intTypePromotion=1

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
152
lượt xem
44
download

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ( TS. Phạm Tiến Dũng ) - Chương 4 Giảm thiểu chất ô nhiễm môi trường khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 4

 1. I I-BI ÔNG NGH Bi à có hi t àk à gi ô nhi à: - àt thay th dàng có th r à máy xi h ì có th àng ki - Thay th ên li ên li ch - Tái s v à máy nhi 3… - àng, II- THI K K à môn khoa h và k àx 1. H Thông gió chung là m ào và hút không khí ra kh àm òng, m ho à. H àh các kh à qu ên khi t các ngu nhi Thông gió chung có tác d à loãng ch s ên ngoài hoà tr ên trong nhà nh soát các ch kh ho ch ên di cn xúc ph ch à loãng ch ch G m3 / h L (46) [c ] c o Q m3 / h L (47) 0, 24 tr tv - L– - G–T à (mg/h). - [c] – N ho phép có trong nhà công nghi 3). - Co - N 3). 33
 2. - Q–T à (Kcal/h). - - Tr êng c o -tr và tv – Nhi ào và ra kh à công nghi C). à dân d ình công c các ngu à th àc ày, có th ào, ho c à th ào khu v m3 / h LnV (48) 3 - V – Th à công nghi ). - n–B L Các h ên hay dùng các lo Thông gió t ên là s ài và t ài vào trong nhà khi có s ênh l ên trong và bên ngoài do tác d ênh l ên các m à mái nhà. Thông gió t ên có ý ngh i thi à liên t Các h ùng ch th a ít b ên di 2. Thông gió c Khi ngu àm vi ì vi và kinh t các h àh dùng qu Mi Thi Mi Qu b th hút d Mi 2.1. H (ho ên ngoài. M b àng, mài, tr t và qu 34
 3. H àm gi n àm vi s H òn ph ài tr 2.2.H à nh hông x ên ngoài. M thi à qu H àm gi àm vi ho phép. H òn ph ài tr ý chung cho h T lan to à bi ti àt ình l ên t */- Càng ch àng t */- Mi àng g àng t */- V */- Các mi */- Không khí ch ào ch ùng th à các d àn làm vi mi ào các tính ch - xã h à các nhà k à qu ùh Hi tách l dòng không khí nh ành cho không khí tr Do v cho toàn c àh nhi cho phép và chi à. Ch ch à ph ùng lân c ình toán GAUSS do các nhà chuyên môn ti ành. III-L A-Các thông s 1/- Trong không khí, b nhau cùng khu t 35
 4. à tr êng, h àng ên máy Ba-Cô, l -Pet… Thông s à 50 tr và nh là b 50 50 trung bình lg c àm phân b lg 50 lg 15,9 lg (49) lg 84,0 lg 50 : 2/-Tr êng các h Ph ào b àm êng khác nhau .C Tr à tr êng c Tr êng x h àt b 3/-các thông s - -Hình d - B-CÁC LO NG B Thi à các lo à trong nó, h òng không khí do tác d 1/- Bu Trong bu òng không khí d h à “v ày ào nhi à áp su à tr iêng c Hình 2-1: Bi 36
 5. òng khí ch qua không gian bu ên toàn m òng khí không v ên toàn m b à: u L H 50 v u-t òng khí trong bu v-t H - chi L - chi ài kho ành nhi Bu 2/- L tâm (L L àl ào m àt u2 m 2 P m R (51) R P-L ên v m – Kh kg u-T ài c m/s R - Kho m -v 1/radian d1 Thân hình tr AxB Ht th ào Ho D Thân hình nón Hn C d2 H2- ên lý c i 37
 6. id ên lý này ình tr òn có mi ào ên. Không khí vào cyclon s ình tr t h òng khí s à qua tâm thoát ra ngoài. H òng không khí ch òng khí vào chuy xoáy. L àm h à ti ài cyclon. chuy àh ài c s à r i xu ra ngoài. Gi ình toán v à: R2 k (m) (52) d 3x x x ln xnx R1 m Th u trong cyclon là: 18 x R2 k x x ln s 2 x d2 R1 m m2/s. -h d- m. -t n- s òng quay c kg/m3. và - tr êng c à không khí R1- Bán kính m. R2- Bán kính ph ình tr m. Các công th ên ch th õm ên h ên Cyclon. Vì th trong th lon theo lý thuy à tính ch lo ã Cyclon c ên Xô thi ên c ào t à th ùng l kính d = 6 ÷ 10 μm v àl ph ình tr à 800 mm. Các kích th ình h l ình tr àm vi th ên bi àm logarit bi ul à tr l òng khí qua Cyclon. Cyclon th àm vi kg/m2 v u cho m lo B -2: V ình trên m ình tr ài lo Lo CH-24 CH-15 CH-11 CDK-CH-33 CDK-CH-34 Cyclon V m/s 4,5 3,5 3,5 2,0 1,7 Chú ý: V- (v ình quy ình tr c cyclon. 38
 7. Kích Lo CH-15 CH-15Y CH-24 CH-11 d 0,59D d1 (0,3~0,4)D b 0,2D b1 0,26D l 0,6D Dcp 0,8D h 0,1D 15o 15o 24o 11o a 0,66D 0,66D 1,11D 0,48D ht 1,74D 1,5D 2,11D 1,56D H 2,26D 1,51D 2,11D 2,06D Hk 2D 1,5D 1,75D 2D hb 0,3D 0,3D 0,4D 0,3D H 4,56D 3,31D 4,26D 4,38D H 2- 2 Tr 3 3 /h /h H2-9: Bi -11. Cyclon ghép: Các nghiên c àng l ì H2-9: Cyclon ghép. 39
 8. hi àng gi ì nhi ì th ã thi êu chu à ghép nhi àm vi l ày hi êng 25~30o cánh xo ào v .v t ình trong m Cyclon màng n à do v l ên d ào dòng không khí các h ãl ên thành thi ì v ên m ành thi àng àng n cu b ào dòng khí. Cyclon màng n C clon th và b ào à thoát ra ên thân hình tr ng ti thân hình tr òi phun n ào m ành thi àng n ch ên xu êu hao làm 3 thành thi khí. L ày th b à dùng tu ùng v v òng khí ào Vv=16~25 m/s và v H2 – t ng bình quy ài thân hình tr C. CÁC LO L L òng không khí l ên qua l b v ngoài. 1. L Lo àm H2- ên lý l thành các block và khi s li song song nhi di àm ình h ày kho 00 mm, hai m ên trong, gi l nhôm… các lo Các khe h ra l òng khí. Khí th òn các h quán tính l ên va ch ên b àng nh ì kích th àng bé và tr òng khí àng mau b 40
 9. Khi s ên ph khác. V às l à 99%. T hí trong kho 5.000 m/h .Lo àn àn ùng thi à ên t c trên các khâu s ùng ch ào thi àng ngày x ào h gi 2. L Nguyên lý l ên b ên lý rây, các h à l hút t ày lên t ành l àng tr àng này gi àl h à nh dày làm s màng l à ti ành lo ên m à hoàn nguyên kh V àv làm b àb ày v àng cao thì hi àng l Lo ùng các loai s s ày t ng 0,3mm. Tr 2 kho . Lo àm t ành các màng m ình ày 3~5mm. Lo à lo x m à lo ày 1,2~5mm. B Không khí l b ào. Không khí l H2- ên lý c òn làm s 41
 10. V ành túi l ình tròn l có khi may thành hình h r ài l=0,6~2m. Trong m àng ch l V òn - làm vi ên k v ào túi trên m àng phân cách c ào trong túi qua c òng khí xuyên qua túi v à thoát ra ngoài. Chi ày s àm túi v ra thành b ình tr òn. V ày, mi quay xu àm s ên ngoài vào bên trong túi, trong túi ph ng b àm vi ày, mi túi n ên phía trên. V ình h ên ngoài vào bên trong túi, và bên trong túi bu Kho Vi àn nguyên b ành sau khi ng thi à làm s ên m - Rung r - Th không khí s Vì có à chu k àm vi àn nguyên nên thi ày bao gi th àm vi àr g khí c 2 à 150~200 m/h . tr . Chu k là 2~3 h. Vòi khí nén C khí th Túi l túi l C à khí th ào. C H2- òn th 42
 11. (m2) T êu c F = Q/(150~180) (m2) Di Túi tròn f= xDxl (m2) Túi h f = 2 x (a + b) x l S n = F/f (l òn) (túi). (m3/h) V Q– . D- ình tr òn. (m) a; b; l - Chi ày và chi ài túi h (m) D. L . Nguyên lý làm vi òng không khí l ào b àm b b d àc phía d 80KV tu ì th òng khí – 8 giây tu thi Các thi Qu Dòng khí Ion âm Ion âm H 43
 12. Lo à lo ên lý. b à các dây kim lo các Lo à lo ùng ion hoá h à dây treo gi à vùng có hai b i thi g/cm3 và Cyclon. Nó còn có àl à không làm ngu 3 khí th ày còn là thi /h vì tr – 20 kg/m2). th Tuy v ki òng khí b inh ra tia l IV - L A. Các quy trình: Trong th nhi ào tính ch nhi ia chúng thành hai nhóm. - Nhóm các ch ên nhiên, d - Nhóm có ngu 2S, SO2, NOX… Không th ình và thi ào chung cho m lo Quy trình l ào tính ch àn và hi ày nay, vi ành các s ph Tuy v àv ành ph 1. Quy trình thiêu ình ình này bao g p khí th à không khí qua bu o nhi ên t C.Th à 2 giây. ày, ph ã và x g ông khí, và s ùng là CO2 ình này th ình thiêu Khí th th Lò Thu h Không khí H2 – ch Khí th th Lò Bu Không khí 44
 13. H2 – ùng xúc tác. Th ình àm gi nhi lo v ài lo ành nh à ch trong khí th 2. Quy trình h Có m ài lo ên m ùng nhi các l li ti có kh à không có ph ìv ày có th g à ch it , ùng ch dung môi h Sau m à nó không th n th ùng rác th àn nguyên l t ình hoàn nguyên th Khi trong khí th có l ì bu qua thi àm gi Thi li ùy theo n ày hay m à tùy theo c à ch òng khí li à hi êu c ra. V li à 1 - 3 mm hình c ìt ên ch - 1,5 m/s. T ên gi chi ày l êu h à 100 mm thì tr 2 60~80kg/m . 3. Quy trình h Quy trình h à quá trình x ình h 2 b SO2 + Ca ( OH )2 = CaSO3 + H2O Ch à ành gi ào dòng khí th àn trên b h ì ph ên b à sau Hi ình h ào các y - Ái l -T à th òng khí -T Ch t hi à SO2 trong khí th Có m ài quy trình nh - Dùng s ta t ày qua b 2 . 2H2O. 4 - Dùng dung d 2 và tái sinh dung d CaCO3. ình này là h ành ph ì ph x àn toàn mà chuy 45
 14. B. Thi ùng: 1. Bu C khí th L h Dàn vòi phun C khí vào d C d H2 – ên lý bu Bu òng khí th ào m m òng khí th àn b không gian bu àn m ành chùm các h òng khí th các h l ào khí quy b òng khí. Dung d àx àm vi ào h th = 1 ~ 2,5 kg/ms . ình trên à: = 1,2 ~ 7 kg/kg. Các vòi phun dung d à vòi phun góc có l phun 2,5 ~ 3,5 mm. Áp su à 2,5 kg/cm2. 2. àm kim lo ào à thoát ra h à ch h ên b ào v òng khí trong l V òng khí ong kho ày l = 0,4~3 m. Dung d ên toàn m òi phun hay = 1,5 ~ 4 kg/kg kk. Tr 4) kg/m2. c òng khí th T òng khí qua l Trong th ành l ày có m ên và m Khi th à qua bu li 46
 15. L h Dàn vòi L li C khí vào H2-17 ên lý tháp 3. Tháp b Trong tháp b ên có àn m ên c ình thu b và h ên b các b àm m àng b ày t - 6mm có các l hình tròn àng. c àn sao cho l 120mm. T àv b Thi L h Dàn d M àng khoan l àn C khí vào H2 – ên lý tháp b 47
 16. C. Các quy trình x 2 1. H b 2 trong khí th 2 là trong khói các lo ò công nghi à tan c 2 nhi ào h ph 2 th 2 khí SO2 ra kh 2 ão hoà àn trong 2 khí th 2 bão hoà àn trong khí th 2 3 N ) 2 trong khí th 100 oC 150 oC 200 oC kh 12 48 55 66 10 57 67 78 8 70 84.5 96.2 6 92 106 123 4 140 165 200 2. X b gb 3). 2 ì hi cao, nguyên li às ình ph CaCO3 + SO2 = CaSO3 +CO2 2CaSO3 + O2 = 2 CaSO4 (Ph H2 – th 2b Khí th Nghi Pha tr Khí th th L L Bùn c Bùn c th không Khói th ình h khí SO2 b ên l ra t và m òn sót l 48
 17. m òn l ình l l ùn và th à nghi ành b ào thùng pha tr ãng ch ình l ùng v b 2 quá 20 kg/m2. 98%. S 3. H 2b Khi th ào tháp h b 2 trong các l ên ngoài. Than ho bão hoà khí SO2 ch ùng ch ình công ngh khí SO2 liên t à thu ào quá trình hoàn nguyên có th êu hao nhi SO2 thu h àt H2 – Khí ph 2b th Hoàn Nhi Tháp h nguyên ph Than ho than ho tính nhi Than ho Khí th SO2 t D. Các bi 1. H Khí th dùng ình ph 2NO2 (Hay N2O4) + H2O = HNO3 + HNO2 2HNO2 NO + NO2 (hay ½ N2O4) +H2O NO + ½ O2 NO2 2NO2 N2O4 Trong thi g tháp l = 10~25 lít/m3không khâu thu khí, hi ình ch 2. H Khí th -1,5% NOx có th h ên th ên ph d h pháp này là có kh 2n m E. S à huy ù Ca(OH)2 0 àm ngu 49
 18. -400 và CO2 b à làm ngu ên ình ph 2Ca(OH)2 + 2CL2 = Ca(OCL)2 + CaCL2 + 2H2O. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O Ca(OH)2 + HCL = CaCL2 + 2H2O. - ên li à r ình thành canxi hypoclorit òi h à tiêu hao nhi à khi trong khí th có ch 2. 50
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2