intTypePromotion=1

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
184
lượt xem
57
download

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ( TS. Phạm Tiến Dũng ) - Chương 2 Môi trường không khí, nguồn thải, chất ô nhiễm, tiêu chuẩn chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 2

 1. B -2: S - trung bình n TS l B gió % TS V TS V TS V TS V 11,2 12,8 2,6 9,6 2,2 11,7 2,6 17,4 2,2 N TN T TB TS V TS V TS V TS V 12,6 3,8 13,2 3 16,7 3 5,9 2,8 TS- t V–T ình trên h - NGU – CH M TIÊU CHU N CH NG I- CÁC CH M MTKK VÀ TÁC H I: 1/- Ô Trong hai lo ì sunfur ì có s 2 3. Hai lo ày sinh ra nhi à às SO2 là ch àu, có v ên 1ppm Khi khu trong khí quy b ành SO3 hay mu 2 th v ên m x cao, SOx s òa tan trong các n àng ph ành acide kích thích h niêm m h Các gi òa tan SOx t h ình xây d òa tan CaCO3 trong k SOx là nguyên nhân chính gây ô nhi ành ph nhi x , H2S làm s i ng ình th ). 2/-Dioxit cacbon: ên li à do các ho m 2 bi à ph òn l khí quy CO2 à nguyên nhân chính gây hi à 3/- Cacbon oxit CO: CO sinh ra trong quá trình cháy không hoàn toàn nhiên li c à khí không màu, không mùi, trong không khí CO b thành CO2. CO có kh òa tan vào n S à vì CO có ái l m ì thi H r ành h là lo ò nung hay khí th ò 4/-NOx: Oxýt Nit à NO và NO2. Ch hình 8
 2. v 2k h ành HNO3. Khi tr và các phân t 2 HNO3 àm gi NOx và CO2 là nguyên nhân gây ra hi àm ki thu tán và r ra tích t âu v 2 ùi c khi trong không khí có ch v 2 2 2 gây tác h vài phút và 2s ài gi 5/-Clo và HCl: Clo và HCl có nhi à máy hóa ch à các phân òn th à máy s các lò òa tan vào n ùng trên c khí cao. Khi ti àng v b m phát tri Trên t àm tan rã các phân t -dôn O3 , làm th -dôn b ngo 6/-Chì: Chì ùng nhi à trên 400 quá trình công ngh ì. Chì r ã h gây ng ìd ti Chì trong không khí d ình s 7/- Là tên g ành t à cacbon. ên nhiên do quá trình phân h y Trong không khí ành ph à khu công nghi không khí do khí th ò à còn do bay ình v às à etylen, benden, xilen, toluen… Tu ào b à th v 8/-B Nh 1 th ms h vào ph ên h Tùy theo b các nhóm: +B ì, th +B +B ùng. +B B òn gây tác h òn, t òn kim lo 9
 3. II- CÁC LO I NGU N TH I CH T GÂY Ô NHI NG KHÍ: A.Ngu N n công nghi ày ngày càng phát tri àng hóa cho xã h à máy m ên v l ãh à tiêu c v ch ình cân b v Ngu ác ngành công nghi a.Công nghi Công nghi - Than - D 1. à: - Th à ngành không gây ô nhi i - sinh thái vùng h à th ùng h -Nhi - Các nhà máy nhi ùng than làm nhiên li êu hao than t 0,8 kg/kwh. Ngu à các m à th khí SO2; 2.724 t 103 t 2 và 1491 t à ngu r òn r Các nhà máy dùng d àm nhiên li Th -C - Hi à CO và SOx do trong d àm V à máy dùng khí làm nhiên li ì ngu à CO2, NO2. 2. Ngành khai thác than: có ngu à thôi. Ngành này ti àm bi - sinh thái vùng khai thác do cây c ào x 3. Ngành khai thác d Ngu à vi ành và nh òr ên các tuy b.Công nghi ch chúng ta ít có nhà máy s à 1.Hóa ch khu v à máy công nghi xu - th ào không khí là m Tùy theo các d th àm ô nhi 2t công ngh hân mu ngu à máy phân hóa h àb 2. Phân hóa h và fluo n à dây chuy 3, CO2 n às 2 các nhà máy thu à thu 3. Thu tr àr Trong quá trình pha ch ành ph gây ô nhi ài ra ph y chuy 10
