intTypePromotion=4

Kiến thức - thái độ - thực hành tiêm vaccin uốn ván phòng bệnh uốn ván sơ sinh của người dân huyện Cưjút tỉnh Daknông năm 2004

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
4
download

Kiến thức - thái độ - thực hành tiêm vaccin uốn ván phòng bệnh uốn ván sơ sinh của người dân huyện Cưjút tỉnh Daknông năm 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành nhằm đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành tiêm Vaccin uốn ván phòng bệnh uốn ván sơ sinh của người dân huyện CưJút tỉnh DakNông năm 2004. Nghiên cứu đã điều tra 790 người (397 nam và 393 nữ) trong độ tuổi 18-49 đã lập gia đình. Kết quả cho thấy dân tộc, trình độ học vấn ảnh hưởng đến kiến thức của giới nam và nữ, thái độ tiêm Vacin uốn ván ở nữ (95,2%) cao hơn nam (89,7%) và kiến thức tiêm Vaccin uốn ván không cao (56,3%) nhưng thực hành tiêm Vacin uốn ván thì cao (85,4%). Nguồn thông tin nghe về sức khoẻ chủ yếu từ cán bộ y tế (80,6%), kế tiếp là Tivi (29,0%).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức - thái độ - thực hành tiêm vaccin uốn ván phòng bệnh uốn ván sơ sinh của người dân huyện Cưjút tỉnh Daknông năm 2004

KIEÁN THÖÙC - THAÙI ÑOÄ - THÖÏC HAØNH TIEÂM VACCIN UOÁN VAÙN<br /> PHOØNG BEÄNH UOÁN VAÙN SÔ SINH CUÛA NGÖÔØI DAÂN HUYEÄN CÖJUÙT<br /> TÆNH DAKNOÂNG NAÊM 2004<br /> Ngoâ Thò Tuù Thuûy*, Ñoã Vaên Duõng**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Moät nghieân cöùu caét ngang ñöôïc tieán haønh nhaèm ñaùnh giaù kieán thöùc, thaùi ñoä, thöïc haønh tieâm Vaccin<br /> uoán vaùn phoøng beänh uoán vaùn sô sinh cuûa ngöôøi daân huyeän CöJuùt tænh DakNoâng naêm 2004. Chuùng toâi ñaõ<br /> ñieàu tra 790 ngöôøi (397 nam vaø 393 nöõ) trong ñoä tuoåi 18-49 ñaõ laäp gia ñình. Keát quaû cho thaáy daân toäc,<br /> trình ñoä hoïc vaán aûnh höôûng ñeán kieán thöùc cuûa giôùi nam vaø nöõ, thaùi ñoä tieâm Vacin uoán vaùn ôû nöõ (95,2%)<br /> cao hôn nam (89,7%) vaø kieán thöùc tieâm Vaccin uoán vaùn khoâng cao (56,3%) nhöng thöïc haønh tieâm Vacin<br /> uÑ-n vaùn thì cao (85,4%). Nguoàn thoâng tin nghe veà söùc khoeû chuû yeáu töø caùn boä y teá (80,6%), keá tieáp laø<br /> Tivi (29,0%).<br /> <br /> SUMMARY<br /> KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ON VACCINE ANTI TETANUS OF MALE<br /> AND FEMALE MARRIED PERSON IN CUJUT DISTRICT, DAKNONG IN 2004<br /> Ngo Thi Tu Thuy, Ño Van Dung * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 122 – 126<br /> <br /> A cross-sectional study was implemented to determine knowledge, atttitude and practice on vaccine<br /> anti tetanus of male and female married persons in CuJut district, DakNong Province in 2004. The study<br /> included 790 persons (397 males and 393 females) of age from 18-49. The results showed that percentage<br /> of persons with good knowledge was 56,3% and the percentage of persons with appropriate practice<br /> toward vaccine anti tetanus was 85,4%. Ethnic groups and education level were determinants of<br /> knowledge on vaccine anti tetanus. The sources of information were from health staff (80,6%) and<br /> televison (29,0%)<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Uoán vaùn sô sinh (UVSS) laø beänh nguy hieåm vaø<br /> khoù chöõa. Nhöng ôû caùc nöôùc tieân tieán. tieâm phoøng<br /> uoán vaùn (UV) cho meï trong thôøi kyø mang thai ñaê thöïc<br /> hieän toát neân UVSS hieám khi xaûy ra. Treân theá giôùi<br /> haøng naêm coù khoûang 500.000 treû cheát vì UVSS, gaëp ôû<br /> noâng thoân nhieàu hôn thaønh phoá(6) vaø nhöõng nöôùc<br /> ñang phaùt trieån(12). ÔÛ Brasil, naêm 1990 coù 5.900 ca<br /> UVSS, naêm 1997 coøn 80 ca. TaïiPhilipphin, naê m<br /> 1990 coù 4.700 ca UVSS, naêm 1997 coøn 1.900 ca. Vaø ôû<br /> Vieät Nam, naêm 1990 coù 6.200 ca UVSS, naêm 1997<br /> coøn 400 ca(12). Coù theå thaáy phaàn naøo soá ca maéc UVSS<br /> treân theá giôùi vaø Vieät Nam coù xu höôùng giaûm, nhöng<br /> <br /> ñeå loaïi tröø UVSS (LT UVSS) treân quy moâ huyeän vaãn<br /> coøn laø vaán ñeà khoù khaên. Naêm 2003, ôû Vieät Nam coøn 2<br /> huyeän chöa LT UVSS (2 huyeän thuoäc tænh Sôn La laø<br /> tænh mieàn nuùi phía Baéc) maëc duø 5 naêm lieàn ñaït tieâu<br /> chuaån LT UVSS. Trong ñoù Khu vöïc Taây nguyeân tyû leä<br /> maéc UVSS cao nhaát trong caùc Khu vöïc(10), ñieàu kieän<br /> kinh teá khoù khaên, daân trí thaáp, tyû leä sinh taïi nhaø<br /> chieám khoaûng 60%, caùc daân toäc khaùc chieám 36%(8). Vì<br /> vaäy, vieäc giaûm tyû leä maéc / cheát UVSS nhaèm muïc tieâu<br /> LT UVSS ôû vuøng nuùi cao vuøng saâu vuøng xa laø ñaëc bieät<br /> khoù khaên, do ñoù vieäc khaûo saùt kieán thöùc, thaùi ñoä vaø<br /> thöïc haønh veà tieâm VAT laø voâ cuøng caàn thieát. Treân cô<br /> sôû ñoù xaùc ñònh caùc yeáu toá lieân quan vôùi KAP tieâm VAT<br /> vaø xaùc ñònh nhöõng nhoùm nguy cô caàn can thieäp.<br /> <br /> * Vieän Veä Sinh Dòch teã Taây Nguyeân<br /> ** Khoa Y Teá Coâng Coäng, Đaïi Hoïc Y Döôïc, Tp. Hoà Chí Minh<br /> <br /> 122<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> <br /> Kieåm soaùt caùc taùc ñoäng gaây nhieãu<br /> <br /> Ñòa ñieåm nghieân cöùu<br /> <br /> Taùc ñoäng laøm nhieãu ñöôïc kieåm soaùt qua tích<br /> phaân taàng.<br /> <br /> Huyeän CöJuùt laø 1 huyeän tröôùc ñaây thuoäc tænh<br /> DakLak nhöng ñaàu naêm 2004 thuoäc tænh môùi<br /> DakNoâng, huyeän goàm 7 xaõ vaø 1 Thò traán, ñaây laø huyeän<br /> bieân giôùi giaùp CamPuChia. Tyû leä sinh taïi cô sôû y teá<br /> 22,3%, trình ñoä daân trí thaáp, ngöôøi daân soáng chuû yeáu<br /> baèng ngheà noâng (9). Ñòa baøn nghieân cöùu raõi ñeàu 8 xaõ.<br /> Daân soá nghieân cöùu<br /> Nhöõng ngöôøi ñaõ coù gia ñình ôû huyeän CöJuùt tænh<br /> DakNoâng.<br /> Thieát keá nghieân cöùu<br /> Caét ngang moâ taû vaø phaân tích(5,7).<br /> Tieâu chí choïn maãu<br /> Moãi hoä choïn 1 ngöôøi nam (e" 20 tuoåi) hay nöõ (e"<br /> 18 tuoåi) ñaõ laäp gia ñình, tuoåi < 50 (hieän ñang coù gia<br /> ñình) vaø soáng ôû ñòa phöông > 2 naêm, coù tình traïng<br /> taâm thaàn bình thöôøng vaø ñoàng yù tham gia phoûng vaán.<br /> Côõ maãu<br /> Vì laø nghieân cöùu caét ngang moâ taû vaø phaân tích ñeå<br /> xaùc ñònh tyû leä, neân ta duøng coâng thöùc ñeå tính côõ maãu:<br /> <br /> N = Z 12−α / 2<br /> <br /> p (1 − p )<br /> d2<br /> <br /> Vôùi Z = 1,96, tæ leä caàn xaùc ñònh p = 0,50, sai soá d<br /> = 0,07 ta coù N = 790<br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> Caùn boä y teá phoûng vaán tröïc tieáp nam hay nöõ ñaõ<br /> laäp gia ñình traû lôøi nhöõng noäi dung boä caâu hoûi. Ñieàu<br /> tra vieân laø caùn boä y teá cuûa ñoäi Veä sinh phoøng dòch<br /> huyeän. Ñieàu tra vieân ñöôïc taäp huaán vaø moãi ngöôøi<br /> ñöôïc cung caáp moät baûng höôùng daãn chi tieát khi thu<br /> thaäp thoâng tin.<br /> Kieåm soùat chaát löôïng thoâng tin<br /> Chaát löôïng thoâng tin ñöôïc kieåm soùat bôûi giaùm saùt<br /> vieân (laø ngöôøi coù kinh nghieäm trong ñieàu tra kieán<br /> thöùc thaùi ñoä haønh vi).<br /> <br /> Phaân tích soá lieäu<br /> Khaûo saùt tính chính xaùc caùc döõ lieäu thu thaäp vaø<br /> loaïi boû nhöõng maãu ñieàu tra sai leäch, maõ hoùa döõ lieäu,<br /> söû duïng phaàn meàm EPI.INPO 2000 ñeå nhaäp soá lieäu,<br /> söû duïng phaàn meàm STATA 6.0(1,2) trong ñeå xöû lí soá<br /> lieäu, moâ taû vaø phaân tích. Caùc bieán soá ñònh tính ñöôïc<br /> moâ taû baèng baûng phaân phoái taàn suaát, caùc bieán ñònh<br /> löôïng ñöôïc moâ taû baèng trung bình vaø ñoä leäch chuaån.<br /> Ñeå so saùnh tæ leä giöõa 2 nhoùm, pheùp kieåm χ2 vôùi möùc yù<br /> nghóa 0,05 ñöôïc söû duïng. Khi phuø hôïp tyû soá soá cheânh<br /> (OR) vaø khoaûng tin caäy (KTC) 95% cuûa tyû soá soá cheânh<br /> ñöôïc trình baøy.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN<br /> Ñaëc ñieåm cuûa maãu<br /> Maãu nghieân cöùu goàm 790 ngöôøi (397 nam vaø 393<br /> nöõ) raõi ñeàu khaép 8 xaõ trong huyeän. Tyû leä nam nöõ vaø<br /> ñaëc tính caù nhaân veà daân toâcï , hoïc vaán vaø ngheà nghieäp<br /> cuûa maãu nghieân cöùu phuø hôïp vôùi caùc tæ leä cuûa daân soá<br /> muïc tieâu.<br /> Baûng 1: Tyû leä (%) cuûa maãu nghieân cöùu<br /> Ñaëc tính<br /> 18 - 35<br /> 36 - 49<br /> Kinh<br /> Daân toäc<br /> Khaùc<br /> > caáp 1<br /> Hoïc vaán<br /> ≥ caâp1<br /> CBCNV<br /> Ngheà<br /> Laøm<br /> nghieäp<br /> noâng<br /> Tuoåi<br /> <br /> Nam<br /> Nöõ<br /> Taàn soá Tyû leä (%) Taàn soá Tyû leä (%)<br /> 210<br /> 52,9<br /> 265<br /> 67,4<br /> 187<br /> 47,1<br /> 128<br /> 32,6<br /> 194<br /> 48,9<br /> 201<br /> 51,2<br /> 203<br /> 51,1<br /> 190<br /> 48,8<br /> 169<br /> 42,6<br /> 151<br /> 38,4<br /> 228<br /> 57,4<br /> 242<br /> 61,6<br /> 42<br /> 10,6<br /> 29<br /> 7,4<br /> 355<br /> 89,4<br /> 364<br /> 92,6<br /> <br /> Tyû leä (%) kieán thöùc, thaùi ñoä ñuùng veà tieâm VAT cuûa<br /> 2 giôùi coù söï khaùc bieät (P caáp 1 169<br /> 102<br /> 60,4<br /> Hoïc vaán<br /> - ≥ caáp 1 228<br /> 89<br /> 39,0<br /> - CBCNV 42<br /> 26<br /> 61,9<br /> N.nghieäp<br /> - Noâng<br /> 355<br /> 165<br /> 46,5<br /> <br /> OR<br /> <br /> Yeáu toá taùc ñoäng<br /> <br /> 0,96<br /> 3,93<br /> 2,38<br /> 1,88<br /> <br /> KTC<br /> 95%<br /> 0,651,42<br /> 2,595,96<br /> 1,583,57<br /> 0,983,58<br /> <br /> Trong nghieân cöùu naøy, keát quaû treân cho thaáy<br /> nam ngöôøi Kinh vaø nam hoïc vaán > caáp 1 coù kieán<br /> thöùc tieâm VAT cao (OR=3,93 vaø OR=2,38). Ñieàu naøy<br /> phuø hôïp vôùi nhaän ñònh ngöôøi nam giôùi thuoäc daân toäc<br /> Kinh vaø coù hoïc vaán > caáp 1 coù ñieàu kieän tieáp nhaän<br /> caùc thoâng tin y teá toát hôn neân coù kieán thöùc cao hôn.<br /> Khoâng coù söï khaùc bieät veà kieán thöùc ñoái vôùi tieâm<br /> chuûng VAT ôû ngöôøi nam giôùi theo tuoåi (p=0,40) vaø<br /> ngheà nghieäp (p=0,78).<br /> Baûng 3: OR vaø KTC 95% cuûa caùc yeáu toá taùc ñoäng leân<br /> thaùi ñoä tieâm VAT ôû nam<br /> Yeáu toá taùc ñoäng<br /> <br /> Tuoåi<br /> <br /> Daân toäc<br /> <br /> Hoïc vaán<br /> <br /> N.nghieäp<br /> <br /> 124<br /> <br /> Thaùi ñoä ñuùng<br /> Toång<br /> Soá<br /> Tyû leä<br /> (%)<br /> soá<br /> ngöôøi<br /> <br /> - < 36<br /> <br /> 187<br /> <br /> 166<br /> <br /> 88,8<br /> <br /> - ≥ 36<br /> <br /> 210<br /> <br /> 190<br /> <br /> 90,5<br /> <br /> - Kinh<br /> <br /> 194<br /> <br /> 182<br /> <br /> 93,8<br /> <br /> - Khaùc<br /> <br /> 203<br /> <br /> 174<br /> <br /> 85,7<br /> <br /> - > caáp 1<br /> <br /> 169<br /> <br /> 161<br /> <br /> 95,3<br /> <br /> - ≥ caáp 1 228<br /> <br /> 195<br /> <br /> 85,5<br /> <br /> - CBCNV<br /> <br /> 42<br /> <br /> 40<br /> <br /> 95,2<br /> <br /> - Noâng<br /> <br /> 355<br /> <br /> 316<br /> <br /> 89,0<br /> <br /> OR<br /> <br /> KTC<br /> 95%<br /> <br /> 0,83<br /> <br /> 0,441,58<br /> <br /> 2,53<br /> <br /> 1,265,05<br /> <br /> 3,41<br /> <br /> 1,567,44<br /> <br /> 2,46 0,63-∞<br /> <br /> Tæ leä ngöôøi Nam coù thaùi ñoä ñuùng veà tieâm VAT<br /> khoaûng 90% maëc duø tæ leä coù kieán thöùc ñuùng chæ vaøo<br /> khoaûng 48%. Ñieàu naøy gôïi yù ôû moät soá chöông trình<br /> quoác gia, thaùi ñoä cuûa ngöôøi daân chuû yeáu do nieàm tin<br /> cuûa hoï vaøo chính saùch y teá cuûa nhaø nöôùc chöù khoâng<br /> hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo cô soû nhaän thöùc cuûa baûn<br /> thaân. Moät giaûi thích khaùc cuûa tæ leä coù thaùi ñoä ñuùng<br /> töông ñoái cao ôû nhoùm naøy do sai leäch muoán laøm vui<br /> loøng ngöôøi ñieàu tra (courtesy bias).<br /> Keát quaû treân cuõng töông töï nhö kieán thöùc, thaùi<br /> ñoä ñoái vôùi tieâm chuûng ôû nam giôùi ngöôøi Kinh vaø hoïc<br /> vaán > caáp 1 coù thaùi ñoä tieâm VAT cao hôn (OR=2,52<br /> vaø OR=3,41). Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ<br /> veà thaùi ñoä vôùi tieâm VAT theo tuoåi (p=0,58) vaø ngheà<br /> nghieäp (p=0,21).<br /> Baûng 4: OR vaø KTC 95% cuûa caùc yeáu toá taùc ñoäng leân<br /> vieäc ñoäng vieân phuï nöõ ñi tieâm chuûng<br /> Thöïc haønh ñuùng<br /> Toång<br /> Soá<br /> soá<br /> ngöôøi<br /> <br /> Tyû leä<br /> <br /> - < 36<br /> <br /> 187<br /> <br /> 172<br /> <br /> 92,0<br /> <br /> -≥ 36<br /> <br /> 210<br /> <br /> 189<br /> <br /> 90,0<br /> <br /> - Kinh<br /> <br /> 194<br /> <br /> 189<br /> <br /> 97,4<br /> <br /> - Khaùc<br /> <br /> 203<br /> <br /> 172<br /> <br /> 84,7<br /> <br /> - > caáp 1<br /> <br /> 169<br /> <br /> 169<br /> <br /> 95,9<br /> <br /> - -≥ caáp 1 228<br /> <br /> 199<br /> <br /> 87,3<br /> <br /> - CBCNV<br /> <br /> 42<br /> <br /> 40<br /> <br /> 95,2<br /> <br /> - Noâng<br /> <br /> 355<br /> <br /> 321<br /> <br /> 90,4<br /> <br /> Yeáu toá taùc ñoäng<br /> <br /> Tuoåi<br /> <br /> Daân toäc<br /> <br /> Hoïc vaán<br /> <br /> N.nghieäp<br /> <br /> OR KTC 95%<br /> <br /> (%)<br /> 1,72 0,64-2,52<br /> <br /> 6,81<br /> <br /> 2,6717,33<br /> <br /> 3,37 1,47-7,73<br /> <br /> 2,12 0,54-∞<br /> <br /> Veà thöïc haønh tieâm VAT ô n<br /> û am laø ñoäng vieân phuï<br /> nöõ ñi tieâm neân cuõng ñoùng vai troø quan troïng. Tuy<br /> raèng kieán thöùc ñaày ñuû veà tieâm VAT khoâng cao, cô sôû<br /> nhaän thöùc coøn haïn cheá nhöng do nieàm tin vaøo chính<br /> saùch y teá nhaø nöôùc vaø thaùi ñoä ñoái vôùi vieäc tieâm VAT tæ<br /> leä ngöôøi nam giôùi ñoäng vieân ngöôøi phuï nöõ trong gia<br /> ñinh ñi tieâm VAT chieám tæ leä leân tôùi 90,1%. Keát quaû<br /> treân cho thaáy nam ngöôøi Kinh vaø nam hoïc vaán > caáp<br /> 1 coù thöïc haønh tieâm VAT cao (OR=6,81 vaø OR=3,37)<br /> phuø hôïp vôùi nhaän ñònh Nam giôùi ngöôøi kinh vaø hoïc<br /> treân caáp moät coù thaùi ñoä toát ñoái vôùi tieâm VAT. Khoâng<br /> coù yù nghóa thoáng keâ vôùi bieán tuoåi (p=0,49) vaø ngheà<br /> nghieäp (p=0,30).<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Baûng 5: OR vaø KTC 95% cuûa caùc yeáu toá taùc ñoäng leân<br /> kieán thöùc tieâm VAT ôû nöõ<br /> Kieán thöùc ñuùng<br /> Toång soá Soá ngöôøi Tyû leä (%)<br /> - < 36<br /> 265<br /> 166<br /> 62,6<br /> Tuoåi<br /> - ≥ 36<br /> 128<br /> 88<br /> 68,8<br /> - Kinh<br /> 201<br /> 172<br /> 85,6<br /> Daân toäc<br /> - Khaùc<br /> 192<br /> 82<br /> 42,7<br /> - > caáp 1 151<br /> 122<br /> 80,8<br /> Hoïc vaán<br /> - ≥ caáp 1 242<br /> 132<br /> 54,5<br /> - CBCNV 29<br /> 23<br /> 79,3<br /> N.nghieäp<br /> - Noâng<br /> 354<br /> 221<br /> 62,4<br /> Yeáu toá taùc ñoäng<br /> <br /> OR<br /> 076<br /> 7,95<br /> 3,51<br /> 2,21<br /> <br /> KTC<br /> 95%<br /> 0,491,29<br /> 4,9012,91<br /> 2,185,64<br /> 0,895,64<br /> <br /> ÔÛ giôùi nöõ, keát quaû treân cho thaáy nöõ ngöôøi Kinh vaø<br /> nöõ hoïc vaán > caáp 1 coù kieán thöùc tieâm VAT vôùi<br /> OR=7,95 vaø OR=3,51. So vôùi keát quaû nghieân cöùu ôû<br /> Tunisia, phuï nöõ coù kieán thöùc ñuùng veà tieâm VAT<br /> chieám tyû leä cao hôn (86,9%)(13). Vaø töông töï nhö ôû<br /> nam, nöõ ngöôøi Kinh vaø nöõ coù hoïc vaán > caáp 1 yù thöùc<br /> ñöôïc vieäc chaêm soùc söùc khoeû do ñoù vieäc tieáp nhaän<br /> nguoàn thoâng tin y teá toát hôn. Khoâng coù yù nghóa thoáng<br /> keâ vôùi bieán tuoåi (p=0,24) vaø ngheà nghieäp (p=0,9).<br /> Baûng 6: OR vaø KTC 95% cuûa caùc yeáu toá taùc ñoäng leân<br /> thaùi ñoä tieâm VAT ôû nöõ<br /> Thaùi ñoä ñuùng<br /> Yeáu toá taùc ñoäng<br /> <br /> Toång<br /> soá<br /> <br /> - < 36<br /> <br /> 265<br /> <br /> 252<br /> <br /> 95,1<br /> <br /> - ≥ 36<br /> <br /> 128<br /> <br /> 122<br /> <br /> 95,3<br /> <br /> - Kinh<br /> <br /> 201<br /> <br /> 192<br /> <br /> 95,5<br /> <br /> - Khaùc<br /> <br /> 192<br /> <br /> 182<br /> <br /> 94,8<br /> <br /> - > caáp 1<br /> <br /> 151<br /> <br /> 142<br /> <br /> 94,0<br /> <br /> - ≥ caáp 1 242<br /> <br /> 232<br /> <br /> 95,9<br /> <br /> - CBCNV<br /> <br /> 29<br /> <br /> 25<br /> <br /> 86,2<br /> <br /> - Noâng<br /> <br /> 354<br /> <br /> 339<br /> <br /> 95,8<br /> <br /> Tuoåi<br /> <br /> Daân toäc<br /> <br /> Hoïc vaán<br /> <br /> N.nghieäp<br /> <br /> OR<br /> Soá<br /> Tyû leä (%)<br /> ngöôøi<br /> <br /> KTC<br /> 95%<br /> <br /> 0,95<br /> <br /> 0,372,49<br /> <br /> 1,17<br /> <br /> 0,482,87<br /> <br /> 0,68<br /> <br /> 0,281,67<br /> <br /> 0,27<br /> <br /> 0,090,83<br /> <br /> Tæ leä phuï nöõ coù thaùi ñoä toát chieám ñeán 95%. Tæ leä<br /> naøy moät phaàn coù leõ do sai leäch muoán vui loøng ngöôøi<br /> ñieàu tra. Keát quaû treân cho thaáy tæ leä nöõ CBCNV coù thaùi<br /> ñoä toát ñoái vôùi tieâm VAT thaáp hôn so vôùi nhoùm phuï nöõ<br /> laøm noâng. Ñieàu naøy coù theå lí giaûi do ôû nhoùm coâng<br /> nhaân vieân, sai leäch muoùn laøm vui loøng ñieàu tra vieân ít<br /> xaûy ra hôn. Khoâng coù yù nghóa thoáng keâ vôùi bieán tuoåi<br /> (p=0,93), daân toäc (p=0,74) vaø hoïc vaán (p=0,41).<br /> <br /> Baûng 7: OR vaø KTC 95% cuûa caùc yeáu toá taùc ñoäng leân<br /> thöïc haønh tieâm VAT ôû nöõ<br /> Thöïc haønh ñuùng<br /> Toång<br /> Soá<br /> Tyû leä<br /> soá<br /> ngöôøi<br /> (%)<br /> <br /> OR<br /> <br /> - < 36<br /> <br /> 265<br /> <br /> 226<br /> <br /> 85,3<br /> <br /> 2,83<br /> <br /> - ≥ 36<br /> <br /> 128<br /> <br /> 88<br /> <br /> 68,8<br /> <br /> 1,594,25<br /> <br /> - Kinh<br /> <br /> 201<br /> <br /> 171<br /> <br /> 85,1<br /> <br /> 1,95<br /> <br /> - Khaùc<br /> <br /> 192<br /> <br /> 143<br /> <br /> 74,5<br /> <br /> 1,183,23<br /> <br /> - > caáp 1<br /> <br /> 151<br /> <br /> 133<br /> <br /> 88,1<br /> <br /> -≥ caáp 1<br /> <br /> 242<br /> <br /> 181<br /> <br /> 74,8<br /> <br /> - CBCNV<br /> <br /> 29<br /> <br /> 21<br /> <br /> 72,4<br /> <br /> - Noâng<br /> <br /> 354<br /> <br /> 283<br /> <br /> 80,0<br /> <br /> Yeáu toá taùc ñoäng<br /> <br /> Tuoåi<br /> <br /> Daân toäc<br /> <br /> Hoïc vaán<br /> <br /> N.nghieäp<br /> <br /> KTC<br /> 95%<br /> <br /> 2,49<br /> <br /> 1,414,38<br /> <br /> 0,64<br /> <br /> 0,281,46<br /> <br /> Tæ leä thöïc haønh tieâm VAT ôû phuï nöõ trong quaàn<br /> theå nghieân cöùu laø 79,9%, keát quaû naøy cao hôn nghieân<br /> cöùu ôû Tunisia(13) chæ coù 23,3%. Vaø nghieân cöùu khaùc ôû<br /> Braxin(11) tyû leä tieâm phuï nöõ 59,3%. Nhöng thaáp hôn<br /> quabaùo caùo cuûa Hoà Trung Tuyeán vaø cs(3) (87,5%) vaø<br /> nghieân cöùu Leâ Thò Ly vaø cs (4) tyû leä phuï nöõ tieâm VAT<br /> 89% (UV2+). Qua baûng 7 nhaän thaáy nöõ < 36 tuoåi<br /> thöïc haønh cao hôn nöõ e"36 tuoåi vôùi OR=2,63, coù theå<br /> do hoï tieáp xuùc xaõ hoäi nhieàu neân yù thöùc vieäc tieâm VAT<br /> khoâng nhöõng coù lôïi cho con maø coøn coù lôïi baûn thaân.<br /> Phuï nöõ ngöôøi Kinh vaø phuï nöõ coù hoïc vaán > caáp 1 coù<br /> OR=1,95 vaø OR=2,49 ñoái vôùi tieâm VAT. Soá lieäu naøy<br /> phuø hôïp vôùi tæ leä coù kieán thöùc veà tieâm VAT toát ôû 2<br /> nhoùm naøy. Khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng<br /> keâ veà thöïc haønh tieâm chuûng giöõa caùc nhoùm ngheà<br /> nghieäp (p=0,29).<br /> Vai troø caùc yeáu toá gaây nhieãu<br /> Trong nghieân cöùu naøy,böôùc ñaàu chuùng toâi giaû<br /> ñònh vai troø 5 bieán soá coù khaû naêng laøm nhieãu: giôùi,<br /> tuoåi, daân toäc, hoïc vaán vaø ngheà nghieäp. Keát quaû cho<br /> thaáy nhìn chung caû 5 bieán soá treân khoâng phaûi laø bieán<br /> gaây nhieãu leân kieán thöùc, thaùi ñoä vaø thöïc haønh tieâm<br /> VAT. Tuy nhieân do moái lieân heä cùng chiÁ-u giöõa 3 yeáu<br /> toá: hoïc vaán treân caáp 1, ngöôøi kinh vaø coù kieán thöùc toát<br /> veà VAT neân hoïc vaán laø yeáu toá gaây nhieãu cuûa moái lieân<br /> heä cuûa daân toäc leân kieán thöùc veà VAT vaø töông töï daân<br /> toäc laø yeáu toá gaây nhieãu cuûa moái lieân heä giöõa hoïc vaán<br /> vaø kieán thöùc veà VAT.<br /> <br /> 125<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Vôùi thieát keá nghieân cöùu caét ngang moâ taû vaø phaân<br /> tích cho thaáy kieán thöùc veà tieâm VAT ôû giôùi nöõ cao hôn<br /> nam vôùi OR=1,97 KTC 95%(1,48-2,62), p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2