intTypePromotion=3

Kiến thức - thái độ - thực hành về sức khỏe sinh sản của học sinh phổ thông trung học Tp.HCM năm 2004

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
22
lượt xem
2
download

Kiến thức - thái độ - thực hành về sức khỏe sinh sản của học sinh phổ thông trung học Tp.HCM năm 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu cắt ngang trên 444 học sinh phổ thông trung học (PTTH) Tp.HCM vào năm 2004 nhằm xác định tỉ lệ học sinh có kiến thức, thái độ và thực hành về sức khỏe sinh sản. Kết quả cho thấy tỉ lệ học sinh có kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục chiếm 68,9% và cách phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục là 64,7%. Hơn 1/2 học sinh không có kiến thức về các biện pháp tránh thai (57,2%), về bệnh phụ khoa (76,1%).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức - thái độ - thực hành về sức khỏe sinh sản của học sinh phổ thông trung học Tp.HCM năm 2004

KIEÁN THÖÙC – THAÙI ÑOÄ – THÖÏC HAØNH VEÀ SÖÙC KHOÛE SINH SAÛN<br /> CUÛA HOÏC SINH PHOÅ THOÂNG TRUNG HOÏC TP.HCM NAÊM 2004<br /> Dieäp Töø Myõ*, Nguyeãn Vaên Lô**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ñaây laø moät nghieân cöùu caét ngang treân 444 hoïc sinh phoå thoâng trung hoïc (PTTH) Tp.HCM vaøo naêm<br /> 2004 nhaèm xaùc ñònh tæ leä hoïc sinh coù kieán thöùc, thaùi ñoä vaø thöïc haønh veà söùc khoûe sinh saûn. Keát quaû cho<br /> thaáy tæ leä hoïc sinh coù kieán thöùc veà caùc beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc chieám 68,9% vaø caùch phoøng<br /> ngöøa beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc laø 64,7%. Hôn ½ hoïc sinh khoâng coù kieán thöùc veà caùc bieän phaùp<br /> traùnh thai (57,2%), veà beänh phuï khoa (76,1%). Kieán thöùc cuûa hoïc sinh veà caùc beänh chæ döøng laïi ôû möùc keå<br /> teân beänh. Ña soá hoïc sinh ñeàu coù thaùi ñoä ñoái xöû ñuùng ñaén vôùi ngöôøi maéc beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình<br /> duïc (88,2%) vaø coù thaùi ñoä khoâng chaáp nhaän vieäc quan heä tình duïc tröôùc hoân nhaân (80,9%). Chæ coù 74,6%<br /> hoïc sinh nöõ coù thöïc haønh ñuùng veà veä sinh kinh nguyeät. Nghieân cöùu coøn cho thaáy gaàn ¼ hoïc sinh coù ngöôøi<br /> yeâu (23,2%) vaø tæ leä hoïc sinh coù quan heä tình duïc laø 3,2% (ñöôïc ghi nhaän cao hôn ôû nhoùm hoïc sinh nam, ôû<br /> nhoùm coù thaùi ñoä chaáp nhaän vieäc quan heä tình duïc tröôùc hoân nhaân).<br /> Trong nghieân cöùu naøy, 86,7% hoïc sinh coù nhu caàu tieáp nhaän theâm thoâng tin veà giôùi tính vaø söùc khoûe<br /> sinh saûn. Tuy nhieân chæ coù 53,2% nöõ sinh vaø 32,9% nam sinh coù tham gia caùc lôùp taäp huaán veà ñeà taøi naøy.<br /> <br /> SUMMARY<br /> KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF REPRODUCTIVE HEALTH AMONG<br /> HIGH SCHOOL STUDENTS IN HO CHI MINH CITY IN 2004<br /> Diep Tu My, Nguyen Van Lo * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 68 – 71<br /> <br /> A cross-sectional study was conducted among 444 high school students in HCMC in 2004 to<br /> determine the proportion of pupils having knowledge, attitude, and practice of reproductive health. The<br /> proportion of students having knowledge of venereal diseases was 68,9% and having knowledge of<br /> preventive measures was 64,7%. Over half of students had no knowledge of contraceptive methods<br /> (57,2%), and 76,1% students had no knowledge of gynaecological diseases. The knowledge of students<br /> was rather limited, they can only recall the name of diseases. Almost all students (88,2%) had good<br /> attitude in dealing with people who get the venereal disease. And 80,9% students had attitude to disagree<br /> on premarital sex. The proportion of schoolgirls having right menstrual hygiene was 74,6%. Thereto, this<br /> study still showed nearly a quarter of students having lover (23,2%), and 3,2% students have had<br /> premarital sex (likely to be higher among the group of male, having attitude to agree on premarital sex).<br /> In this study, 86,7% students want more information on sexual and reproductive health. However,<br /> only 53,2% schoolgirls and 32,9% schoolboys attended courses in any of these topics.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Vaán ñeà thai saûn vaø sinh ñeû ôû löùa tuoåi vò thaønh<br /> nieân thöôøng daãn ñeán nhöõng haäu quaû nghieâm troïng.<br /> Theo baùo caùo naêm 2002 cuûa WHO, 11% vò thaønh nieân<br /> Vieät Nam coù quan heä tình duïc tröôùc hoân nhaân trong<br /> <br /> ñoù coù 34% khoâng söû duïng bieän phaùp traùnh thai naøo.<br /> Do quan heä tình duïc khoâng ñöôïc baûo veä ñang gia<br /> taêng neân möùc ñoä thònh haønh cuûa caùc beänh laây truyeàn<br /> qua ñöôøng tình duïc (BLTQÑTD) cuõng gia taêng. Ñieàu<br /> naøy ñöôïc theå hieän roõ trong baùo caùo cuûa Vieän Da Lieãu<br /> Trung Öông veà soá hoïc sinh, sinh vieân maéc caùc<br /> <br /> * Boä moân Daân Soá - Thoáng Keâ Y Hoïc, khoa Y Teá Coâng Coäng, ÑH Y Döôïc Tp.HCM.<br /> <br /> 68<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> BLTQÑTD taêng töø 575 ca (1999) leân 7..391 ca<br /> (2001)(3). Theo thoáng keâ môùi nhaát cuûa Vieän Nghieân<br /> Cöùu Giaùo Duïc cho thaáy, haøng naêm coù khoaûng<br /> 300.000 löôït thanh nieân chöa keát hoân naïo phaù thai vaø<br /> gaàn 20% treû sinh ra bôûi nhöõng baø meï döôùi 19 tuoåi (2).<br /> Xuaát phaùt töø thöïc teá treân, vieäc chaêm soùc söùc khoûe<br /> sinh saûn cho vò thaønh nieân ñaõ vaø ñang trôû thaønh vaán<br /> ñeà caàn ñöôïc quan taâm nhieàu hôn ôû nöôùc ta. Ñaõ ñeán luùc<br /> khoâng phaûi ñaén ño veà vieäc coù caàn giaùo duïc söùc khoûe<br /> sinh saûn cho vò thaønh nieân hay khoâng maø laø giaùo duïc<br /> noäi dung gì vaø nhö theá naøo. Vieäc tieán haønh ñaùnh giaù<br /> kieán thöùc – thaùi ñoä – thöïc haønh veà söùc khoûe sinh saûn<br /> laøm cô sôû cho coâng taùc naøy laø khoâng theå thieáu.<br /> Nghieân cöùu naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm xaùc ñònh<br /> tæ leä hoïc sinh PTTH Tp.HCM coù kieán thöùc – thaùi ñoä<br /> – thöïc haønh ñuùng veà söùc khoûe sinh saûn; vaø moái<br /> lieân quan giöõa thöïc haønh chaêm soùc söùc khoûe sinh<br /> saûn vôùi tuoåi, giôùi, trình ñoä hoïc vaán, ñieàu kieän soáng<br /> cuûa hoïc sinh.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP<br /> Nghieân cöùu ñöôïc thieát keá theo phöông phaùp caét<br /> ngang moâ taû vôùi daân soá muïc tieâu laø hoïc sinh PTTH<br /> Tp.HCM naêm hoïc 2003 – 2004. Vôùi ñoä tin caäy 95% vaø<br /> tæ leä öôùc löôïng laø 50%, sai soá aán ñònh laø 5%, ôû möùc yù<br /> nghóa 5%; coäng vôùi 10% côõ maãu ñeå truø lieäu cho<br /> nhöõng soá lieäu bò maát hoaëc nhöõng tröôøng hôïp töø choái<br /> nghieân cöùu, ta ñöôïc côõ maãu laø 440. Maãu ñöôïc choïn<br /> theo phöông phaùp cuïm nhieàu baäc baèng caùch ruùt<br /> thaêm ngaãu nhieân.<br /> Bieán soá nghieân cöùu bao goàm caùc bieán soá neàn<br /> (tuoåi, giôùi, trình ñoä hoïc vaán, ñieàu kieän soáng, coù ngöôøi<br /> yeâu, coù nhu caàu tieáp nhaän theâm thoâng tin veà söùc<br /> khoûe sinh saûn), caùc bieán soá kieán thöùc (sinh lyù tuoåi daäy<br /> thì, bieän phaùp traùnh thai, BLTQÑTD, caùch phoøng<br /> ngöøa BLTQÑTD, beänh phuï khoa), thaùi ñoä (ñoái xöû vôùi<br /> ngöôøi maéc BLTQÑTD, ñoái vôùi vieäc quan heä tình duïc<br /> tröôùc hoân nhaân), thöïc haønh (tham gia lôùp taäp huaán<br /> veà söùc khoûe sinh saûn, quan heä tình duïc vaø söû duïng<br /> bieän phaùp traùnh thai trong quan heä tình duïc tröôùc<br /> hoân nhaân).<br /> Döõ kieän ñöôïc thu thaäp baèng baûng caâu hoûi töï<br /> ñieàn. Sau khi loaïi tröø caùc phieáu ghi thieáu caùc thoâng<br /> <br /> tin cô baûn, nhöõng phieáu ñaït seõ ñöôïc nhaäp lieäu vaø xöû lyù<br /> baèng phaàn meàm thoáng keâ y hoïc Epi – Info phieân baûn<br /> 2002. Söû duïng thoáng keâ moâ taû ñeå tính taàn soá vaø tæ leä<br /> cuûa caùc bieán soá vaø pheùp kieåm χ2 ôû möùc yù nghóa 5% ñeå<br /> xeùt moái lieân heä giöõa caùc ñaëc tính cuûa maãu vôùi thöïc<br /> haønh cuûa hoïc sinh.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Caùc ñaëc tính cuûa maãu<br /> Côõ maãu ñöôïc öôùc löôïng laø 440 nhöng treân thöïc<br /> teá thu thaäp ñöôïc 444 maãu phuø hôïp caùc tieâu chí choïn<br /> maãu.<br /> Baûng 1: Caùc ñaëc tính cuûa maãu nghieân cöùu<br /> Ñaëc tính<br /> Giôùi tính<br /> (n = 444)<br /> Tuoåi (n = 444)<br /> Trình ñoä hoïc vaán (n<br /> = 444)<br /> Ñieàu kieän soáng (n =<br /> 444)<br /> Coù ngöôøi yeâu<br /> (n = 444)<br /> Nhu caàu nhaän thoâng<br /> tin veà SKSS(n = 444)<br /> <br /> Nam<br /> Nöõ<br /> < 18<br /> ≥ 18<br /> Lôùp 10<br /> Lôùp 11<br /> Lôùp 12<br /> Soáng vôùi cha meï<br /> Soáng vôùi hoï haøng,<br /> ngöôøi quen<br /> Coù<br /> Chöa<br /> Coù<br /> Khoâng<br /> <br /> n<br /> 164<br /> 280<br /> 394<br /> 50<br /> 128<br /> 170<br /> 146<br /> 420<br /> 24<br /> <br /> (%)<br /> (36,9)<br /> (63,1)<br /> (88,7)<br /> (11,3)<br /> (28,8)<br /> (38,3)<br /> (32,9)<br /> (94,6)<br /> (5,4)<br /> <br /> 103<br /> 341<br /> 385<br /> 59<br /> <br /> (23,2)<br /> (76,8)<br /> (86,7)<br /> (13,3)<br /> <br /> Nguoàn thoâng tin veà SKSS<br /> Baûng 2: Tæ leä caùc nguoàn thoâng tin veà SKSS<br /> Nguoàn thoâng tin<br /> Saùch baùo<br /> Truyeàn hình<br /> Nhaø tröôøng<br /> Ngöôøi thaân<br /> Nhaân vieân y teá<br /> Baïn beø<br /> Nguoàn khaùc<br /> Toång coäng<br /> <br /> n<br /> 165<br /> 132<br /> 53<br /> 38<br /> 23<br /> 33<br /> 0<br /> 444<br /> <br /> (%)<br /> (37,2)<br /> (29,7)<br /> (11,9)<br /> (8,6)<br /> (5,2)<br /> (7,4)<br /> (0,0)<br /> (100)<br /> <br /> Kieán thöùc veà SKSS<br /> Baûng 3: Tæ leä hoïc sinh coù kieán thöùc veà SKSS<br /> Kieán thöùc<br /> Sinh lyù TDT (n = 444)<br /> BPTT (n = 444)<br /> BLTQÑTD (n = 444)<br /> Phoøng ngöøa (n = 306)<br /> Beänh phuï khoa (n = 208)<br /> <br /> n<br /> 158<br /> 190<br /> 306<br /> 198<br /> 67<br /> <br /> (%)<br /> (36,5)<br /> (42,8)<br /> (68,9)<br /> (64,7)<br /> (23,9)<br /> <br /> 69<br /> <br /> Thaùi ñoä cuûa hoïc sinh<br /> <br /> (88,7%). Ñieàu naøy phuø hôïp vôùi caáu truùc tuoåi cuûa hoïc<br /> sinh PTTH.<br /> <br /> Baûng 4: Thaùi ñoä cuûa hoïc sinh<br /> Thaùi ñoä<br /> n<br /> Ñoái xöû vôùi ngöôøi maéc BLTQÑTD (n = 444)<br /> Gaàn guõi, ñoäng vieân<br /> 333<br /> Chaêm soùc<br /> 59<br /> Xa laùnh<br /> 22<br /> Caùch ly<br /> 30<br /> Ñoái vôùi vieäc QHTD tröôùc hoân nhaân (n = 444)<br /> Taát yeáu<br /> 16<br /> Bình thöôøng<br /> 69<br /> Khoâng chaáp nhaän<br /> 206<br /> Tuyeät ñoái khoâng CN<br /> 153<br /> <br /> (%)<br /> (75,0)<br /> (13,2)<br /> (5,0)<br /> (6,8)<br /> (3,6)<br /> (15,5)<br /> (46,4)<br /> (34,5)<br /> <br /> Thöïc haønh cuûa hoïc sinh<br /> Baûng 5: Thöïc haønh cuûa hoïc sinh<br /> Thöïc haønh<br /> VS kinh nguyeät (n = 280)<br /> <br /> n<br /> 209<br /> <br /> (%)<br /> (74,6)<br /> <br /> Taäp huaán SKSS (n= 444)<br /> <br /> 203<br /> <br /> (45,7)<br /> <br /> 14<br /> <br /> (3,2)<br /> <br /> 6<br /> <br /> (42,9)<br /> <br /> QHTD (n = 444)<br /> Söû duïng BPTT (n = 14)<br /> <br /> Moái lieân heä giöõa caùc ñaëc tính cuûa hoïc<br /> sinh vôùi thöïc haønh veà SKSS<br /> Baûng 6: Caùc yeáu toá lieân quan vôùi TH tham gia taäp<br /> huaán SKSS<br /> Thöïc haønh<br /> Coù<br /> Khoâng<br /> <br /> Ñaëc tính<br /> Giôùi tính<br /> Trình<br /> ñoä<br /> hoïc vaán<br /> <br /> Nam<br /> Nöõ<br /> Lôùp 10<br /> Lôùp 11<br /> Lôùp 12<br /> <br /> 54<br /> 149<br /> 85<br /> 64<br /> 54<br /> <br /> 110<br /> 131<br /> 43<br /> 106<br /> 92<br /> <br /> P<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản