Kiến thức về mạng ATM

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

0
841
lượt xem
301
download

Kiến thức về mạng ATM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khuôn khổ cấu trúc băng rộng cho các thuê bao gia đình của diễn đàn ATM (ATM Forum Residential Broadband-RBB) xác định các hệ thống truy nhập và mạng thuê bao gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức về mạng ATM

 1. Môc lôc Môc lôc................................................................................................................ 1 1.Giíi thÖu ....................................................................................................... 3 1.1 CÊu tróc chuÈn............................................................................ 3 1.2 C¸c thµnh phÇn chuÈn................................................................4 1.2.1 M¹ng nh©n ATM ............................................................................4 1.2.2 M¹ng truy nhËp ATM ....................................................................5 1.2.3 KÕt cuèi m¹ng truy nhËp..............................................................6 1.2.4 M¹ng ATM thuª bao gia ®×nh.......................................................6 1.2.5 HÖ thèng ®Çu cuèi ATM .............................................................. 7 1.3 C¸c giao diÖn chuÈn....................................................................8 1.3.1 Giao diÖn m¹ng truy nhËp........................................................... 8 1.3.2 Giao diÖn UNIW, UNIX, UNIH ................................................... 8 2. C¸c dÞch vô.................................................................................................. 8 2.1 CÊu h×nh kÕt nèi........................................................................8 2.2 C¸c d¹ng kÕt nèi........................................................................... 9 2.3 X¸c lËp kÕt nèi.............................................................................9 2.4 Qu¶n lý l u l îng............................................................................ 9 3 C¸c m¹ng truy nhËp ATM ............................................................................ 9 3.1 CÊu tróc chuÈn ATM qua Hybrid Fiber Coax (HFC)...............10 3.2 M¹ng truy nhËp trªn c¬ së m¹ng quang thô ®éng ATM ...........12 3.2.1 M¹ng quang thô ®éng ATM cho FTTH .......................................13 3.2.2 M¹ng quang thô ®éng ATM cho FTTC/cab................................ 16 3.3 Kªnh thuª bao sè kh«ng ®èi xøng ADSL....................................20 3.3.1 ChuyÓn t¶i cña ATM qua ADSL ................................................21 3.4 Kªnh thuª bao sè tèc ®é cao VDSL............................................ 22 4 M¹ng ATM thuª bao gia ®×nh................................................................... 24 4.1 C¬ së h¹ tÇng..............................................................................25 4.1.1 M« h×nh c¬ së h¹ tÇng.................................................................26 4.1.2 R¸p nèi.......................................................................................... 26 4.1.3 C¸p.................................................................................................26 1
 2. 4.1.4 KÕt nèi......................................................................................... 27 4.1.5 Xung nhÞp chuÈn........................................................................27 5 B¸o hiÖu ...................................................................................................... 28 5.1 Chøc n¨ng m¹ng truy nhËp........................................................ 28 5.2 Ph©n lo¹i hÖ thèng.................................................................... 29 5.2.1 Ph¬ng ¸n 1.................................................................................... 29 5.2.2 Ph¬ng ¸n 2.................................................................................... 30 5.2.3 Ph¬ng ¸n 3.................................................................................... 30 5.2.4 Ph¬ng ¸n 4.................................................................................... 31 5.2.5 Ph¬ng ¸n 5.................................................................................... 32 5.3 B¸o hiÖu t¹i UNIX, UNIW vµ UNIH ......................................... 33 5.4 B¸o hiÖu t¹i ANI ........................................................................ 33 5.4.1 Giao diÖn VB5............................................................................. 33 5.4.2 Giao diÖn gi÷a c¸c m¹ng ATM .................................................... 33 5.4.3 Giao diÖn §èi t îng sö dông-M¹ng................................................ 34 6 Tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................35 6.1 Normative References................................................................ 35 6.2 Informative References.............................................................. 36 7 C¸c tõ viÕt t¾t ............................................................................................ 37 Phô lôc A ....................................................................................................... 40 A.1 C¬ cÊu m¹ng thuª bao gia ®×nh...............................................40 A.1.1 ChuyÓn m¹ch møc cao h¬n.........................................................41 A.1.2 Khèi Interworking .......................................................................41 A.1.3 VÝ dô cÊu h×nh m¹ng thuª bao gia ®×nh................................. 41 A.2 VÝ dô cÊu h×nh Permitting Multiple Attachment...................42 ChÊt lîng dÞch vô QoS......................................................................... 43 A.3 C¸c chøc n¨ng bæ sung............................................................... 44 A.4 M¹ng thuª bao gia ®×nh Non-ATM .......................................... 46 2
 3. 1.Giíi thÖu Khu«n khæ cÊu tróc b¨ng réng cho c¸c thuª bao gia ®×nh cña diÔn ®µn ATM (ATM Forum Residential Broadband-RBB) x¸c ®Þnh c¸c hÖ thèng truy nhËp vµ m¹ng thuª bao gia ®×nh. 1.1 CÊu tróc chuÈn CÊu tróc Residential Broadband chuÈn x¸c ®Þnh giao diÖn RBB trong ph¹m vi c¸c m¹ng thuª bao gia ®×nh vµ truy nhËp kh¸c nhau. CÊu tróc RBB chuÈn bao gåm 5 thµnh phÇn sau: 1. M¹ng nh©n ATM. 2. M¹ng truy nhËp ATM. 3. KÕt cuèi m¹ng truy nhËp. 4. M¹ng ATM thuª bao gia ®×nh. 5. HÖ thèng ®Çu cuèi ATM. K Õt c u è i M ¹ n g th u ª M ¹ n g n h ©n M ¹ ng T ruy H Ö t h è n g ® Çu m ¹ n g tru y b a o g i a ® ×n h A TM n h Ëp A T M cuèi A T M A NI UNI n h Ëp UNIX A TM UNIH w H×nh 1-1 CÊu tróc RBB chuÈn Trong cÊu tróc chuÈn, cã thÓ sÏ kh«ng cã mét hoÆc nhiÒu thµnh phÇn, khi ®ã c¸c giao diÖn t¹i mét hoÆc nhiÒu ®iÓm chuÈn lµ nh nhau. Cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu h¬n mét giao diÖn cho mçi ®iÓm chuÈn. 3
 4. Chó ý : Trong h×nh 1-1 kh«ng cã ®iÓm chuÈn U B , T B hoÆc SB do kh«ng cã ¸nh x¹ trùc tiÕp c¸c ®iÓm chuÈn tíi c¸c giao diÖn chuÈn ®îc x¸c ®Þnh lµ ¸p dông cho mäi tr êng hîp. Cô thÓ, c¸c ®iÓm chuÈn S vµ T trong KhuyÕn nghÞ I.310 cña ITU- T cã ý nghÜa quan träng trong hÖ thèng b¸o hiÖu hiÖu x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn chøc n¨ng kh«ng thÝch hîp víi m«i tr êng RBB. Do ®ã, viÖc gi¶i thÝch chÝnh x¸c c¸c ®iÓm chuÈn nµy phô thuéc vµo cÊu tróc m¹ng néi h¹t vµ m«i tr êng ®iÒu chØnh. CÊu h×nh chuÈn trong phÇn nµy vµ c¸c phÇn tiÕp theo ®îc chia thµnh c¸c nhãm chøc n¨ng mµ th êng phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ thùc tÕ. C¸c thiÕt bÞ thùc tÕ cã thÓ bao gåm mét hoÆc nhiÒu nhãm chøc n¨ng, hoÆc chØ mét phÇn cña mét nhãm chøc n¨ng. Trong tr êng hîp cuèi cïng, giao diÖn gi÷a c¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng phï hîp víi c¸c nhãm chøc n¨ng kh«ng ph¶i lµ ®èi t îng nghiªn cøu trong tµi liÖu nµy nhng cã thÓ ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c tµi liÖu hoÆc tiªu chuÈn kh¸c. CÊu h×nh chuÈn còng chØ ra c¸c giao diÖn hoÆc bao gåm hoÆc tham chiÕu tíi c¸c tiªu chuÈn kh¸c. Khi cã nhiÒu h¬n hai nhãm chøc n¨ng trong mét thiÕt bÞ, kh«ng cÇn giao diÖn gi÷a c¸c nhãm. 1.2 C¸c thµnh phÇn chuÈn 1.2.1 M¹ng nh©n ATM M¹ng nh©n ATM (H×nh 1-2) bao gåm c¸c nhãm chøc n¨ng sau: 1. M¹ng cña mét hoÆc nhiÒu chuyÓn m¹ch ATM 2. C¸c dÞch vô 3. Qu¶n lý m¹ng 4
 5. M ¹ng ATM nh©n Qu¶n lý m¹ng C¸c chuyÓn m¹ch C¸c dÞch ATM vô H×nh 1-2 M« t¶ c¸c chøc n¨ng cña m¹ng nh©n ATM H×nh 1-2 M« t¶ m¹ng ATM nh©n 1.2.2 M¹ng truy nhËp ATM M¹ng truy nhËp ATM bao gåm c¸c nhãm chøc n¨ng sau: 1. KÕt cuèi sè ATM (ADT) 2. M¹ng ph©n bè truy nhËp ADT lµ mét vÊn ®Ò ®îc ®Ò cËp trong toµn tµi liÖu nµy. C¸c c«ng nghÖ m¹ng truy nhËp c¸ nh©n cã thuËt ng÷ phï hîp víi chøc n¨ng nµy. M¹ng t r uy nhËp ATM §Çu cuèi M¹ng ph©n phèi ATM sè truy nhËp 5
 6. H×nh 1-3 M« t¶ m¹ng truy nhËp ATM 1.2.3 KÕt cuèi m¹ng truy nhËp KÕt cuèi m¹ng truy nhËp (NT) lµ mét nhãm chøc n¨ng kÕt nèi m¹ng truy nhËp ATM vµ m¹ng ATM thuª bao gia ®×nh. UNI W lµ giao diÖn t¹i m¹ng m¹ng truy nhËp bªn c¹nh NT. UNI X lµ giao diÖn t¹i nhµ c¹nh NT. Chøc n¨ng cña NT phô thuéc vµo c«ng nghÖ m¹ng Truy nhËp vµ m¹ng thuª bao gia ®×nh. NT cã thÓ thô ®éng hoÆc tÝch cùc. Sù thô ®éng cña NT chØ ra r»ng c¸c giao diÖn t¹i UNI X vµ UNI X lµ nh nhau t¹i mäi líp. NT cã thÓ bao gåm c¸c thµnh phÇn thô ®éng (vÝ dô nh bé b¶o vÖ ®iÖn tö) hoÆc c¸c thµnh phÇn tÝch cùc trong ®iÖn tö hoÆc vïng quang häc (vÝ dô nh bé läc hoÆc bé khuÕch ®¹i) nhng kh«ng bao gåm c¸c thµnh phÇn tÝch cùc trong vïng kü thuËt sè ( nã kh«ng bao gåm ®iÒu biÕn /gi¶i ®iÒu biÕn hoÆc c¸c chøc n¨ng møc cao h¬n). NT tÝch cùc cã thÓ bao gåm c¸c chøc n¨ng møc PMD trong vïng kü thuËt sè ch¼ng h¹n nh ®iÒu biÕn/gi¶i ®iÒu biÕn vµ bé chuyÓn ®æi trung gian. Nã còng cã thÓ bao gåm c¸c chøc n¨ng t¹i c¸c møc TC vµ MAC. C¸c thiÕt bÞ cã NT còng cã thÓ bao gåm c¸c chøc n¨ng kh¸c (vÝ dô nh thiÕt bÞ ph©n phèi t¹i thuª bao gia ®×nh). 1.2.4 M¹ng ATM thuª bao gia ®×nh. M¹ng ATM thuª bao gia ®×nh (HAN) kÕt nèi ®Çu cuèi m¹ng truy nhËp vµ hÖ thèng ®Çu cuèi ATM. HAN bao gåm c¸c nhãm chøc n¨ng sau: 1. ThiÕt bÞ ph©n phèi t¹i thuª bao gia ®×nh (Home distribution Device) 2. M¹ng ph©n phèi t¹i thuª bao gia ®×nh (Home Distribution Network) 6
 7. M¹ng ATM gia ®×nh ThiÕt bÞ M¹ng ph©n phèi t¹i ph©n phèi gia ®×nh t¹i gia H×nh 1-4 M« t¶ m¹ng ATM t¹i gia ®×nh ThiÕt bÞ Ph©n phèi t¹i thuª bao gia ®×nh thùc hiÖn chuyÓn m¹ch vµ/hoÆc tËp trung c¸c kÕt nèi ¶o ATM gi÷a UNI X vµ c¸c thiÕt bÞ ®îc kÕt nèi víi m¹ng ATM thuª bao gia ®×nh t¹i UNI H , bao gåm c¶ hç trî cho kÕt nèi ¶o ATM gi÷a c¸c thiÕt bÞ. Nã bao gåm c¶ c¸c chøc n¨ng líp PHY, MAC hoÆc ATM, cã thÓ bao gåm c¶ b¸o hiÖu. ThiÕt bÞ ph©n phèi t¹i thuª bao gia ®×nh lµ tuú ý vµ kh«ng cÇn ®a ra trong toµn bé m¹ng ATM thuª bao gia ®×nh. Mét vµi chøc n¨ng cña nã cã thÓ ®îc thùc hiÖn cïng víi ®Çu cuèi m¹ng trong tõng thiÕt bÞ. M¹ng ph©n phèi thuª bao gia ®×nh chuyÓn t¶i lu lîng ATM ®i tõ hÖ thèng ®Çu cuèi ATM b»ng kÕt nèi ®iÓm - ®iÓm, cÊu tróc h×nh sao hoÆc h×nh c©y vµ ph©n nh¸nh. 1.2.5 HÖ thèng ®Çu cuèi ATM HÖ thèng ®Çu cuèi ATM bao gåm c¸c chøc n¨ng trªn líp ATM, cã thÓ bao gåm c¸c øng dông ®Çu cuèi - ®èi t îng sö dông. 7
 8. 1.3 C¸c giao diÖn chuÈn 1.3.1 Giao diÖn m¹ng truy nhËp Giao diÖn m¹ng truy nhËp (ANI) lµ giao diÖn gi÷a m¹ng truy nhËp vµ m¹ng nh©n ATM. Nã hoµn toµn ®éc lËp víi bÊt cø c«ng nghÖ m¹ng truy nhËp nµo. PhÇn 5 sÏ m« t¶ chi tiÕt vÒ giao diÖn ANI. 1.3.2 Giao diÖn UNI W, UNI X, UNI H UNI W, UNI X,UNI H lµ c¸c giao diÖn cho c«ng nghÖ m¹ng truy nhËp, ®Çu cuèi m¹ng truy nhËp, m¹ng thuª bao gia ®×nh vµ hÖ thèng kÕt cuèi ATM. C¸c giao diÖn nµy hç trî c¸c tÕ bµo c¬ b¶n UNI, hoÆc khung c¬ b¶n UNI ®Ó ATM chuyÓn t¶i gi÷a c¸c thµnh phÇn. 2. C¸c dÞch vô C¸c dÞch vô vµ tÝnh n¨ng cña m¹ng b¨ng réng thuª bao gia ®×nh ATM gièng nh ®èi víi c¸c m¹ng ATM kh¸c. C¸c nhµ qu¶n lý m¹ng cã thÓ chän läc ®Ó ®a ra c¸c ®Ò nghÞ toµn bé hay mét phÇn c¸c dÞch vô vµ tÝnh n¨ng. §iÒu ®ã mang ®Õn kh¶ n¨ng c¸c kÕt nèi gi÷a hÖ thèng ®Çu cuèi ATM víi m¹ng RBB vµ hÖ thèng ®Çu cuèi ATM víi c¸c m¹ng ATM kh¸c lµ nh nhau. 2.1 CÊu h×nh kÕt nèi C¸c kÕt nèi ®iÓm-®iÓm vµ ®iÓm-®a ®iÓm ®îc sö dông trong m¹ng RBB nh trong UNI3.1. C¸c d¹ng kÕt nèi kh¸c ®ang ®îc nghiªn cøu trong ATM Forum vµ ITU- T ®Ó ¸p dông cho c¸c m¹ng RBB trong t¬ng lai. 8
 9. 2.2 C¸c d¹ng kÕt nèi C¸c kÕt nèi ®êng dÉn ¶o vµ kªnh ¶o trong m¹ng RBB nh trong UNI3.1 2.3 X¸c lËp kÕt nèi C¸c kÕt nèi ¶o cè ®Þnh trong m¹ng RBB nh trong UNI3.1 C¸c kÕt nèi ¶o chuyÓn m¹ch trong m¹ng RBB nh trong UNI3.1. C¬ cÊu vµ tÝnh n¨ng cho SVCs ®îc m« t¶ trong phÇn 5. 2.4 Qu¶n lý lu lîng C¸c lo¹i h×nh dÞch vô CBR, rt- VBR, nrt- VBR, ABR vµ UBR, c¸c tham sè l u l- îng liªn quan vµ c¸c tham sè QoS cho c¸c m¹ng RBB nh trong TM4.0. C¸c møc PHY cña mét sè c«ng nghÖ m¹ng truy nhËp RBB cã c¸c ®Æc tÝnh (ch¼ng h¹n nh b¨ng réng kh«ng ®èi xøng, tèc ®é ®éng, ...) kh«ng ®iÓn h×nh cña c¸c líp PHY ®îc sö dông trong m«i tr êng kh«ng ph¶i lµ thuª bao gia ®×nh ( non- residential). C¸c ¶nh hëng cña c¸c ®Æc tÝnh nµy lªn qu¶n lý l u lîng ATM ®ang ®îc nghiªn cøu. C¸c ®Æc tÝnh ®ã còng cã thÓ t¸c ®éng ®Õn ®iÒu khiÓn n¹p c¸c kÕt nèi ( Connection Admission Control) vµ sù ph©n phèi m¹ng truy nhËp tíi QoS ®Çu cuèi-®Çu cuèi. 3 C¸c m¹ng truy nhËp ATM PhÇn nµy ®Ò cËp ®Õn mét vµi m¹ng truy nhËp ATM mµ ®ang ®îc ATM Forum quan t©m nhng kh«ng cung cÊp toµn bé c¸c c«ng nghÖ truy nhËp RBB. 9
 10. 3.1 CÊu tróc chuÈn ATM qua Hybrid Fiber Coax (HFC) Bé t ¸ch RF Tr ¹m hÖ thèng ®Çu cuèi HÖ Adapt or t hèng §iÒu M¹ng ph©n bè Stat ion ®Çu kiÓn HFC ThiÕt bÞ ph©n phèi t¹i Stat ion gia ®×nh M¹ng t ruy §Çu cuèi m¹ng M¹ng ATM gia M¹ng ph©n bè M¹ng ATM nhËp ATM t ruy nhËp ®×nh HFC nh©n H×nh 3-1: CÊu tróc chuÈn NT thô ®éng ATM qua HFC H×nh 3-1 m« t¶ cÊu tróc chuÈn cña ATM qua hÖ thèng truyÒn dÉn HFC c¸p truyÒn h×nh (CATV) víi mét NT thô ®éng. Trong mét hÖ thèng truyÒn dÉn HFC, c¸c tÝn hiÖu sè ®· ®iÒu chÕ ®îc ph©n chia tÇn sè theo quang häc vµ m«i tr êng vËt lý ®ång trôc (coaxial physical medium) däc theo c¸c tÝn hiÖu truyÒn h×nh c¸p ®ång trôc. ThiÕt bÞ t¹i khu vùc trung t©m (®îc gäi lµ headend) truyÒn tÝn hiÖu qua m«i tr êng vËt lý theo híng ®i (tíi c¸c thuª bao). C¸c thiÕt bÞ thuª bao cã thÓ thu ®îc bÊt kú tÝn hiÖu nµo (nhng kh«ng nhÊt thiÕt lµ hiÓu tÝn hiÖu ®ã) b»ng c¸ch ®iÒu chØnh kªnh t ¬ng øng víi tÇn sè (FDM). Theo híng vÒ (vÒ phÝa tæng ®µi), m«i tr êng vËt lý ph©n chia c¸c thiÕt bÞ thuª bao (®îc gäi lµ tr¹m - station) mµ chØ cã c¸c headend nhËn ®îc tÝn hiÖu. Giao thøc líp ®iÒu khiÓn truy nhËp trung gian (MAC) ph©n xö c¸c truy nhËp b»ng c¸c Station. C¸c Headend Controller (HC) cung cÊp c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó hç trî ATM qua c¸c HFC. Nã bao gåm chuyÓn m¹ch ATM vµ/hoÆc tËp trung, b¸o hiÖu, c¸c chøc n¨ng líp MAC, c¸c chøc n¨ng TC vµ c¸c chøc n¨ng PMD híng ®i, híng vÒ. 10
 11. M¹ng ph©n chia HFC bao gåm c¸c thµnh phÇn nh c¸c bé phèi hîp, c¸c nót sîi, khuÕch ®¹i vµ bé nèi ®Þnh híng (directional couplers). C¸c dÞch vô Non-ATM sÏ th êng ph©n chia c¸c thiÕt bÞ HFC nhng kh«ng ®îc ®Ò cËp ®Õn trong tµi liÖu nµy. Chøc n¨ng trong m¹ng CATV ®Ó ®¶m b¶o tÝnh an toµn vµ toµn vÑn cña tÝn hiÖu. Nã bao gåm nhãm c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ kh¶ n¨ng b¶o vÖ, bé t¸ch vµ nèi ®Þnh híng. Station lµ mét thùc thÓ trong thuª bao gia ®×nh cÇn thiÕt ®Ó hç trî cho chuyÓn t¶i ATM qua CATV. Nã bao gåm c¸c chøc n¨ng líp PMD, TC vµ MAC. Station lµ mét thµnh phÇn cña mét thùc thÓ kh¸c trong m« h×nh RBB chuÈn. Cã hai tr êng hîp cho NT vµ HAN: Trong tr êng hîp ph©n phèi thô ®éng thuª bao gia ®×nh, HAN cã cÊu tróc c¸p ®ång trôc h×nh c©y ph©n nh¸nh, víi c¸c bé t¸ch RF t¹i c¸c ®iÓm ph©n nh¸nh. C¸c chøc n¨ng cña station cßn ®îc ®a ra trong hÖ thèng ®Çu cuèi ATM vµ c¸c thiÕt bÞ nèi. Trong gia ®×nh cã thÓ cã h¬n mét hÖ thèng ®Çu cuèi ATM hoÆc thiÕt bÞ nèi víi mçi mét Station. Trong tr êng hîp ph©n phèi tÝch cùc, thiÕt bÞ ph©n phèi t¹i thuª bao gia ®×nh bao gåm mét Station, HAN ®îc ph©n tÝch trong phÇn 4. IEEE 802.14 ph¸t triÓn tiªu chuÈn cho chuyÓn t¶i ATM qua m¹ng truy nhËp HFC. Tiªu chuÈn nµy còng bao gåm c¸c líp vËt lý híng ®i vµ vÒ, giao thøc MAC. Giao thøc MAC b¶o ®¶m cung cÊp c¸c dÞch vô ®· ®Ò cËp trong phÇn 2. 11
 12. 3.2 M¹ng truy nhËp trªn c¬ së m¹ng quang thô ®éng ATM M¹ng M¹ng t huª t r uynhËp bao gia ®×nh H×nh 3-2 CÊu tróc m¹ng PhÇn nµy m« t¶ m¹ng quang ATM vµ cÊu tróc truy nhËp cña hÖ thèng. H×nh 3-2 m« t¶ cÊu tróc truy nhËp, tõ FTTH(Fiber to the Home), qua FTTB/C (Fiber to the Building/Curb), tíi FTTCab (Fiber to the Cabinet). H×nh 3-2 m« t¶ m¹ng truy nhËp quang OAN cã cÊu tróc ®a d¹ng ch¼ng h¹n nh vßng, ®iÓm-®a ®iÓm, ®iÓm-®iÓm, ®îc phæ biÕn trong c¸c cÊu tróc. PhÇn 3.3 vµ 3.4 ph©n tÝch tr êng hîp FTTC vµ FTTCab sö dông thiÕt bÞ c¸p ®ång. M¹ng quang thô ®éng ATM (ATM-PON) lµ mét trong c¸c cÊu h×nh OAN. C¸c bé t¸ch quang thô ®éng cho phÐp kh¶ n¨ng PON ®îc chia chÐo c¸c ®Çu cuèi/ONUs (Optical Network Unit) qua nhiÒu thuª bao. 12
 13. Do c¸c thiÕt bÞ ph©n t¸ch, c¸c chøc n¨ng trong PON ®îc yªu cÇu cung cÊp b¶o mËt vµ an toµn. Ngoµi ra ®iÒu khiÓn truy nhËp trung gian (MAC) ®îc yªu cÇu ®Ó ph©n xö truy nhËp trong híng vÒ. 3.2.1 M¹ng quang thô ®éng ATM cho FTTH M ¹ng nh©n M¹ng t r uy §Çu cuèi m¹ng M¹ng ATM HÖ thèng ATM nhËp ATM truy nhËp t huª bao gia ®Çu cuèi §Çu cuèi kªnh quang Ph©n t ¸ch kªnh quang H×nh 3-3 CÊu tróc chuÈn ATM qua FTTH sö dông PON H×nh 3-3 minh ho¹ cÊu tróc chuÈn ATM qua FTTH sö dông PON. §Çu cuèi kªnh quang (OLT) cung cÊp c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó hç trî ATM qua PON. OLT th êng gåm c¸c chøc n¨ng sau: 1. KÕt nèi chÐo hoÆc chuyÓn m¹ch líp ATM. 2. C¸c chøc n¨ng líp MAC, bao gåm ®Þa chØ híng ®i vµ ®iÒu khiÓn truyÒn dÉn híng vÒ. 3. C¸c chøc n¨ng líp PHY, bao gåm bé chuyÓn ®æi E/O (®iÖn tö/quang) vµ O/E (quang/®iÖn tö). 4. §é an toµn m¹ng truy nhËp 5. Giao diÖn t¹i m¹ng nh©n ATM 13
 14. M¹ng ph©n phèi PON bao gåm thiÕt bÞ ph©n chia sîi cã chøc n¨ng t¸ch quang thô ®éng. §Çu cuèi m¹ng PON cung cÊp c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó hç trî ATM qua thiÕt bÞ PON. NT bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: 1. Hîp kªnh líp ATM. 2. Chøc n¨ng líp MAC, bao gåm ®Þa chØ híng ®i, ®iÒu khiÓn truyÒn dÉn híng vÒ. 3. C¸c chøc n¨ng líp PHY, bao gåm bé chuyÓn ®æi E/O vµ O/E. 4. §é an toµn m¹ng truy nhËp. 5. Giao diÖn tíi HAN. 3.2.1.1 Chøc n¨ng c¸c phÇn tö m¹ng a) §Çu cuèi kªnh quang (OLT) OLT gåm 3 phÇn: ®Çu cuèi kªnh giao diÖn nót truy nhËp (ANI- LT), ®Çu cuèi kªnh PON (PON-LT), vµ kÕt nèi chÐo ®êng dÉn ¶o/kªnh ¶o (VP/VC-CC) cho VP. 1. ANI- LT: §Çu cuèi kªnh giao diÖn nót truy nhËp kÕt nèi OLT tíi m¹ng ATM hoÆc nót ATM. 2. VP/VC-XC: KÕt nèi chÐo ®êng dÉn ¶o/ kªnh ¶o cung cÊp c¸c kÕt nèi gi÷a ANI- LT vµ PON-LT. 3. PON-LT: §Çu cuèi kªnh PON qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi quang-®iÖn, chÌn c¸c tÕ bµo ATM vµo híng ®i vËn chuyÓn PON vµ trÝch c¸c tÕ bµo ATM tõ híng vÒ vËn chuyÓn PON. §iÒu khiÓn c¬ cÊu híng ®i ®îc thùc hiÖn nhê PON-LT. 14
 15. b) §Çu cuèi m¹ng quang (NT) NT bao gåm ba phÇn: §Çu cuèi kªnh PON (PON-LT), hîp kªnh ®êng dÉn ¶o (VP-MUX) cho bé hîp kªnh VP vµ ®Çu cuèi kªnh giao diÖn m¹ng thuª bao (UNI- LT). 1. PON-LT: §Çu cuèi kªnh PON qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi quang-®iÖn, chÌn c¸c tÕ bµo ATM vµo híng ®i vËn chuyÓn PON vµ trÝch c¸c tÕ bµo ATM tõ híng vÒ vËn chuyÓn PON trªn c¬ së thu ®ång bé tõ ®iÒu khiÓn c¬ cÊu h- íng ®i. 2. VP-MUX: Bé hîp ®êng dÉn ¶o tæ hîp c¸c UNI- LT tíi PON-LT. ChØ cã c¸c tÕ bµo ATM hîp lÖ qua ®îc VP-MUX, do ®ã nhiÒu VP cã thÓ chia ®é réng b¨ng tÇn híng vÒ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 3. UNI- LT: §Çu cuèi kªnh giao diÖn m¹ng thuª bao (UNI- LT) giao diÖn UNIx víi m¹ng ATM thuª bao gia ®×nh HAN. 3.2.1.2 M« h×nh giao thøc chuyÓn giao ATM H×nh 3-4 M« h×nh giao thøc chuyÓn t¶i ATM Trong cÊu tróc nµy, giao thøc chuyÓn t¶i ATM t¹i UNI PON bao gåm líp vËt lý, líp truy nhËp vµ líp ATM. CÊu tróc nµy chØ dïng cho ®Þa chØ chuyÓn t¶i cña ATM sö dông d÷ liÖu mµ kh«ng dïng cho ®iÒu khiÓn hay qu¶n lý ®Þa chØ cña ATM. 15
 16. 3.2.2 M¹ng quang thô ®éng ATM cho FTTC/cab M ¹ng nh©n M¹ng truy M ¹ng ATM §Çu cuèi H Ö t hèng ATM t huª bao gi a nhËp m¹ng t r uy ®Çu cuèi ®×nh §Çu cuèi kªnh quang K hèi m¹ng Ph©n t ¸ch quang quang t hô H×nh 3-5 CÊu tróc chuÈn ATM qua FTTC/Cab sö dông PON vµ xDSL H×nh 3-5 minh ho¹ cÊu tróc chuÈn cho ATM qua FTTC/Cab sö dông hÖ thèng PON vµ xDSL. §Çu cuèi kªnh quang OLT cung cÊp c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó hç trî ATM qua PON.OLT th êng bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: 1. KÕt nèi chÐo hoÆc chuyÓn m¹ch líp ATM 2. C¸c chøc n¨ng líp MAC, bao gåm ®Þa chØ híng ®i vµ ®iÒu khiÓn truyÒn dÉn híng vÒ. 3. C¸c chøc n¨ng líp PHY, bao gåm bé chuyÓn ®æi E/O (®iÖn tö/quang) vµ O/E (quang/®iÖn tö). 4. §é an toµn m¹ng truy nhËp. 5. Giao diÖn tíi m¹ng nh©n ATM. M¹ng ph©n chia PON bao gåm thiÕt bÞ ph©n chia sîi cã bé t¸ch quang thô ®éng. C¸c dÞch vô Non-ATM ®îc chuyÓn qua m¹ng PON. BÊt cø NT thô ®éng hay tÝch cùc ®Òu ®îc ¸p dông. 16
 17. ONU cung cÊp c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó hç trî ATM qua thiÕt bÞ PON. ONU th êng bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: 1. Hîp kªnh líp ATM. 2. C¸c chøc n¨ng líp MAC, bao gåm ®Þa chØ ®êng ®i, ®iÒu khiÓn truyÒn dÉn ®êng vÒ. 3. C¸c chøc n¨ng líp PHY, bao gåm bé chuyÓn ®æi E/O vµ O/E. 4. §é an toµn m¹ng truy nhËp. 5. Giao diÖn hÖ thèng truyÒn dÉn xDSL. Khèi giao diÖn ATM xDSL cung cÊp c¸c chøc n¨ng kÕt cuèi m¹ng, vÝ dô nh chuyÓn ®æi tõ hÖ thèng truyÒn dÉn xDSL thµnh giao diÖn hÖ thèng ®Çu cuèi. Nã bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: 1. Khèi thu ph¸t xDSL - ThiÕt bÞ ®Çu cuèi tõ xa (xTU-R) 2. Hîp kªnh/ Ph©n kªnh 3. C¸c chøc n¨ng líp ATM 4. Giao diÖn HAN 3.2.2.1 Chøc n¨ng c¸c phÇn tö m¹ng a) §Çu cuèi kªnh quang (OLT) OLT bao gåm 3 phÇn: §Çu cuèi kªnh giao diÖn nót truy nhËp (ANI- LT), KÕt nèi chÐo ®êng dÉn ¶o vµ kªnh ¶o tuú ý (VP-XC) cho VP/VC vµ ®Çu cuèi kªnh PON. 1. ANI- LT: §Çu cuèi kªnh giao diÖn nót truy nhËp (ANI- LT) kÕt nèi OLT víi m¹ng nh©n ATM hoÆc mét nót ATM. 17
 18. 2. VP/VC-XC: KÕt nèi chÐo ®êng dÉn ¶o vµ kªnh ¶o (VP/VC-CC) cung cÊp c¸c kÕt nèi gi÷a ANI- LT vµ PON-LT. 3. PON-LT: ®Çu cuèi kªnh PON qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi quang-®iÖn, chÌn c¸c tÕ bµo ATM vµo híng ®i t¶i PON vµ t¸ch c¸c tÕ bµo ATM tõ c¸c híng vÒ t¶i PON. §iÒu khiÓn c¬ cÊu híng ®i ®îc thùc hiÖn nhê PON-LT. b) Khèi m¹ng quang vµ xTU-C ONU kÕt nèi c¬ cÊu ph©n phèi m¹ng truy nhËp PON b»ng hÖ thèng truyÒn dÉn xDSL. ONU bao gåm 3 phÇn: §Çu cuèi kªnh PON (PON-LT), tæ hîp ®êng dÉn ¶o/kªnh ¶o (VP-MUX) cho bé hîp kªnh VP vµ Khèi thu ph¸t xDSL-Trung t©m (xTU-C). 1. PON-LT: §Çu cuèi kªnh PON qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi quang-®iÖn, PON-LT t¸ch c¸c tÕ bµo ATM tõ híng ®i vËn chuyÓn PON vµ chÌn c¸c tÕ bµo ATM vµo híng vÒ vËn chuyÓn PON trªn c¬ së thu ®ång bé tõ ®iÒu khiÓn c¬ cÊu híng ®i. 2. VP-MUX: Bé hîp ®êng dÉn ¶o tæ hîp c¸c xTU-Cs tíi PON-LT. ChØ cã c¸c tÕ bµo ATM hîp lÖ qua ®îc VP-MUX, do ®ã nhiÒu VP cã thÓ ph©n chia ®é réng b¨ng tÇn híng vÒ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 3. xTU-C: Xem chi tiÕt trong phÇn 3.4 vµ 3.5 c) xDSL-AIU Xem chi tiÕt trong phÇn 3.4 vµ 3.5. 3.2.2.2 M« h×nh giao thøc chuyÓn t¶i ATM H×nh 3-6 minh ho¹ m« h×nh giao thøc chuyÓn tÈi ATM cã cÊu tróc chuÈn nh trong h×nh 3-5. 18
 19. Tham kh¶o thªm trong tµi liÖu [3] H×nh 3-6 Giao thøc chuyÓn t¶i PON 19
 20. 3.3 Kªnh thuª bao sè kh«ng ®èi xøng ADSL Kªnh thuª bao sè kh«ng ®èi xøng lµ mét hÖ thèng truyÒn dÉn hç trî tèc ®é bit cao qua m¹ng truy nhËp ®«i c¸p ®ång xo¾n hiÖn hµnh. ADSL cung cÊp cho kªnh híng ®i ( tíi hÖ thèng ®Çu cuèi ATM) tèc ®é bit cao vµ tèc ®é bit thÊp cho kªnh híng vÒ ( lµ híng tõ hÖ thèng ®Çu cuèi ATM vÒ phÝa m¹ng). ADSL cã thÓ hç trî tèc bit lªn ®Õn 6 Mb/s trªn híng ®i vµ 640kb/s trªn híng vÒ, phô thuéc vµo ®é dµi cña m¹ch vßng. H×nh 3-7 so s¸nh cÊu tróc chuÈn RBB víi m« h×nh chøc n¨ng ADSL H×nh 3-7: §èi chiÕu m« h×nh chøc n¨ng ADSL lªn cÊu tróc chuÈn RBB ADSL-ADT cã thÓ bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: 1. TËp trung vµ/hoÆc chuyÓn m¹ch 2. Khèi thu ph¸t ADSL-Trung t©m (ATU-C) 3. C¸c chøc n¨ng líp ATM 4. Giao diÖn m¹ng nh©n ATM 5. Bé t¸ch POST ®Ó ph©n bÞªt kªnh POST vµ kªnh ADSL. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản