intTypePromotion=1

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
209
lượt xem
68
download

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ( TS. Phạm Tiến Dũng ) - Chương 5 kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - Chương 5

 1. KI 1. TI 1.1: Khái ni : Ti à âm thanh không có giá tr ùh c Âm thanh (Sóng âm) là m àt ành c giác âm thanh. 1.1.1: Sóng âm ình sin M gi m à th ài quãng ình sau: Áp su Chi ài Quan h f: t c:v Ví d ì chi à: = 0,34 m. 1.1.2 Áp su Áp su ên m ên m à Pascan (Pa). ã cho trong tr às à W/m2. 1.1.4 M p su và Decibel: Lp = 10 lg (p/p0)2 = 20 lg (p/p0) P- Áp su ình (Pa) -5 Po - Áp su Pa). B d ày nay. 51
 2. êu chu •M -A): là m LpA = 20 lg (pA/p0). V à áp su ình theo •M ben: giá tr su ên t ùng giá tr ình v ên c theo th t2 2 Pa (t ) 1 dt L Aeq.T 10 lg P02 t2 t1 t1 V LAeq,T là m trong kho và k 2. 1 Pa(t) là m M g àm ình trong m Aeq,T, tính b Kho ình ã õ trên ch ánh giá ti – 180 dB, v à 140dB là m -20000 Hz. Kho à tai àt s ày khi c âm 1.1.6: T Âm thanh là m ên có m thanh là t T às s à Hz. 16 Hz âm thanh thu à khác nhau không gi Trong quá trình nghiên c ên các “d t -ta” bao g ình sau: Tên gi Kho 63 45~90 125 90~180 250 180~155 500 355~710 1.000 710~1400 2.000 1.400~2.800 4.000 2.800~5.600 8.000 5.600~11.200 52
 3. 1.1.7: Ti Ti àd âm thanh gây ô nhi à giao thông v àng l à máy móc thi àng l Thính giác c àm Logarit. Vì th ì ng Âm thanh truy ình ph kho à : Khi kho ìc gi òn ¼ và m Vi ì ph r à th Ti àm suy gi l s à làm vi i ên r trí, ít có ph êm tr à công vi êm làm m àm th th àm vi các à tim m M M (dB) Trong phòng hòa nh 80 ( 1000Hz) Máy bay Boeing 707 c 90 (1000Hz) Trong máy bay hành khách c 100 (1000Hz) cánh Xe t 90 (1000Hz) hoi 100-105 (1000Hz) 100-110 dBA Qu 97-105 dBA Ngu 1.2: Phân lo 1. Theo ngu • Ti rung c • Ti ình chuy khí ho òng khí v phun ch òi phun. • Ti • Ti ình chuy l 2. Theo v 53
 4. Theo v àm 02 lo ên ngoài và ti ên trong c nhà. ên ngoài r • Ti ên ngoài: có th Ti à ngu àt ti tàu l à khi b b ì và v à àh c à ngu các nhà dân n chúng… Ti ình s à dân c àm Ti nhà hàng, khách s à phê, c àng bán d ã gây ti thi à không có bi Ti ình xây d ho máy ê tông… ên và nhi à ngu • Ti à: Ti òn g à ti ti ài thu phát thanh, tivi, cát-sét,… Ti ên c à ti gi Ti àh công ngh ào kho ng 87-95 dBA)… Phân lo -20.000 Hz. Kho àt ên ày khi c o Ti ns ài, Ti c êng ày t o Ti à khó b 1.3: Tác h Ti àn toàn ph ào tính ch v à ch ào s ìn chung, b ti à ô nhi ì nó h Ti • Che l àm suy gi ên c • Gây b àh Ti cv ày d ãng trí và b bi theo là tai b ãng, sau khi ng ài ti ng 54
 5. ùng là tai trong b thính giác teo l • Ti òn có th àm suy y à làm gi làm vi v ì nó không ch th à còn gây t ngay c ì, ho àm gi àm gi ày d nh ngh à Ti ãh ên qu khó ng êng s ên tâm lí khó ch ên nh Tác d ã có tác gx l à có th ào kho G À GI 1.4.1 M Các m êu chu TCVN 5949-1995. âm h o t o TCVN 5948-4995. âm h gv o M o TCVN 3985:1999. Âm h àm vi o TCVS 3733/ 2002. M o êu chu 64:1995 (Mô t Vi ào m êu chu êu chu tuân th các yêu c o ph ên m o Nên ch ùh oN ì nên nhân 0,5m. Thi Thi ành các dao s ùng m ìm ùh v òn có kh ình tích phân trong nh 55
 6. 2 CÁC BI M Ô NHI à: Ki ùng thi 2.1 Gi Ch ên t ngu Thay th ãh ho Cân b ên các b àn h ào k à gây Ngu òng khí có t ti à sau các òng khí n Làm Bao b àm v gió hay máy nén khí…gây ti ên êu x nh àl àl Làm các h êu âm trên các h truy à các khoang r phía trong có các t òng không khí và ên vách thi 2.2 Gi B ên tr à o à ph khác. o Các c as truy ài. Khi lan truy ên m c ùng công th V 1a r 20 lg 2 L dB r1 V i ngu (dB) d r1 – Kho r2 – Kho a–H a=- à bê tông. Khi b ph th g xây hay các d 56
 7. àh ên 2~3m có r tác d àh Các khu công nghi ác d ày Có th sau: Z LCX Ld 1,5Z Bi dB 1 =M à kho CX –M d Z = s ãy cây xanh. Bi = Chi êu âm c - Là các lo ình ch ngu và công trình có các bóng âm làm gi nhi ình. - Chi ài c L = B2 x f / (4 x C) (m). B- Chi àn ch f- T n s (Hz). C- T - M àn ch ài vô h L là m àm s thu ào bi b a M x = (a+b-c) = [0,005~ 6] (m) . N L = 2,7721Ln(x) + 18,592 (dB) c - Khi màn ch n dài h Lhh t àn ch à: Lhh = Lmin+ d Lmin – L và L sau màn ch m theo ( L & 1) và ( L & 2). L và L . S L và L . B d theo hi L và L Hi 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 d 0 0,8 1,5 2 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 3 3 3 57
 8. L và L B ài h và L góc 45 50 55 60 65 70 75 80 85 L 6 1,2 1,7 2,3 3 3,8 4,5 5,1 5,7 6 8 1,7 2,3 3 4 4,8 5,6 6,5 7,4 8 10 2,2 2,9 3,6 4,8 5,8 6,8 7,8 9 10 12 2,4 3,1 4 5,1 6,2 7,5 8,8 10,2 11,7 14 2,6 3,4 4,3 5,4 6,7 8,1 9,7 11,5 13,3 16 2,8 3,6 4,5 5,7 7 8,6 10,4 12,4 15 18 2,9 3,7 4,7 5,9 7,3 9 10,8 13 16,8 20 3,2 3,9 4,9 6,1 7,6 9,4 11,3 13,7 18,7 22 3,3 4,1 5,1 6,3 7,9 9,8 11,9 14,5 20,7 24 3,5 4,3 5,6 6,5 8,2 10,2 12,6 15,4 22,6 M góc a1 và a2 t ài h S d à máy và th ti ùng là nút tai ch à ch ng àt à ch ào cho phù h B à không tho ---------------------------------- 58
 9. Tài li 1/- TR – Ô nhi àx T 2/- LÊ VÂN TRÌNH – Giáo trình k 3/- - Giáo trình k 4/- -K à làm s 5/- NGUY – Quá trình và thi T 13 - K 6/- P.Aarne Vesilind / J. Jeffrey Peirce / Ruth F.Weiner - Environmental engineering. 7/- Karl B. Schmelle, Jr., Ph.D.,J.E., and Charles A. Brown, P.E.: - Air pollution control technology handbook. 8/- Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D.: - Handbook of air pollution prevention and control. 9/- Richard W. Boubel; Donald L. Fox. : - Fundamentals of Air Pollution . 3rd Edition. 59
 10. M TRANG 2 I - Khái ni Các khái ni b à ch nhi II. Không khí: 3 Khái ni ành ph lý c Bi -d hay tk- tu c III. Khí quy à các y 5 Các l và tính ch tr àb C II: Ngu – ch - tiêu chu 8 I. Các ch êm MTKK và tác h 1. 8 2. Dioxit cacbon: 8 3. Cacbon oxit CO: 8 4. NOx: 8 5. Clo và HCl: 9 6. Chì: 9 7. 9 8. B 9 II. Các lo : 10 1. Ngu a. Công nghi b. Công nghi 10 c. Công nghi 11 d. Công nghi 11 e. Khí th i ò 11 2. Ô nhi 12 III. 12 V t IV. Ki : 16 V. 17 à quy trình Khuy 21 I- Chuy II- Các y u t 22 quy A- Các y 22 B- ình, nhà c 23 III- êm trong môi 25 A. Phân lo : 25 ình vi phân c ào môi 25 C. Gi 26 1. -Pasquill (pp Gauss): 60
 11. 2. 30 33 I-Bi n pháp c II- Thi 33 III -L 35 A-Các thông s B-các lo 36 1. Bu 2. L 36 C. Các lo l 40 1. L 2. L 41 D. L 43 3. L 44 A. Các quy trình: 1. Quy trình thiêu 2. Quy trình h 45 3. Quy trình h 45 B. Thi ùng: 46 1. Bu 2. 46 3. Tháp b 47 C. Các quy trình x 48 2 1. H 2b 48 2. X 2b 3). 48 3. H 2b 49 D. Các bi 49 1. H 2. H 50 tính E. 50 51 I. Ti 1. Khái ni 2. Phân lo 53 3. Tác h 54 4. à gi ép. 55 II. Các bi 56 1. Gi 2. Gi 56 3. S 57 Tài li 58 61
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2