Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật an toàn thực phẩm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
258
lượt xem
159
download

Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật an toàn thực phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngộ độc thực phẩm là danh tứ dùng để chỉ các bệnh cấp tính xảy ra do ăn thực phẩm. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bệnh xảy ra do các loài vi sinh vật không sinh độc tố nên dùng tên các bệnh do thực phẩm súc sản là thích hợp cho tất cả các bệnh gây ra do ăn thực phẩm có nguồn gốc động vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật an toàn thực phẩm

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 3 C¸c bÖnh g©y ra do thùc phÈm sóc s¶n Mèi nguy h¹i ®Õn søc kháe céng ®ång Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ &$v& %j€1+ *h< 5$ '2 7+m€& 3+h}0 68v& 6$t1 0k, 1*8< +$€, ij1 6mv& .+2t( &k1* ik|1* )22'%251( ',6($6(6 $ 38%/,& +($/7+ +$=$5' 1J†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P ODŽ GDQK WˆŽ GXŽQJ „…˜ FKŠ FD‘F E…›QK FƒšS WŒQK [D\ UD GR ‚Q WKˆ›F SKƒ˜P 7X\ QKL…Q FR‘ QKL…—X WUˆ‡ŽQJ K‡œS E…›QK [D\ UD GR FD‘F ORDŽL YL VLQK Yƒ›W NK†QJ VLQK „†œF W†š Q…Q GXŽQJ W…Q FD‘F E…›QK GR WKˆ›F SKƒ˜P VX‘F VDQ ODŽ WKŒFK K‡œS FKR WƒšW FD FD‘F E…›QK Jƒ\ UD GR ‚Q WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ QJX†—Q J†šF „†œQJ Yƒ›W 3KƒQ ORD›L FD‘F GD›QJ E…›QK Jƒ\ UD GR WKˆ›F SKƒ˜P VX‘F VDQ 1J†œ „†œF GR WKˆ›F SKƒ˜P 1J†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P GR „†œF W†š FXD YL NKXƒ˜Q 1J†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P GR „†œF W†š FXD WKˆ›F Yƒ›W YDŽ „†œQJ Yƒ›W 1J†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P GR KR‘D FKƒšW 1J†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P GR „†œF W†š QƒšP %…›QK GR WKˆ›F SKƒ˜P VX‘F VDQ %…›QK GR YL NKXƒ˜Q %…›QK GR N\‘ VLQK WUXŽQJ %…›QK GR YL UX‘W 5LFNHWWVLD 14
 3. 3Kƒ—Q 1*k ik& '2 7+m€& 3+h}0 )RRG SRLVRQLQJ IRRG LQWR[LFDWLRQ 1J†œ „†œF GR WKˆ›F SKƒ˜P ODŽ FD‘F E…›QK Jƒ\ UD GR ‚Q WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š GR KR‘D FKƒšW 1J†œ „†œF GR „†œF W†š „†œF W†š FXD WKˆ›F Yƒ›W „†œF W†š „†œQJ Yƒ›W „†œF W†š YL VLQK Yƒ›W i†œF W†š FXD WDR i†œF W†š QƒšP i†œF W†š YL NKXƒ˜Q $ 1*k ik& 7+m€& 3+h}0 '2 ik& 7k &8t$ 9 , .+8h}1 1J†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P GR „†œF W†š FXD 6WDSK\ORFRFFXV YDŽ &ORVWULGLXP ERWXOLQXP ODŽ E…›QK GR QJˆ‡ŽL ‚Q WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š „ˆ‡œF UX†œW KƒšS WKX Wˆ‘F WK‰ YDŽ FR‘ EL…˜X KL…›Q QJ†œ „†œF QJD\ , ik& 7k &8t$ &/2675,',80 %278/,180 /DŽ E…›QK Jƒ\ W… OL…›W QDR ‡ QJˆ‡ŽL YDŽ FD‘F „†œQJ Yƒ›W NKD‘F GR ‚Q WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š KHDW ODELOH WR[LQ /7 FXD YL NKXƒ˜Q &ORVWULGLXP ERWXOLQXP WL…šW UD %…›QK [D\ UD NK‚–S Q‡L WU…Q WK…š JL‡‘L FR‘ WK…˜ E QJ†œ „†œF GR ‚Q QKL…—X ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P NKD‘F QKDX i†œF W†š W\SH $ % ( KD\ ) FXD YL NKXƒ˜Q &ORVWULGLXP ERWXOLQXP Jƒ\ QJ†œ „†œF FKR QJˆ‡ŽL i†œF W†š W\SH & YDŽ ' Jƒ\ QJ†œ „†œF ‡ JLD VX‘F i†œF W†š W\SH * „D „ˆ‡œF SKD‘W KL…›Q QKˆQJ FKˆD WKƒš\ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Jƒ\ QJ†œ „†œF FKR QJˆ‡ŽL YDŽ JLD VX‘F 15
 4. &D‘F „‚›F „L…˜P „‚›F WUˆQJ FXD YL NKXƒ˜Q &ORVWULGLXP ERWXOLQXP ODŽ P†œW WUˆ›F NKXƒ˜Q * †Q KRŽD GL „†œQJ \…šP NKŒ FR‘ QKD EDŽR KRD›L VLQK 0‚›F GXŽ ODŽ P†œW YL NKXƒ˜Q \…šP NKŒ E‚–W EX†œF QKˆQJ QR‘ FR‘ WK…˜ W‚QJ WUˆ‡QJ YDŽ VLQK „†œF W†š WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ FR‘ R[\ Q…šX NKD Q‚QJ R[\ KR‘D NKˆ „X WKƒšS QKˆ VDX +L…›Q GL…›Q WU…Q E…— P‚›W WKˆ›F SKƒ˜P „D EDR JR‘L E‚“QJ SODVWLF +L…›Q GL…›Q ‡ WKˆ›F SKƒ˜P GD›QJ NK†šL QKˆ OD›S [ˆ‡QJ FK…š EL…šQ E‚“QJ WKW FD‘ .KL YL NKXƒ˜Q E Yƒš\ QKL…™P R[\ PDŽ NKD Q‚QJ R[\ KR‘D NKˆ WKƒšS K‡Q KD\ Vˆ› VDQ VLQK UD „L…—X NL…›Q \…šP NKŒ WU…Q E…— P‚›W FXD WKˆ›F SKƒ˜P 7…š EDŽR VLQK Gˆ‡QJ FXD &ORVWULGLXP ERWXOLQXP „…— NKD‘QJ Y‡‘L QKL…›W „†œ WKƒšS E JL…šW ‡ R& YDŽL JLƒ\ KD\ FDR K‡Q 7X\ QKL…Q QKD EDŽR „…— NKD‘QJ Y‡‘L QKL…›W „†œ FDR 1KD EDŽR FXD YL NKXƒ˜Q &ORVWULGLXP ERWXOLQXP QKD›\ Y‡‘L FKORULQH &D‘F „†œF W†š NH‘P FKX QKL…›W Kƒ—X K…šW E…—Q YˆQJ ‡ S+ DFLG YDŽ UƒšW NKD‘QJ Y‡‘L WLD Eˆ‘F [D› 7K‡ŽL N\Ž QXQJ E…›QK K „…šQ QJDŽ\ WKˆ‡ŽQJ  K 7UL…›X FKˆ‘QJ %X†—Q Q†Q R‘L PˆD WD‘R ER‘Q QK‰Q WKƒš\ DQK „†L NKD‘W Qˆ‡‘F NKR‘ QX†šW QKL…›W „†œ Gˆ‡‘L Pˆ‘F E‰QK WKˆ‡ŽQJ OL…›W F‡ TXDQ K† KƒšS „DX EX›QJ &R‘ WK…˜ FK…šW WURQJ QJDŽ\ 7URQJ QKˆQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS E…›QK QKH› E‰QK SKX›F KRDŽQ WRDŽQ VDX YDŽL WKD‘QJ 16
 5. 1JX†—Q YL NKXƒ˜Q 9L NKXƒ˜Q FR‘ WURQJ „ƒšW EXŽQ Qˆ‡‘F YDŽ „ˆ‡ŽQJ UX†œW FXD JLD VX‘F &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FKˆ‘D „†œF W†š J†—P 7Kˆ›F SKƒ˜P [ˆ O\‘ QKL…›W OX‘F „ƒ—X NK†QJ „X‘QJ TX\ FD‘FK 7Kˆ›F SKƒ˜P EDR TXDQ ‡ QKL…›W „†œ  R& NKRDQJ QKL…›W „†œ WKŒFK K‡œS FKR &ORV ERWXOLQXP SKD‘W WUL…˜Q YDŽ VDQ VLQK „†œF W† š YDŽ NKL ‚Q NK†QJ QƒšX OD›L „†— K†œS 7Kˆ›F SKƒ˜P JLˆ EDR TXDQ WURQJ P†œW WK‡ŽL JLDQ GDŽL &D‘F „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q YDŽ VLQK „†œF W†š FXD YL NKXƒ˜Q &ORVWULGLXP ERWXOLQEXP D 4XD‘ WU‰QK EDR TXDQ „D ORD›L WKDL FD‘F YL NKXƒ˜Q FD›QK WUDQK E ;ˆ O\‘ QKL…›W WD›R Q…Q „L…—X NL…›Q \…šP NKŒ F 6ˆ› SKD‘ KX\ FD‘F W…š EDŽR WURQJ TXD‘ WU‰QK FK…š EL…šQ ODŽP WKRD‘W GFK W…š EDŽR EDR J†—P FD „†œF W†š G i†— K†œS YDŽ FD‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P EDR TXDQ OƒX .L…˜P VRD‘W YDŽ SKRŽQJ E…›QK QJ†œ „†œF GR &ORV ERWXOLQXP D ;ˆ O\‘ QKL…›W „X‘QJ FD‘FK „†šL Y‡‘L FD‘F ORD›L WKˆ›F SKDƒ˜Q FR‘ „†œ DFLG WKƒšS „†— K†œS E .L…˜P VRD‘W Vˆ› Oƒ\ QKL…™P GR Qˆ‡‘F ODŽP OD›QK WKˆ›F SKƒ˜P F &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P WUˆ OD›QK SKDL JLˆ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS K‡Q QKL…›W „†œ YL NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ SKD‘W WUL…˜Q 17
 6. G .L…˜P WUD FD‘F WL…X FKXƒ˜Q Y…› VLQK WKˆ›F SKƒ˜P H *Lˆ WKW WUˆ‡‘F YDŽ WURQJ NKL [ˆ O\‘ ‡ QKL…›W „†œ OD›QK „X‘QJ \…X Fƒ—X ≤ R& I 6ˆ GX›QJ JLD Y „D WL…›W WUXŽQJ YDŽ FKƒšW Oˆ‡œQJ W†šW KD\ GXŽQJ FD‘F WKˆ›F OL…›X „D TXD [ˆ O\‘ WL…›W WUXŽQJ J 6ˆ GX›QJ FD‘F FKƒšW SKX› JLD FR‘ V†š QKD EDŽR WKƒšS YDŽ NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q \…šP NKŒ Jƒ\ WK†šL UˆD K 6ˆ GX›QJ FD‘F FKƒšW ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL NKXƒ˜Q „X‘QJ Q†—QJ „†œ WKŒ GX› 1D&O QLWUDWH Y Y L .L…˜P VRD‘W TXD‘ WU‰QK [†QJ NKR‘L R&  SKX‘W ‡ SKƒ—Q OD›QK QKƒšW M /RD›L ER WƒšW FD „†— K†œS E SK†—QJ N .K†QJ ‚Q QKˆQJ WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ PXŽL NKD‘F WKˆ‡ŽQJ QJKL QJ‡Ž WKˆ›F SKƒ˜P „D WL…›W WUXŽQJ VDX „R‘ EDR TXDQ ‡ QKL…›W „†œ NK†QJ WKŒFK K‡œS &D‘FK SKRŽQJ GFK E…›QK Q†˜ UD D 6ˆ GX›QJ TXL WU‰QK FK…š EL…šQ [ˆ O\‘ QKL…›W WKŒFK K‡œS FKR WKˆ›F SKƒ˜P ODŽ „†— K†œS E /RD›L ER WƒšW FD WKˆ›F SKƒ˜P E SK†—QJ GR VLQK JDV YDŽ FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P Kˆ WK†šL F 7ˆŽ FK†šL Q…šP FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P QJKL QJ‡Ž G 7UD‘QK ‚Q FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P „D QƒšX QKˆQJ VDX „R‘ JLˆ ‡ QKL…›W „†œ NK†QJ „X‘QJ TXL „QK 18
 7. H iXQ V†L WKˆ›F SKƒ˜P QJKL QJ‡Ž YDŽ NKXƒš\ OL…Q WX›F WURQJ SKX‘W I 7UD‘QK ‚Q FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P Wˆ‡L V†šQJ KR‚›F FKˆD QƒšX Qˆ‡‘QJ QKˆQJ „D „ˆ‡œF „†QJ OD›QK UD „†QJ YDŽ „…˜ ‡ QKL…›W „†œ SKRŽQJ WURQJ P†œW NKRDQJ WK‡ŽL JLDQ GDŽL ,, ik& 7k &8t$ 67$3+
 8. 7UL…›X FKˆ‘QJ 7L…šW Qˆ‡‘F ERœW EX†—Q Q†Q R‘L WK‰QK O‰QK [D\ UD „DX EX›QJ NL…›W Vˆ‘F WL…X FKD\ QKˆ‘F „ƒ—X „DX F‡ WRD‘W P†— K†L ‡‘Q OD›QK PD›FK \…šX FKRD‘QJ K† KƒšS \…šX QKL…›W „†œ WKƒšS K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ 7URQJ WK‡ŽL JLDQ QJ‚–Q FKŠ NH‘R GDŽL WURQJ QJDŽ\ 1JX†—Q YL NKXƒ˜Q YDŽ GFK W…™ KRœF &D‘F FKƒšW WL…šW WˆŽ PXL Kƒ—X WD\ YDŽ GD Y…šW WKˆ‡QJ QKL…™P WUXŽQJ PX›Q QKRœW PX›Q WUˆ‘QJ FD‘ SKƒQ iˆ‡ŽQJ K† KƒšS WU…Q FXD QJˆ‡ŽL ODŽ QJX†—Q YL NKXƒ˜Q FKX \…šX 9L…P YX‘ ‡ JLD VX‘F FKR VˆD .K‡‘S YDŽ F‡ FXD JLD Fƒ—P E WKƒP WŒP &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P E Yƒš\ QKL…™P VDX NKL „D QƒšX FKŒQ &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ „†œF W†š -DP E†QJ WKW YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P WKW WKW JLD Fƒ—P Qˆ‡‘F FKƒšP YDŽ Qˆ‡‘F [†šW ED‘QK NHP NKRDL Wƒ\ WKW JLD Fƒ—P YDŽ FD‘ ‚Q Y‡‘L UDX WU†œQ JLƒšP VˆD YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P FXD VˆD SKRPD‘W FD‘ YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P FXD FD‘ ;X‘F [ŒFK &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P JLDŽX „D›P .L…˜P VRD‘W „†œF W†š 6WDSK\ORFRFFXV DXUHXV L *LDP F‡ K†œL Yƒš\ QKL…™P D *Lˆ Y…› VLQK FD‘ QKƒQ QJˆ‡ŽL Yƒ›Q FKX\…˜Q WKˆ›F SKƒ˜P E 1KˆQJ QJˆ‡ŽL FR‘ Y…šW WKˆ‡QJ QKL…™P WUXŽQJ KD\ FR‘ WKR‘L TXHQ [ƒšX NK†QJ Q…Q Yƒ›Q FKX\…˜Q WKˆ›F SKƒ˜P F 'XŽQJ GX›QJ FX› VD›FK „…˜ Oƒš\ WKˆ›F SKƒ˜P WKD\ Y‰ GXŽQJ WUˆ›F WL…šS E‚“QJ WD\ G 7UD‘QK ODŽP Yƒš\ QKL…™P WKˆ›F SKƒ˜P „D FK…š EL…šQ FKŒQ TXD WKˆ›F SKƒ˜P FRŽQ Wˆ‡L V†šQJ 20
 9. H 6ˆ GX›QJ FD‘F WKˆ›F OL…›X V†šQJ FR‘ FKƒšW Oˆ‡œQJ W†šW I *LD‘R GX›F FKR F†QJ QKƒQ FK…š EL…šQ Y…— Wƒ—P TXDQ WURœQJ FXD Y…› VLQK WKˆ›F SKƒ˜P LL 1J‚Q QJˆŽD Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q YDŽ Vˆ› VDQ VLQK „†œF W†š %DR TXDQ WKˆ›F SKƒ˜P ‡ QKL…›W „†œ FDR K‡Q KD\ WKƒšS K‡Q NKRDQJ QKL…›W „†œ PDŽ YL NKXƒ˜Q 6WDSK\ORFRFFXV FR‘ WK…˜ W‚QJ WUˆ‡QJ /DŽP OD›QK QKDQK WKˆ›F SKƒ˜P W‡‘L QKL…›W „†œ ≤ R& 1…šX WKˆ›F SKƒ˜P Fƒ—Q ‚Q QR‘QJ SKDL EDR TXDQ ‡ QKL…›W „†œ QR‘QJ LLL i…— SKRŽQJ GFK E…›QK Q†˜ UD i…˜ SKRŽQJ E…›QK QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P GR „†œF W†š 6WDSK\ORFRFFXV DXUHXV WD Fƒ—Q 1J‚Q QJˆŽD 6WDSK\ORFRFFXV Yƒš\ QKL…™P YDŽR WKˆ›F SKƒ˜P E‚“QJ SKˆ‡QJ SKD‘S JLˆ Y…› VLQK GXŽQJ WKˆ›F OL…›X NK†QJ FKˆ‘D Fƒ—X NKXƒ˜Q WKŒ GX› GXŽQJ VˆD SDVWHXU W†šW K‡Q VˆD Wˆ‡L JLˆ F†QJ QKƒQ E E…›QK FDP OD›QK PX›Q QKRœW FD‘FK [D WKˆ›F SKƒ˜P 1J‚Q QJˆŽD Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL NKXƒ˜Q 6WDSK\ORFRFFXV E‚“QJ FD‘FK JLˆ WKˆ›F SKƒ˜P WURQJ QKL…›W „†œ OD›QK WKŒFK K‡œS E‚“QJ FD‘FK „L…—X FKŠQK S+ WKˆ›F SKƒ˜P DFLG FDR 7K…P YDŽR FD‘F FKƒšW NL…—P KDP YL NKXƒ˜Q QKˆ PX†šL NKD‘QJ VLQK 'L…›W YL NKXƒ˜Q 6WDSK\ORFRFFXV FR‘ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P E‚“QJ SKˆ‡QJ SKD‘S [ˆ O\‘ QKL…›W „X‘QJ FD‘FK % 1*k ik& '2 ik& 7k &8t$ ik1* 9$s 7+m€& 9h€7 , 1*k ik& '2 ik& 7k &8t$ &$v& /2$s, +$t, 6$t1 ik& 7k *h< %$€, /,j€7 21
 10. %…›QK QJ†œ „†œF [D\ UD ODŽ GR QJˆ‡ŽL ‚Q SKDL WUDL VRŽ †šF K…Qš FD‘ V†šQJ ‡ EL…˜Q 'R FKX‘QJ FR‘ FKˆ‘D FD‘F „†œF W†š VLQK KRœF ELRWR[LQV Jƒ\ QJ†œ „†œF FR‘ WŒQK FKƒšW WKHR PXŽD WURQJ Q‚P &D‘F „‚›F „L…˜P „‚›F WUˆQJ FXD „†œF W†š VLQK KRœF i†œF W†š NK†QJ E SKD‘ KX\ TXD QƒšX Qˆ‡‘QJ „†QJ OD›QK [†QJ NKR‘L PX†šL KD\ SK‡L NK† i†œF W†š KRŽD WDQ WURQJ Qˆ‡‘F UƒšW W†šW Y‰ WK…š Qˆ‡‘F VX‘S KD\ FDQK QƒšX Y‡‘L FD‘ KD\ QJK…X VRŽ †šF K…šQ FR‘ WK…˜ E QJ†œ „†œF GR „†œF W†š Qƒ—\ i†œF W†š VLQK KRœF FXD FD‘ EL…˜Q YDŽ FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P EL…˜Q NK†QJ WK…˜ SKD‘W KL…›Q NKL NL…˜P WUD 7K‡ŽL JLDQ QXQJ Q…›QK  SKX‘W KD\ OƒX K‡Q 7UL…›X FKˆ‘QJ 7UL…›X FKˆ‘QJ QJ†œ „†œF SKˆ‘F WD›S EL…˜X KL…›Q ‡ „ˆ‡ŽQJ WL…X KR‘D WLP PD›FK YDŽ FD K…› WKƒ—Q NLQK 1KˆQJ WUL…›X FKˆ‘QJ „‚›F WUˆQJ QKˆ ODŽP „DR QJˆ‡œF FDP JLD‘F QR‘QJ OD›QK W… P†L W… „ƒ—X QJR‘Q WD\ W… Oˆ‡L QJˆ‘D Uƒ—Q Wˆ‘ FKL YDŽ QJˆ‘D Vƒ—Q Gˆ G†œL VDX NKL ‚Q 1Jˆ‡ŽL FR‘ WK…˜ FK…šW WURQJ  K GR OL…›W K† KƒšS &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š i†œF W†š WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ WURQJ FD‘ QJK…X VRŽ †šF K…šQ YXŽQJ QKL…›W „‡‘L YD‘ D‘ QKL…›W „‡‘L SK†˜ EL…šQ ‡ YXŽQJ Qˆ‡‘F FKXQJ TXDQK „D‘ QJƒ—P VDQ K† YDŽ TXDQK FD‘F KRŽQ „DR 3KRŽQJ E…›QK 1J‚Q FK‚›Q NK†QJ FKR ED‘Q FD‘ W†P FXD VRŽ †šF QJKL Q J‡Ž FR‘ „†œF W†š 22
 11. .L…˜P VRD‘W YXŽQJ Qˆ‡‘F „ˆ‡œF EL…šW ODŽ FR‘ „†œF W†š YDŽ QJ‚Q QJˆŽD YL…›F „D‘QK E‚–W FD‘ W†P FXD VRŽ †šF YDŽR QKˆQJ WK‡ŽL „L…˜P PDŽ SKL…X VLQK Yƒ›W PDQJ „†œF W†š „DQJ KL…›Q GL…›Q WURQJ Qˆ‡‘F Y‡‘L Q†—QJ „†œ FDR ,, 1*k ik& '2 ik& 7k &8t$ &$v 18s1* 18€& +$< &2s1 *2, /$s &$v 7+8 1+h€7 %$t1 6&20%52,' ),6+ 32,621,1* /DŽ E…›QK QJ†œ „†œF GR KLVWDPLQH ODŽ FKƒšW FR‘ WURQJ FD‘ YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P FXD FD‘ E YL NKXƒ˜Q SKƒQ KX\ %…›QK [D\ UD NK‚–S Q‡L WU…Q WK…š JL‡‘L &R‘ WUL…›X FKˆ‘QJ JL†šQJ K…›W QKˆ SKDQ ˆ‘QJ G ˆ‘QJ Y‡‘L „†œF W†š KLDWDPLQH %…›QK [D\ UD GR ‚Q P†œW WURQJ FD‘F FRQ FD‘ WURQJ QKR‘P J†—P FD‘ QJˆŽ &DOLIRQL FD‘ WKX FD‘ QKD\ FD‘ QJˆŽ 7D‘F QKƒQ Jƒ\ QJ†œ „†œF 1KR‘P FD‘ QXŽQJ QX›F FR‘ FKˆ‘D P†œW KDŽP Oˆ‡œQJ O‡‘Q KLVWDPLQH ≥ PJ J WKW QD›F FD‘ i‚›F „L…˜P „‚›F WUˆQJ FXD „†œF W†š i†œF W†š „…— NKD‘QJ Y‡‘L QKL…›W „†œ 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK WURQJ YDŽL SKX‘W „…šQ YDŽL JL‡Ž 7UL…›X FKˆ‘QJ &DP JLD‘F UD‘W ERQJ PL…›QJ „R ˆQJ P‚›W YDŽ F†˜ QKˆ‘F „ƒ—X EX†—Q Q†Q R‘L Q†˜L P…— „D\ WLP PD›FK QKDQK K†—L K†œS QJˆ‘D GD YDŽ FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK „ˆ‡ŽQJ UX†œW %…›QK WKˆ‡ŽQJ WKƒš\ NHŽP WKHR ODŽ E†œL QKL…™P YL NKXƒ˜Q 3URWHXV PRUJDQLL YDŽ .OHEVLHOOD SQHXPRQLDH &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š 23
 12. &D‘ Wˆ‡L FD‘ K†œS FD‘ NK† FD‘ [†QJ NKR‘L FD‘ PX†šL „…—X FR‘ WK…˜ FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š 3KRŽQJ E…›QK 1KR‘P FD‘ G…™ WD›R KLVWDPLQH Q…Q ODŽP OD›QK QKDQK YDŽ JLˆ OD›QK OL…Q WX›F VDX NKL „D‘QK E‚–W ,,, 1*k ik& '2 ik& 7k &2v 7521* 7+r7 &8t$ &$v &,*8$7(5$ 32,621,1* i‚›F „L…˜P FXD E…›QK 0†œW V†š ORDŽL FD‘ Jƒ\ KL…›Q Wˆ‡œQJ QJ†œ „†œF FKR QJˆ‡ŽL NKL ‚Q SKDL 7X\ QKL…Q FD‘F ORDŽL FD‘ Qƒ—\ NK†QJ VDQ VLQK „†œF W†š QKˆQJ QR‘ WKˆ‡ŽQJ [X\…Q ‚Q FD‘F FRQ FD‘ QKR K‡Q FR‘ FKˆ‘D FD‘F „†œF W†š GR ‚Q FD‘F SKL…X VLQK Yƒ›W QKƒšW ODŽ FD‘F SKL…X VLQK Yƒ›W FR‘ PDŽX „R FD‘F ORDŽL WKˆ›F Yƒ›W KD\ FD‘F ORDŽL WDR FR‘ FKˆ‘D „†œF W†šš 1KL…—X WUˆ‡ŽQJ K‡œS QJ†œ „†œF GR QJˆ‡ŽL ‚Q FD‘ „D [D‘F „QK FKR WKƒš\ U‚“QJ GR FD‘ ‚Q WDR /\QJE\D PDMXVFXOD FR‘ „†œF W†š 7UL…›X FKˆ‘QJ &D‘F WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK „ˆ‡ŽQJ WL…X KR‘D YDŽ K…› WKƒ—Q NLQK GR QJˆ‡ŽL ‚Q FD‘ EL…˜Q QKˆ FD‘ FKŠ YDŽQJ FD‘ PX‘ PDŽ FKX‘QJ „DQJ OˆX JLˆ „†œF W†š WURQJ E‚–S WKW %…›QK WKˆ‡ŽQJ [D\ UD ‡ FD‘F E‡Ž EL…˜Q YXŽQJ QKL…›W „‡‘L YDŽ D‘ QKL…›W „‡‘L 3KRŽQJ E…›QK .L…˜P VRD‘W YXŽQJ Qˆ‡‘F „ˆ‡œF EL…šW ODŽ FR‘ QKL…—X SKL…X VLQK Yƒ›W FR‘ „†œF W†š 1J‚Q QJˆŽD YL…›F „D‘QK E‚–W FD‘ ‚Q FD‘ ‡ QKˆQJ YXŽQJ EL…˜Q YDŽR QKˆQJ WK‡ŽL „L…˜P PDŽ SKL…X VLQK Yƒ›W PDQJ „†œF W†š „DQJ KL…›Q GL…›Q WURQJ Qˆ‡‘F Y‡‘L Pƒ›W „†œ FDR 24
 13. ,9 1*k ik& '2 ik& 7k &$v 12v& i‚›F „L…˜P FXD E…›QK &D‘ QR‘F EL…˜Q 6SKHURLGHV YHUPLFXODULV WKW FD‘ UƒšW QJRQ QKˆQJ SKX WD›QJ UƒšW „†œF &KƒšW „†œF ODŽ WHWURGRQLQ DFLG WHWURGRQLF WHWURGRWR[LQ ‡ EX†—QJ WUˆ‘QJ KHSDWR[LQ ‡ JDQ 7KW FD‘ FRŽQ Wˆ‡L NK†QJ „†œF QKˆQJ FD‘ ˆ‡Q FKƒšW „†œF WˆŽ SKX WD›QJ QKL…™P YDŽR WKW Jƒ\ QJ†œ „†œF 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK %…›QK SKD‘W UD WˆŽ SKX‘W „…šQ JL‡Ž VDX NKL ‚Q SKDL FD‘ FR‘ FKƒšW „†œF 7UL…›X FKˆ‘QJ 7HWURGRQLQ ODŽ „†œF W†š Jƒ\ OL…›W WKƒ—Q NLQK WUL JLD‘F WKƒ—Q NLQK Yƒ›Q „†œQJ WKƒ—Q NLQK K† KƒšS 1Jˆ‡ŽL E QJ†œ „†œF EL…˜X KL…›Q FD‘F WUL…›X FKˆ‘QJ VDX .KR‘ FKX EX†—Q Q†Q R‘L P‚›W „R WL…X FKD\ „†—QJ Wˆ FR VDX „R‘ GDQ P…›W PRL UH‘W UXQ W… FD‘F „ƒ—X QJR‘Q WD\ %…›QK Q‚›QJ WKƒš\ W… FKƒQ W… OL…›W WRDŽQ WKƒQ FKƒQ WD\ EƒšW „†œQJ GD WŒP QJ‚–W QKL…›W „†œ KDœ KX\…šW D‘S KD› WKƒšS WK‡ NKR‘ OL…›W K† KƒšS WUX›\ WLP PD›FK YDŽ FK…šW 9 1*k ik& '2 ik& 7k &21 &2v& i‚›F „L…˜P WUL…›X FKˆ‘QJ FXD E…›QK &RQ FR‘F FR‘ WX\…šQ QRœF „†œF VDX KDL P‚–W WL…šW UD FKƒšW „†œF QKˆ EXIRJLQ EXILGLQ EXIRQLQ ‡ GD OˆQJ ‡ GD EX›QJ YDŽ ‡ SKX WD›QJ FKX \…šX ‡ JDQ YDŽ WUˆ‘QJ FR‘F &D‘F FKƒšW „†œF ‡ VDX P‚–W Jƒ\ YL…P N…šW PD›F YDŽ JLD‘F PD›F P‚–W 7X\…šQ QRœF „†œF ‡ GD OˆQJ WL…šW UD FKƒšW „†œF Jƒ\ WUL…›X FKˆ‘QJ JL†šQJ QKˆ E…›QK X†šQ YD‘Q FKƒšW „†œF FR‘ WŒQK DFLG „‚–QJ „‚›F QKˆ NHP NK† NKL WL…šS [X‘F Y‡‘L NK†QJ NKŒ 25
 14. 7X\…šQ QRœF „†œF ‡ GD EX›QJ WL…šW UD FKƒšW „†œF Jƒ\ NŒFK WKŒFK QL…›P PD›F K‚–W K‡L YDŽ Jƒ\ W… OL…›W FKƒšW „†œF ORDQJ NK†QJ PDŽX NK†QJ PXŽL Y WUXQJ WŒQK KD\ NL…—P 3KRŽQJ E…›QK 3KRŽQJ QJ†œ „†œF GR ‚Q WKW FR‘F WD Fƒ—Q OˆX \‘ NK†QJ ‚Q GD YDŽ SKX WD›QJ 9, 1*k ik& '2 ik& 7k &8t$ /$v &h< i$€, +2$s1* 5+8%$5% /($) 32,621,1* 7D‘F QKƒQ YDŽ QJX†—Q Jƒ\ QJ†œ „†œF $FLG R[DOLF FR‘ WURQJ OD‘ Fƒ\ „D›L KRDŽQJ 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK  K 7UL…›X FKˆ‘QJ 2vL WL…X FKD\ NKD‘W Qˆ‡‘F 3KRŽQJ E…›QK *LD‘R GX›F QKƒQ GƒQ Y…— DQ WRDŽQ WKˆ›F SKƒ˜P 7+h|8 'h|8 9,, 1*k ik& '2 +$€7 &$6725 %($1 32,621,1* 7D‘F QKƒQ YDŽŽ QJX†—Q Jƒ\ QJ†œ „†œF 26
 15. 5LFLQ ODŽ P†œW ORD›L „†œF W†š FR‘ WURQJ Fƒ\ WKƒ—ŽX Gƒ—X 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK 9DŽL SKX‘W „…šQ YDŽL JL‡Ž 7UL…›X FKˆ‘QJ iDX EX›QJ NKD‘W Qˆ‡‘F R‘L WL…X FKD\ ‡‘Q OD›QK \…šX Vˆ‘F VX\ VX›S 3KRŽQJ E…›QK 7UD‘QK ‚Q KD›W WKƒ—ŽX Gƒ—X & 1*k ik& '2 ik& 7k 1h0 0
 16. &KD\ Qˆ‡‘F ERœW WK‰QK O‰QK „DX EX›QJ Gˆ G†œL NKD‘W Qˆ‡‘F QKL…—X EX†—Q Q†Q Q†Q RH› NKDQ R‘L WL…X FKD\ QKL…—X Qˆ‡‘F „†˜ P†— K†L TXD‘ Pˆ‘F FKD\ Qˆ‡‘F P‚–W i†œF W†š DPDWR[LQ ODŽ „†œF W†š Jƒ\ W†˜Q WKˆ‡QJ JDQ WKƒ›Q YDŽ WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ FK…šW Q…šX NK†QJ „ˆ‡œF „L…—X WU  3KRŽQJ E…›QK &KŠ ‚Q QƒšP NKL EL…šW UR ODŽ ORD›L QƒšP NK†QJ FR‘ „†œF W†š *LD‘R GX›F FKR WRDŽQ GƒQ NL…šQ WKˆ‘F Y…— DQ WRDŽQ WKˆ›F SKƒ˜P ,, 1*k ik& '2 ik& 7k 1h0 D i†œF W†š (UJRWLVP FXD QƒšP (UJRW i‚›F „L…˜P FXD QƒšP /DŽ ORD›L QƒšP N\‘ VLQK WU…Q KD›W QJX F†šF QKˆ OX‘D P‰ OX‘D PD›FK i†œF W†š HUJRWLVP ODŽ P†œW „†œF W†š FKX QKL…›W NK†QJ E SKD‘ KX\ NKL QƒšX Qˆ‡‘QJ ODŽP ED‘QK i†œF W†š QƒšP FR‘ WK…˜ Yƒš\ QKL…™P YDŽR WKˆ›F SKƒ˜P WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F FD‘F QJX\…Q OL…›X FK…š EL…šQ WKˆ›F SKƒ˜P &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š i†œF W†š FR‘ WURQJ ED‘QK P‰ E†œW QJX F†šF 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK %…›QK WKˆ‡ŽQJ [D\ UD VDX NKL ‚Q SKDL ED‘QK P‰ KD\ FD‘F PR‘Q ‚Q ODŽP E‚“QJ E†œW QJX F†šF QKL…™P QƒšP Q‚›QJ 7UL…›X FKˆ‘QJ +RD›L Wˆ Wˆ‘ FKL „‚›F EL…›W FD‘F QJR‘Q WD\ QJR‘Q FKƒQ „†L NKL ‡ WDL PXL FR JLƒ›W VX\ \…šX YDŽ X…˜ RDL QKˆ‘F „ƒ—X FKR‘QJ P‚›W „DX EX†šW Wˆ‘ FKL YDŽ QJˆ‘D GD 28
 17. 3KRŽQJ E…›QK &KŠ Vˆ GX›QJ E†œW QJX F†šF FKR FK…š EL…šQ WˆŽ KD›W QJX F†šF NK†QJ E QKL…™P QƒšP E i†œF W†š $IODWR[LQ FXD QƒšP $VSHUJLOOXV IODYXV $ SDUDVLWLFXV „†œF W†š Jƒ\ YL…P JDQ 1J†œ „†œF Jƒ\ UD GR „†œF W†š DIODWR[LQ ODŽ P†œW E…›QK WUƒ—P WURœQJ [D\ UD ‡ FD QJˆ‡ŽL YDŽ JLD VX‘F i‚›F „L…˜P YDŽ WD‘F QKƒQ Jƒ\ E…›QK %…›QK GR „†œF W†š DIODWR[LQ FXD QƒšP $VSHUJLOOXV IODYXV $ SDUDOLWLFXV Jƒ\ UD 1ƒšP SKD‘W WUL…˜Q W†šW YDŽ VDQ VLQK „†œF W†š ‡ FD‘F WKˆ›F OL…›X FR‘ ƒ˜P „†œ WU…Q YDŽ QKL…›W „†œ FDR ‡ NKRDQJ WˆŽ  R& i†œF W†š NK†QJ E SKD‘ KX\ TXD FK…š EL…šQ WK†QJ WKˆ‡ŽQJ KD\ TXD QƒšX Qˆ‡‘QJ &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š i†œF W†š FR‘ WURQJ KD›W QJX F†šF QKˆ JD›R E‚–S &D‘F KD›W FR‘ Gƒ—X JLDŽX SURWHLQ QKˆ „ƒ›X SK†œQJ KD›W E†QJ F‡P GˆŽD ED‘QK P‰ VˆD WKW WUˆ‘QJ FXD JLD VX‘F JLD Fƒ—P ‚Q WKˆ‘F ‚Q FR E QKL…™P QƒšP 7UL…›X FKˆ‘QJ 9DŽQJ GD EX›QJ VˆQJ NK†QJ PX†šQ ‚Q XQJ WKˆ JDQ YDŽ FK…šW 3KRŽQJ E…›QK 7U†—QJ QKL…—X ORD›L QJX F†šF KRD PDŽX „…— NKD‘QJ Y‡‘L Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q YDŽ 29
 18. VLQK „†œF W†š FXD QƒšP iDP EDR QJX F†šF VDX NKL WKX KRD›FK „ˆ‡œF ODŽP NK† „X‘QJ \…X Fƒ—X Y…— Y…› VLQK YDŽ EDR TXDQ JLˆ „ˆ‡œF FKƒšW Oˆ‡QJ W†šW 3KXQ DFHWLF DFLG KD\ DFLG SURSLRQLF Q†—QJ „†œ NKL QJX F†šF FRŽQ Wˆ‡L „…˜ QJ‚Q QJˆŽD QƒšP P†šF SKD‘W WUL…˜Q /RœF Gƒ—X „ƒ›X SK†œQJ E‚“QJ PDŽQJ ORœF „‚›F EL…›W WURQJ VX†šW TXD‘ WU‰QK FKL…šW VXƒšW „…˜ ORD›L DIODWR[LQ 'XŽQJ D‘QK Q‚–QJ „…˜ ODŽP NK† „†šL Y‡‘L FD‘F ORD›L ED‘QK Gƒ—X E QKL…™P QƒšP iL…—X WUD YDŽ NL…˜P VRD‘W Q†—QJ „†œ DIODWR[LQ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P ' 1*k ik& '2 +2v$ &+h7 , 1*k ik& $17,021 $17,021< 32,621,1* 7D‘F QKƒQ Jƒ\ E…›QK &D‘F GX›QJ FX› „†— GXŽQJ › WUD‘QJ PHQ FR‘ FKˆ‘D DQWLPRQ &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P Yƒš\ QKL…™P „†œF W†š NKL FKˆ‘D WURQJ GX›QJ FX› WUD‘QJ PHQ QKƒšW ODŽ WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ WŒQK DFLG  7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK %…›QK SKD‘W UD WURQJ YDŽL SKX‘W „…šQ YDŽL JL‡Ž 7UL…›X FKˆ‘QJ 2‘L „DX EX›QJ FR WK‚–W UX†œW VX\ VX›S „†L NKL „ˆD „…šQ Wˆ YRQJ 30
 19. 3KRŽQJ E…›QK .K†QJ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ FD‘F GX›QJ FX› FR‘ WUD‘QJ PHQ „…˜ FKˆ‘D FD‘F VDQ SKƒ˜P „D FK…š EL…šQ ,, 1*k ik& &$'0,80 7D‘F QKƒQ Jƒ\ E…›QK i†œF W†š FDGPLXP FR‘ WURQJ FD‘F GX›QJ FX› NLP ORD›L PD› &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P Yƒš\ QKL…™P „†œF W†š ODŽ WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ WŒQK DFLG EDR J†—P FD Qˆ‡‘F WUD‘L Fƒ\ NKL FKˆ‘D WURQJ GX›QJ FX› KD\ FD‘F NKD\ FKˆ‘D ODŽP E‚“QJ NLP ORD›L PD FDGPLXP 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK %…›QK [D\ UD WURQJ QˆD JL‡Ž KD\ V‡‘P K‡Q 7UL…›X FKˆ‘QJ %X†—Q Q†Q R‘L „DX QKˆ‘F YDŽ WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ FK…šW 3KRŽQJ E…›QK .K†QJ GXŽQJ FD‘F GX›QJ FX› NLP ORD›L PD› FDGPLXP ODŽP „†— FKˆ‘D WKˆ›F SKƒ˜P ,,, 1*k ik& ik|1* &233(5 32,621,1* 7D‘F QKƒQ Jƒ\ E…›QK 31
 20. %…›QK [D\ UD GR E…— P‚›W WKˆ›F SKƒ˜P WL…šS [X‘F Y‡‘L „†—QJ &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š &D‘F WKˆ›F SKƒ˜P Yƒš\ QKL…™P „†œF W†š ODŽ WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ WŒQK DFLG NKL E…— P‚›W WL…šS [X‘F Y‡‘L „†—QJ 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK %…›QK [D\ UD P†œW JL‡Ž KD\ V‡‘P K‡Q VDX NKL ‚Q SKDL WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ „†œF W†š 7UL…›X FKˆ‘QJ 2‘L PˆD NK†QJ FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ „‚›F KL…›X 3KRŽQJ E…›QK %DR Y…› NK†QJ FKR FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ WŒQK DFLG FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P GD›QJ ORQJ KD\ GD›QJ FKƒšW ORQJ FR‘ FDUERQDWH WL…šS [X‘F Y‡‘L „†—QJ ,,, 1*k ik& .(u0 =,1& 32,621,1* 7D‘F QKƒQ Jƒ\ E…›QK &D‘F GX›QJ FX› PD› NHP &D‘F ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ FKˆ‘D „†œF W†š %ƒšW Fˆ‘ WKˆ›F SKƒ˜P QDŽR Yƒš\ QKL…™P NHP „…—X Jƒ\ QJ†œ „†œF FD‘F WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ WŒQK DFLG NKL „…˜ WURQJ GX›QJ FX› FR‘ WUD‘QJ NHP 7K‡ŽL JLDQ QXQJ E…›QK 0†œW JL‡Ž KD\ V‡‘P K‡Q VDX NKL ‚Q SKDL WKˆ›F SKƒ˜P FR‘ QKL…™P „†œF W†š NHP 32

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản