intTypePromotion=1

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
169
lượt xem
47
download

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ( TS. Phạm Tiến Dũng ) - Chương 3 Khuyếch tán chất ô nhiễm trong môi trường không khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 3

 1. KHU I- CHUY NG KHÔNG KHÍ: àn v ìv t ày sang d khác, di chuy Gi ên c òng hay không khí trên 1 khu òng không ên c ình hu -B êu h (bi ành ch . -Tích l - ên c Tuân theo quy lu àn v êu h Trong t ên, không ph ào c ình này. Do v A-H àn v : ên c h êu h (16) ày ch ên c kh êu h -VD: không gian c òng A thông v òng k phòng A t òng B v B và n 2 là CB và không khí t òng C v àn 2 là Cc . Không khí t òng A òai. V ài và n à bao nhiêu ? 2 N àh àn òng A ph ào. 2 Do v L = LB + Lc LxC = LBxCB + LcxCc LB CB L C CC (17) C L B-H àn: Trên th hóa h àn trong quá trình phát tán. à: êu h N ên c à êu h gian nghiên c th êu h 8) V -h êu h -) C- n V- th Xét bi h ình vi phân: dC KC (19) dt 21
 2. Gi ình vi phân trên , ta có : (20) CO e kt C Co-N ình bi ên n ày cho ta th nhi ài vô t 0 khi t K à bi àn là: 3 -VD: m òng hút thu g th 3 (HCHO) t à 140mg/h. Phòng /h. Hay formaldehyde thành CO2 là 0.4 h-1. Gi òng và b khí ra kh òng C. Ta có th 140 = 1000 x C + 0.4 x 500 x C 140 = 1200 x C C = 0.117 mg/m3. C-H àn v à không Trong th ình trong à có s à ên t ìm cách ình toán c này có d à: II- CÁC Y NG T I S T Ô NHI TRONG KHÍ QUY N: A/Các y 1- Gió gây ra các dòng ch àm cho n à nhân t trong vi không khí. Gió có th àm gi ì nó th các dòng ch òng ch gió y òng ch các l ày, các ph chóng di chuy às m Ph àt th ù có nh ê theo dõi ch nh nhi ình quan tr 2- 22
 3. ào nhau thành h nhanh xu theo các h s ùng không khí có ch nhi àm ên cao trút các h àl ên có th cho vi ào không khí. B- ình, nhà c 1- Khái ni Khi có m góc v không khí t òng gió lên cao. M do gió b àm áp su àm ùng xoáy qu ài theo chi m ùng xoáy qu à vùng bóng r . Qua nghiên c ã xác chi ình v không khí vùng xung quanh kém d i H 2-1: Quy lu L/h 1 2 3 4 5 6 7 8 H/h 1.7 2.1 2 1.8 1.2 0.7 0.4 0 àc ên quy lu bóng r à chi vùng bóng r Khi có nhi ình n ình phía tr ình phía sau. Quy lu àm mô hình và xem xét trong ã ên c 23
 4. ôi nhà, công trình cao nh à8t à kho à không có ngôi nhà nào k à nh chi à có chi à chi ài 6h phía sau và trên ngôi nhà.(hình a) Khi chi àg ình v ào khu nhà thì không gian gi ãy nhà s vùng gió qu ì vùng gió qu ài 8h. N àr ìm à không n ùng qu 2- ình v ình không b ò vi có bi ình r õ nét b ì phân b àt so v ình vùng b ùng xoáy qu l òd ió l d xu Vì v ùng này c xét v th dùng s àn khu v VD: C à nhà máy nhi ình do khi thi ình nên ã gây ô nhi xã Ninh Bình vào mùa gió Nam – 24
 5. III- NS CH TÁN CH NG KHÍ A. Phân lo 1-Theo chi là ngu ùng bóng khí ình hay Ngu th -V à có chi = 0,36 x b1 + 2,5 x H gh -V à có chi gh = 0,36 x b1 + 1,7 x H -V à: Hgh = 0,36 x( b1 + X ) + H b1-Kho X-kho à H-chi : là ngu Ngu 2- Là ngu Ngu khi hay Là ngu ài trên m Ngu mái nhà công nghi : Là ngu ên m Ngu Là ngu Ngu 3 -Theo nhi ành: t ò nung,… Ngu t Ngu 4 - Theo b Ngu Ngu Ngu ã B. ình vi phân c u Ta xét m ào không khí lu tr à khu d ành m ình khói theo chi mi ày có n nh à gi u di chuy ên c òng khí th – 20o. góc m N hi khói và Ox trùng theo chi ên m n àh àb àn v m Taylor (1915) và Schmidt (1917) xây d án ch àb l ình vi phân t C C C C C u kx ky kz 21 t x x x y y z z C_ N x,y,z_ T k_ H u_ T 25
 6. à cho r ình lan to qu y2 z2 M C x, y,z exp 22 n n n u x2 S y x2 2 S z2 x 2 Sy Sz S Sy Sz : H nd M.E. gi ình và thu n u1 H 1 n y2 M C x, y exp 23 2 k1 x 3 / 2 4 ko x k1 1 n x 1n ko 2 V M- k1 - H s u- V k0 = 0,5~1m khi khí quy à 0,1~1m khi khí quy . n = 0,15 ~ 0,2. C. Gi 1. -Pasquill (pp Gauss): ( Còn g à mô hình th ê kinh nghi D 2 2 y2 M z H z H C x, y, z exp exp exp (24) 2 2 2 u 2 2 2 2 y z y z z ì xem z = 0. Khi (25) y2 2 M H 1 Cx, y, z exp 0 2 2 u 2 y z y z C-N u-V gió. y, z - H c àm phân ph H - Chi y, z là sai l àm khu H y, z ph ào kho à tính c C ành 6 c T Ban ngày theo n trên cao 10m M Trung bình Y Nhi Ít mây (m/s) (1) (2) (3) >c 3/8
 7. >6 D D D D D Chú ý: 0 1- Là n ùa hè, m . 600. 2- Là n ùa hè, tr à trong sáng, góc cao m à 30 350. 3- N ùa thu hay ngày mùa hè có mây, m 4- Công th ên n ên m x (v à nh sau: H2 M (26) C exp 2 u 2 y z z Trên hình v à bi Kz y và Kho T di p u z1 (27) uo zo 0 và u1 t zo và z1 p–S H C Di p A R 0.15 B Không ình 0.15 C Không 0.2 27
 8. D Trung tính 0.25 E 0.4 F 0.6 Cho m ên m thêm h Tính -Khí quy nhi àng gi suy gi - àng lên cao, khí áp càng gi ên nhi ày = 1 oC/100m.( PH theo h -Trong th ài y t ình và b m -Khí quy à àh ày m ên, dãn n à bay lên trên do tác d gi nhi xung quanh, nó l chi à ph ên xu -Khí quy à không l ên c cao mãi. -Khí quy à trung tính khi hai h ày b ên nhi à chi à kh ên cho t nhi quanh. Bi ên nhi ài hi Ngh -Do m u tr ên v êm, khi không có b m ào b àl ình này th m quang mây, nhi ên sinh ra quá trình ngh ày có th Ngh -Là hi ng ày x b ài ngàn mét và x ùng v su ên nhi àm gi à ên d Chi Chi (28) H=h+ h h – Chi ình h m) h– òng khí th ên cao thêm do à do nhi ình trên là k 28
 9. Theo BRIGG (1972) ki Khi c àA~D: 1,6 F 1 / 2 X 2/3 f h (29) u Tk (30) g r 2 vs F 1 Tx Xf =120F 0,4 n 55 m4/s3 Xf =50F 5/8 n 55 m4/s3 2 g – Gia t ). r – Bán kính Vs – V u–T o Tk – Nhi K ). o Tx – Nhi t K ). Khi c àE~F: 1/ 3 F H 2,4 31 uS g Tx S r 32 Tx z o r– m nhi C/m ) à theo b ì ày l ên t ì th ình t i th S so sánh n ên m quy 29
 10. và c : T ình vi phân c àd ào mô hình th ê th àc ào không trên m N m f < 100 m/s2.0C Cho ngu t>0 AM Fmn mg / m 3 Cm (33) H2 3 L t f > 100 m/s2.0C Cho ngu t 0 AMFDn (34) mg / m 3 Cm 8 H L 3H A–H M– F–H F=1 Khi th à khí F=2 Khi th l F=2,5 Khi th F=3 Khi th H – Chi D– 3 L– /s o t – Ch C m–H ên . n–H ên ph ào vm . f < 100 m/s2.0C Cho ngu t>0 1 m 2 (35) 0,67 0,1 f 0,34 f 30
 11. f > 100 m/s2.0C Cho ngu t 0 (36) L t vm 0,65 m/s 3 H (37) vs D vm 13 , m / s (28) H Vs – T t Khi Vm 0,3 n=3 Khi 0,3 Vm 2 n Vm 0,3 4,36 Vm 3 (38) Khi Vm 2 n=1 N ên tr mg/m3 CX = S1 x Cm (39) N ên tr mg/m3 Cy = S 2 x Cx (40) S1 - H .Tra m bi à X/Xm. S2 - H .Tra m bi m). u–T toán. m/s mk Kho Cho khí th Xm = d o x H m (41) –H và f. [ ]. o m Hay tính: 5F d0 H Xm (42) 4 cho ngu 4,95 Vm (1 0,28 f) Vm 2 d0 3 Vm 2 (43) Vm 2 (44) 2 do Vm Vm f 7 1 0,28 3 Cho ngu Vm 2 do 11,4 Vm (45) Vm 2 do 16,1 Vm V Ch à nh àng làm gi àng s m ên c m làm xu ên m m Khi Vm 0,5 Um = 0,5 Khi Vm = 0,5 ~ 2 U m = Vm 31
 12. Khi Vm 2 Um Vm (1 0,12 f) Trong cách tính này h 2 vs D 10 3 f (46) H2 V th ào bi C ùng cho ì ph Bi s 1 Bi 2 3. Tính n do nhi gây ra cho m n C Ci 1 3 –N ên m ). Ci – N 32
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2