intTypePromotion=1

Kiến thức - thái độ - thực hành về phòng chống HIV/AIDS của học sinh phổ thông trung học tỉnh Ninh Thuận năm 2004

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
4
download

Kiến thức - thái độ - thực hành về phòng chống HIV/AIDS của học sinh phổ thông trung học tỉnh Ninh Thuận năm 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều tra cắt ngang được tiến hành tại tỉnh Ninh thuận nhằm đánh giá mức độ kiến thức, thái độ, và thực hành về phòng chống HIV/AIDS của học sinh phổ thông trung học năm học 2003-2004 toàn tỉnh. Mẫu nghiên cứu gồm 800 học sinh được chọn bằng lỹ thuật chọn cụm ngẫu nhiên, và phân tầng theo các khối lớp 10, 11, 12. Kết quả cho thấy về phòng chống HIV/AIDS, tỉ lệ học sinh có kiến thức đúng là 46,7%, thái độ đúng là 64,5%, và thực hành đúng là 61,8%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức - thái độ - thực hành về phòng chống HIV/AIDS của học sinh phổ thông trung học tỉnh Ninh Thuận năm 2004

KIEÁN THÖÙC-THAÙI ÑOÄ-THÖÏC HAØNH VEÀ PHOØNG CHOÁNG HIV/AIDS<br /> CUÛA HOÏC SINH PHOÅ THOÂNG TRUNG HOÏC TÆNH NINH THUAÄN<br /> NAÊM 2004<br /> Leâ Troïng Löu*, Nguyeãn Ñoã Nguyeân**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Moät ñieàu tra caét ngang ñöôïc tieán haønh taïi tænh Ninh thuaän nhaèm ñaùnh giaù möùc ñoä kieán thöùc, thaùi ñoä,<br /> vaø thöïc haønh veà phoøng choáng HIV/AIDS cuûa hoïc sinh phoå thoâng trung hoïc naêm hoïc 2003-2004 toaøn tænh.<br /> Maãu nghieân cöùu goàm 800 hoïc sinh ñöôïc choïn baèng lyõ thuaät choïn cuïm ngaãu nhieân, vaø phaân taàng theo caùc<br /> khoái lôùp 10, 11, 12. Keát quaû cho thaáy veà phoøng choáng HIV/AIDS, tæ leä hoïc sinh coù kieán thöùc ñuùng laø 46,7%,<br /> thaùi ñoä ñuùng laø 64,5%, vaø thöïc haønh ñuùng laø 61,8%. Khaûo saùt moái lieân quan giöõa thöïc haønh vôùi kieán thöùc,<br /> thaùi ñoä, kieåm soaùt theo trình ñoä hoïc vaán, giôùi, daân toäc cuûa hoïc sinh cho thaáy trình ñoä hoïc vaán coù lieân quan<br /> ñeán thöïc haønh; khi trình ñoä hoïc vaán taêng leân moät khoái lôùp thì khuynh höôùng thöïc haønh ñuùng taêng leân<br /> 1,27 laàn, vôùi OR=1,27; KTC 95% (1,05-1,54). Kieán thöùc, thaùi ñoä, giôùi, daân toäc khoâng lieân quan ñeán thöïc<br /> haønh. Giaùo duïc söùc khoûe caàn ñöôïc taêng cöôøng cho hoïc sinh lôùp 10, 11, khu vöïc daân toäc ít ngöôøi. Duy trì<br /> khai thaùc caùc keânh truyeàn thoâng coù hieäu quaû nhö truyeàn hình, baùo chí, phaùt thanh.