Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp đại học

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

4
1.184
lượt xem
592
download

Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp đại học " nhằm giới thiệu một hệ thống kiến thức bài tập khách quan , các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp đại học

 1. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m CHƯƠNG I ANCOL - PHENOL - AMIN A. Ki n th c cơ b n và tr ng tâm 1. Khái ni m v nhóm ch c h u cơ 2. Dãy ñ ng ñ ng c a rư u (ancol) eylic: - ð ng ñ ng, ñ ng phan (ñ ng phân v m ch cacbon và ñ ng phân v v trí nhóm hiñroxyl), danh tháp, b c rư u (ancol). - Tính ch t v t lí. Liên k t hiñro - Tính ch t hóa h c: Ph n ng v i kim lo i ki m, ph n ng v i axit bromhiñric, v i axit axetic, ph n ng tách nư c t m t phân t rư u (ancol) (quy t c tách), ph n ng tách nư c t hai phân t rư u(ancol), ph n ng oxi hóa rư u (ancol) thành anñehit, ph n ng cháy trong không khí. - ði u ch rư u (ancol) (phương pháp chung và phương pháp lên men). ng d ng c a rư u (ancol) metylic và rư u (ancol) etylic. 3. Phenol. - Công th c c u t o. Tính ch t v t lí. - Tính ch t hóa h c: Ph n ng v i kim lo i ki m, ph n ng v i bazơ, ph n ng v i nư c brom. - ði u ch (t benzen). ng d ng. 4. Khái ni m v amin. - Công th c c u t o. Tính ch t chung (amin m ch h trong nư c ñ i màu quỳ tím thành xanh, ph n ng v i axit cho mu i). - Anilin: Công th c c u t o. Tính ch t v t lí. Tính ch t hóa h c: tác d ng v i axit (tính bazơ), ph n ng v i nư c brom. ði u ch . ng d ng. B. Chu n ki n th c và k năng Ch ñ M cñ c nñ t 1. Ancol Ki n th c Bi t ñư c: - ð nh nghĩa, phân lo i rư u (ancol) - Công th c chung, ñ c ñi m c u t o phân t , ñ ng phân, danh pháp (g c-ch c và danh pháp thay th ). - Tính ch t v t lí: s bi n thiên nhi t ñ sôi, ñ tan trong nư c; liên k t hiñro. - Tính ch t hóa h c: ph n ng th nhóm –OH, ph n ng tách nư c t o thành anken ho c ete, ph n ng oxi hóa rư u (ancol) b c I, b c II thành anñehit/xeton, ph n ng cháy. - Phương pháp ñi u ch rư u (ancol) t anken, ñi u ch etanol t tính b t, glixerol. - ng d ng c a rư u (ancol) etylic (công nghi p th c ph m, mĩ ph m, dung môi, t ng h p h u cơ). Kĩ năng - Vi t ñư c công th c c u t o các ñ ng phân rư u (ancol) - ð c ñư c tên khi bi t công th c c u t o c a các rư u (ancol) có 4C-5C. - D ñoán ñư c tính ch t hóa h c c a m t s rư u (ancol) ñơn ch c c th . - Vi t ñư c PTHH minh h a tính ch t hóa h c c a rư u (ancol) - Phân bi t ñư c rư u (ancol) no ñơn ch c v i các ch t khác b ng phương pháp hóa h c. - Xác ñ nh công th c phân t , công th c c u t o c a rư u (ancol). 2. Phenol Ki n th c Bi t ñư c: - Khái ni m, phân lo i phenol - Tính ch t v t lí: tr ng thái, nhi t ñ sôi, nhi t ñ nóng ch y, tính tan. - Tính ch t hóa h c: Tác d ng v i natri, natri hiñroxit, nư c brom. - M t s phương pháp ñi u ch (t cumen, t benzen); ng d ng c a phenol. - Khái ni m v nh hư ng qua l i gi a các nguyên t trong phân t h p ch t h u cơ. Kĩ năng - Phân bi t dung d ch phenol v i ancol c th b ng phương pháp hóa h c. - Vi t các PTHH minh h a tính ch t hóa h c c a phenol. - Tính kh i lư ng phenol tham gia và t o thành trong ph n ng. 3. Amin Ki n th c Bi t ñư c: - Khái ni m, phân lo i, cách g i tên (theo danh pháp thay th và g c-ch c). - ð c ñi m c u t o phân t , tính ch t v t lí (tr ng thái, màu s c, mùi, ñ tan) c a amin. Hi u ñư c : - Tính ch t hóa h c ñi n hình c a amin là tính bazơ, anilin có ph n ng th v i brom trong nư c. K năng - Vi t công th c c u t o c a các amin ñơn ch c, xác ñ nh ñư c b c c a amin theo công th c c u t o. - Quan sát mô hình, thí nghi m,...rút ra ñư c nh n xét v c u t o và tính ch t. - D ñoán ñư c tính ch t hóa h c c a amin và anilin. - Vi t các PTHH minh h a tính ch t. Phân bi t anilin và phenol b ng phương pháp 1
 2. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Ch ñ M cñ c nñ t hóa h c. - Xác ñ nh công th c phân t theo s li u ñã cho. C. Câu h i và bài t p RƯ U (ANCOL) Câu 1. Dãy nào g m các công th c c a rư u ñã vi t không ñúng? A. CnH2n+1OH; C3H6(OH)2; CnH2n+2O B. CnH2nOH; CH3-CH(OH)2; CnH2n-3O C. CnH2nO; CH2(OH)-CH2(OH); CnH2n+2On D. C3H5(OH)3; CnH2n-1OH; CnH2n+2O Câu 2. Câu nào sau ñây là câu ñúng: A. Ancol là h p ch t h u cơ trong phân t có nhóm –OH. B. H p ch t CH3 - CH2 - OH là ancol etylic C. H p ch t C6H5 - CH2 - OH là phenol. D. Oxi hóa hoàn toàn ancol thu ñư c anñehit Câu 3. Tên qu c t (danh pháp IUPAC) c a rư u sau là gì? CH3 CH- CH2- CH- CH3 OH CH3 A. 1,3-ðimetylbutanol-1 B. 4,4-ðimetylentanol-2 C. 2- metyl pentanol- 4 D. 4-metyl pentanol-2 Câu 4. S ñ ng phân có cùng có công th c phân t C4H10O là : A. 4 ñ ng phân C. 6 ñ ng phân B. 7 ñ ng phân D. 8 ñ ng phân Hãy ch n ñáp án ñúng. Câu 5. Rư u nào dư i ñây thu c dãy ñ ng ñ ng có công th c chung CnH2nO? A. CH3CH2OH B. CH2 = CH-CH2OH C. C6H5CH2OH D. CH2OH - CH2OH Câu 6. S ñ ng phân rư u ng v i công th c phân t : C3H8O, C4H10O, C5H12O l n lư t b ng: A. 2, 4, 8 B. 0, 3,7 C. 2, 3, 6 D. 1, 2, 3 Hãy ch n ñáp án ñúng. Câu 7. Tên g i nào dư i ñây không ñúng là c a h p ch t (CH3)2CHCH2CH2OH? A. 3-metyl butanol-1 B. Rư u iso-pentylic C. Rư u iso-amylic D. 2-metylbutanol-4. Câu 8. Công th c t ng quát c a rư u no ñơn ch c b c 1 có công th c nào sau ñây: A. R-CH2OH B. CnH2n+1OH C. CnH2n+1CH2OH D. CnH2n+2O Câu 10. Theo danh pháp IUPAC, tên g i nào sau ñây không ñúng v i công th c? A. 2-metylhexaol-1 CH3-CH2-CH2-CH2-CH(CH3) -CH2-OH B. 4,4-ñimetylpentanol-2 CH3-C(CH3)2-CH(OH)-CH3 C. 3-etylbutanol-2 CH3-CH(C2H5)-CH(OH)-CH3 D. 3-metylpentanol-2 CH3-CH2-CH(CH3)-CH(OH)-CH3 Câu 11.M t rư u no có công th c nghi m (C2H5O)n. V y CTPT c a rư u là công th c nào? A. C6H15O3 B. C4H10O2 C. C4H10O B. C6H14O3 Câu 12. Ch t nào sau ñây không nên s d ng ñ làm khan rư u? A. CaO B. C2H5ONa C. H2SO4 ñ c D. Mg(ClO4)2 Câu 13. Liên k t hiñro b n nh t trong h n h p metanol-nư c theo t l mol 1:1 là liên k t nào? A. ... O – H ... O – H ... B. ... O – H ... O – H ... H CH3 CH3 H C. ... O – H ... O – H ... D. ... O – H ... O – H ... CH3 CH3 H H Câu 14. Kh i lư ng riêng c a etanol và benzen l n lư t là 0,78g/ml và 0,88 g/ml. Kh i lư ng riêng c a m t h n h p g m 600ml etanol và 200ml C6H6 là bao nhiêu? Bi t r ng các kh i lư ng riêng ñư c ño trong cùng ñi u ki n gi s khi pha tr n th tích h n h p t o thành b ng t ng th tích các ch t pha tr n. A. 0,805 g/ml B. 0,795 g/ml C. 0,826 g/ml D. 0,832 g/ml Câu 15. Trong rư u 900 có th t n t i 4 ñi u ki n hiñro. Ki u chi m ña s là ki u nào? A. ... O – H ... O – H ... B. ... O – H ... O – H ... C2H5 C2H5 H C2H5 C. ... O – H ... O – H ... D. ... O – H ... O – H ... C2H5 H H H Câu 16. Trong dãy ñ ng ñ ng c a rư u no ñơn ch c, khi m ch cacbon tăng, nói chung: A. Nhi t ñ sôi tăng, kh năng tan trong nư c tăng B. Nhi t ñ sôi tăng, kh năng tan trong nư c gi m C. Nhi t ñ sôi gi m, kh năng tan trong nư c tăng D. Nhi t ñ sôi gi m, kh năng tan trong nư c gi m Hãy ch n ñáp ñúng. Câu 17. ðun nóng rư u A v i H2SO4 ñ m ñ c 1700C thu ñư c 1olefin duy nhât. Công th c t ng quát c a rư u A là công th c nào? A. CnH2n+1CH2OH B. CnH2n+1OH C. CnH2n+1O D. CnH2n-1CH2OH 2
 3. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 18.Dung d ch rư u etylic 250 có nghĩa là A. 100 gam dung d ch có 25 ml rư u etylic nguyên ch t. B. 100 ml dung d ch có 25 gam rư u etylic nguyên ch t. C. 200 gam dung d ch có 50 gam rư u etylic nguyên ch t D. 200 ml dung d ch có 50 ml rư u etylic nguyên ch t. Câu 19. Trong dung d ch rư u (B) 94% (theo kh i lư ng), t l s mol rư u: nư c = 43:7 (B) có công th c hóa h c như th nào? A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH Câu 20. Phương pháp ñi u ch etanol nào sau ñây ch dùng trong phòng thí nghi m A. Cho h n h p khí etilen và hơi nư c ñi tháp ch a H3PO4 B. Cho etilen tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, nóng C. Lên men glucozơ. D. Th y phân d n xu t halogen trong môi trư ng ki m. Câu 21. Phương pháp sinh hóa ñi u ch rư u etylic là phương pháp nào? A. Hiñrat hóa anken B. Th y phân d n xu t halogen trong dung d ch ki m C. Lên men rư u. D. Hiñro hóa anñehit Câu 22. Rư u etylic có th ñi u ch tr c ti p t ch t nào? A. Metan B. Etanal C. Etilenglicol D. Dung d ch saccarozơ Câu 23. Rư u etylic không th ñi u ch tr c ti p b ng m t ph n ng t ch t nào? A. Etilen B. Etanal C. Metan D. Dung d ch saccarozơ Câu 24. S n ph m chính c a ph n ng c ng nư c vào propilen (xúc tác H2SO4 loãng) là ch t nào? A. rư u isopropylic B. rư u n-propylic C. rư u etylic D. rư u sec-butylic Câu 25. X là rư u b c II, công th c phân t C6H14O. ðun X v i H2SO4 ñ c 1700C ch t o m t anken duy nh t. Tên c a X là gì? A. 2,2-ðimetylbutanol-3 B. 3,3-ðimetybutanol-2 C. 2,3-ðimetylbutanol-3 D. 1,2,3-Trimetylbutanol- 1 Câu 26. X là h n h p g m 2 rư u ñ ng phân cùng CTPT C4H10O. ðun X v i H2SO4 1700C ch ñư c m t anken duy nh t. V y X g m các ch t nào? A. Butanol-1 và butanol-2 B. 2-Metylprapanol-1 và 2-metylpropanol-2. C. 2-Metylprapanol-1 và butanol-1 D. 2-Metylprapanol-1 và butanol-2 Câu 27. ð t 11g ch t h u cơ X ñư c 26,4g CO2 và 5,4 g H2O. Bi t Mx < 150 (g/mol). Công th c phân t c a X là công th c nào? A. C3H3O B. C6H6O2 C. C4H8O2 D. C8H10O Câu 28. ð t h t 6,2 gam rư u Y c n 5,6 lít O2(ñktc) ñư c CO2 và hơi H2O theo t l VCO2 ; V H 2O = 2:3. Công th c phân t c a Y là công th c nào? A. CH4O B. C2H6O C. C2H6O2 D. C3H8O2 Câu 29. Oxi hóa 4 gam rư u ñơn ch c Z b ng O2 (có m t xúc tác) thu ñư c 5,6 gam h n h p g m anñehit, rư u và nư c. Tên c a Z và hi u su t ph n ng là ñáp án nào? A. Metanol; 7,5% B. Etanol; 75% C. Propanol-1; 80% D. Metanol; 80% Câu 30. H n h p khí X g m 2 anken ñ ng ñ ng k ti p. ð t hoàn toàn 5 lít X c n 18 lít O2 (cùng ñi u ki n). Hiñrat hóa hoàn toàn m t th thích X ñi u ki n thích h p cho h n h p Y ch a 2 rư u. % kh i lư ng m i rư u trong Y tương ng là bao nhiêu? A. 11,12% và 88,88% B. 91,48% và 8,52% C. 84,26% và 10,74% D. 88,88% và 11,12% Câu 31. ð t cháy h n h p 2 rư u ñơn ch c cùng dãy ñ ng ñ ng có s mol b ng nhau, ta thu ñư c khí CO2 và hơi H2O v i t l mol nCO2 : n H 2O = 3 : 4. Công th c phân t 2 rư u là công th c nào? A. CH4O và C3H8O B. C2H6O và C4H10O C. C2H6O và C3H8O D. CH4O và C2H6O Câu 32. Cho h n h p rư u metylic t t ñi qua ng ch a ñ ng oxit nóng ñ . Toàn b s n ph m khí c a ph n ng ñư c ñưa vào m t dãy ng ch U l n lư t ch a H2SO4 ñ c và dung d ch KOH dư. Sau thí nghi m, kh i lư ng ng ch a H2SO4 tưng 54 gam và kh i lư ng ng ch a KOH tăng 73,33 gam. Kh i lư ng c a m i rư u tham gia ph n ng tương ng là bao nhiêu gam? A. 32; 7,5 B. 30,0; 12,0 C. 22; 11,5 D. 32; 15,33 Câu 33. Cho h n h p g m không khí (dư) và hơi c a 24g metanol ñi qua ch t xúc tác Cu nung nóng ngư i ta ñư c 40ml fomalin 36% có kh i lư ng riêng b ng 1,1 g/ml. Hi u su t c a quá trình trên là bao nhiêu? A. 80,4% B. 70,4% C. 65,5% D. 76,6% Câu 34. ðun m t rư u P v i h n h p (l y dư) KBr và H2SO4 ñ c, thu ñư c ch t h u cơ Q. Hơi c a 12,3g Q nói trên chi m m t th tích b ng th tích c a 2,8g nitơ trong cùng ñi u ki n. Khi ñun nóng v i CuO, rư u P không t o thành anñehit. Công th c c u t o P là công th c nào? A. CH3OH B. C2H5OH C. CH2CH2CH2OH D. CH3CH(OH)CH3 Câu 35. ðun 57,5g etanol v i H2SO4 ñ m ñ c 1700C. D n các s n ph m khí và hơi l n lư t ñi qua các bình ch a riêng r các ch t: CuSO4 khan; dung d ch NaOH; dung d ch (dư) brom trong CCl4 . Sau thí nghi m, kh i lư ng bình cu i cùng tăng thêm 2,1g. Hi u su t chung c a quá trình ñehitñrat hóa etanol là bao nhiêu? A. 59% B. 55% C. 60% D. 70% Câu 36. ðun 1,66g h n h p hai rư u v i H2SO4 ñ m ñ c thu ñư c hai anken ñ ng ñ ng k ti p c a nhau. Hi u su t ph n ng gi thi t là 100%. N u ñ t h n h p anken ñó c n dùng 2,688 lít O2 (ñktc). Tìm công th c c u t o hai rư u bi t ete t o thành t hai rư u là ete có m ch nhánh. A. C2H5OH, CH3CH2OH B. C2H5OH, (CH3)2CHOH C. (CH3)2CHOH, CH3(CH2)3OH D. (CH3)2CHOH, (CH3)3COH Câu 37. Cho 1,24g h n h p hai rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 336ml H2 (ñktc). H n h p các ch t ch a Na ñư c t o ra có kh i lư ng là bao nhiêu? A. 1,93g B. 2,83g C. 1,9g D. 1,47g 3
 4. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 38. Kh nư c hai rư u ñ ng ñ ng hơn kém nhau hai nhóm –CH2 ta thu ñư c hai anken th khí. V y công th c phân t c a hai rư u là ñáp án nào sau ñây? A. CH3OH và C3H7OH C3H7OH và C5H11OH C. C2H4O và C4H8O D. C2H6O và C4H10O Câu 39. M t ch t khí b oxi hóa b i CuO cho s n ph m có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Ch t ñó là ch t nào? A. Rư u isoproylic B. Rư u tert-butylic C. Rư u n-propylic D. Rư u sec-butylic Câu 40. M t ankanol A có 60% cacbon theo kh i lư ng trong phân t . N u cho 18gam A tác d ng h t v i Na thì th tích khí hiñro thoát ra ( ñktc) là bao nhiêu lít? A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 41. Anken sau ñây: CH3 – CH = C(CH3)2 là s n ph m lo i nư c c a rư u nào? A. 2-Metylbutanol-1 B. 2,2-ðimetylpropanol-1 C. 2-Metylbutanol-2 D. 3-Metylbutanol-1 Câu 42. ð ng phân nào c a C4H9OH khi tách nư c s cho 2 olefin ñ ng phân? A. 2-Metylpropanol-1 B. 2-Metylpropan ol-2 C. Butanol-1 D. Butan ol -2 Câu 43. ðun nóng t t h n h p etanol và propanol-2 v i xúc tác H2SO4 ñ m ñ c, có th thu ñư c t i ña bao nhiêu s n ph m h u cơ ch ch a t i ña 3 nguyên t C, H, O? A. 2 s n ph m B. 3 s n ph m C. 4 s n ph m D. 5 s n ph m Câu 44. Rư u nào dư i ñây khó b oxi hóa nh t? A. 2-Metylbutanol-1 B. 2-Metylbutanol-2 C. 3-Metylbutanol-2 D. 3-Metylbutanol-1 Câu 45. Cho natri tác d ng hoàn toàn v i 18,8 gam h n h p hai rư u no ñơn ch c k ti p trong dãy ñ ng ñ ng sinh ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). Công th c phân t c a hai rư u là ñáp án nào dư i ñây? A. CH3OH và C2H5OH B. C3H7OH và C4H9OH C. C2H5OH và C3H7OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 46. Cho 1,24 gam h n h p 2 rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 336ml H2 (ñktc). H n h p các ch t ch a natri t o ra có kh i lư ng là bao nhiêu? A. 1,93 gam B. 2,93gam C. 1,90 gam D. 1,47gam Câu 47. Chia m gam h n h p hai rư u thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1: ð t cháy hoàn toàn, thu ñư c 2,24 lít khí CO2 (ñktc). Ph n 2: ðehiñrat hóa hoàn toàn thu ñư c h n h p 2 anken. N u ñ t cháy h t 2 anken thì thu ñư c bao nhiêu gam nư c? A. 0,36 gam B. 0,9 gam C. 0,54 gam D. 1,8 gam Câu 48. Chia h n h p X g m hai rư u no ñơn ch c thành hai ph n b ng nhau. ð t cháy h t ph n (1) thu ñư c 5,6 lít CO2 (ñktc) và 6,3 g nư c. Ph n (2) tác d ng h t v i natri thì th y thoát ra V lít khí (ñktc). Th tích V là bao nhiêu lít? A. ,12 lít B. 0,56 lít C. 2,24 lít D. 1,68 lít Câu 49. ð t cháy h t h n h p g m hai rư u no ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 5,6 lít CO2 (ñktc) và 6,3 g nư c. Công th c phân t c a hai rư u là: A. C2H4O và C3H6O B. CH3OH và C2H5OH C. C2H5OH và C3H7OH D. C3H7OH và C4H9OH Câu 50. ð t cháy h t h n h p g m hai rư u no ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc) và 12,6 g nư c. Thành ph n % theo kh i lư ng c a m i rư u trong h n h p là ñáp án nào ñây? A. 43,4% và 56,6% B. 25% và 75% C. 50% và 50% D. 44,77% và 55,23% Câu 51. Etanol ñư c dùng làm nhiên li u. Tính nhi t t a ra khi ñ t cháy hoàn toàn 10ml etanol tuy t ñ i (D=0,8 g/ml). Bi t r ng: C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O + 1374 kJ A. 298,50 kJ B. 238,96kJ C. 276,60 kJ D. 402,70kJ Câu 52. Rư u nào sau ñây khi tách nư c t o 1 anken duy nh t? A. Rư u metylic B. Rư u butanol-2 C. Rư u benzylic D. Rư u isopropylic Câu 53. ð t cháy m t ete E ñơn ch c thu ñư c khí CO2 và hơi nư c theo t l s mol n(CO2) : n(H2O) = 5:6. E là ete t o ra t rư u nào? A. Rư u etylic B. Rư u metylic và rư u etylic C. Rư u metylic và rư u isopropylic D. Rư u etylic và rư u isopropylic Câu 54. Cho các ch t : C2H5Cl (I); C2H5OH (II); CH3COOH (III); CH3OOC2H5 (IV). Tr t t tăng d n nhi t ñ sôi c a các ch t trên (t trái sang ph i) như th nào là ñúng? A. (I), (II), (III), (IV) B. (II), (I),(III), (IV) C. (I), (IV), (II), (III) D. (IV), (I),(III), (II) Câu 55. Cho 1,06 g h n h p hai rư u ñơn ch c ñ ng ñ ng liên ti p tác d ng h t v i Na thu ñư c 224ml H2(ñktc). Công th c phân t c a hai rư u là dãy nào? A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H5OH và C4H7OH D. C4H9OH và C5H10OH Câu 56. ðehiñrat hóa rư u b c hai M thu ñư c olefin. Cho 3 gam M tác d ng v i Na dư thu ñư c 0,56lít H2 (ñktc). ðun nóng M v i H2SO4 ñ c 1300C thì s n ph m t o thành là ch t nào? A. Propen B. ðiisopropyl ete C. Buten-2 D. ñi sec-butylete Câu 57. Cho các ch t: (I) CH3CH(OH) CH2CH3 (II) CH3CH2OH (III) (CH3)3COH (IV) CH3CH(OH)CH3 Ch t nào khi ñ hiñrat hóa t o ñư c 3 anken? A. (I) B. (II) và (III) C. (IV) D. (II) Câu 58. Rư u nào dư i ñây khi oxi hóa không hoàn toàn t o ra xeton? A. rư u n-butylic B. rư u isobutylic C. rư u sec-butylic D. rư u tert- butylic 4
 5. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 59. Cho các ch t CH4 (I); CH ≡ CH (II); HCHO (III); CH2Cl2 (IV); CH3Cl (V); HCOOCH3 (VI). Ch t có th tr c ti p ñi u ch metanol là nh ng ch t nào? A. (II), (III), (V), (VI) B. (I), (III), (IV), (V) C. (I), (III), (V), (VI) D. (II), (III), (VI) 0  + Br Câu 60. Cho sơ ñ chuy n hóa sau: M 2 → C3H6Br2 + NaOH (du ) → N + CuO→ anñehit 2 ch c    ,t K t lu n nào sau ñây ñúng? A. M là C3H6 và N là CH3CH(OH) CH2(OH) B. M là C3H6 và N là CH2(OH)CH2CH2(OH) C. M là xiclopropan và N là CH2(OH)CH2CH2(OH) D. M là C3H8, N là glierin (glixerol) C3H5(OH)3 Câu 61. Cho sơ ñ : Xenlulozơ  → C6H12O6 → C2H5OH  → C4H6 → Cao su buna. hs 35% hs 80% hs 60% hs 80% Kh i lư ng g c n ñ s n xu t 1 t n cao su là bao nhiêu? A. ≈ 24,797 t n B. ≈ 12,4 t n C. ≈ 1 t n B. ≈ 22,32 t n + Br2 + NaOH ,t 0 + CuO ,t 0 Câu 62. Cho sơ ñ chuy n hóa: (X) C4H10O 2O → X1  → X2  → X3   → ñi xeton −H    Công th c c u t o c a X có th là công th c nào? A. CH2(OH)CH2CH2CH3 B. CH3CH(OH)CH2CH3 C. CH3CH(CH3)CH2OH D. CH3C(CH3)2OH + HgSO4 + H 2 / Ni ,t 0 Câu 63. Cho sơ ñ chuy n hóa: X + H2O   → X1   → C2H6O   Công th c c u t o c a X là công th c nào? A. CH3CHO B. CH2 = CH2 C. CH ≡ CH D. CH3C(CH3)2OH Câu 64. Tách nư c hoàn toàn h n h p rư u X ta thu ñư c h n h p Y g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn X ñ thu ñư c 1,76gam CO2 thì khi ñ t cháy hoàn toàn Y, t ng kh i lư ng H2O và CO2 t o ra là bao nhiêu gam? A. 2,94g B. 2,48g C. 1,76g D. 2,76g Câu 65. Cho 11 gam h n h p hai rư u no ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng h t v i Na dư thu ñư c 3,36 lít H2 (ñktc). Hai rư u ñó là ñáp án nào? A. C2H5OH và C3H7OH B. C4H9OH và C5H11OH C. C3H7OH và C4H9OH D. CH3OH và C2H5OH Câu 66. Cho 0,1 mol rư u X ph n ng h t v i Na dư thu ñư c 2,24 lít khí H2(ñktc). S nhóm ch c-OH c a rư u X là bao nhiêu? A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 Câu 67. Dãy ñ ng ñ ng c a rư u etylic có công th c chung là ñáp án nào sau ñây? A. CnH2n-1OH (n≥3) B. CnH2n+1OH (n≥1) C. CnH2n+2-x (OH)x (n≥x, x>1) D. CnH2n-7OH (n≥6) Câu 68. Dãy g m các ch t ñ u ph n ng ñư c v i C2H5OH là : A. Na, HBr, CuO B. CuO, KOH, HBr C. Na, Fe, HBr D. NaOH, Na, HBr Câu 69. Khi ñi u ch C2H4 t C2H5OH và H2SO4 ñ c 1700C thì khí sinh ra có l n SO2. ð thu ñư c C2H4 tinh khi t có th lo i b SO2 b ng ch t nào sau ñây? A. dung d ch Br2 B. dung d ch KOH C. Dung d ch K2CO3 D. dung d ch KMnO4 Câu 70. ð t cháy hoàn toàn 1,80g m t hh ch t h u cơ X thu ñư c 3,96g CO2 và 2,16g H2O. T kh i hơi c a X so v i không khí b ng 2,069. X tác d ng ñư c v i Na, b oxi hóa b i oxi khi có Cu xúc tác t o ra anñehit. Công th c c u t o c a X là công th c nào? A. n-C3H7OH B. C3H5OH C. C3H8O2 D. iso-C3H7OH 5
 6. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m C.2 PHENOL Câu 1. Phenol là nh ng h p ch t h u cơ mà phân t c a chúng có nhóm hiñroxyl A. liên k t v i nguyên t cácbon no c a g c hiñrocacbon. B. liên k t tr c ti p v i nguyên t cacbon c a vong benzen C. liên k t v i nguyên t cacbon no c a g c hiñrocacbon không no D. g n trên nhánh c a hiñrocacbon thơm. Câu 2. S ñ ng phân thơm có cùng công th c phân t C7H8O v a tác d ng ñư c v i Na v a tác d ng ñư c v i NaOH là bao nhiêu? A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 3. Cho ch t h u cơ X có công th c phân t C6H6O2. Bi t X tác d ng v i KOH theo t l mol 1 : 2. V y s ñ ng phân c u t o c a X là bao nhiêu? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 4. Nguyên t hiñro trong nhóm –OH c a phenol có th ñư c thay th b ng nguyên t Na khi cho: A. phenol tác d ng v i Na B. phenol tác d ng v i NaOH C. phenol tác d ng v i NaHCO3 D. c A và B ñ u ñúng Câu 5. X là m t d n xu t c a benzen, không ph n ng v i dung d ch NaOH, có công th c phân t C7H8O. S ñ ng phân phù h p c a X là bao nhiêu? A. 2 ñ ng phân B. 3 ñ ng phân C. 4 ñ ng phân D. 5 ñ ng phân Câu 6. Cho các ch t: C6H5OH (X), CH3-C6H4-OH (Y), C6H5 –CH2OH (Z). C p các ch t ñ ng ñ ng c a nhau là c p ch t nào? A. X và Y B. Y và Z C. X và Z D. X, Y và Z Câu 7. Trong các câu sau ñây, câu nào không ñúng? A. Phenol cũng có liên k t hiñro liên phân t B. Phenol có liên k t hiñro v i nư c C. Nhi t ñ sôi c a phenol th p hơn nhi t ñ sôi c a etylbenzen D. Phenol ít tan trong nư c l nh Câu 8. Câu nào sau ñây không ñúng? A. Phenol là ch t r n, tinh th không màu, có mùi ñ c trưng C. Phenol d tan trong nư c l nh. B. ð lâu ngoài không khí, phenol b oxi hóa m t ph n nên có màu h ng D. Phenol r t ñ c, gây b ng n ng ñ i v i da Câu 9. Nh n xét nào dư i ñây không ñúng? A. Phenol là axit, còn anilin là bazơ B. Dung d ch phenol làm quý tìm hóa ñ , còn dung d ch anilin làm quý tím hóa xanh. C. Phenol và anilin ñ u d tham gia ph n ng c ng và ñ u t o h p ch t vòng no khi tham gia ph n ng c ng v i hiñro. Câu 10. Ph n ng: C6H5ONa + CO2 + H2O -> C6H5OH + NaHCO3 x y ra ñư c là do: A. Phenol có tính axit y u hơn axit cacbonic B. Phenol có tính axit m nh hơn axit cacbonic C. Phenol có tính oxi hóa y u hơn axit cacbonic . D. Phenol có tính oxi hóa m nh hơn axit cacbonic. Hãy ch n ñáp án ñúng Câu 11. Dung d ch phenol không ph n ng ñư c v i ch t nào sau ñây? A. Natri và dung d ch NaOH B. Nư c brom C. Dung d ch NaCl D. H n h p axit HNO3 và H2SO4 ñ c Câu 12. H p ch t X tác d ng v i Na nhưng không ph n ng v i NaOH. X là ch t nào trong s các ch t cho dư i ñây? A. C6H5CH2OH B. p-CH3C6H4OH C. HOCH2C6H4OH D. C6H5-O-CH3 Câu 13. Cho 18,4 gam 2,46-trinitrophenol vào m t chai b ng gang có th tích không ñ i 560 cm3(không có không khí). ð t kíp n vào chai r i cho n 19110C. Tính áp su t trong bình t i nhi t ñ ñó bi t r ng s n ph m n là h n h p CO, CO2 , N2 (trong ñó t l th tích VCO : VCO2 = 5 : 1) và áp su t th c t nh hơn áp su t lí thuy t 8%. A. 207,36 atm B. 211,968 atm B. 211,968 atm C. 201 atm B. 223,6 atm D. 223,6 atm + Br2 / Fe ,t 0 + NaOH dac / t 0 , p cao + HCl Câu 14. Cho dãy chuy n hóa ñi u ch sau: Toluen  → X      → Y  → D. D là ch t nào:   A. Benzyl clorua B. m-Metylphenol C. o-Metylphenol và p-metylphenol D. o-Clo toluen và p-clotoluen Câu 15. Cho 4 ch t: phenol, rư u benzylic, axit axetic, rư u etylic. ð linh ñ ng c a nguyên t hiñro trong phân t các ch t trên gi m d n theo th t dãy nào? A. phenol > rư u benzylic > axit axetic > rư u etylic B. rư u benzylic > rư u etylic > phenol > axit axetic C. axit axetic > phenol > rư u etylic > rư u benzylic D. axit axetic > rư u etylic > phenol > rư u benzylic *************************** Câu 17 Phát bi n nào sau ñây ñúng? (1) Phenol có tính axit m nh hơn etanol vì nhân bezen hút electron c a nhóm –OH b ng hi u ng liên h p, trong khi nhóm – C2H5 l i ñ y electron vào nhóm –OH. (2) Phenol có tính axit m nh hơn etanol và ñư c minh ho t b ng ph n ng phenol tác d ng v i dung d ch NaOH còn C2H5OH thì không. (3) Tính axit c a phenol y u hơn H2CO3 vì s c CO2 vào dung d ch C6H5ONa ta s ñư c C6H5OH. (4) Phenol trong nư c cho môi trư ng axit, làm quý tím hóa ñ . A. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (1) D. (1), (2), (3) Câu 18 Trong s các d n xu t c a benzen có công th c phân t C8H10O, có bao nhiêu ñ ng phân (X) th a mãn các ñi u ki n sau: (X) + NaOH -> không ph n ng (X) − H→ (Y) xt polime (Z) 2O → A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 19. (Y) là m t ñ ng phân (cùng nhóm ch c) v i (X). C 2 ñ u là s n ph m trung gian khi ñi u ch nh a phenolfomanñehit t phenol và anñehit fomic. (X), (Y) có th là: A. Hai ñ ng phân o- và p – HOC6H4CH2OH B. Hai ñ ng phân o- và m – HOC6H4CH2OH C. Hai ñ ng phân m- và p – HOC6H4CH2OH D. Hai ñ ng phân o- và p – CH3C6H3(OH)2 6
 7. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Hãy ch n ñáp án ñúng Câu 20. H p ch t h u cơ X ñư c ñi u ch t etylbenzen theo sơ ñ : + KMnO / H + ,t 0 + HNO dac / H SO dac + C H OH / H SO dac Etyl benzen  4 → X      → Y 2    → Z.  3 2 4  5 2 4  V y Z có công th c c u t o là: A. ð ng phân o- c a O2N-C6H4-COOC2H5 B. ð ng phân m- c a O2N-C6H4-COOC2H5 C. ð ng phân p- c a O2N-C6H4-COOC2H5 D. H n h p ñ ng phân o- và p- c a O2N-C6H4-COOC2H5 Hãy ch n ñáp án ñúng. **************************** Câu 22.Có 4 h p ch t: phenol, benzen, axit axetic, rư u etylic.Th t các ch t hóa h c dùng làm thu c th ñ phân bi t 4 ch t ñó là: A. Dùng Na nh n ra rư u, dùng quỳ tím nh n ra axit, dùng nư c brom nh n ra phenol, còn l i là benzen. B. Dùng dung d ch NaOH nh n ra axit, dùng nư c brom nh n ra phenol, dùng Na nh n ra rư u, còn l i là benzen. C. Dùng nư c brom nh n ra phenol, dùng quý tìm nh n ra axit, dùng Na nh n ra rư u, còn l i là benzen. D. Dùng HNO3 (H2SO4 ñ c) ñun nóng nh n ra benzen, dùng brom nh n ra phenol, dùng quý tìm nh n ra axit, còn l i là rư u. Hãy ch n ñáp án ñúng. 7
 8. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m C.3 AMIN Câu 1. Công th c c a amin ch a 15,05% kh i lư ng nitơ là công th c nào? A. C2H5NH2 B. (CH3)2 NH C. C6H5NH2 D. (CH3)3 NH Câu 2. Công th c phân t C3H9N ng v i bao nhiêu ñ ng phân? A. hai ñ ng phân B. b n ñ ng phân C. ba ñ ng phân D. năm ñ ng phân Câu 3. Cho amin có c u t o: CH3-CH(CH3)-NH2 . Tên g i ñúng c a amin là trư ng h p nào sau ñây? A. n-Propylamin B. etylamin C. ðimetylamin D. iso-Propylamin Câu 4. Có bao nhiêu ñ ng phân amin ng v i công th c phân t C3H7N? A. 1 ñ ng phân B. 5 ñ ng phân C. 4 ñ ng phân D. 3 ñ ng phân Câu 5. Tìm câu sai trong s các câu sau ñây: A. Etylamin d tan trong nư c do có liên k t hiñro v i H2O. B. Tính ch t hóa h c c a etylamin là có kh năng t o mu i v i bazơ m nh. C. Etylamin tan trong nư c t o dung d ch có ph n ng v i dung d ch FeCl3 t o ra k t t a. D. Etylamin có tính bazơ do nguyên t nitơ còn c p electron chưa liên k t có kh năng nh n proton. Câu 6. Tên g i c a ch t có công th c c u t o C6H5NH2 là : A. Benzil amoni B. Benzyl amoni C. Hexyl amoni D. Anilin Câu 7. H p ch t h u cơ m ch h X ch a các nguy n t C, H, N trong ñó có 23,72% kh i lư ng N. X tác d ng v i HCl theo t l mol 1 : 1. Câu tr l i nào sau ñây là sai? A. X là h p ch t amin B. C u t o c a X là amin ñơn ch c, no C. N u công ch c X là CxHyN z thì có m i liên h : 2x-y= 45 D. N u công th c X là CxHyNz thì z = 1 Câu 8. Phát bi u nào sau ñây không ñúng? A. Amin ñư c c u thành b ng cách thay th H c a amoniac b ng m t hay nhi u g c hiñrocacbon. B. B c amin là b c c a nguyên t cacbon liên k t v i nhóm amin. C. Tùy thu c c u trúc c a g c hiñrocacbon, có th phân bi t amin thành amin no, chưa no và thơm. D. Amin có t hai nguyên t cacbon trong phân t b t ñ u xu t hi n tư ng ñ ng phân. Câu 9. Amin nào dư i ñây là amin b c hai? A. CH3 – CH2 – NH2 B. CH3 – CH – CH2 C. CH3 – NH – CH3 D. (CH3)2NCH2– CH3 Câu 10. Công th c nào dư i ñây là công th c chung c a dãy ñ ng ñ ng amin thơm (ch a 1 vòng benzen), ñơn ch c, b c nh t? A. CnH2n-7NH2 B. CnH2n+1NH2 C. C6H5NHCnH2n+1 D. CnH2n-3NHCnH2n-4 ************ Câu 12. Amin nào dư i ñây có b n ñ ng phân c u t o? A. C2H7N B. C3H9N C. C4H11N D. C5H13N Câu 13. Phát bi u nào dư i ñây v tính ch t v t lí c a amin là không ñúng? A. Metyl-, etyl-, ñimetyl-, trimetylamin là nh ng ch t khí, d tan trong nư c. B. Các amin khí có mùi tương t amoniac, ñ c. C. Anilin là ch t l ng, khó tan trong nư c, màu ñen D. ð tan c a amin gi m d n khi s nguyên t cacbon trong phân t tăng. Câu 14. Các gi i thích v quan h c u trúc – tính ch t nào sau không h p lí? A. Do có c p electron t do trên nguyên t N mà amin có tính bazơ. B. Do nhóm –NH2 ñ y electron nên anilin d tham gia ph n ng th vào nhân thơm hơn và ưu tiên v trí o-, p-. C. Tính bazơ c a amin càng m nh khi m t ñ electron trên nguyên t N càng l n. D. V i amin RNH2, g c R- hút electron làm tăng ñ m nh c a tính bazơ và ngư c l i. Câu 16. S dĩ anilin có tính bazơ y u hơn NH3 là do y u t nào? A. Nhóm -NH2 còn m t c p electron chưa liên k t. B. Nhóm -NH2 có tác d ng ñ y electron v phía vòng benzen làm gi m m t ñ electron c a N. C. G c phenyl có nh hư ng làm gi m m t ñ electron c a nguyên t N. D. Phân t kh i c a anilin l n hơn so v i NH3. Câu 17. Hãy ch ra ñi u sai trong các nh n xét sau A. Các amin ñ u có tính bazơ B. Tính bazơ c a anilin y u hơn c a NH3 C. Amin tác d ng v i axit cho mu i. D. Amin là h p ch t h u cơ có tính ch t lư ng tính. Câu 18. Dung d ch etylamin tác d ng ñư c v i dung d ch nư c c a ch t nào sau ñây? A. NaOH B. NH3 C. NaCl D. FeCl3 và H2SO4 Câu 19. H p ch t nào dư i ñây có tính bazơ y u nh t? A. Anilin B. Metylamin C. Amoniac D. ðimetylamin Câu 20. Ch t nào sau ñây có tính bazơ m nh nh t? A. NH3 B. CH3CONH2 C. CH3CH2CH2OH D. CH3CH2NH2 Câu 21. S p x p các h p ch t sau theo th t gi m d n tính bazơ: (1) C6H5NH2 ; (2) C2H5NH2 ; (3) (C6H5)2NH ; (4) (C2H5)2NH ; (5) NaOH ; (6) NH3 . Dãy nào sau ñây có th t s p x p ñúng? A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) B. (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) C. (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6) D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) Câu 22. Tính bazơ gi m d n theo dãy nào sau ñây? A. ñimetylamin; metylamin; amoniac; p-metylanilin; anilin; p-nitro anilin B. ñimetylamin; metylamin; anilin; p-nitroanilin; amoniac; p-metylanilin C. p-nitroanilin; anilin; p-metylanilin; amoniac; metylamin; ñimetylamin D. anilin; p-metylanilin; amoniac; metylamin; ñimetylamin; p-nitroanilin 8
 9. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 23. Tính bazơ c a các ch t tăng d n theo th t dãy nào sau ñây? A. C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2 NH B. NH3; CH3NH2; (CH3)2 NH; C6H5NH2 C. (CH3)2 NH; CH3NH2; NH3; C6H5NH2 D. NH3; C6H5NH2; (CH3)2 NH; CH3NH2 Câu 24. Tính bazơ c a các ch t tăng d n theo th t dãy nào sau ñây? A. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 B. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 < C6H5NH2 C. C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 D. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3< CH3CH2NH2 Câu 25. Tr t t tăng d n ñ m nh tính bazơ c a dãy nào dư i ñây là không ñúng? A. NH3 < C6H5NH2 B. NH3 < CH3NH2< CH3CH2NH2 C. CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 D. p-O2NC6H4NH2 < p-CH3C6H4NH2 Câu 26. Ph n ng nào dư i ñây không th hi n tính bazơ c a amin? A. CH3NH2 + H2O -> CH3NH3+ + OH- B. C5H5NH2 + HCl -> C6H5NH3Cl C. Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O -> Fe(OH)3 + 3CH3NH3+ D. CH3 NH2 + HNO2 -> CH3OH + N2 + H2O Câu 27. Dung d ch ch t nào dư i ñây không làm ñ i màu quỳ tím? A. C6H5NH2 B. NH3 C. CH3CH2NH2 D. CH3NHCH2CH3 Câu 28. Phương trình hóa h c nào sau ñây không ñúng? A. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3 Cl C. C6H5NH2 + 2Br2 → 3,5-Br2C6H3NH2 + 2HBr D. C6H5NO2 + 3 Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O Câu 30. Dung d ch etylamin không tác d ng v i ch t nào sau ñây? A. axit HCl B. dung d ch FeCl3 C. nư c brom D. Cu(OH)2 Câu 31. Dung d ch etylamin tác d ng ñư c v i ch t nào sau ñây? A. gi y ño pH B. dung d ch AgNO3 C. Thu c th Felinh D. Cu(OH)2 Câu 32. Phát bi u nào sai? A. Anilin là bazơ y u hơn NH3 vì nh hư ng hút electron c a nhân lên nhóm –NH2 b ng hi u ng liên h p B. Anilin không làm ñ i máu quỳ tím. C. Anilin ít tan trong nư c vì g c C6H5 – k nư c D. Nh tính bazơ, anilin tác d ng ñư c v i dung d ch Br2 Câu 33. Dùng nư c brom không phân bi t ñư c hai ch t trong c p nào sau ñây? A. Dung d ch anilin và dung d ch amoniac B. Anilin và xiclohexylamin (C6H11NH2) C. Anilin và phenol D. Anilin và benzen Câu 34. Các hi n tư ng nào sau ñây ñư c mô t không chính xác? A. Nhúng quỳ tím vào dd etylanmin th y quỳ chuy n màu xanh. B. Ph n ng gi a khí metylamin và khí hiñro clorua làm xu t hi n “khói tr ng” C. Nh vài gi t nư c brom vào ng nghi m ñ ng dd anilin th y có k t t a tr ng. D. Thêm vài gi t phenolphtalein vào dd ñimetylamin th y xu t hi n màu xanh. Câu 35. Phương trình hóa h c nào dư i ñây là ñúng? A. C2H5NH2 + HNO2 + HCl → C2H5NH2+Cl- + 2H2O B. C2H5NH2 + HNO3 + HCl → C6H5NH2+Cl- + 2H2O 0 0 C − 50 C 0 0 C − 50 C C. C6H5NH2 + HNO2 + HCl   → C6H5NH2+Cl- + 2H2O  D. C6H5NH2 + HNO2   → C6H5 OH + N2 +H2O  Câu 36. Không th dùng thu c th trong dãy nào sau ñây ñ phân bi t các ch t l ng phenol, anilin và benzen? A. Dung d ch brom B. Dung d ch HCl, dung d ch NaOH C. Dung d ch HCl, dung d ch brom D. Dung d ch NaOH, dung d ch brom Câu 37. ð tinh ch anilin t h n h p phenol, anilin, cách th c hi n nào dư i ñây là h p lý? A. Hòa tan trong dd HCl dư, chi t l y ph n tan. Thêm NaOH dư và chi t l y anilin tinh khi t. B. Hòa tan trong dung d ch brom dư, l c k t t a, ñehalogen hóa thu ñư c anilin. C. Hòa tan trong dung d ch NaOH, dư, chi t ph n tan và th i CO2 vào ñó ñ n dư thu ñư c anilin tinh khi t. D. Dùng dung d ch NaOH ñ tách phenol, sau ñó dùng brom ñ tách anilin ra kh i benzen. Câu 38. Gi i pháp th c t nào sau ñây không h p lí? A. R a l ñ ng anilin b ng axit m nh B. Kh mùi tanh c a cá b ng gi m ăn C. T ng h p ch t màu th c ph m b ng ph n ng c a amin thơm v i dung d ch h n h p NaNO2 và HCl nhi t ñ th p. D. T o ch t màu b ng ph n ng gi a amin no và HNO2 nhi t ñ cao. Câu 39. Ph n ng ñi u ch amin nào dư i ñây không h p lí? A. CH3I + NH3 -> CH3NH2 + HI B. 2C2H5I + NH3 -> (C2H5)2NH + 2HI Fe + HCl C. C6H5NO2 + 3H2 -> C6H5NH2 + 2H2O D. C6H5CN + 4H   → C6H5CH2NH2  Câu 40. ð phân bi t phenol, anilin, benzen, stiren ngư i ta l n lư t s d ng các thu c th như ñáp án nào sau ñây? A. Quỳ tím, dung d ch brom B. Dung d ch NaOH, dung d ch brom C. Dung d ch brom, quỳ tím. D. Dung d ch HCl, quỳ tím Câu 41. ð t cháy hoàn toàn m t amin chưa no, ñơn ch c ch a m t liên k t C=C thu ñư c CO2 và H2O theo t l mol nCO2 : nH2O = 8: 9. Công th c phân t c a amin là công th c nào? A. C3H6N B. C4H8N C. C4H9N D. C3H7N Câu 42. ð t cháy hoàn toàn m t amin ñơn ch c, b c thu ñư c CO2 và H2O theo t l mol nCO2 : nH2O = 6: 7. . Amin ñó có th có tên g i là gì? A. propylamin B. phenylamin C. isoproylamin D. propenylamin 9
 10. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 43. ð t cháy m t ñ ng ñ ng c a metylamin, ngư i ta th y t l th tích các khí và hơi c a các s n ph m sinh ra nCO2: nH2O= 2 : 3. Công th c phân t c a amin là công th c nào? A. C3H9N B. CH5N C. C2H7N D. C4H11N Câu 44. Cho 20 gam h n h p g m 3 amin ñơn ch c, ñ ng ñ ng k ti p nhau tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 1M, r i cô c n dung d ch thì thu ñư c 31,68 gam h n h p mu i. Th tích dung d ch HCl ñã dùng là bao nhiêu mililit? A. 100ml B. 50ml C. 200ml D. 320ml Câu 45. Cho 20 gam h n h p g m 3 amin ñơn ch c, ñ ng ñ ng k ti p nhau tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 1M, r i cô c n dung d ch thì thu ñư c 31,68 gam h n h p mu i. Bi t phân t kh i c a các amin ñ u < 80. Công th c phân t c a các amin là ñáp án A, B, C hay D? A. CH3 NH2; C2H5NH2 và C3H7NH2 B. C2H3 NH2; C3H5NH2 và C4H7NH2 C. C2H5 NH2; C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C3H7 NH2; C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 46. Cho 10 gam h n h p g m 3 amin ñơn ch c, ñ ng ñ ng k ti p nhau tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 1M, r i cô c n dung d ch thì thu ñư c 15,84 gam h n h p mu i. N u tr n 3 amin trên theo t l mol 1 : 20 : 5 theo th t phân t kh i tăng d n thì công th c phân t c a 3 amin là ñáp án nào sau ñây? A. CH5N, C2H7N, C3H7NH2 B. C2H7N, C3H9N, C4H11N C. C3H9N, C4H11N, C5H11N D. C3H7N, C4H9N, C5H11N Câu 47. ð t cháy hoàn toàn 6,2 gam m t amin no, ñơn ch c ph i dùng h t 10,08 lít khí oxi (ñktc). Công th c c a amin ñó là công th c nào sau ñây? A. C2H5NH2 B. CH3NH2 C. C4H9NH2 D. C3H7NH2 Câu 48. H p ch t h u cơ t o b i các nguyên t C, H, N là ch t l ng, không màu, r t ñ c, ít tan trong nư c, d tác d ng v i các axit HCl, HNO2 và có th tác d ng v i nư c brom t o k t t a. H p ch t ño có công th c phân t như th nào? A. C2H7N B. C6H13N C. C6H7N D. C4H12N2 Câu 49. ð t cháy hoàn toàn 100ml h n h p g m ñimetylamin và hai hiñrocacbon ñ ng ñ ng k ti p thu ñư c 140ml CO2 và 250ml hơi nư c (các th tích ño cùng ñi u ki n). Công th c phân t c a hai hiñrocacbon là ñáp án nào? A. C2H4 và C3H6 B. C2H2 và C3H4 C. CH4 và C2H6 D. C2H6 và C3H8 Câu 50. Trung hòa 3,1 gam m t amin ñơn ch c X c n 100ml dung d ch HCl 1M. Công th c phân t c a X là ñáp án nào? A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N Câu 51. ð t cháy hoàn toàn h n h p hai amin no ñơn ch c ñ ng ñ ng liên ti p, ta thu ñư c h n h p s n ph m khí v i t l th tích nCO2: nH2O = 8 : 17. Công th c c a hai amin là ñáp án nào? A. C2H5NH2, C3H7NH2 B. C3H7NH2, C4H9NH2 C. CH3NH2, C2H5NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2 Câu 52. ð t cháy hoàn toàn m t amin ñơn ch c chưa no có m t liên k t ñôi m ch cacbon ta thu ñư c CO2 và H2O theo t l mol = 8:11. V y công th c phân t c a amin là công th c nào? A. C3H6N B. C4H9N C. C4H8N D. C3H7N Câu 53. Cho 9,3 gam m t ankylmin tác d ng v i dung d ch FeCl3 dư thu ñư c 10,7 gam k t t a. Ankylamin ñó có công th c như th nào? A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2 Câu 54. Cho 1,52 gam h n h p hai amin no ñơn ch c (ñư c tr n v i s mol b ng nhau) tác d ng v a ñ v i 200ml dung d ch HCl, thu ñư c 2,98g mu i. K t lu n nào sau ñây không chính xác. A. N ng ñ mol c a dung d ch HCl b ng 0,2M. B. S mol c a m i ch t là 0,02mol C. Công th c th c c a hai amin là CH5N và C2H7N D. Tên g i hai amin là metylamin và etylamin Câu 55. Phân tích ñ nh lư ng 0,15g h p ch t h u cơ X th y t l kh i lư ng các nguyên t C:H:O là 4,8 :1 : 6,4 : 2,8. N u phân tích ñ nh lư ng m g ch t X thì t l kh i lư ng các nguyên t C: H : O : N là bao nhiêu? A. 4 : 1 : 6 : 2 B. 2,4 : 0,5 : 3,2 : 1,4 C. 1,2 : 1 : 1,6 : 2,8 D. 1,2 : 1,5 : 1,6 : 0,7 Câu 56. Ngư i ta ñi u ch anilin b ng cách nitro hóa 500g benzen r i kh h p ch t nitro sinh ra. Kh i lư ng anilin thu ñư c là bao nhiêu, bi t hi u su t m i giai ño n 78%? A. 346,7gam B. 362,7gam C. 463,4gam D. 358,7 gam Câu 57. Cho lư ng dư anilin ph n ng hoàn toàn v i dung d ch ch a 0,05mol H2SO4 loãng. Kh i lư ng mu i thu ñư c b ng bao nhiêu gam? A. 7,1gam B. 14,2gam C. 19,1gam D. 28,4 gam Câu 59. Cho m t h n h p A ch a NH3, C6H5NH2 và C6H5OH. A ñư c trung hòa b i 0,02 mol NaOH ho c 0,01 mol HCl. A cũng ph n ng v i ñ v i 0,075 mol Br2 t o k t t a. Lư ng các ch t NH3, C6H5NH3 và C6H5OH l n lư t b ng bao nhiêu? A. 0,01 mol; 0,005mol và 0,02mol B. 0,05 mol; 0,005mol và 0,02mol C. 0,05 mol; 0,002mol và 0,05mol. D. 0,01 mol; 0,005mol và 0,02mol Câu 60. ð t cháy hoàn toàn 100ml h n h p g m ñimetylamin và 2 hiñrocacbon ñ ng ñ ng k ti p thu ñư c 140ml CO2 và 250ml hơi nư c (các th tích ño cùng ñi u ki n). Thành ph n % th tích c a ba ch t trong h n h p theo ñ tăng phân t kh i l n lư t b ng bao nhiêu? A. 20%; 20% và 60% B. 25%; 25% và 50% C. 30%; 30% và 40% D. 20%; 60% và 20% 10
 11. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m 11
 12. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m CHƯƠNG II ANðEHIT – AXIT CACBONXILIC-ESTE A. Ki n th c cơ b n và tr ng tâm. 1. Anñehit fomic: - Công th c c u t o c a anñehit fomic. Tính ch t v t lí - Tính ch t hóa h c: Ph n ng c ng hiñro (ph n ng kh anñehit) và ph n ng oxi hóa anñehit, ph n ng v i phenol. ði u ch . ng d ng. 2. Dãy ñ ng ñ ng c a anñehit fomic: - ð ng ñ ng và danh pháp. Tính ch t v t lí - Tính ch t hóa h c: ph n ng c ng hiñro (ph n ng kh anñehit ) và ph n ng oxi hóa anñehit. ði u ch . 3. Dãy ñ ng ñ ng c a axit axetic: - ð ng ñ ng và danh pháp...tính ch t v t lí - Tính ch t hóa h c: Tính axit (s ñi n li, ph n ng kim lo i, v i bazơ và oxit bazơ, v i mu i cacbonat), ph n ng v i rư u (ph n ng este hóa). ði u ch axit axetic (lên men gi m, chưng g , các ph n ng t ng h p t axetilen). ng d ng - M i liên quan gi a hiñrocacbon, rư u anñehit và axit cacbonxilic. 4. Este: Công th c c u t o và danh pháp. Tính ch t v t lí. Tính ch t hóa h c (ph n ng th y phân). ði u ch . ng d ng. B. Chu n ki n th c và k năng Ch ñ M cñ c nñ t 1. Anñehit - Ki n th c Xeton Bi t ñư c: - ð nh nghĩa, phân lo i, danh pháp c a anñehit - ð c ñi m c u t o c a anñehit: có nhóm ñ nh ch c HC = O - Tính ch t v t lí: tr ng thái, nhi t ñ sôi, nhi t ñ nóng ch y, tính tan - Tính ch t hóa h c c a anñehit no ñơn ch c (ñ i di n là anñehit axetic): tính kh (tác d ng v i dung d ch b c nitrat trong amoniac), tính oxi hóa (tác d ng v i hiñro). - Phương pháp ñi u ch anñehit t ancol b c I, ñi u ch tr c ti p anñehit fomic t metan, anñehit axetic t etilen. M t s ng d ng chính tr c a anñehit. - Sơ lư c v xeton (ñ c ñi m c u t o, tính ch t, ng d ng chính) Kĩ năng - D ñoán ñư c tính ch t hóa h c ñ c trưng c a anñehit và xeton; ki m tra d toán và k t lu n. - Quan sát thí nghi m, hình nh, rút ra ñư c nh n xét v c u t o và tính ch t. - Vi t ñư c các PTHH minh h a tính ch t hóa h c c a anñehit, axeton. - Nh n bi t ñư c anñehit b ng ph n ng hóa h c ñ c trưng. - Tính kh i lư ng ho c n ng ñ dung d ch anñehit tham gia ph n ng. . Axit cacbonic Ki n th c Bi t ñư c: - ð nh nghĩa, phân lo i, danh pháp - Tính ch t v t lí: s bi n thiên nhi t ñ sôi, ñ tan trong nư c, liên k t hiñro. - Tính ch t hóa h c : tính ch t axit y u (phân li thu n ngh ch trong dung d ch, tác d ng v i bazơ, oxit bazơ, mu i c a axit y u hơn, kim lo i ho t ñ ng m nh), tác d ng v i ancol t o thành este. - ng d ng và phương pháp ñi u ch axit cacboxilic. Kĩ năng - Quan sát thí nghi m, mô hình....rút ra ñư c nh n xét v c u t o và tính ch t. - D ñoán ñư c tính ch t hóa h c c a axit cacboxilic no, ñơn ch c, m ch h . - Vi t ñư c các PTHH minh h a tính ch t hóa h c - Phân bi t axit c th v i ancol, phenol b ng phương pháp hóa h c. - Tính kh i lư ng ho c n ng ñ dung d ch c a axit ph n ng. 3. Este Ki n th c Bi t ñư c: - Khái ni m, ñ c ñi m c u t o phân t , danh pháp (g c-ch c) - Tính ch t hóa h c: ph n ng th y phân (xúc tác axit) và ph n ng v i dung d ch ki m (ph n ng xà phòng hóa). - Phương pháp ñi u ch b ng ph n ng este hóa. - ng d ng c a m t s este tiêu bi u. Hi u ñư c: este không tan trong nư c và có nhi t ñ sôi th p hơn axit ñ ng phân. Kĩ năng - Vi t ñư c công th c c u t o c a este có t i ña 4 nguyên t cácbon. - Vi t ñư c công th c c u t o c a este có t i ña 4 nguyên t cácbon. - Vi t các PTHH minh h a tính ch t hóa h c c a este no, ñơn ch c. - Phân bi t ñư c este v i các ch t khách như anco, axit...b ng phương pháp hóa h c. - Xác ñ nh kh i lư ng este tham gia ph n ng xà phòng hóa. C. Câu h i và bài t p C.1. ANðEHIT – XETON Câu 1. Câu nào sau ñây là câu không ñúng? 12
 13. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m A. H p ch t h u cơ có ch a nhóm CHO liên k t v i H là anñehit. B. Anñehit v a th hi n tính kh , v a th hi n tính oxi hóa. C. H p ch t R-CHO có th ñi u ch ñư c t R-CH2OH. D. Trong phân t anñehit, các nguyên t ch liên k t v i nhau b ng liên k t δ. Câu 2. Cho các câu sau: a. Anñehit là h p ch t h u cơ trong phân t có nhóm –CHO b. Anñehit và xeton có ph n ng c ng hiñro gi ng etilen nên chúng thu c lo i h p ch t không no. c. Anñehit gi ng axetilen vì ñ u tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 d. Anñehit no, ñơn ch c, m ch h có công th c phân t CnH2nO. e. H p ch t có công th c phân t CnH2nO là anñehit no, ñơn ch c. Nh ng câu ñúng là: A. a, b, c, d B. a, b, d C. a, b, ñ, e D. a, b, c, e Câu 3. Tìm phát bi u sai: A. Phân t HCHO có c u t o ph ng, các g c HCH và HCO ñ u ≈ 1200. Tương t liên k t C = C, liên k t C = O g m 1 liên k t δ b n và 1 liên k t π kém b n; tuy nhiên, khác v i liên k t C = C, liên k t C = O phân c c m nh. B. Tương t rư u metylic và khác v i metyl clorua, anñehit fomic tan r t t t trong nư c vì trong HCHO t n t i ch y u d ng HCH(OH)2 (do ph n ng c ng nư c) d tan. M t khác, n ucòn phân t H-CHO thì phân t này cũng t o ñư c liên k t hiñro v i nư c. C. Anñehit fomic v a có tính oxi hóa v a có tính kh . D. Fomol hay fomalin là dd ch a kho ng 37-40% HCHO trong rư u. Câu 4. Công th c phân t c a anñehit có d ng t ng quát CnH2n+2-2a-2kOk. A. Các ch s n, a, k th a mãn ñi u ki n n ≥1; a ≥ 0; k ≥ 1 B. N u a = 0, k =1 thì ñó là anñehit no, ñơn ch c C. N u anñehit 2 ch c và 1 vòng no thì công th c phân t có d ng CnH2n-4O2 (n ≥5) D. T ng s liên k t π và vòng là ñ b t bão hòa c a công th c. Câu 5. Câu nào sau ñây là không ñúng? A. Anñehit c ng hiñro t o thành ancol b c m t. B. Anñehit tác d ng v i dung d ch b c nitrat trong amoniac sinh ra b c kim lo i. C. Anñehit no, ñơn ch c có công th c phân t d ng t ng quát là CnH2n+2O D. Khi tác d ng v i hiñro, xeton b kh thành ancol b c II. Câu 6. Th t tăng d n nhi t ñ sôi c a các ch t: anñehit propionic (X); propan (Y); rươu etylic (Z) và ñimetyl ete (T) dãy nào là ñúng? A. X
 14. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Công th c phân t và công th c c u t o c a X, Y là ñáp án nào sau ñây? A. CH3CHO và HCHO B. HCHO và C2H5CHO C. HCOOH và HCHO D. HCHO và O=CH- CHO Câu 15. H p ch t h u cơ X khi ñun nh v i dung d ch AgNO3/NH3 (dùng dư) thu ñư c s n ph m Y. Khi Y tác d ng v i dung d ch HCl ho c dung d ch NaOH ñ u cho 2 khí thu c lo i ch t vô cơ A, B. Công th c phân t c a X là ñáp án nào sau ñây? A. H-CHO B. H-COOH C. HCOO-NH4 D. HCOO-CH3 Câu 16. Cho 13,6g m t ch t h u cơ X (C, H, O) tác d ng v a ñ v i 300ml dung d ch AgNO3 2M trong NH4OH thu ñư c 43,2g b c. Bi t t kh i hơi c a X ñ i v i oxi b ng 2,125. X có công th c c u t o là ñáp án nào sau ñây? A. CH3-CH2 -CHO B. CH2=CH-CH2-CHO C. HC≡C-CH2 –CHO D. HC≡C–CHO Câu 17. D n h n h p g m H2 và 3,92 lít (ñktc) hơi anñehit axetic qua ng ch a Ni nung nóng. H n h p các ch t sau ph n ng ñư c làm l nh và cho tác d ng hoàn toàn v i Na th y thoát ra 1,84 lít khí (270C là 1 atm). Hi u su t c a ph n ng kh anñehit là bao nhiêu? A. 60,33% B. 82,44% C. 84,22% D. 75,04% Câu 18. Anñehit X m ch h , c ng h p v i H2 theo t l 1:2 (lư ng H2 t i ña) t o ra ch t Y. Cho Y tác d ng h t v i Na thu ñư c th tích H2 b ng th tích X ph n ng ñ t o ra Y ( cùng t0, p). X thu c lo i ch t nào sau ñây? A. Anñehit no, ñơn ch c B. Anñehit không no (ch a m t n i ñôi C = C), ñơn ch c C. Anñehit no, hai ch c. D. Anñehit không no (ch a m t n i ñôi C=O), hai ch c Câu 19. Cho 1,74gam m t anñehit no, ñơn ch c ph n ng hoàn toàn v i AgNO3/NH3 sinh ra 6,48gam b c kim lo i. Công th c c u t o c a anñehit là ñáp án nào sau ñây? A. CH3-CH=O B. CH3CH2-CH=O C. CH3CH2CH2-CH=O D. (CH3)2CH-CH=O Câu 20. H p ch t X có công th c C3H6O tác d ng ñư c v i nư c brom và tham gia ph n ng tráng gương. Công th c c u t o c a X là ñáp án nào sau ñây? A.CH2 = CH – CH2OH B. CH2 = CH – CH2OH C. CH3CH2CH2-CH=O D. CH3CO-CH3 Câu 21. Cho 50 gam dung d ch anñehit axetic tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 (ñ ) thu ñư c 21,6 gam Ag k t t a. N ng ñ c a anñehit axetic trong dung d ch ñã dùng là bao nhiêu? A. 4,4% B. 8,8% C. 13,2% B. 17,6% Câu 22. Trong công nghi p, anñehit fomic ñư c ñi u ch tr c ti p (Hãy ch n câu ñúng) A. ch t metan B. ch t axit fomic C. ch t rư u metylic D. t metan ho c t rư u metylic Câu 22. Cho 0,92 gam h n h p g m axetilen và anñehit axetic ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thu ñư c 5,64gam h n h p r n. Thành ph n % các ch t trong h n h p ñ u l n lư t là: A. 26,28% và 74,71% B. 28,26% và 71,74% C. 28,74% và 71,26% D. 28,71% và 74,26% Câu 24. Nh dung d ch anñehit fomic vào ng nghi m ch a k t t a Cu(OH)2, ñun nóng nh s th y k t t a ñ g ch. Phương trình hóa h c nào sau ñây bi u di n ñúng hi n tư ng x y ra? − − A. H – CH = O + Cu(OH)2 OH → H – COOH + Cu + H2O  B. H–CH= O + Cu(OH)2 OH → H–COOH +  CuO + H2 OH − OH − C. H–CH =O + 2Cu(OH)2  → H – COOH + Cu2O + H2O  D. HCH=O+2Cu(OH)2  → HCOOH + 2CuOH +  H2O Câu 25. Cho 280cm3 (ñktc) h n h p A g m axetilen và etan l i t t qua dung d ch HgSO4 800C. Toàn b khí và hơi ra kh i dung d ch ñư c cho ph n ng v i dung d ch AgNO3 (dư)/NH3 thu ñư c 1,08gam b c kim lo i. Thành ph n % th tích các ch t trong A l n lư t là: A. 50% và 50% B. 30% và 70% C. 60% và 40% D. 40% và 60% Câu 26. Cho dung d ch ch a 0,58 gam ch t h u cơ ñơn ch c X (ch g m các nguyên t C, H, O) tác d ng v i dung d ch AgNO3 (dư) trong NH3 thu ñư c 2,16 gam b c k t t a. Công th c c u t o thu g n c a X là ñáp án nào sau ñây? A. H-CH=O B. CH3-CH=O C. CH3- CH2-CH=O D. CH2=CH- CH =O Câu 27. D n hơi c a 3,0gam etanol ñi vào trong ng s nung nóng ch a b t CuO (l y dư). Làm l nh ñ ngưng t s n ph m hơi ñi ra kh i ng s , ñư c ch t l ng X. Khi X ph n ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3 th y có 8,1 gam b c k t t a. Hi u su t c a quá trình oxi hóa etanol b ng bao nhiêu? A. 55,7% B. 60% C. 57,5% D. 75% Câu 28. H p ch t X có công th c phân t C4H8O tác d ng ñư c v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Công th c nào sau ñây là công th c c u t o c a X? A. CH3COCH3 B. CH3COCH2CH3 C. CH2 = CHCH = O D. CH3CH2CH2CH = O Câu 29. Khi oxi hóa 2,2 g m t anñehit ñơn ch c, ta thu ñư c 3g axit tương ng. Bi t hi u su t ph n ng là 100%, công th c c u t o c a anñehit là công th c nào sau ñây? A. H – CH = O B. CH3 – CH =O C. CH3 - CH2 – CH = O D. CH2 = CH – CH = O Câu 30. Oxi hóa m gam h n h p 2 anñehit (X) b ng oxi hóa ta thu ñư c h n h p 2 axi tương ng (Y). Gi thi t hi u su t ph n ng ñ t 100%. T kh i (hơi) c a Y so v i X b ng 145/ 97. Thành ph n % kh i lư ng c a m i anñehit trong X theo chi u tăng c a phân t kh i là ñáp án nào sau ñây? A. 73,27% và 26,73% B. 77,32% và 22,68% C. 72,68% và 27,32% D. 27,32% và 72,78% Câu 31. Khi oxi hóa (có xúc tác) m gam h n h p Y g m H-CH=O và CH3–CH=O b ng oxi ta thu ñư c (m + 1,6) gam h n h p Z. Gi thi t hi u su t ph n ng ñ t 100%. Còn n u cho m gam h n h p Y tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong amoniac thì thu ñư c 25,92g Ag. Thành ph n % kh i lư ng c a 2 axit trong h n h p Z tương ng là bao nhiêu? A. 25% và 75% B. 40% và 60% C. 25% và 75% D. 40% và 60% 14
 15. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 32. X và Y là hai ch t h u cơ ñ ng ñ ng k ti p, phân t ch ch a C, H, O. Bi t % mO trong X, Y l n lư t là 53,33% và 43,24%. Bi t chúng ñ u tác d ng v i Na và có ph n ng tráng gương. CTCT c a X và Y là ñáp án nào sau ñây? A. X là HO – CH2 – CHO và Y là HO – CH2 – CH2 – CHO B. X là HO – CH(CH3) – CHO và Y là HOOC – CH2 – CHO C. X là HO – CH2 – CH2 – CHO và Y là HO – CH2 – CHO D. X là HO – CH2 – CHO và Y là HO– CH2 – CH2 – COOH 15
 16. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m C.2 AXIT CACBOXYLIC Câu 1. Trong các nhóm ch c sau, nhóm ch c nào là axit cacboxylic? A. R-COO- B. –COOH C. –CO- D. –COO-R Câu 2. S ñ ng phân ng v i công th c phân t C4H8O2 mà tác d ng ñư c v i ñá vôi là bao nhiêu? A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 3. Công th c ñơn gi n nh t c a m t axit no ña ch c là (C3H4O3)n. Công th c c u t o thu g n c a axit ñó là công th c nào sau ñây? A. C2H5(COOH)2 B. C4H7 (COOH)3 C. C3H5 (COOH)3 D. HOC2H2COOH Câu 4. Công th c c u t o thu g n c a axit cacbonxilic C4H6O2 có ñ ng phân cis-trans là công th c nào sau ñây? A. CH2 = CH-CH2-COOH B. CH2 = C(CH3)-COOH C. CH3 –CH=CH-COOH D. (CH2)2CH-COOH Câu 5. So sánh nhi t ñ sôi c a các ch t sau: Rư u etylic (1), etyl clorua (2), ñietyl ete (3) và axit axetic (4). A. (1) > (2) > (3) > (4) B. (4) > (3) > (2) > (1) C. (4) > (1) > (2) > (3) D. (1) > (2) > (4) > (3) Câu 6. S p x p các ch t CH3COOH (1), HCOO-CH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COO-CH2CH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) theo th t nhi t ñ sôi gi m d n. Dãy nào có th t s p x p ñúng? A. (3) > (5) > (1) > (4) > (2) B. (1) > (3) > (4) > (5) > (2) C. (3) > (1) > (4) > (5) > (2) D. (3) > (1) > (5) > (4) > (2) Câu 7. Nhi t ñ sôi 100,50C ; 78,30C; 118,20C là c a ba ch t C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. Dãy nào sau ñây ghi ñúng nhi t ñ sôi c a m i ch t? CH3COOH C2H5OH HCOOH A. 118,20C 100,50C 78,30C B. 100,50C 78,30C 118,20C C. 118,20C 78,30C 100,50C 0 0 D. 78,3 C 100,5 C 118,20C Câu 8. Cho các ch t: anñehit axetic, axit fomic, rư u etylic, ñimetyl ete và các s li u v nhi t ñ sôi: 100,70;210C; -230C ; 78,30C. ðáp án nào sau ñây ghi nhi t ñ sôi ñúng v i m i ch t? anñehit axetic axit fomic rư u etylic ñimetyl ete A. 100,70C 210C -230C 78,30C 0 0 0 B. 21 C 100,7 C 78,3 C -230C 0 0 0 C. -23 C 100,7 C 78,3 C 210C 0 0 0 D. 78,3 C -23 C 21 C 100,70C Câu 9. Trong các ch t sau, ch t có tính axit m nh nh t là ch t nào? A. CCl3-COOH B. CH3COOH C. CBr3-COOH D. CF3-COOH Câu 10. Tính axit c a các ch t gi m d n theo th t nào? A. H2SO4 > CH3COOH > C6H5OH > C2H5OH B. H2SO4 > C6H5OH > CH3COOH > C2H5OH C. C2H5OH > C6H5OH >CH3COOH > H2SO4 D. CH3COOH > C6H5OH > C2H5OH > H2SO4 Câu 11. So sánh tính axit c a các ch t sau ñây: CH2Cl – CH2COOH (1) CH3COOH (2) HCOOH (3) CH3 –CHCl – COOH (4) Câu 12. Các h p ch t: CH3COOH, C2H5OH và C6H5OH x p theo th t tăng tính axit dãy nào là ñúng? A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH B. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH C. CH3COOH < C6H5OH < CH5OH D. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH Câu 13. Axit fomic có th tác d ng v i t t c các ch t trong dãy nào sau ñây? A. Mg, Cu, dung d ch NH3, NaHCO3 B. Mg, Ag, CH3OH/H2SO4 ñ c, nóng. C. Mg, dung d ch NH3, NaHCO3 D. Mg, dung d ch NH3, dung d ch NaCl. Câu 14. Axit acrylic có th tác d ng v i t t c các ch t trong dãy nào sau ñây? A. Na, Cu, Br2, dung d ch NH3, dung d ch NaHCO3, CH3OH (H2SO4 ñ c) B. Mg, H2, Br2, dung d ch NH3, dung d ch NaHCO3, CH3OH (H2SO4 ñ c) C. Ca, H2, Cl2, dung d ch NH3, dung d ch NaCl, CH3OH (H2SO4 ñ c) D. Ba, H2, Br2, dung d ch NH3, dung d ch NaHSO4, CH3OH (H2SO4 ñ c) Câu 15. ði u ch axit axetic ch b ng m t ph n ng, ngư i ta ch n m t hiñrocacbon nào sau ñây? A. CH4 B. CH3-CH3 C. CH3-CH2-CH3 D. CH3-CH2-CH2-CH3 Câu 16. Hai ch t h u cơ X và Y có cùng công th c C3H4O2. X ph n ng v i Na2CO3, rư u etylic và tham gia ph n ng trùng h p. Y ph n ng v i dung d ch KOH, bi t r ng Y không tác d ng ñư c v i kali. X, Y có công th c c u t o l n lư t là ñáp án nào sau ñây? A. C2 H5COOH và CH3COOCH3 B. HCOOH và CH2 = CH – COO – CH3 C. CH2 = CH – COO – CH3 và CH3 - COO – CH = CH2 D. CH2 = CH – COOH và HCOO – CH = CH2 Câu 17. Cho quỳ tìm vào dung d ch axit axetic, quỳ tím có ñ i màu không, n u có thì màu gì? A. ñ i sang màu h ng B. ñ i sang màu xanh C. không ñ i màu D. b m t màu Câu 18. ð phân bi t hai dung d ch axit axetic và axit acrylic, ta dùng ch t nào trong các ch t sau? A. quỳ tìm B. natri hiñroxit C. natri hiñrocacbonat D. nư c brom Câu 19. Không làm chuy n màu gi y quỳ trung tính là dung d ch nư c c a ch t nào sau ñây? A. axit acrylic B. axit añipic C. axit aminoaxetic D axit glutamic Câu 20. Kh i lư ng axit axetic c n ñ pha 500ml dung d ch 0,01M bao nhiêu gam? A. 3 gam B. 0,3 gam C. 0,6 gam D. 6 gam 16
 17. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 21. Trung hòa hoàn toàn 3 gam m t axit cacboxilic no ñơn ch c X c n dùng v a ñ 100ml dung d ch NaOh 0,5M. Tên g i c a X là gì? A. axit fomic B. axit propionic C. axit acrylic D. axit axetic Câu 22. ð t cháy 14,6g m t axit no ña ch c có m ch cacbon không phân nhánh ta thu ñư c 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Công th c c u t o thu g n c a axit ñó là công th c nào sau ñây? A. HOOC-CH2-COOH B. HOOC-CH2 –CH2 –COOH C. HOOC-(CH2)3-COOH D. HOOC- (CH2)4COOH Câu 23. Axit ñicacboxylic m ch phân nhánh có thành ph n nguyên t : %C = 40,68; %H = 5,08 và %O = 54,24. Công th c c u t o thu g n c a axit ñó là công th c nào sau ñây? A. CH3 CH2CH(COOH)2 B. CH3CH(COOH)2 C. (CH3)2 C(COOH)2 D. HOOCCH2CH(CH3)COOH Câu 24. Trung hòa 16,6 gam h n h p axit axetic và axit fomic b ng dung d ch natri hiñroxit thu ñư c 23,2 gam h n h p hai mu i. Thành ph n % kh i lư ng m i axit tương ng là ñáp nào sau ñây? A. 27,71% và 72,29% B. 72,29% và 27,71% C. 66,67% và 33,33% D. 33,33% và 66,67% Câu 25. Trung hòa 250 gam dung d ch 7,4% c a m t axit ñơn ch c c n 200ml dung d ch kali hiñroxit 1,25M. Công th c c u t o c a axit ñó là công th c nào sau ñây? A. H-COOH B. CH3 – COOH C. CH3CH2 – COOH D. CH2 = CH – COOH Câu 26. Mu n trung hòa dung d ch ch a 0,9047g m t axit cacboxylic thơm (X) c n 54,5 ml dd NaOH 0,2M. (X) không làm m t màu dd Br2. Công th c phân t (X) là công th c nào sau ñây? A. C6H4(COOH)2 B. C6H3(COOH)3 C. CH3C6H3(COOH)2 D. CH3 = CH2 – COOH Câu 27. Kh i lư ng axit axetic ch a trong gi m ăn thu ñư c khi lên men 100 lít rư u 80 thành gi m ăn là bao nhiêu gam? Bi t kh i lư ng riêng c a rư u etylic là 0,8g/ml và gi s ph n ng lên men gi m ñ t hi u su t 80%. A. 834,78 gam B. 677,83 gam C. 667,83 gam D. 843,78 gam Câu 28. Ch t X có công th c phân t C4H8O2, khi tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra ch t Y có công th c C4H7O2Na. X thu c lo i ch t nào sau ñây? A. axit B. este C. anñehit D. ancol Câu 29. ð trung hòa 8,8gam m t axit cacboxilic m ch không phân nhánh thu c dãy ñ ng ñ ng c a axit axetic c n 100ml dung d ch NaOH 1M. Công th c c u t o c a axit trên là công th c nào sau dây? A. H-COOH B. (CH3)3CH-COOH C. CH3CH2-COOH D. CH3CH2CH2-COOH Câu 30. Cho 90g axit axetic tác d ng v i 69gam rư u etylic (H2SO4 xúc tác). Khi ph n ng ñ t t i cân b ng thì 66% lư ng axit ñã chuy n thành ete, kh i lư ng este sinh ra là bao nhiêu gam? A. 174,2 gam B. 87,12gam C. 147,2gam D. 78,1gam Câu 31. Ch t X có công th c phân t C4H8O2 , khi tác d ng v i dd NaOH sinh ra ch t Y có công th c C3H5O2Na. X thu c lo i ch t nào sau ñây? A. Axit B. Este C. Anñehit D. Ancol Câu 32. Thêm 26,4 gam m t axit cacboxylic (X) m ch không phân nhánh thu c dãy ñ ng ñ ng c a axit axetic vào 150g dd axit axetic 6% . ð trung hòa h n h p thu ñư c c n 300ml dd KOH 1,5M. Công th c c u t o c a x là công th c nào sau ñây? A. H-COOH B. CH3CH2COOH C. (CH3)2CH-COOH D. CH3CH2CH2-COOH Câu 33. Cho các ch t : axit fomic, anñehit axetic, rư u etylic, axit axetic. Th t các hóa ch t dùng làm thu c th ñ phân bi t các ch t trên dãy nào là ñúng? A. Na, dd NaOH, dd AgNO3/NH3 B. Quỳ tím, 2 dd NaHCO3/NH3; và dd AgNO3/NH3 C. Quỳ tím, 2 dd AgNO3/NH3 D. Dung d ch AgNO3/NH3; dd NaOH. Câu 34. Cho 1 g axit axetic vào ng nghi m th nh t và c ho 1 gam axit fomic vào ng nghi m th hai, sau ñó cho vào c hai ng nghi m trên m t lư ng dư b t CaCO3. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì th tích CO2 thu ñư c cùng t0, p ñư c xác ñ nh dãy nào sau ñây là ñúng? A. T hai ng nghi m b ng nhau. B. T ng th nh t nhi u hơn ng th hai C. T ng th hai nhi u hơn ng th nh t D. T c hai ng ñ u l n hơn 22,4 lít (ñktc) Câu 35. Cho 3,15 gam h n h p X g m axit axetic, axit acrylic, axit propionic v a ñ ñ làm m t màu hoàn toàn dung d ch ch a 3,2g brom. ð trung hòan toàn 3,15 gam h n h p X c n 90ml dd NaOH 0,5M. Thành ph n % kh i lư ng t ng axit trong h n h p l n lư t ghi ñáp án nào ñúng? A. 25,00%; 25,00%; 50,00% B. 19,04%; 35,24%; 45,72% C. 19,04%; 45,72%; 35,24 D. 45,71%; 35,25%; 19,04% Câu 36. ð trung hòa 150g dd 7,2% c a axit m ch h ñơn ch c X c n dùng 100 ml dd NaOH 1,5M. Công th c c u t o c a X là ñáp án nào sau ñây? A. H-COOH B. CH3-COOH C. CH3CH2-COOH D. CH2=CH-COOH Câu 37. H n h p M có kh i lư ng 10g g m axit axetic và anñehit axetic. Cho M tác d ng v i lư ng dư dd AgNO3 trong amoniac th y có 21,6g Ag k t t a . % kh i lư ng m i ch t trong h n h p b ng bao nhiêu ? A. 50% và 50% B. 56% và 44 % C. 54% và 46% D 40% và 60 % Câu 38. H n h p X có kh i lư ng 10g g m axit axetic và anñehit axetic. Cho X tác d ng v i lư ng dư dd AgNO3 trong amoniac th y có 21,6g Ag k t t a. ð trung hòa X c n Vml dd NaOH 0,2M. Tr s c a V b ng bao nhiêu? A. 500 B. 200 C. 466,6 D. 300 Câu 39. H n h p P có kh i lư ng 9 gam g m axit fomic và anñehit axetic. Cho P tác d ng v i lư ng dư dd Ag2O trong amoniac th y có 43,2g Ag k t t a . % kh i lư ng m i ch t là bao nhiêu? A. 50% và 50% B. 56% và 44% C. 54% và 46% D. 51,11% và 48,89% 17
 18. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 40. Chia 0,6 mol h n h p hai axit h u cơ no thành hai ph n b ng nhau. Ph n (1) ñem ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc). ð trung hòa hoàn toàn ph n (2) c n 250 ml dd NaOH 2M . V y công th c c u t o c a hai axit là công th c nào sau ñây? A. CH3-COOH, CH2=CH-COOH B. H-COOH, HOOC-COOH C. CH3-COOH, HOOC-COOH D. CH3- CH2-COOH, H-COOH Câu 41. ð t cháy hoàn toàn 0,1mol axit h u cơ X thu ñư c không quá 4,016 lít khí Y (ñktc). Công th c c u t o c a axit y là công th c nào sau ñây? A. H-COOH B. CH3COOH C. HO-CH2-COOH D. C2H5COOH Câu 42. H n h p A g m rư u n-propylic và axit propionic ph n ng v a h t v i 100 ml dd NaHCO3 4,04% (d= 1,04g/ml) gi i phóng m t th tích khí CO2 b ng 1/18 th tích CO2 thu ñ ơc khi ñ t cháy cùng lư ng X (các th tích khí ño cùng t0, p). Thành ph n % kh i lư ng các ch t trong h n h p l n lư t là A. 19,79% và 80,21% B. 19,21% và 80,79% C. 80,21% và 19,79% D. 19,80% và 80,20%. Câu 43. Cho 10,9 g h n h p g m axit acrylic và axit propionic ph n ng hoàn toàn v i Na thoát ra 1,68 lít khí (ñktc). N u cho h n h p trên tham gia ph n ng c ng H2 hoàn toàn thì kh i lư ng s n ph m cu i cùng là bao nhiêu / A. 7,4gam B. 11,1 g am C. 14,8 gam D. 22,2 gam Câu 44. Ngư i ta ñi u ch axit axetic t etilen v i hi u su t ph n ng 96% . Th tích etilen (ñktc) c n dùng ñi u ch 1 t n axit axtic 60% là bao nhiêu? A. 373333,00 lít B. 497777,33lít C. 746666,00 lít D. 995554, 66lít. 18
 19. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m 3. Este Ki n th c Bi t ñư c: - Khái ni m, ñ c ñi m c u t o phân t , danh pháp (g c-ch c) - Tính ch t hóa h c: ph n ng th y phân (xúc tác axit) và ph n ng v i dung d ch ki m (ph n ng xà phòng hóa). - Phương pháp ñi u ch b ng ph n ng este hóa. - ng d ng c a m t s este tiêu bi u. Hi u ñư c: este không tan trong nư c và có nhi t ñ sôi th p hơn axit ñ ng phân. Kĩ năng - Vi t ñư c công th c c u t o c a este có t i ña 4 nguyên t cácbon. - Vi t ñư c công th c c u t o c a este có t i ña 4 nguyên t cácbon. - Vi t các PTHH minh h a tính ch t hóa h c c a este no, ñơn ch c. - Phân bi t ñư c este v i các ch t khách như anco, axit...b ng phương pháp hóa h c. - Xác ñ nh kh i lư ng este tham gia ph n ng xà phòng hóa. C.3. ESTE Câu 1. Ph n ng tương tác c a rư u t o thành este có tên g i là gì? A. Ph n ng trung hòa B Ph n ng ngưng t C. Ph n ng este hóa D. Ph n ng k t h p. Câu 2. Ph n ng th y phân este trong môi trư ng ki m khi ñun nóng ñư c g i là? A. Xà phòng hóa B. Hiñrát hóa C. Crackinh D. S lên men. Câu 3. Metyl propionát là tên g i c a h p ch t nào sau ñây? A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. C3H7COOH D. C2H5COOH Câu 4. M t este có công th c phân t là C4H6O2 khi th y phân trong môi trư ng axit thu ñư c ñimetyl xeton. Công th c c u t o thu g n c a C4H6O2 là công th c nào ? A. HCOO-CH=CH-CH3 B. CH3COO-CH=CH2 C. HCOO-C(CH3)=CH2 D.CH2=CH-COOCH3 Câu 5. Este ñ oc t o thành t axit no , ñơn ch c và ancol, ñơn ch c có công th c c u t o như ñáp án nào sau ñây? A. CnH2n-1COOCmH2m+1 B. CnH2n-1COOCmH2m-1 C. CnH2n+1COOCmH2m-1 D. CnH2n+1COOCmH2m- 1 Câu 6. M t este có công th c phân t là C3H6O2 có ph n ng tráng gương v i dd AgNO3 trong NH3 Công th c c u t o c a este ñó là công th c nào? A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3 Câu 7. Ph n ng este hóa gi a rư u và etylic và axit axtic t o thành s n ph m có tên g i là gì? A. Metyl axetat B. Axyl etylat C. Etyl axetat D. Axetyl etylat Câu 8. Khi th y phân este vinyl axetat trong môi trư ng axit thu ñư c nh ng ch t gì? A. Axit axetic và rư u vinylic B. Axit axetic và anñehit axetic C. Axit axetic và rư u etylic D. Axetic và rư u vinylic Câu 9. Th y phân este C4H6O2 trong môi trư ng axit thì ta thu ñư c m t h n h p các ch t ñ u có ph n ng tráng gương. V y công th c c u t o c a este có th là ñáp án nào sau ñây? A. CH3-COO-H-CH=CH2 B. H-COO-CH2-CH=CH2 C. H-COO-CH=CH-CH3 D. CH2=CH-COO-CH3 Câu 10. Dãy ch t nào sau ñây ñư c s p x p theo chi u nhi t ñ sôi c a các ch t tăng d n? A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH CH3COOC2H5, C. CH3CH2CH2OH , CH3COOH, CH3COOC2H5 D. CH3COOC2H5 ,CH3CH2CH2OH , CH3COOH Câu 11. M t este có công th c phân t là C4H8O2, khi th y phân trong môi trư ng axit thu ñ oc rư u etylic,CTCT c a C4H8O2 là A. C3H7COOH B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3 Câu 12. ðun 12 g axit axetic v i m t lư ng dư ancol etylic (có axit H2SO4 ñ c làm xúc tác). ð n khi ph n ng d ng l i thu ñư c 11g este. Hi u su t c a ph n ng este hóa là bao nhiêu? A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50% Câu 13. H n h p g m rư u ña ch c và axit ñơn ch c b este hóa hoàn toàn thu ñ ơc m t este. ð t cháy hoàn toàn 0,11g este này thì thu ñư c 0,22 gam CO2 và 0,09g H2O . V y công th c phân t c a rư u và axit là công th c nào cho dư i ñây? A. CH4O và C2H4O2 B. C2H6O và C2H4O2 C. C2H6O và CH2O2 D. C2H6O và C3H6O2 Câu 14. Khi ñun nóng 25,8g h n h p rư u etylic và axit axetic có H2SO4 ñ c làm xúc tác thu ñư c 14,08g este. N u ñ t cháy hoàn toàn lư ng h n h p ñó thu ñư c 23,4ml nư c. Tìm thành ph n % h n h p ban ñ u và hi u su t c a ph n ng hóa este. A. 53,5% C2H5OH; 46,5%CH3COOH và hi u su t 80% B. 55,3% C2H5OH; 44,7%CH3COOH và hi u su t 80% C. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH và hi u su t 75%; D. 45,0% C2H5OH; 55,0% CH3COOH và hi u su t 60%; Câu 15. Cho ch t h u cơ A ch ch a m t lo i nhóm ch c tác d ng v i 1 lít dd NaOH 0,5M thu ñư c a gam mu i và 0,1 mol rư u. Lư ng NaOH dư có th trung hòa h t 0,5 lít dd HCl 0,4M. Công th c t ng quát c a A là công th c nào? A. R-COO-R’ B. (R-COO)2R’ C. (R-COO)3R’ D. (R-COOR’)3 Câu 16. Cho 21,8 gam ch t h u cơ A ch ch a m t lo i nhóm ch c tác d ng v i 1 lít dd NaOH 0,5M thu ñư c 24,6gam mu i và 0,1 mol rư u. Lư ng NaOH dư có th trung hòa h t 0,5 lít dd HCl 0,4 M . Công th c c u t o thu g n c a A là công th c nào? A. CH3COOC2H5 B. (CH3COO)2C2H4 C. (CH3COO)3C3H5 D. C3H5 (COOCH3)3 Câu 17. T kh i c a m t este so v i hiñro là 44. Khi phân h y este ñó t o nên hai h p ch t . N u ñ t cháy cùng lư ng m i h p ch t t o ra s thu ñư c cùng th tích CO2 ( cùng t0, p). Công th c c u t o thu g n c a este là công th c nào dư i ñây? A. H- COO- CH3 B. CH3COO- CH3 C. CH3COO- C2H5 D. C2H5COO- CH3 19
 20. http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Câu 18. ðun nóng axit axetic v i isoamylic (CH3)2CH-CH2- CH2 CH2OH có H2SO4 ñ c xúc tác thu ñư c isoamyl axetat (d u chu i). Tính lư ng d u chu i thu ñư c t 132,35 gam axit axetic ñung nóng v oi 200gam rư u isoamylic. Bi t hi u su t ph n ng ñ t 68%. A. 97,5gam B. 195,0gam C. 292,5gam D. 159,0gam Câu 19. Các este có công th c C4H6O2 ñư c t o ra t axit và rư u tương ng có th có công th c c u t o như th nào? A. CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH= CH2; H- COO- CH2-CH= CH2; H-COO- CH=CH- CH3 và H-COO- C(CH3)=CH2. B. CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH= CH2; H- COO- CH2-CH= CH2; H-COO- CH=CH- CH3 C. CH2=CH-COO-CH3; H- COO- CH2-CH= CH2 D. CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH= CH2; H- COO- CH2-CH= CH2 Câu 20. ðun m t lư ng dư axit axetic v i 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 ñ c làm xúc tác). ð n khi ph n ng d ng l i thu ñư c 11,0 gam este. Hi u su t c a ph n ng este hóa là bao nhiêu? A. 75.0% B. 62.5% C. 60.0% D. 41.67% Câu 21. M t este có công th c phân t là C3H6O2, có ph n ng tráng gương v i dung d ch AgNO3 trong NH3 , công th c c u t o c a este ñó là công th c nào? A. HCOOC2H5 B. HCOOC3H7 C. CH3 COOCH3 D. C2H5COO CH3 Câu 22. Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam h n h p hai este ñơn ch c X, Y c n 100 ml dung d ch NaOH 1,50M. Sau ph n ng cô c n dung d ch thu ñư c h n h p hai rư u ñ ng ñ ng k ti p và m t mu i duy nh t. Công th c c u t o thu g n c a 2 este là ñáp án nào sau ñây? A. H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH3 B. CH3COO-CH3 và CH3COO-CH2CH3 C. C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3 D. C3H7COO-CH3 và C4H9COO-CH2CH3 Câu 23. M t este t o b i axit ñơn ch c và rư u ñơn ch c có t kh i hơi so v i khí CO2 b ng 2. Khi ñun nóng este này v i dung d ch NaOH t o ra mu i có kh i lư ng l n hơn b ng este ñã ph n ng. Công th c c u t o thu g n c a este này là? A. CH3COO-CH3 B. H-COO- C3H7 C. CH3COO-C2H5 D. C2H5COO- CH3 Câu 24. M t este t o b i axit ñơn ch c và rư u ñơn ch c có t kh i hơi so v i khi CO2 b ng 2. Khi ñun nóng este này v i dung d ch NaOH t o ra mu i có kh i lư ng b ng 17/ 22 lư ng este ñã ph n ng. Công th c c u t o thu g n c a este này là? A. CH3COO-CH3 B. H-COO- C3H7 C. CH3COO-C2H5 D. C2H5COO- CH3 Câu 25. M t este t o b i axit ñơn ch c và rư u ñơn ch c có t kh i hơi so v i khi CO2 b ng 2. Khi ñun nóng este này v i dung d ch NaOH t o ra mu i có kh i lư ng b ng 93,18% lư ng este ñã ph n ng. Công th c c u t o thu g n c a este này là? A. CH3COO-CH3 B. H-COO- C3H7 C. CH3COO-C2H5 D. C2H5COO-CH3 Câu 26. Tính kh i lư ng este mety metacrylat thu ñư c khi ñun nóng 215 gam axit metacrylic v i 100 gam rư u metylic. Gi thi t ph n ng hóa este ñ t hi u su t 60%. A. 125 gam B. 150gam C. 175gam D. 200gam Câu 27. Cho 35,2 gam h n h p 2 etse no ñơn ch c là ñ ng phân c a nhau có t kh i hơi ñ i v i H2 b ng 44 tác d ng v i 2 lít dd NaOH 0,4M, r i cô c n dd v a thu ñư c, ta ñư c 44,6 gam ch t r n B. Công th c c u t o thu g n c a 2 este là : A. H-COO-C2H5 và CH3COO-CH3 B. C2H5 COO-CH3 và CH3COO- C2H5 C. H-COO-C3H7 và CH3COO-C2H5 D. H-COO-C3H7 và CH3COO-CH3 Câu 28. Este X có công th c phân t C7H12O4 , khi cho 16 gam X tác d ng v a ñ v i 200 gam dd NaOH 4% thì thu ñư c m t rư u Y và 17,80 gam h n h p 2 mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là công th c nào? A. H-COO- CH2- CH2- CH2- CH2-OOC- CH3 B. CH3COO- CH2- CH2- CH2-OOC- CH3 C. C2H5 - COO- CH2- CH2- CH2-OOC- H D. CH3COO- CH2- CH2-OOC- C2H5 Câu 29. Ch t thơm P thu c lo i este có công th c phân t C8H8O2. Ch t P không ñư c ñi u ch t ph n ng c a axit và rư u tương ng, ñ ng th i không có kh năng d ph n ng trang gương. Công th c c u t o thu g n c a P là công th c nào? A. C6H5 - COO- CH2 B. CH3COO- C6H5 C. H-COO- CH2 - C6H5 D.H-COO-C6H4-CH3 Câu 30. Cho 1,76 gam m t este cacboxilic no, ñơn ch c và m t rư u no, ñơn ch c ph n ng v a h t v i 40 ml dd NaOH 0,50M thu ñư c ch t X và ch t Y ñ t cháy hoàn toàn 1,20 gam ch t Y cho 2,64 gam CO2 và 44 gam nư c . Công th c c u t o c a este là công th c nào? A. CH3COO- CH2CH2CH3 B. CH3CH2COOCH3 C. CH3COOCH3 D. H-COO- CH2CH2CH3 Câu 31. Cho ancol X tác d ng v i axit Y thu ñư c este Z. Làm bay hơi 4,30 gam Z thu ñư c th tích hơi b ng th tích c a 1,60 gam oxi ( cùng t0, p) > Bi t MX >MY. Công th c c u t o thu g n c a Z là công th c nào? A. CH3COO- CH=CH2 B. CH2=CH- COO- CH3 C. H-COO-CH=CH-CH3 D. H-COO- CH2- CH=CH2 Câu 32. Ch t X có công th c phân t C4H8O2 khi tác d ng v i dd NaOH sinh ra ch t Y có công th c C2H3O2Na và ch t Z có công th c C2H6O. X thu c lo i ch t nào sau ñây? A. Axit B. Este C. Anñehit D. Ancol 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản