Kiểm soát thông tin trong công ty: Không khó!

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
31
download

Kiểm soát thông tin trong công ty: Không khó!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn không kiểm soát được luồng thông tin đa chiều trong công ty, rất có thể công việc kinh doanh của chính bạn đang bị đe dọa. Hãy nghe Baldoni tư vấn cho bạn cách kiểm soát thông tin trong công ty của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát thông tin trong công ty: Không khó!

  1. Ki m soát thông tin trong công ty: Không khó! N u b n không ki m soát ư c lu ng thông tin a chi u trong công ty, r t có th công vi c kinh doanh c a chính b n ang b e d a. Hãy nghe Baldoni tư v n cho b n cách ki m soát thông tin trong công ty c a mình Khi g p r c r i, chúng ta thư ng xuyên l i cho v n thông tin. Thông tin sai tác ng t i các s n ph m m i, d ch v khách hàng t i t , các c ông không hài lòng. Th m chí trong thi u th thao, i thua cũng l i cho v n thông tin. Trong h u h t các trư ng h p, chúng ta cho r ng các l i cơ b n v thông tin sai là l i c a c công ty. i u ó cũng có th úng, nhưng có th ch nh ng nhân viên – nh ng cá nhân trong công ty – m i ph i ch u trách nhi m cho l i này. Cho phép tôi trích d n m t vài thái có th gây ra m t s v n v thông tin: B n ph i bi t ch n l c thông tin, tránh nh ng thông tin sai l ch Không có th i gian nói chuy n nh ngu n: www.saga.vn Các nhà qu n lý r t b n: h có nhi u công vi c c n gi i quy t trong m t kho ng th i gian ng n. B i v y các bu i h p ch có th cung c p thông tin, không có s bàn b c v nh ng công vi c ph i làm. Nhân viên nghe và h c ư c r t ít. Vi c l p i l p l i m t thông i p không ph i là thông tin ư c ưa ra, ó chính là s t l a d i mình. ó là t ch c c a tôi Các t ch c thành công ph i u tranh cho s minh b ch. Không ph i t t c các nhà qu n lý u hi u ư c i u này và h không chia s nh ng thông tin chính xác cho m t s thành viên trong nhóm c a h . ôi khi ó có th là do h quên nhưng cũng có th ơn
  2. gi n là do h mu n gi nh ng thông tin này cho riêng mình như là m t công c ki m soát. Chuyên quy n Chia s thông tin hay không chia s thông tin có th là m t trong nh ng công c c a quy n l c. B n phát hi n ư c m t thông tin có kh năng gi i quy t ư c v n nghiêm tr ng c a công ty, b n mu n chia s nó nhưng có th ông ch s t ch i cho b n làm như v y. Vì sao? Thông tin mà b n n m gi s giúp i th chính tr c a ông ta, ông ta r t ghét vi c giúp i th ó. Ngư c l i, thông tin v nh ng sai ph m trong m t b ph n nào ó cũng có th ư c s d ng ch ng l i b ph n và ngư i qu n lý c a b ph n ó. Tôi không mu n nghe Hãy gi s i dây liên l c v i m i ngư i tìm hi u và chia s thông tin v i h nh ngu n: edcommunity.apple.com ó là thái khi các nhà qu n lý lâu năm nh n quá nhi u thông tin n m c ơn gi n là h s không nghe n a. ôi khi h không nghe vì h không mu n thay i, nhưng cũng có th h không nghe vì h không th s p x p ư c b i công vi c ang quá t i.
  3. Không ph i v n c a tôi Các nhà qu n lý trong công ty bi t v vi c thông tin khan hi m nhưng không có nh ng i sách c i thi n tình tr ng này. K t qu là các bu i h p ph i kéo dài hơn m c c n thi t, email ch ng ch t nhưng m i ngư i v n không có ư c thông tin y (m c dù có r t nhi u thông tin). B n có th làm gì gi i quy t v n này? 1. Nh n th c ư c v n ang x y ra. i v i nh ng gì b n có th thay i, hãy nh n trách nhi m th c hi n nó. C g ng tr thành ngư i bi t l ng nghe. Gi m lư ng email không c n thi t. 2. Thay i quan ni m v thông tin. Luôn chia s thông tin v i ng nghi p và các cá nhân trao i ý ki n. M i ngư i ph i xác nh rõ r ng t t c m i ngư i u có các thông tin. Do ó m i ngư i u có quy n l i trong vi c thông tin m và chia s m t cách t do. 3. B t u nh ng cu c i tho i v i các cá nhân các b ph n khác nhau v các v n liên quan n b n và b ph n c a b n. Chia s thông tin v i h và cũng tìm hi u thông tin t phía h . Gi liên l c v i h . Các v n v thông tin s luôn ng hành cùng chúng ta nhưng khi các cá nhân b t u ki m soát v n t t hơn, v n có th s ư c tìm ra. B n ang làm gì b n và công ty gi i quy t ư c các v n v thông tin? - Bài vi t c a John Baldoni ăng chuyên m c Lãnh o Th o lu n trên trang Harvard Business Online - • Harvard’S
Đồng bộ tài khoản