 4. và h xí nghi ày r ên c c. Công nghi C à máy luy Thái nguyên, nhà máy này v à luy , khí th à máy ch 2, CyHx, SOx, NH3 và b à máy s à lò luy à mi ò luy àm ô nhi ì khói b ình s Trong khí th ò, l – 20% (th chi - 35%.T 2 3 ình tính theo thành ph à 6-9Kg/t khí th Thành ph i là oxýt s ài ra còn có oxít m nhà máy này còn có các lò nung Cùng ày ta còn g òs èn, à lo ò nung dùng h Chúng ta còn ph trong khu v ò này th ùng d l im lo à ph ên khói th àm ô nhi quanh. d. Công nghi Hi à máy s 1. S Bao g ò th ò quay có công su à ch ò nung xi m 2, Fluor r àc soát t b à khói v 2. S T ò tuy-nen dùng nhiên li là d à máy này phát th ào không khí ch v òn ch à tro b 2, SOx. T òg ùng tr àm ô nhiên li nh ên khí th à dân lân c 2 trung thành các làng ngh ì v ên b 3. S Các nhà máy s ào không khí là tháp s à lò nung. Trong khí th 2, Fluor, SOx… Lò nung th ên li ò nung dùng gaz. B à ph e. Khí th ò Lò ên li à tên g òh ò nung, lò rèn, bu ên li xu ình cháy trong lò s 2, CO, SOx, NOx và tro b à khí th ò òn mang theo các ch ò à khí th ò àm ô nhi ùng lân c C ò ì ngoài khí th ên li còn có khí th ành ph 11
 5. B. Ô nhi Cùng v à phát tri ngày càng nhi ìv ên các tuy v à khí th khí th ày là ngu cao khí th ành ngu o tuy àm êm tr àb CyHx, SOx, chì, CO2 và Nox , Benzen. III- . a/- To : à 370C. Trong quá trình t hi ình toàn c th à thân nhi à to không khí ph t – àm vi à t ruy ào không khí b ào qua ph s àm nóng l làm nóng l ày x ình th à ên b à qu ch y ên ày có th ng nhi b ày có th ày th õ khi con ng - h à khí. C ài mà ph h x - Vi ào các y là: Nhi ó và nhi ình. Nhi b à giá tr ình di n ti fi 1 t bx n (9) fi 1 ày > 35 0C thì c Khi nhi òn ph nhi - Khi cao), oi b ãng ( v nh R à trí nh – 43 0C có th thân nhi 12
 6. - Khi – 280 khi thân nhi -B àm b às sáng tr àk ngoài b òn có b b/- i . Quy 3733/2002- -BYT c t ành m các y và có th tham s thích nghi, d Qua nghiên c à khoa h ên c ì th à, d c ph R n àn toàn gi Các nhà nghiên c ài t ông s */- H òa không khí M ùng nhi qu là m Nhi nhi ên c 3 thông s nhi t, nhi tu, t thoáng gió v. Ch à khoa h – 27 là kho ch c qua công th (10) Ttd 0,5 tk tu 1,94 v */- tu, tR, v lên c Có nhà khoa h ùng các thông s hay còn g à ch : Ch (11) H 0,24 tk t bx 0,1 d 0,09 37,8 t k v o tk : nhi khô c C o tbx:: nhi C d : dung g/kg v:t m/s hay Ch êu tam c TWBGT 0,7 t u 0,2 t cd 0,1 t k (12) o tk : nhi C o tu : nhi C o tcd : nhi C Theo BIJ: Lo Nh Trung bình N TWBGT 30 26,7 25 13
 7. 11/-N -N òa l ào không à mg/lít hay mg/m3. (TCVN). C còn à ppm tr Công th ppm TLPT 273 P mg / m3 (13) 22,4 273 t 760 0 t- nhi C. p - áp su TLPT – Tr -Tr ình quan tr àn th êu chu ùng tr à không gây tác h V ã có các tiêu chu - QCVN 02:2008/BTNMT – Quy chu ò th t -12 - 2008. - TCVN 5937 - 2005: ch êu chu xung quanh. - TCVN 5938 - 2005: ch ch - TCVN 5939 - 2005: ch không khí. Tiêu chu v à ch - TCVN 5940 - 2005: ch êu chu v - Quy 3733-2002- -BYT gi hí G +N +N +Vi khí h ùng làm vi - Ch Air quality index): Ch ông khí (AQI) là ch các ch 2, SO2, O3 và b nh ình tr không khí khu v ng ho Phân lo +Ch . + Ch v . Ch ý. Ch 0 - 50 T Không Nhóm nh ên 51 - 100 Trung bình gi ài nhà Nhóm nh ên h 101 - 200 Kém ch ài 14
 8. Nhóm nh 201 - 300 X Nh ên h ài >300 Nguy h M ên à Part III - EPA - 40 CFR Part 58 ), ch nh toán d ên tiêu chu v - 5937 - 1995 ). Ch các ch ìn v ày. Nh ào giá tr chu M êng l s a các ch vào b I HI I LO Ip CP BPLO I LO BPHI BPLO Ip ch IHi gi ên c o ILo gi BPHi gi ên c c . BPLo gi hi kho c Cp giá tr B - – 5937) Giá tr êng l ành giá tr ày 15
 9. IV-KI M TOÁN NGU N TH I: Ki à công tác th êt àd ch à ki soát ô nhi Ki ành song song v phân tích thành ph à xác l vào không khí. Các tham s Nhi khí th V c N Tuy v không ph ào c tham s trên vì nhi qua công th uy H phát th ình quân trên m ên li êu hao hay trên m thành ph àm ra. H nhi B -3 và 1-4 là ví d B -3: H à máy nhi M H phát th t) x Than B SO2 NOx CO VOC Không có l T 5xA 19,5xS 9 0,3 0,055 L T 1,25xA 19,5xS 9 0,3 0,055 l T 0,36xA 19,5xS 9 0,3 0,055 L T 0,01xA 19,5xS 9 0,3 0,055 B -4: H -tô Lo B SO2 NOx CO VOC Xe ca và xe con 1000 km 0,07 2,05xS 1,19 7,72 0,83 (trung bình) Xe t 1000 km 0,9 4,76 10,3 18,2 4,2 ( Trung bình ) C g th c rút ra t ên c ê hay t Các công th ày b xu Ví d - th ên li 2 Kg/h (14) MSO2 20 B S - ên li (T S- - NOx c lò h Dk kg/h (15) MNOX 20 B 1000 Dk Dk – Công su 16
 10. Ho ình lý thuy Ví d 2 sinh ra S + O2 = SO2 32,06 + 2 x 16 = 64,06 2.Trong 1 t là : 2 (64,06 x 30) / 32,06 = 59,94 kg SO2 / t Nhìn chung s óm êm t nhiên s ày r à ki Vi th à ki tiêu chu Ch àm hai lo à: B à các ch 1. B à các h òng khí có kh à tr êng khác nhi òng khí, h nhi àl òng khí nên khi l êu c êng. ành l trong ng th ài Máy hút khí B B àm òn r o h còn và n òng khí. bi àm gi òng ch B à các màng l dòng khí thu à sau khi l 17
 11. ên màng l àt th ùng các lo àng l Hình 2: Hình d à qu B à thi ên h ò c òng khí th th à thi th ì à áp su êu c Ngoài các thi ên, khi ti òn ph êm nhi òng khí và ã hút. àm òng ch ên toàn m v o di òng khí trong m ã bi ày t ì mu ìt dòng khí òng khí à ch chuy t ên ngoài s òng khí ày s àm gi ào t l ên ngoài s òng khí ày s s àm sai l L v f 60000 l/ph L– 18
 12. v–T òng khí tronbg 2 f – Ti ). 3 Ví d nh D=320 mm Th /h. Tính T 3500 v m/s 12,1 0,32 2 3600 4 V à: 0,012 l 12,1 60 .000 57 l/ph 4 Chú ý: L ng th b ìs êm vào h o C. ình ình v Gi S m B S b Cân B h Cân Van Máy hút k khí g 2. ng th Các ch ên khi di chuy trong àn b ì th vi khí xung quanh. V ên òng ch m àl 19
 13. ì ph qua h m Dung d B h thu khí B thu khí X B m thu khí Máy so Van màu Máy hút khí k 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2