à quá trình bi Trên hình v -1 bi ình bi chi AB- AC-S AD- làm l AE-S Góc I – Làm nóng+làm Góc II – Làm l àm Góc III – Làm l àm khô Góc IV – Làm nóng + làm ts – Nhi tu – nhi III. KHÍ QUY À CÁC Y T KHÍ H A. Khí quy B à khí quy kh 140 km và càng lên cao không khí càng loãng. Có th àm 4 t -Sát m àt 12 km là gi c ão, gió … -T ình l ên t -T ên t ình l -T ên t àl ài cùng. Hình H-2 cho th ên nhi M à kh à cho qua r các lo ên hình H-3 cho th t a gamma 10-7 m t 8 m thì ch toàn b ìn th à 1 ph àt Trên vùng b ên qua l ly và m ình l 5
 6. H-2: Bi ên nhi H- v s ên su các tia v . B.Các y 1-M àb 0 M àm K luôn phát tr òng và 1 n ình v 0 chu k ày 1 vòng. Tr êng v 33'. ày khi àm thì góc 0 0 2B 2 Nam theo chu k ên ày góc = 0 là ngày xuân phân và thu phân và ngày có góc = 2302 B à ngày h à = 230 am bán c ì hai ngày h Do t ngang khác nhau và kho m ên t ùng là Kcal/cm2 hay Wat/m2. v B = 0,17 t m, t trung nh 1 nhìn th 0,76 m); 43% trong ph m) và còn l t Trong quá trình xuyên qua khí quy các ch thu s ày cùng v 6
 7. ành tán x là tr àt ành ph à tán x I=S+D (8) T à thông s quan tr ên và liên t ên m 0 0 ài t 22' B 20' B chí tuy ên c ày cao; ng à 10h30' và dài nh l 1,8 Calo/cm2 r ên nhân là do tr cao. Ch ày tr 40 %. 2 - Gió: Gió là h à th trong b ành gió. Tùy thu ình và nhi - -T ành các c -T àt àn b tr B -1: Phân c C Hi bi T T km/h m/s C L ên m ên. 105 >29,2 Tr ên - à th ên Hoa Gió theo t th ùa. Ch òng là t ài m àt su t ình trên h - ùa và bi àl vào bu ày nhi à ngày có tr ì gió ít bi 7
 8. B -2: S - trung bình n TS l B gió % TS V TS V TS V TS V 11,2 12,8 2,6 9,6 2,2 11,7 2,6 17,4 2,2 N TN T TB TS V TS V TS V TS V 12,6 3,8 13,2 3 16,7 3 5,9 2,8 TS- t V–T ình trên h - NGU – CH M TIÊU CHU N CH NG I- CÁC CH M MTKK VÀ TÁC H I: 1/- Ô Trong hai lo ì sunfur ì có s 2 3. Hai lo ày sinh ra nhi à às SO2 là ch àu, có v ên 1ppm Khi khu trong khí quy b ành SO3 hay mu 2 th v ên m x cao, SOx s òa tan trong các n àng ph ành acide kích thích h niêm m h Các gi òa tan SOx t h ình xây d òa tan CaCO3 trong k SOx là nguyên nhân chính gây ô nhi ành ph nhi x , H2S làm s i ng ình th ). 2/-Dioxit cacbon: ên li à do các ho m 2 bi à ph òn l khí quy CO2 à nguyên nhân chính gây hi à 3/- Cacbon oxit CO: CO sinh ra trong quá trình cháy không hoàn toàn nhiên li c à khí không màu, không mùi, trong không khí CO b thành CO2. CO có kh òa tan vào n S à vì CO có ái l m ì thi H r ành h là lo ò nung hay khí th ò 4/-NOx: Oxýt Nit à NO và NO2. Ch hình 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản