intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán nhà nước - 25 năm xây dựng và trưởng thành

Chia sẻ: ViChoji2711 ViChoji2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của từng giai đoạn, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã nỗ lực từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, cải tiến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, tạo tiền đề, nền tảng căn bản cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm toán nhà nước - 25 năm xây dựng và trưởng thành

KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC - 25 NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ TRÖÔÛNG THAØNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC - 25 NAÊM<br /> XAÂY DÖÏNG VAØ TRÖÔÛNG THAØNH<br /> GS,TS. Vương Đình Huệ*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T<br /> rong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của<br /> từng giai đoạn, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã nỗ lực từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy,<br /> cải tiến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn<br /> diện, tạo tiền đề, nền tảng căn bản cho sự phát triển bền vững trong tương lai.<br /> Từ khóa: KTNN 25 năm xây dựng, vai trò của KTNN.<br /> State Audit of Vietnam - 25 years of establishment and development<br /> Over 25 years of establishment and development, overcoming many difficulties and challenges of each<br /> stage, the State Audit of Vietnam (SAV) has made every effort to consolidate its organizational structure,<br /> improve professional activities and achieved many important and comprehensive results which has created<br /> premise and fundamental foundation for sustainable development in the future.<br /> Keywords: SAV 25 years of establishment, role of SAV.<br /> <br /> Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Nghị tạo nền tảng cơ bản, vững chắc cho sự phát triển<br /> định số 70/NĐ-CP ngày 11/7/1994 của Chính bền vững trong tương lai. Cụ thể là:<br /> phủ. Trong thời kỳ đầu mới thành lập (1994-2001), Về khuôn khổ pháp lý, Nghị định số 93/2003/<br /> KTNN là cơ quan thuộc Chính phủ, được tổ chức NÐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ là một<br /> và hoạt động theo Nghị định số 70/CP và Quyết bước phát triển quan trọng, mở rộng quy mô, hoàn<br /> định số 61/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thiện cơ cấu tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm<br /> thực hiện kiểm toán theo chương trình, kế hoạch vụ của KTNN. Tiếp đó, Luật Kiểm toán nhà nước<br /> kiểm toán do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ được Quốc hội thông qua và ban hành năm 2005,<br /> 5 đơn vị khi mới thành lập, KTNN đã phát triển có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 đánh dấu một mốc<br /> lên 8 đơn vị (gồm Văn phòng, 4 KTNN chuyên son quan trọng trong chặng đường xây dựng và<br /> ngành, 2 KTNN khu vực và 01 đơn vị sự nghiệp). phát triển KTNN, mở ra giai đoạn phát triển mới<br /> Để tạo lập khuôn khổ nghề nghiệp cho hoạt động của KTNN, với vị thế là cơ quan kiểm tra tài chính,<br /> kiểm toán, KTNN đã nghiên cứu xây dựng và đến tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc<br /> năm 1999 ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm lập và chỉ tuân theo pháp luật.<br /> toán gồm 12 chuẩn mực và các quy trình kiểm toán<br /> Trên cơ sở Luật KTNN, cơ quan KTNN đã<br /> của KTNN.<br /> phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và<br /> Giai đoạn thứ hai (2002 - 2011), trên cơ sở kế Chính phủ, trong một thời gian ngắn đã xây dựng,<br /> thừa những thành quả của giai đoạn đầu hình trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các<br /> thành, xây dựng, KTNN đã có những bước phát văn bản hướng dẫn thực hiện Luật KTNN. Tổng<br /> triển lớn mạnh toàn diện trên nhiều phương diện, KTNN cũng đã ban hành theo thẩm quyền các văn<br /> * Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 7<br /> KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC - 25 NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ TRÖÔÛNG THAØNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> bản quy phạm pháp luật thể chế hóa đồng bộ Luật Đồng thời, KTNN cũng đã tiếp tục hoàn thiện hệ<br /> KTNN và quy chế hóa hầu hết các lĩnh vực liên thống các quy trình kiểm toán và các quy chế của<br /> quan đến tổ chức, hoạt động của KTNN, tạo khung ngành về hoạt động kiểm toán.<br /> khổ pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý, điều<br /> Về nghiên cứu khoa học, trong giai đoạn này,<br /> hành hoạt động kiểm toán theo hướng công khai,<br /> KTNN đã tổ chức nghiên cứu trên 200 đề tài khoa<br /> minh bạch, chuyên nghiệp.<br /> học các cấp. Kết quả nghiên cứu khoa học đã giúp<br /> Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ kiểm toán tiếp cho lãnh đạo KTNN có định hướng chiến lược<br /> tục được củng cố và hoàn thiện hơn. Đến năm và giải pháp đúng đắn để hoàn thiện tổ chức bộ<br /> 2011, KTNN đã hình thành bộ máy theo mô hình máy, xây dựng chuẩn mực, quy trình chuyên môn,<br /> tập trung thống nhất gồm 25 đơn vị cấp vụ trực nghiệp vụ kiểm toán, hỗ trợ, củng cố cho các đoàn<br /> thuộc (gồm 6 đơn vị tham mưu, 7 KTNN chuyên kiểm toán và kiểm toán viên vận dụng tốt hơn các<br /> ngành, 9 KTNN khu vực và 3 đơn vị sự nghiệp), với vấn đề lý luận vào thực tiễn hoạt động kiểm toán,<br /> hơn 1.300 cán bộ, công chức. KTNN đã xây dựng góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.<br /> được kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng<br /> Về quan hệ quốc tế, KTNN chú trọng tăng<br /> liên tục với nhiều phương thức linh hoạt, đa dạng,<br /> cường thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với<br /> khá đồng bộ để đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng<br /> cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) của các nước<br /> chỉ Kiểm toán viên nhà nước nhằm đáp ứng yêu<br /> trên thế giới và các tổ chức quốc tế. KTNN Việt<br /> cầu ngày càng cao trong quá trình hội nhập và phát<br /> Nam là thành viên chính thức của Tổ chức quốc<br /> triển của KTNN.<br /> tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI)<br /> Về khuôn khổ nghề nghiệp cho hoạt động chuyên từ tháng 7/1996, là thành viên chính thức của<br /> môn của ngành, lần thứ hai, KTNN đã xây dựng Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu<br /> Hệ thống Chuẩn mực KTNN gồm 21 chuẩn mực Á (ASOSAI) từ tháng 01/1997, là thành viên<br /> tiệm cận với Hệ thống Chuẩn mực của INTOSAI của ASEANSAI từ tháng 11/2011. KTNN cũng<br /> và thông lệ kiểm toán của các nước trên thế giới. đã xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác song<br /> <br /> 8 Số 140 - tháng 6/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> phương với hàng chục SAI trên thế giới và nhiều Giai đoạn thứ ba, từ năm 2012 cho đến nay, mặc<br /> tổ chức quốc tế tại Việt Nam. dù không còn công tác ở KTNN, nhưng dù ở bất kỳ<br /> cương vị công tác nào, tôi vẫn luôn dành sự quan<br /> Bên cạnh đó, để hoạch định cho chặng đường<br /> tâm theo dõi từng bước đi của KTNN. Những năm<br /> phát triển tiếp theo của KTNN nhằm đáp ứng yêu<br /> gần đây, đặc biệt là từ khi địa vị pháp lý của KTNN<br /> cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện<br /> và Tổng Kiểm toán nhà nước được hiến định trong<br /> đại hóa và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của<br /> Hiến pháp năm 2013, KTNN đã tiếp tục có những<br /> đất nước, năm 2010, KTNN đã xây dựng và trình<br /> bước phát triển đáng ghi nhận. Khuôn khổ pháp lý<br /> Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 927<br /> và nghề nghiệp tiếp tục được hoàn thiện với việc<br /> ngày 19/4/2010 ban hành Chiến lược phát triển<br /> sửa đổi Luật KTNN vào năm 2015, ban hành Hệ<br /> KTNN đến năm 2020.<br /> thống Chuẩn mực KTNN gồm 39 chuẩn mực theo<br /> Với khuôn khổ pháp lý và nghề nghiệp dần<br /> Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế ISSAI. Tổ chức bộ<br /> hoàn thiện, năng lực được tăng cường, hoạt động<br /> máy tiếp tục phát triển lên 32 đơn vị, gồm 8 đơn<br /> KTNN ngày càng mở rộng về quy mô, linh hoạt, đa<br /> vị khối tham mưu, điều hành, 8 KTNN chuyên<br /> dạng về loại hình và phương thức kiểm toán, tiến<br /> ngành, 13 KTNN khu vực và 3 đơn vị sự nghiệp.<br /> bộ về chất lượng kiểm toán và hiệu quả kiểm toán.<br /> Kết quả hoạt động của KTNN thời gian qua đã<br /> Về quy mô, đã tăng dần số lượng cuộc kiểm toán<br /> tạo được niềm tin với Đảng, Quốc hội, Chính phủ<br /> theo từng năm; từ năm 2006 đến năm 2011, quy<br /> và nhân dân. Theo số liệu tổng hợp của KTNN, kể<br /> mô kiểm toán tăng bình quân gấp hai lần so với<br /> từ khi thành lập đến hết năm 2018, KTNN đã phát<br /> giai đoạn trước, riêng lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ<br /> hiện và kiến nghị xử lý tài chính 414.145 tỷ đồng,<br /> bản gấp bốn lần. Về loại hình và phương thức kiểm<br /> kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ hàng trăm văn bản sai<br /> toán, từ khi có Luật KTNN, KTNN đã tăng cường<br /> quy định hoặc không còn phù hợp với thực tế, đề<br /> kiểm toán cả về diện rộng và chiều sâu, thực hiện<br /> xuất nhiều ý kiến có giá trị để hoàn thiện nhiều văn<br /> đầy đủ cả ba loại hình kiểm toán: Tài chính, tuân<br /> bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền<br /> thủ và hoạt động. Chất lượng kiểm toán ngày càng<br /> ban hành.<br /> tiến bộ hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu<br /> của thực tiễn quản lý. Những kiến nghị của KTNN Sau 25 năm phát triển và trưởng thành, đến nay,<br /> ngày càng toàn diện, phong phú, sắc sảo và có chất KTNN đang bước vào giai đoạn cuối của Chiến<br /> lượng, được Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, lược phát triển KTNN đến năm 2020 và chuẩn bị<br /> địa phương sử dụng ngày càng nhiều trong xem cho một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội<br /> xét, phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách, và thách thức đan xen. Đảng, Nhà nước và cá nhân<br /> giám sát ngân sách và thực hiện chính sách pháp tôi mong rằng KTNN tiếp tục phấn đấu hoàn thành<br /> luật; nhất là trong quản lý và xây dựng chính sách nhiệm vụ, trọng trách được Đảng và Nhà nước giao<br /> tài chính - ngân sách. để xứng tầm là một thiết chế được hiến định, hoạt<br /> động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, phát huy<br /> Những kết quả đạt được trong giai đoạn này, từ<br /> tốt hơn nữa vai trò của KTNN vào công cuộc đổi<br /> xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nghề<br /> mới và phát triển đất nước. Tôi đề nghị trong giai<br /> nghiệp; phát triển, kiện toàn tổ chức bộ máy, chú<br /> đoạn tới, phát huy những kết quả đạt được, KTNN<br /> trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm toán;<br /> cần tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ một số nhiệm<br /> tăng cường hợp tác quốc tế... đến hoạch định chiến<br /> vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:<br /> lược phát triển cho KTNN đã tạo dựng nền tảng cơ<br /> bản vững chắc để KTNN tiếp tục phát triển cả về Một là, luôn nắm vững và bám sát định hướng,<br /> tổ chức và hoạt động ở những giai đoạn tiếp theo. chủ trương, đường lối chiến lược phát triển của<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 9<br /> KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC - 25 NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ TRÖÔÛNG THAØNH<br /> <br /> Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ Năm là, không ngừng đổi mới và cải tiến hoạt<br /> kinh tế - xã hội, ngân sách, các giải pháp chính sách động chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức tốt công tác<br /> tài khóa, tiền tệ trong quản lý, điều hành của Chính quản lý và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm<br /> phủ ở từng thời kỳ; các vấn đề bức xúc đang được toán, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt<br /> Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm động của Kiểm toán viên; nâng cao hiệu quả phối<br /> để xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán dài hạn, hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội; các<br /> trung hạn và hàng năm nhằm cung cấp thông tin bộ, ngành; cấp ủy và chính quyền các cấp cũng như<br /> xác thực, thích hợp và kịp thời phục vụ công tác với từng đơn vị được kiểm toán; nâng tầm chất<br /> quản lý, điều hành, giám sát tài chính, tài sản công. lượng các kết luận, kiến nghị thực sự thuyết phục,<br /> Hai là, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tương xứng với địa vị pháp lý của KTNN, hoạt<br /> cho tổ chức và hoạt động kiểm toán theo hướng cụ động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.<br /> thể hóa các quy định về KTNN trong Hiến pháp Sáu là, tích cực và chủ động trong hợp tác và<br /> 2013 và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Kiểm<br /> hội nhập quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, nâng<br /> toán nhà nước 2015 một cách đầy đủ, hiệu lực,<br /> cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời<br /> có chất lượng; đồng thời cần thường xuyên chú<br /> góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người<br /> trọng tạo dựng và hoàn thiện khuôn khổ chuyên<br /> Việt Nam với bạn bè quốc tế. Trên cương vị là Chủ<br /> môn, nghề nghiệp, các chuẩn mực, quy trình và<br /> tịch ASOSAI, KTNN phải thể hiện rõ nét vai trò<br /> phương pháp nghiệp vụ cho tổ chức và hoạt động<br /> dẫn dắt, lãnh đạo hoạt động tổ chức ASOSAI hoàn<br /> kiểm toán.<br /> thành xuất sắc Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai<br /> Ba là, tập trung thực hiện thành công các mục đoạn 2016-2021 và tham gia tích cực trong vai trò<br /> tiêu còn lại của Chiến lược phát triển KTNN đến là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn<br /> năm 2020; triển khai nghiên cứu xây dựng Chiến 2018-2024...<br /> lược phát triển KTNN cho giai đoạn tiếp theo, bảo<br /> Là một người từng có 10 năm (2001-2011) gắn<br /> đảm tổ chức và hoạt động KTNN phải luôn được<br /> bó với KTNN trên cương vị Phó Tổng Kiểm toán<br /> triển khai thực hiện theo hướng công khai, minh<br /> nhà nước rồi Tổng Kiểm toán nhà nước, tôi hết sức<br /> bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện<br /> vui mừng và phấn khởi trước sự trưởng thành vượt<br /> đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để<br /> bậc của KTNN trong 25 năm qua. Tiếp tục kế thừa<br /> hiện đại hóa quy trình, phương pháp chuyên môn,<br /> những thành tựu trong thời gian qua, nỗ lực đoàn<br /> nghiệp vụ kiểm toán.<br /> kết, phát huy trí tuệ, không ngừng đổi mới và sáng<br /> Bốn là, luôn quan tâm, coi trọng xây dựng đội<br /> tạo, tôi tin tưởng ngành chúng ta sẽ tiếp tục phấn<br /> ngũ cán bộ, công chức, Kiểm toán viên nhà nước;<br /> đấu để có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, trở<br /> đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo,<br /> thành cơ quan kiểm tra tài chính công trách nhiệm,<br /> bồi dưỡng cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, văn<br /> uy tín và gia tăng giá trị, góp phần xây dựng nền<br /> hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm<br /> tài chính công minh bạch, bền vững cho đất nước,<br /> toán viên nhà nước; xây dựng được đội ngũ công<br /> xứng đáng với niềm tin của Đảng, Quốc hội và<br /> chức đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, giỏi về<br /> nhân dân.<br /> chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề<br /> nghiệp, hoạt động chuyên nghiệp và hiện đại theo<br /> phương châm “Công minh - Chính trực - Nghệ Ngày nhận bài: 30/5/2019<br /> tinh - Tâm sáng”. Ngày duyệt đăng: 3/6/2019<br /> <br /> 10 Số 140 - tháng 6/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2