<br /> <br /> SUMMARY<br /> KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE CONCERNING PREVENTION OF<br /> HIV/AIDS AMONG SECONDARY HIGH SCHOOL STUDENTS IN NINH THUAN, 2004<br /> Le Trong Luu, Nguyen Do Nguyen<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 100 – 104<br /> <br /> A cross-sectional survey was conducted in 2004 among the secondary high school students in Ninh<br /> thuan province, aiming at assessing the students’ knowledge, attitude, and practice concerning HIV/AIDS<br /> prevention. The study sample comprised of 800 students randomly selected with cluster sampling<br /> technique, and stratified by grade 10, 11, and 12. The proportion of students having correct knowledge,<br /> attitude, and practice was 46.7%, 64.5%, and 61.8%, respectively. After controlled for the confounding<br /> effect of educational level, sex, and race; the correct practice was found associated with an increasing of<br /> educational level, with OR=1.27; and 95% CI of OR (1.05-1.54). Students of one school year higher were<br /> 1.27 times more likely to practice correctly than their lower colleagues. Health education activities should<br /> be focused on students of grades 10, 11, ethnic minorities, and using currently effective mass media via<br /> television, newspaper, and broadcasting.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Theo Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi, ñeán nay coù khoaûng<br /> 42 trieäu ngöôøi nhieãm HIV/AIDS treân toøan theá giôùi, vaø<br /> ñaïi dòch HIV/AIDS ñaõ thöïc söï trôû thaønh moät thaùch<br /> thöùc ñoái vôùi nhaân loaïi, caûn trôû söï phaùt trieån xaõ hoäi,<br /> aûnh höôûng ñeán söùc khoûe gioáng noøi(2). ÔÛ Vieät Nam,<br /> HIV/AIDS ñöôïc ghi nh aän ôû taát caû 64/64 tænh thaønh<br /> <br /> phoá. Tính ñeán thaùng 12, 2003 toång soá nhieãm HIV<br /> treân toaøn quoác laø 74.680 ca, soá AIDS laø 11.424 ca, vaø<br /> töû vong 6.415 ca. Dòch khoâng chæ xaûy ra ôû nhöõng ñoái<br /> töôïng nguy cô cao nhö tröôùc ñaây maø ñaõ lan sang<br /> coäng ñoàng, taäp trung nhieàu ôû löùa tuoåi döôùi 30. Moät soá<br /> ñòa phöông ñaõ phaùt hieän nhieãm HIV/AIDS trong hoïc<br /> sinh, sinh vieân. Taïi Ninh thuaän, coâng taùc giaùo duïc söùc<br /> <br /> * Trung taâm Y teá Döï phoøng Ninh Thuaän<br /> ** Boä moân Dòch teã, Khoa Y teá coâng coäng, Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. HCM<br /> T<br /> <br /> T<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> khoûe veà phoøng choáng HIV/AIDS ñaõ ñöôïc tieán haønh<br /> lieân tuïc trong nhieàu naêm, vôùi caùc hình thöùc truyeàn<br /> thoâng ñaïi chuùng trong coäng ñoàng cuõng nhö giaùo duïc<br /> trong chöông trình phoå thoâng. Tuy nhieân, vôùi 479 ca<br /> döông tính, HIV/AIDS ñaõ laø moät vaán ñeà söùc khoûe<br /> quan troïng cuûa ñòa phöông do tæ leä nhieãm khaù cao, vaø<br /> tính chaát lan truyeàn trong coäng ñoàng. Nghieân cöùu<br /> naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi muïc ñích xaùc ñònh tæ leä hoïc<br /> sinh phoå thoâng trung hoïc taïi Ninh thuaän coù kieán thöùc<br /> ñuùng, thaùi ñoä chaáp nhaän, vaø thöïc haønh ñuùng veà<br /> phoøng choáng HIV/AIDS, söï tieáp caän caùc nguoàn thoâng<br /> tin; vaø moái lieân quan giöõa kieán thöùc, thaùi ñoä vôùi thöïc<br /> haønh cuûa hoïc sinh kieåm soaùt theo trình ñoä hoïc vaán,<br /> giôùi, daân toäc. Keát quaû cuûa nghieân cöùu seõ cung caáp<br /> nhöõng thoâng tin cô baûn ñeå laäp keá hoaïch truyeàn thoâng<br /> giaùo duïc söùc khoûe phuø hôïp.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP<br /> Thieát keá nghieân cöùu<br /> Söû duïng thieát keá nghieân cöùu caét ngang moâ taû vaø<br /> phaân tích.<br /> Thôøi gian vaø ñòa ñieåm nghieân cöùu<br /> Naêm 2004, taïi tænh Ninh thuaän.<br /> Maãu nghieân cöùu<br /> Daân soá muïc tieâu cuûa nghieân cöùu laø hoïc sinh<br /> phoå thoâng trung hoïc ñang hoïc taïi tænh Ninh<br /> thuaän, naêm hoïc 2003-2004, goàm 12.745 hoïc sinh<br /> thuoäc 9 tröôøng phoå thoâng trung hoïc toaøn tænh.<br /> Theo moät soá nghieân cöùu tröôùc ñaây taïi Vieät nam<br /> trong coäng ñoàng vaø trong sinh vieân hoïc<br /> sinh(1,3,4,5,6), tæ leä ngöôøi coù kieán thöùc, hoaëc thaùi ñoä,<br /> hoaëc thöïc haønh ñuùng thay ñoåi trong khoûang<br /> 48,9% ñeán 99,2%. Ñeå coù 95% tin töôûng xaùc ñònh<br /> ñöôïc tæ leä cuûa moät loïai kieán thöùc, hoaëc thaùi ñoä,<br /> hoaëc thöïc haønh ñuùng laø 52,3%, vôùi sai soá cho<br /> pheùp laø 5%, hieäu quaû thieát keá cuûa maãu cuïm laø 2,<br /> vaø buø 5% cho maát maãu, côõ maãu ñöôïc öôùc löôïng laø<br /> 804 hoïc sinh, laøm troøn thaønh 800.<br /> Maãu ñöôïc choïn qua 2 böôùc, ôû böôùc 1 ñöôïc<br /> phaân taàng theo khoái lôùp 10, 11, vaø 12, ñeå tæ leä soá<br /> hoïc sinh cuûa töøng khoái trong maãu töông ñöông<br /> vôùi tæ leä töông öùng trong daân soá. ÔÛ böôùc 2, kyõ<br /> <br /> thuaät choïn maãu cuïm baäc 1 ñöôïc aùp duïng, vôùi<br /> cuïm laø lôùp, ñöôïc choïn ngaãu nhieân ñôn theo danh<br /> saùch caùc khoái lôùp. Taát caû hoïc sinh trong caùc lôùp<br /> ñöôïc choïn seõ ñöôïc ñöa vaøo nghieân cöùu, tröø nhöõng<br /> hoïc sinh vaéng maët hoaëc töø choái tham gia.<br /> Thu thaäp döõ kieän<br /> Söû duïng boä caâu hoûi töï ñieàn coù höôùng daãn<br /> goàm 19 caâu hoûi. Caùn boä phuï traùch thu thaäp döõ<br /> kieän laø nhöõng ngöôøi ñang coâng taùc trong lónh vöïc<br /> y teá döï phoøng, ñöôïc taäp huaán tröôùc ñeå coù theå giaûi<br /> thích caâu hoûi cuûa hoïc sinh, nhöng khoâng gôïi yù traû<br /> lôøi. Hoïc sinh khoâng caàn ghi teân ñeå traùnh taâm lyù e<br /> ngaïi traû lôøi. Baûng caâu hoûi ñöôïc thu hoài ngay sau<br /> khi ñieàn xong.<br /> Phaân tích döõ kieän<br /> Moâ taû taàn soá vaø tæ leä caùc thuoäc tính; söï tieáp caän<br /> caùc keânh truyeàn thoâng; kieán thöùc, thaùi ñoä, thöïc haønh<br /> veà phoøng choáng HIV/AIDS cuûa hoïc sinh. So saùnh caùc<br /> tæ leä vôùi pheùp kieåm χ2 ôû möùc yù nghóa 5%. Möùc ñoä keát<br /> hôïp ñöôïc öôùc löôïng baèng tæ soá soá cheânh (OR), vaø<br /> khoaûng tin caäy 95% (KTC 95%) cuûa OR. Moái lieân quan<br /> giöõa kieán thöùc, thaùi ñoä vôùi thöïc haønh ñöôïc kieåm soaùt<br /> theo trình ñoä hoïc vaán, giôùi, daân toäc, baèng phaân tích<br /> phaân taàng, vaø hoài qui logistic. Döõ kieän ñöôïc nhaäp, xöû<br /> lyù baèng phaàn meàm EPI-INFO 6.04d, vaø phaân tích<br /> baèng phaàn meàm STATA 6.0.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Trong soá 800 hoïc sinh ñöôïc choïn, coù 781 traû lôøi<br /> phoûng vaán, tæ leä maát maãu laø 2,37%, do hoïc sinh vaéng<br /> maët ôû lôùp vaøo thôøi ñieåm ñieàu tra.<br /> Baûng 1 Nhöõng ñaëc tính cuûa maãu nghieân cöùu<br /> (N=781)<br /> Ñaëc tính<br /> Trình ñoä hoïc vaán<br /> <br /> Giôùi<br /> Daân toäc<br /> <br /> n<br /> <br /> (%)<br /> <br /> Lôùp 10<br /> <br /> 340<br /> <br /> 43,5<br /> <br /> Lôùp 11<br /> <br /> 234<br /> <br /> 29,9<br /> <br /> Lôùp 12<br /> <br /> 207<br /> <br /> 26,5<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 370<br /> <br /> 47,4<br /> <br /> Nöõ<br /> <br /> 411<br /> <br /> 52,6<br /> <br /> Kinh<br /> <br /> 655<br /> <br /> 83,9<br /> <br /> Khaùc<br /> <br /> 126<br /> <br /> 16,1<br /> <br /> 101<br /> <br /> Baûng 2. Tieáp caän vôùi caùc nguoàn thoâng tin (N=781)<br /> Nguoàn thoâng tin<br /> Truyeàn hình<br /> Baùo chí<br /> <br /> Tröôøng hoïc<br /> <br /> n<br /> 758<br /> 717<br /> 689<br /> <br /> Tæ leä%<br /> 97,1<br /> 91,8<br /> 88,2<br /> <br /> Phaùt thanh<br /> Baïn beø-gia ñình<br /> Pano-Apphích-Tôø rôi<br /> Caùn boä y teá<br /> Khaùc<br /> <br /> 687<br /> 520<br /> 420<br /> 402<br /> 398<br /> <br /> 86,8<br /> 66,6<br /> 53,8<br /> 51,5<br /> 51,0<br /> <br /> Baûng 3. Kieán thöùc, thaùi ñoä, thöïc haønh veà phoøng<br /> choáng HIV/AIDS (N=781)<br /> Noäi dung<br /> Taàn soá Tæ leä%<br /> Bieát ñuùng ñöôøng laây truyeàn HIV<br /> 569<br /> 72,9<br /> Bieát ñuùng veà khaû naêng ñieàu trò AIDS<br /> 608<br /> 77,9<br /> Bieát ñuùng veà phaùt hieän nhieãm HIV<br /> 766<br /> 98,1<br /> Bieát ñuùng veà phoøng laây truyeàn HIV<br /> 546<br /> 69,9<br /> Kieán thöùc chung veà HIV/AIDS<br /> 365<br /> 46,7<br /> Chaáp nhaän söû duïng bao cao su trong quan<br /> 592<br /> 75,8<br /> heä tình duïc ngoøai hoân nhaân<br /> Thaùi ñoä ñuùng ñoái xöû ngöôøi nhieãm HIV<br /> 717<br /> 91,8<br /> Saün saøng xeùt nghieäm HIV<br /> 711<br /> 91,0<br /> Thaùi ñoä chung veà HIV/AIDS<br /> 504<br /> 64,5<br /> Söû duïng rieâng dao caïo raâu ôû nam (n= 370)<br /> 258<br /> 69,7<br /> Söû duïng rieâng baøn chaûi ñaùnh raêng (n=780)<br /> 580<br /> 74,4<br /> Söû duïng rieâng keàm caét moùng tay (n=777)<br /> 542<br /> 69,8<br /> Coù quan heä tình duïc ngoøai hoân nhaân<br /> 4<br /> 0,5<br /> (n=780)<br /> Coù söû duïng bao cao su khi quan heä tình duïc<br /> 1<br /> 25,0<br /> ngoøai hoân nhaân (n=4)<br /> Khoâng söû duïng ma tuùy (n=777)<br /> 776<br /> 99,9<br /> Khoâng tieâm chích trong söû duïng ma tuùy<br /> 1<br /> 100,0<br /> (n=1)<br /> Söû duïng bôm kim tieâm rieâng trong tieâm<br /> 0<br /> 0<br /> chích (n=0)<br /> Thöïc haønh chung (n=772)<br /> 526<br /> 61,8<br /> <br /> Tæ leä nam vaø nöõ töông ñoái ñoàng ñeàu. Söï phaân boá<br /> daân toäc trong maãu töông ñöông vôùi phaân boá daân toäc<br /> cuûa toøan tænh (Baûng 1). Nguoàn thoâng tin ñöôïc tieáp<br /> caän nhieàu nhaát laø truyeàn hình, baùo chí, tröôøng hoïc, vaø<br /> phaùt thanh (Baûng 2). Tæ leä hoïc sinh coù kieán thöùc ñuùng<br /> veà phaùt hieän nhieãm HIV laø cao nhaát, keá ñeán laø veà khaû<br /> naêng ñieàu trò, ñöôøng laây, vaø phoøng laây. Tæ leä coù kieán<br /> thöùc chung ñuùng laø 46,7%. Kieán thöùc chung ñöôïc<br /> ñònh nghóa laø ñuùng khi taát caû caùc kieán thöùc ñeàu ñuùng<br /> (Baûng 3). Ña soá hoïc sinh coù thaùi ñoä ñuùng trong ñoái xöû<br /> vôùi ngöôøi nhieãm HIV/AIDS. Tæ leä hoïc sinh saün saøng<br /> xeùt nghieäm khi nghi ngôø cuõng cao, keá ñeán laø tæ leä<br /> <br /> 102<br /> <br /> chaáp nhaän söû duïng bao cao su khi quan heä tình duïc<br /> ngoøai hoân nhaân. Tæ leä coù thaùi ñoä chung ñuùng laø<br /> 64,5%. Thaùi ñoä chung ñöôïc ñònh nghóa laø ñuùng khi taát<br /> caû thaùi ñoä ñeàu ñuùng. Tæ leä hoïc sinh coù thöïc haønh<br /> chung ñuùng chieám 61,8% (Baûng 3).<br /> Coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ veà kieán thöùc<br /> ñuùng cuûa hoïc sinh lôùp 12 (K12) vaø hoïc sinh lôùp 10<br /> (K10), vôùi OR=1,65, KTC 95% (1,16-2,35), p=0,00;<br /> vaø kieán thöùc ñuùng cuûa hoïc sinh nam so vôùi nöõ,<br /> OR=0,75, KTC 95% (0,56-0,99), p=0,05 (Hình 1).<br /> Ñoái vôùi thaùi ñoä chung veà HIV/AIDS ôû daân toäc kinh vaø<br /> daân toäc ít ngöôøi, ôû hoïc sinh nam vaø hoïc sinh nöõ, söï<br /> khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2