intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán mới của Việt Nam - Hệ thống các chuẩn mực kế toán: Phần 2

Chia sẻ: Codon_08 Codon_08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:226

94
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu như phần 1 của Tài liệu Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam đề cập đến hệ thống các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam, thì ở phần 2 các bạn sẽ được tìm hiểu về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm toán mới của Việt Nam - Hệ thống các chuẩn mực kế toán: Phần 2

 1. Phan II HE THONG CHUAN Ml/C KE TOAN ■ ■ VIET _____________________ NAM ____________________________ i 1. QUYET fljNH SO 149/2001/Qfl-BTC NGAY 31-12-2001 CUA BO TRUING BO TAI CHINH ■ ■ Ve viec ban hanh va cong bo bon (04) chuan mtfc ke toan Viet Nam (dart 1) BO TRLfCfNG BO TAl CHINH - Can cii P h ap len h K e todn va Thong ke cong bo theo Lenh so 06-LCT/ HDNN ngay 2 0 /5 /1 9 8 8 cua Hoi dong N ha nude va Dieu le to chilc k e todn N ha nude ban h an h theo N ghi dinh so 25-HDBT ngay 1 8 13 11989 cua Hoi dong Bo trudng (nay la Chinh phu); - Can cii N ghi din h so 1 5 /C P ngay 2 /3 /1 9 9 3 cua Chinh phu ve nhiem vu, quyen han va trach nhiem quan ly N ha nUdc cua Bo, ca quan ngang B o; - Can cii N ghi d in h so 1 7 8 /C P ngay 2 8 /1 0 /1 9 9 4 cua Chinh phu ve nhiem vu, quyen han va to chilc bo may Bo Tdi chinh; - De d ap ilng yeu cau d oi mdi co ch e quan ly kinh te, tdi chinh, nang cao ch at luong thong tin ke todn cung cap trong nen kinh te quoc dan va d e k iem tra, kiem soat chat luong cong tdc ke todn; Theo d e nghi cu a Vu trudng Vu C he do ke todn va C hanh Van phdng B o Tdi chinh,
 2. QUYET DINH: Dieu 1: Ban hanh bdn (04) chuan miic ke todn Viet Nam (dot 1) co so hieu va ten goi sau day: 1. Chuan miic so' 02 - Hang ton kho; 2. Chuan miic sd 03 - Tai san co' dinh htiu hinh; 3. Chuan miic sd 04 - Tai san cd dinh vo hinh; 4. Chuan miic sd 14 - Doanh thu va thu nhap khdc. Dieu 2: Bdn (04) Chuan miic ke todn Viet Nam ban hinh kem theo Quyet dinh nay diioc dp dung ddi vdi tat cd cdc doanh nghiep thuoc cdc ngdnh, cac thanh phan kinh te trong cd niflSc. Dieu 3: Quyet dinh ndy co hieu liic thi hdnh tif ngdy 01/01/2002. Cdc che do ke todn cu the phdi cdn cuf vdo bdn chuln miic ke toan diioc ban hanh kem theo Quyet dinh nay de sufa ddi, bo sung cho phu hop. Dieu 4: Vu trifdng Vu Che do ke todn, Chdnh Van ph6ng B8 vd Thu tnicrng cac don vi lien quan thuoc va triic thuoc Bo T&i chinh chiu trach nhiem hiidtag din, kiem tra vd thi hdnh Quyet dinh nay./. B 0 TRLfCJNG B 0 TAl CHINH NGUYEN SINH HUNG 236
 3. HE THONG C H U A N M l/C K E TO AN V IET NAM CHUAN M I/C SO 02 h An g t o n k h o (Ban hanh va cong bo theo Quyet dinh so 149/2001/QD-BTC ngay 31/12/2001 cu a Bo triidng Bo Tdi chinh) QUY DjNH C H U N G 01. Muc dich cua chuan mUc nay la quy dinh va huofng din cac nguyen t&c va phuong phap ke toan hang ton kho, gom: X£c dinh gia tri va ke toan hang ton kho vao chi phi; Ghi giam gia tri hang ton kho cho phu hop vdi gia tri thuan co the thUc hien duoc va phuong phap tlnh gia tri hang ton kho lam co sd ghi sd ke toan va lap b&o cao tai chinh. 02. Chuan mtfc nay ap dung cho ke toan hang ton kho theo nguyen t i c gia goc trtf khi co chuan mtfc ke toan khac quy dinh cho phep ap dung phtfdng phap ke toan khac cho hang ton kho. 03. Cac th u$t ngtf tron g chuan mtfc nay dtftfc hieu nhtf sau: H ang ton kho: La nhtfng tai san: (a) Dtftfc gitf de ban trong ky san xuat, kinh doanh binh thtftfng; (b) Dang trong qua trinh san xuat, kinh doanh dd dang; (c) Nguyen li
 4. - Hang hoa mua ve de ban: Hang hoa ton kho, hang mua dang di tren dtfdng, hang gift di ban, hang hoa gift di gia cong che bien; - Thanh pham ton kho va thanh pham gufi di ban; - San pham dd dang: San pham chria hoan thanh va san pham hoan thanh chifa lam thu tuc nhap kho thanh pham; - Nguyen lipu, vat lipu, cong cu, dung cu ton kho, gufi di gia cong che bien va da mua dang di tren drfdng; - Chi phi dich vu dd dang. Gid tri thuan co the thitc hien diicrc: La gia ban tfdc tinh ciia hang ton kho trong ky san xuat, kinh doanh binh thufdng trd (-) chi phi vtdc tinh de hoan thanh san pham va chi phi Udc tinh can th iet cho vi^c tieu thu chung. Gid hien hdnh: La khoan tien phai tra de mua mpt loai hang ton kho ttfcfng ttf tai ngay lap bang can doi ke toan. NOI DUNG CHUAN MUC XAC DINH GlA TRI HANG TON KHO 04. Hang ton kho ditoc tinh theo gia goc. Trifdng hdp gia tri thuan co the thiic hi
 5. thud" khong dtfgc hoan lai, chi phi van chuyen, boc xep, bao qudn trong qua trinh mua hang va cac chi phi khac co lien quan trtfc tiep den viec mua hang ton kho. Cac khoan chiet khau thtfong mai va giam gia hang mua do hang mua khong dung quy cach, pham chat dtfgc trtf (-) khoi chi phi mua. Chi phi che bien 07. Chi phi che bien hang t6n kho bao gom nhtfng chi phi co lien quan trtfc tiep den san pham san xuat, nhtf chi phi nhan cong trtfc tiep, chi phi san xuat chung cd dinh va chi phi san xuat chung bien doi phat sinh trong qua trinh chuyen hoa nguyen lieu, vat lieu thanh thanh pham. Chi phi san xuat chung cd dinh la nhtfng chi phi san xuat gian tiep, thtfdng khong thay doi theo sd ltfgng san pham san xuat, nhtf chi phi khau hao, chi phi bao dtfdng may mdc thiet bi, nha xtfdng... va chi phi quan ly hanh chinh d cac phan xtfdng san xuat. Chi phi san xuat chung bien doi la nhtfng chi phi san xuat gian tiep, thtfdng thay doi trtfc tiep hoac gan nhtf trtfc tiep theo sd ltfgng san pham san xuat, nhtf chi phi nguyen lieu, vat lieu gian tiep, chi phi nhan cong gian tiep. 08. Chi phi san xuat chung co' dinh phan bd vao chi phi che bien cho moi don vi san pham dtfgc dtfa tren cong suat binh thtfdng cua may mdc san xuat. Cong suat binh thtfdng la so ltfgng san pham dat dtfgc d mtfc trung binh trong cac dieu kien san xuat binh thtfdng. - Trtfdng hgp mtfc san pham thtfc te san xuat ra cao hon cong suat binh thtfdng thi chi phi san xuat chung cd dinh dtfgc phan bd cho mdi don vi san pham theo chi phi thtfc te phat sinh. Trtfdng hop mtfc san pham thtfc te san xuat ra thap hon cong suat binh thtfdng thi chi phi san xuat chung cd dinh 239
 6. chi dugc phan bo vdo chi phi che bien cho m6i dcfn vi sin pham theo mufc cong suat binh thudng. Khoan chi phi san xuat chung khong phan bo duoc ghi nhan la chi phi s&n xudt, kinh doanh trong ky. Chi phi san xuat chung bien doi duoc phan b6 het vdo chi phi che bien cho m6i dcfn vi san pham theo chi phi thuc te ph^t sinh. 09. Trudng hcfp mot quy trinh san xuat ra nhieu loai san pham trong cung mot khoang thdi gian md chi phi che bien cua m6i loai san pham khong dugc phan dnh mot c&ch tach biet, thi chi phi che bien dugc phan bo cho cdc loai san pham theo tieu thUc phu hgp va nhat quan giufa cdc ky ke toan. Trudng hgp co san pham phu, thi gia tri san pham phu diioc tinh theo gia tri thuan co the thuc hien dugc vd gid tri n&y dugc trU (-) khoi chi phi che bien da tap hgp chung cho san pham chinh. Chi phi lien qu an trtfc tiep k h ac 10. Chi phi lien quan true tiep khdc tinh vao gid goc hdng ton kho bao gom cac khoan chi phi khac ngoai chi phi mua va chi phi che bien hang ton kho. Vi du, trong gid goc thanh pham co the bao gom chi phi thiet ke san pham cho mot dcfn dat hang cu the. Chi phi khong tin h vao gia go c h an g to n kho 11. Chi phi khong dugc tinh vao gia goc hang ton kho, gom: (a) Chi phi nguyen lieu, vat lieu, chi phi nhan cong va cAc chi phi san xuat, kinh doanh khdc phdt sinh tren mufc binh thudng; (b) Chi phi bao quan hang ton kho trd cdc khoan chi phi bao quan hang ton kho can thiet cho qua trinh san xuat tiep theo va chi phi bao quan quy dinh a doan 06; 240
 7. (c) Chi phi ban hang; (d) Chi phi quan ly doanh nghiep. Chi phi cung cap dich vu 12. Chi phi cung cap dich vu bao gom chi phi nhan vien vh cac chi phi kh^ic lien quan true tiep den viec cung cap dich vu, nhu chi phi giam sat va cac chi phi chung co lien quan. Chi phi nhan vien, chi phi khac lien quan den ban hang va quan ly doanh nghiep khong dtfgc tinh vao chi phi cung cap dich vu. PHl/CfNG PHAP TINH GIA TRI HANG TON KHO 13. Vi$c tinh gia tri hang ton kho dUcfc ap dung theo mpt trong cac phtfdng phap sau: (a) PhUcfng phap tlnh theo gia dich danh; (b) Phtfdng phap binh quan gia quyen; (c) Phtfdng phap nhap trtfdc, xu at trtfdc; (d) Phtfdng phap nhap sau, xu at trtfdc. 14. Phucmg phap tinh theo gia dich danh duoc ap dung doi vdi doanh nghiep co It loai mat hang hoac mat hang on dinh va nhan dien dtfgc. 15. Theo phuong phap binh quan gia quyen, gia tri cua tUng loai hang t6n kho dtfgc tinh theo gia tri trung binh cua ttfng loai hang ton kho ttfong ttf dau ky va gia tri ttfng loai hang ton kho dtfgc mua hoac san xuat trong ky. Gia tri trung binh co the dtfgc tlnh theo thdi ky hoac vao m6i khi nhap mot lo hang ve, phu thuoc vao tinh hinh cua doanh nghiep. 16. Phtfcfng phap nhap trtfdc, xuat trtfdc ap dung dtfa tren gia dinh la hang ton kho dtfgc mua trtfdc hoac san xuat trtfdc thi dtfgc xuat trtfdc, va hang ton kho cdn lai cuoi ky la hang ton kho dtfgc mua hoac san xuat gan thdi diem cuoi 241
 8. ky. Theo phuong phap nay thi gid tri hdng xuat kho duoc tinh theo gia cua lo hdng nhap kho d thdi diem d&u ky hoac gan dau ky, gid tri cua hdng t6n kho dUdc tinh theo gid cua hang nhap kho d thdi diem cuoi ky hoac gan cuoi ky con ton kho. 17. Phuong phdp nhap sau, xuat trudc dp dung dua tren gia dinh la hang ton kho dugc mua sau hoac san xuat sau thi duoc xuat trudc, va hang ton kho con lai cuoi ky 1& hdng ton kho duoc mua hoac san xuat trudc do. Theo phifang phap nay thi gia tri hang xuat kho duoc tinh theo gid ciia lo hdng nhap sau hoac gan sau cung, gid tri cua hang ton kho duoc tinh theo gid cua hang nhap kho dau ky ho&c gan dau ky con ton kho. GIA TRI THUAN CO THE THl/C HIEN D I/0C VA LAP Dlf PHONG GIAM GlA HANG TON KHO 18. Gid tri hang ton kho khong thu hoi du khi hang ton kho bi hu hong, I6i thdi, gid bdn bi giam, hoac chi phi hoan thien, chi phi de ban hdng tdng len. Viec ghi giam gia goc hang ton kho cho bdng vdi gid tri thuan co the thuc hien duoc la phu hop vdi nguyen tdc tai san khong dugc phdn dnh ldn hdn gia tri thuc hien udc tinh tU viec bdn hay sir dung chung. 19. Cuoi ky ke todn nam, khi gia tri thuan co the thuc hien dugc cua hang ton kho nho hdn gia goc thi phai lap dii phong giam gia hang ton kho. So du phong giam gia hang ton kho dugc lap la so chenh lech giUa gid goc cua hang ton kho ldn hdn gid tri thuan co the thuc hien dugc cua chung. Viec lap du phong giam gid hang ton kho dugc thiic hien tren cd sd tting mat hang ton kho. Doi vdi dich vu cung cap dcf dang, viec lap du phong giam gid hdng ton kho dugc tinh theo tting loai dich vu co mtic gid rieng biet. 20. Viec Udc tinh gid tri thuan co the thuc hien dugc cua hang 242
 9. ton kho phai diia tren bang chiing tin cay thu thap dugc tai thdi diem Udc tlnh. Viec Udc tlnh n&y phai tlnh den su bien dong cua gia ca hoac chi phi trtfc tiep lien quan den cac su kien diin ra sau ngay ket thue n&m tai chinh, ma cac su kien nay duoc xAc nhan vdi cac dieu kien hien cd d thdi diem Udc tlnh. 21. Khi Udc tlnh gia tri thuan cd the thUc hien dugc phai tlnh den muc dich cua viec du trtf hang ton kho. VI du, gia tri thuan cd the thtfc hien dugc cua ltfong hang ton kho dtf trtf de dam bao cho cac hop dong ban hang hoac cung cap dich vu khong the huy bd phai dtfa vao gia tri trong hop dong. Neu sd hang dang ton kho ldn hon sd hang can cho hop dong thi gia tri thuan cd the thtfc hien dtfgc cua so' chenh lfch gitfa hang dang ton kho ldn hon sd hang can cho hgp dong dtfgc danh gia tren co sd gia ban tfdc tlnh. 22. Nguyen lieu, vat lieu va cong cu, dung cu dtf trtf de sd dung cho muc dich san xuat san pham khong dtfgc danh gia thap hon gia goc neu san pham do chung gop phan cau tao nen se dtfgc ban bang hoac cao hon gia thanh san xuat cua san pham. Khi cd stf giam gia cua nguyen lieu, vat lieu, cong cu, dung cu ma gia thanh san xuat san pham cao hon gia tri thuan co the thtfc hien dtfgc, thi nguyen lieu, vat lieu, cong cu, dung cu ton kho dtfgc danh gia giam xuong bang vdi gia tri thuan cd the thtfc hien dugc cua chung. 23. Cuoi ky ke toan nam tiep theo phai thue hien danh gia mdi ve gia tri thuan cd the thUc hien duoc cua hang ton kho cuoi nam dd. Trudng hgp cuoi ky ke toan nam nay, neu khoan du phong giam gia hang ton kho phai lap thap hon khoan du phong giam gia hang ton kho da lap d cuoi ky ke toan nam trudc thi sd chenh lech ldn hon phai dugc hoan nhap (Theo quy dinh d doan 24) de dam bao cho gia tri cua hang ton kho phan anh tren bao cao tai chinh la theo gia goc (neu gia goc nho hon gia tri thuan cd the thue hien dugc) hoac theo gia tri thuan co the 243
 10. thiic hien dirge (neu gid goc ldn hdn gid tri thuan c6 thi thifc hien dtiefe). GHI NHAN CHI PHI 24. Khi ban hang ton kho, gia g 6 c cua hdng ton kho da ban dUQc ghi nh£n la chi phi san xu at, kinh doanh trong ky phu hdp vdi doanh thu lien quan den chung dtfdc ghi nhan. T at ca c a c khoan chenh l$ch gitfa khoan dtf phong giam gia hang ton kho phai lap is cuoi nien dp ke toan nam nay ldn hdn khoan dtf phdng giam gia hang ton kho da lap d cuoi nien dp ke todn nam trtTdc, ca c khoan hao hut, m at m at cua hang ton kho, sau khi trif (-) phan boi thu’ofng do tra ch nhipm cd nhan gay ra, va chi phi san x u a t chung khong phan bo, dtfdc ghi nhan la chi phi san xu at, kinh doanh trong ky. Trtfdng hdp khoan diT phong giam gia hang ton kho diTtfc ldp d cuoi nien dQ ke toan nam nay nho hdn khoan dtf phong giam gia hang ton kho da l|tp d cuoi nien dQ ke toan nam trifdc, thi so chenh l$ch ldn hdn phai difQc hoan nhap ghi giam chi phi san xuat, kinh doanh. 25. Ghi nhan gid tri hdng ton kho dd bdn vdo chi phi trong ky phdi dam bao nguyen tdc phu hgp gitfa chi phi vd doanh thu. 26. Trudng hgp mot so loai hang ton kho dugc suf dung de san xuat ra tdi san co' dinh hoac suf dung nhu nha xucrng, m£y moc, thiet bi tu san xuat thi gid goc hdng ton kho ndy diioc hach todn vdo gid tri tdi san cd dinh. TRINH BAY BAO CAO TAl CHINH 27. Trong bao cao tai chinh, doanh nghiep phai trinh bay: (a) Cac chinh sdeh ke toan ap dung tron g vi$c danh gia hang ton kho, gom ca phtfdng phap tinh gia tri hang ton kho; 244
 11. (b) Gia goc cua tong so hang ton kho va gia goc cua tifng loai hang ton kho dtfdc phan loai phu htfp vdi doanh nghiep; (c) Gia tri dtf phong giam gia hang ton kho; (d) Gia tri hoan nhap dtf phong giam gia hang ton kho; (e) Nhtfng trtfdng hdp hay stf ki$n d in den vi$c trich lap them ho&c hoan nhap dtf phong giam gia hang ton kho; (f) Gia tri ghi so cua hang ton kho (Gia goc trtf (-) dtf phong giam gia hang ton kho) da dung de the chap, cam co dam bao cho cac khoan nd phai tra. 28. Trtfdng horp doanh nghiep tinh gia tri hang ton kho theo phtfong phap nhap sau, xuat trtfdc thi bao cao tai chinh phai phan anh sd chenh lech gitfa gia tri hang ton kho trinh bay trong bang can doi ke toan vdi: (a) Gia tri hang ton kho cuoi ky dtfgc tinh theo phtfong phap nhap trtfdc, xuat trtfdc (neu gia tri hang ton kho cuoi ky tinh theo phtfong phap nhap trtfdc, xuat trtfdc nho hon gia tri hang ton kho cuoi ky tinh theo phtfong phap binh quan gia quyen va gia tri thuan co the thtfc hien dtfgc); hoac Vdi gia tri hang ton kho cuoi ky dtfgc tinh theo phtfcfng phap binh quan gia quyen (neu gia tri hang ton kho cuoi ky tinh theo phtfong phap binh quan gia quyen nho hon gia tri hang ton kho cuoi ky tlnh theo phtfcfng phap nhap trtfdc, xuat trtfdc va gia tri thuan c6 the thtfc hien dtfgc); hoac Vdi gia tri hang ton kho cuoi ky dtfgc tlnh theo gia tri thuan co the thtfc hien dtfgc (neu gia tri hang ton kho cuoi ky tlnh theo gia tri thuan co the thtfc hien dtfgc nho hon gia tri hang ton kho tlnh theo phtfong phap nhap trtfdc, xuat trtfdc va phtfcfng phap binh quan gia quyen); hoac (b) Gia tri hien hanh cua hang ton kho cuoi ky tai ngay lap 245
 12. bang can ddi ke toan (neu gid tri hien hanh cua hdng ton kho tai ngay lap bang can ddi ke toan nho hem gia tri thuan co the thuc hien dugc); hoac vdi gia tri thuan co the thuc hien dugc (neu gid tri hang ton kho cuoi ky tinh theo gia tri thuan co the thuc hien dugc nho hon g ii tri hang ton kho cuoi ky tinh theo gia tri hien hdnh tai ngay lap bang can doi ke todn). 29. Trinh bay chi phi ve hang ton kho tre n bao cao ket qua san xuat, kinh doanh dtfotc phan loai chi phi theo chufc nang. 30. Phan loai chi phi theo chtic nang la hang ton kho dugc trinh bay trong khoan muc “Gia von hang ban” trong bdo cdo kit qua kinh doanh, gom gid goc cua hang ton kho da ban, khoan du phbng giam gia hang ton kho, cac khoan hao hut mat mat cua hang ton kho sau khi trtf (-) phan boi thucmg do trdch nhiem ca nhan gay ra, chi phi san xuat chung khong diiac phdn bo. 246
 13. HE T H O N G C H U A N M l/C K E TO AN V IE T NAM CHUAN MI/C SO 03 tA i SAN CO DINH H tfu HINH (Ban ha nh va cong bo theo Quyet dinh so 149/2001/QD-BTC ngay 31/12/2001 cu a Bo triidng Bo Tdi chinh) QUY DjNH C H U N G 01. Muc dich cua chuan mtfc nay la quy dinh va hudng dan cdc nguyen tdc va phuang phap ke toan doi vdi tai san cd dinh (TSCD) hUu hinh, gom: Tieu chuan TSCD htfu hinh, thdi diem ghi nhan, xdc dinh gia tri ban dau, chi phi phdt sinh sau ghi nhan ban dau, xdc dinh gid tri sau ghi nhan ban dau, khau hao, thanh ly TSCD htfu hinh vd mot so' quy dinh khdc 1dm co sd ghi sd ke toan va lap bao cao tai chinh. 02. Chuan mtfc nay ap dung cho ke toan TSCD htfu hinh, trtf khi co chuan mtfc ke toan khac quy dinh cho phep ap dung nguyen ta c va phtfcfng phap ke toan khac cho TSCD htfu hinh. 03. Trtfdng hop chuan mtfc ke todn khac quy dinh phtfcfng phap xdc dinh va ghi nhan gid tri ban dau cua TSCD htfu hinh khac vdi phtfong phap quy dinh trong chuan mUc nay thi cac noi dung khac cua ke todn TSCD hOU hinh vdn thtfc hien theo cdc quy dinh cua chuan mtfc nay. 04. Doanh nghiep phai dp dung chuan muc nay ngay ca khi co anh hudng do thay doi gia ca, trtf khi co quy dinh lien quan den viec ddnh gid lai TSCD htfu hinh theo quyet dinh 247
 14. cua Nha nirdrc. 05. Cac th uat ngtf trong chuan mtfc nay dtfQc hieu nhtf sau: Tdi san co dinh htiu h in h : La nhtfng tai san co hinh thai vat ch at do doanh nghiep ndm gitf de suf dung cho hoat dpng san xu at, kinh doanh phu hcfp vdi tieu chuan ghi nh$n TSCD htfu hinh. Nguyen gid : La toan bp ca c chi phi ma doanh nghiep phai bo ra de cd drftfc TSCD hufu hinh tinh den thdi diem dtfa tai san do vao tran g thai s in sang suf dung. Khau hao: La stf phan bo mQt cach co he thong gia tri phai khau hao cua TSCD hufu hinh trong suot thdi gian suf dung htfu ich cua tai san do. Gid tri p h d i khau hao: La nguyen gia cua TSCD hffu hinh ghi tren bao cao tai chinh, trtf (-) gia tri thanh ly tfdc tinh cua tai san do. Thcfi gia n svC d u n g htiu ich: L a thdi gian ma TSCD hu'u hinh phat huy d itto ta c dung cho san xu at, kinh doanh drfQc tinh bang: (a) Thdi gian ma doanh nghiep duf tinh suf dung TSCD htfu hinh, hoac: (b) So ltfQng san pham, ho&c c a c dcfn vi tinh ttfdng W m a doanh nghiep dtf tinh thu dtfQc tuf viec suf dung tai san. Gid tri thanh ly: La gia tri Udc tinh thu dtfQc khi het thdi gian suf dung htfu ich cu a tai san, sau khi truf (-) chi phi thanh ly ufdc tinh. Gid tri hap ly: La gia tri tai san cd the dUQc trao doi gitfa cac ben co day du hieu biet trong stf trao doi ngang gia. Gid tri con lai: La nguyen gia cua TSCD htfu hinh sau khi trtf (-) sd khau hao luy ke cu a tai san dd. Gid tri co the thu hoi: La gia tri tfdc tinh thu dtfdt 248
 15. tron g ttfdng lai ttf vi
 16. 09. Khi xac dinh tieu chuan thuf nhat (quy dinh tai muc a doan 06) cua moi TSCD hufu hinh, doanh nghiep phai xic dinh mufc do ch ic ch in cua viec thu dugc loi ich kinh te trong tuong lai, dua tren cac b in g chufng hien co tai thdi diem ghi nhan ban dau va phai chiu moi rui ro lien quan. NhUng tai san sU dung cho muc dich dim bao an to&n san xuat, kinh doanh hoac b io ve moi trudng mac dii khong trUc tiep dem lai loi ich kinh te nhu c ic TSCD khac nhong chung lai can thiet cho doanh nghiep trong viec dat dugc cic lgi ich kinh te nhieu han tU cac tai s in khac. Tuy nhien, cac tai s in nay chi dugc ghi nhan l i TSCD hufu hinh neu nguyen gia cua chung va cac tai s in co lien quan khong vugt qu£ tong gi£ tri co the thu hoi tif cac tai sin do va cac tai s in khac co lien quan. Vi du, mot nha may hoa chat co the phii lip dat cdc thiet bi vh thuc hien quy trinh chUa va b io quin hoa chat mdi de tuan thu yeu cau ve bao ve moi trudng ddi vdi viec s in xuat va lUu truf hoa chat doc. Cac tai s in lip dat lien quan di kem chi dugc hach toan Id TSCD hufu hinh neu khong co chung doanh nghiep se khong the hoat dong va ban s in pham hoa chat cua minh. 10. Tieu chuan thU hai (quy dinh tai muc b doan 06) cho viec ghi nhan TSCD hufu hinh thudng da duoc thoa man vi nguyen gia tai s in dugc xac dinh thong qua mua sim , trao doi, hoac tu xay dung. 11. Khi xac dinh cac bo phan cau thanh TSCD hufu hinh, doanh nghiep p h ii ip dung c ic tieu chuan TSCD hufu hinh cho tUng trudng hgp cu the. Doanh nghiep co the hop nhat cho bo phan rieng biet khong chu yeu, nhu khuon due, cong cu, khuon dap va ap dung c ic tieu chuan TSCD hufu hinh vao tong gia tri do. Cac phu tung v& thiet bi phu tro thudng dugc coi la tai s in luu dong va dugc hach toan vao chi phi khi suf dung. Cac phu tung chu yeu va cac thiet bi b io tri dugc xac dinh la TSCD hufu hinh khi doanh nghiep 250
 17. \idc tinh thdi gian suf dung chung nhieu han mot nam. Neu phu tung vh thiet bi bao tri chi dtfgc dung gan lien vai TSCD htfu hinh va viec suf dung chung la khong thtftfng xuyen thi chung dtfoc hach toan la TSCD htfu hinh rieng biet va dtfgc khau hao trong thtfi gian It hon thtfi gian stf dung htfu Ich cua TSCD htfu hinh lien quan. 12. Trong ttfng trtfdng hgp cu the, co the phan bd tong chi phi cua tai san cho cac bo phan cau thanh cua n6 va hach toan rieng biet cho moi bo phan cau thanh. Trtfgng hgp nay dtfgc ap dung khi ttfng bo phan cau thanh tai san co thtfi gian suf dung htfu Ich khac nhau, hoac gop phan tao ra lgi Ich kinh te cho doanh nghiep theo nhtfng tieu chuan quy dinh khac nhau nen dtfgc stf dung cac ty le va cac phtfong phap khau hao khac nhau. VI du, mot than may bay va dong co cua no can dtfgc hach toan thanh hai TSCD htfu hinh rieng biet, co ty le khau hao khac nhau, neu chung co thdi gian suf dung htfu Ich khac nhau. XAC DINH GIA TR I BAN DAU 13. TSCD hufu hinh phai dtfdc xac dinh gia tri ban dau theo nguyen gia. XAC DINH NGUYEN GIA TSCD H 0 U HINH TRONG TLfNG TRl/CfNG HOP TSCD htfu hinh m u a sam 14. Nguyen gia TSCD htfu hinh mua sam bao gom gia mua (trtf (-) cac khoan dtfgc chiet khau thtfcfng mai hoac giam gia), cac khoan thue (khong bao gom cac khoan thue dtfgc hoan lai) va cac chi phi lien quan trtfc tiep den viec dtfa tai san vao trang thai san sang suf dung, nhtf: Chi phi chuan bi mat bang; Chi phi van chuyen va boc xep ban dau; Chi phi lap dat, chay thuf (trtf (-) cac khoan thu hoi ve san pham, phe lieu do chay thtf); Chi phi chuyen gia va cac chi 251
 18. phi lien quan true tiep khac. Doi vdri TSCD hufu hinh hinh thdnh do dau tu xdy dung theo phuong thtic giao thau, nguyen gid Id gid quy£t todn cong trinh dau tu xay dung, cac chi phi lien quan true tiep khdc va le phi trudc ba (neu co). 15. Trudng hop mua TSCD hufu hinh la nhd cufa, vat kign true g in lien vdi quyen suf dung dat thi gid tri quyen suf dung dat p hii duoc xac dinh rieng biet vd ghi nhan Id TSCD vo hinh. 16. Trudng hop TSCD htiu hinh mua sim duoc thanh todn theo phutfng thUc tra cham, nguyen gia TSCD d6 dugc phin anh theo gid mua t r i ngay tai thcfi diem mua. Khodn chenh lech giUa tong sd tien p h ii thanh to in v i gid mua t r i ngay duoc hach toan vao chi phi theo ky han thanh toan, trti khi sd chenh lech do duoc tinh vdo nguyen gia TSCD hufu hinh (von hoa) theo quy dinh cua chuin mUc ke toan “Chi phi di vay”. 17. Cac khoin chi phi phdt sinh, nhu: Chi phi quin ly hdnh chinh, chi phi s in xuat chung, chi phi chay thuf vd cdc chi phi khdc ... neu khong lien quan true tiep den viec mua sdm va dua TSCD vdo trang thai sdn sdng suf dung thi khong duoc tinh vdo nguyen gid TSCD hufu hinh. Cdc khoin lo ban dau do may moc khong hoat dong dung nhu du dinh duoc hach todn vao chi phi s in xuat, kinh doanh trong ky. TSCD htfu hinh ttf x a y dtfng h o a c ttf ch e 18. Nguyen gid TSCD htiu hinh tu xay dting hoac tu che la gia thanh thuc te cua TSCD tu xay dung, hodc tu che cong (+) chi phi lip dat, chay thuf. Trudng hop doanh nghiep dung s in pham do minh s in xuat ra de chuyen thdnh TSCD thi nguyen gia la chi phi s in xuat s in pham do cong (+) cdc chi phi trtic tiep lien quan den viec dtia TSCD vdo trang thai san sdng su dung. Trong cdc trtidng hop tren, moi 252
 19. khoan lai noi bo khong dtfoc tinh vao nguyen gia cua cac tdi san do. Cdc chi phi khong hop ly, nhtf nguyen lieu, vat lieu lang phi, lao dong hoac cdc khoan chi phi khdc suf dung vtfot qud mtfc binh thtfdng trong qud trinh ttf xay dtfng hoac ttf che khong dtfoc tinh vao nguyen gia TSCD htfu hinh. TSCD htfu hinh th u e ta i chin h 19. Trtfdng hop di thue TSCD htfu hinh theo hinh thtfc thue tdi chinh, nguyen gid TSCD dtfgc xdc dinh theo quy dinh cua chuan mtfc ke todn “Thue tdi san”. TSCD htfu hinh m ua dtfdtt hinh thtfc tra o doi 20. Nguyen gid TSCD htfu hinh mua dtfdi hinh thtfc trao doi vdi mot TSCD htfu hinh khong ttftfng ttf hoac tdi san khdc dtfgc xdc dinh theo gia tri hgp ly cua TSCD htfu hinh nhan ve, hoac gia tri hgp ly cua tdi san dem trao doi, sau khi dieu chinh cdc khoan tien hoac ttfong dtfong tien tra them hoac thu ve. 21. Nguyen gid TSCD htfu hinh mua dtfdi hinh thtfc trao doi vdi mot TSCD htfu hinh ttfong ttf, hoac co the hinh thanh do dtfgc ban de doi lay quyen so htfu mot tdi san ttfong ttf (tdi san ttfong ttf la tdi san co cong dung ttfong ttf, trong cung linh vtfc kinh doanh va co gid tri ttfong dtfong). Trong ca hai trtfdng hgp khong co bat ky khoan lai hay 16 nao dtfgc ghi nhan trong qua trinh trao doi. Nguyen gid TSCD nhan ve dtfgc tinh bdng gid tri con lai cua TSCD dem trao doi. Vi du: Viec trao doi cdc TSCD htfu hinh ttfong ttf nhtf trao doi may moc, thiet bi, phtfong tien van tai, cac co sd dich vu hoac TSCD htfu hinh khdc. TSCD htfu hin h ta n g ttf c a c nguon k h ac 22. Nguyen gid TSCD htfu hinh dtfgc tai trg, dtfgc bieu tang, dtfgc ghi nhan ban dau theo gid tri hgp ly ban dau. Trtfdng 253
 20. hcfp khong ghi nhan theo gid tri hop ly ban dau thi doanh nghiep ghi nhan theo gid tri danh nghia cong (+) cdc chi phi lien quan trUc tiep den viec dua tdi san vdo trang thdi sdn sdng suf dung. CHI PH I PH AT SINH SAU KHI GHI NHAN BAN DAU 23. Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan TSCD htfu hinh dtfofc ghi tang nguyen gia cu a tai san neu cac chi phi nay chdc chdn lam tang lofi ich kinh te trong ttfdng lai do stf dung tai san do. Cac chi phi ph at sinh khong thoa man dieu kien tren phai dtfOc ghi nhan la chi phi san xuat, kinh doanh trong ky. 24. Cac chi phi phdt sinh sau ghi nhan ban dau TSCD hufu hinh duoc ghi tang nguyen gid cua tai san neu chung thifc sU cai thien trang thdi hien tai so vdi trang thdi tieu chuan ban dau cua tai san do, nhU: (a) Thay doi bo phan cua TSCD hufu hinh lam tdng thdi gian suf dung huTu Ich, hoac lam tdng cong suat suf dung cua chung; (b) Cai tien bo phan cua TSCD hufu hinh lam tdng ddng ke chat liicrng san pham san xuat ra; (c) Ap dung quy trinh cong nghe san xuat mdi lam giam chi phi hoat dong cua tdi san so vdri trudc. 25. Chi phi ve sufa chtfa va bao dudng TSCD htfu hinh nham muc dich khoi phuc hoac duy tri kha nang dem lai loi Ich kinh te cua tai san theo trang thai hoat dong tieu chuan ban dau duoc tinh vdo chi phi san xuat, kinh doanh trong ky. 26. Viec hach todn cdc chi phi phdt sinh sau ghi nhan ban dau TSCD hufu hinh phai can cuf vao ttfng trudng hop cu the va kha nang thu hoi cac chi phi phdt sinh. Khi gid tri con lai cua TSCD hufu hinh da bao gom cdc khoan giam ve loi Ich kinh te thi cac chi phi phdt sinh sau de khoi phuc cdc loi 254
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2