intTypePromotion=1

Kim Dung - Việt nữ kiếm

Chia sẻ: Bùi Ngọc Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
379
lượt xem
125
download

Kim Dung - Việt nữ kiếm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng cộng Kim Dung chỉ viết có 14 bộ tiểu thuyết mà chính ông đã lấy những chữ đầu đặt thành đôi câu đối để cho dễ nhớ: Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên Phi Hồ Ngoại Truyện Tuyết Sơn Phi Hồ Liên Thành Quyết Thiên Long Bát Bộ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Bạch Mã Khiếu Tây Phong Lộc Đỉnh Ký Tiếu Ngạo Giang Hồ Thư Kiếm An Cừu Lục Thần Điêu Hiệp Lữ Hiệp Khách Hành Ỷ Thiên Đồ Long Ký Bích Huyết Kiếm Uyên Ương Đao Ngoài. Mời các bạn cùng tìm đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kim Dung - Việt nữ kiếm

 1. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Toång coäng Kim Dung chæ vieát coù 14 boä tieåu thuyeát maø VIEÄT NÖÕ KIEÁM chính oâng ñaõ laáy nhöõng chöõ ñaàu ñaët thaønh ñoâi caâu ñoái ñeå cho deã NGUYEÃN DUY CHÍNH nhôù: Lôøi môû ñaàu: Phi Tuyeát Lieân Thieân Xaï Baïch Loäc Kim Dung laø moät caùi teân quaù quen thuoäc vôùi ngöôøi Vieät Tieáu Thö Thaàn Hieäp YÛ Bích Uyeân Nam töø nhöõng thaäp nieân 1960, 1970. Hoài ñoù, moãi khi giôû tôø baùo ra, nhieàu ngöôøi thöôøng coi ngay trang trong ñeå ñoïc phaàn kieám Phi Hoà Ngoaïi Truyeän hieäp ñaêng taûi haøng ngaøy theo baûn dòch töø baùo Taøu. Hoâm naøo ñoïc Tuyeát Sôn Phi Hoà thaáy haøng chöõ “Vì baùo Hongkong khoâng sang kòp, chuùng toâi phaûi Lieân Thaønh Quyeát taïm gaùc truyeän ... laïi moät kyø. Xin chaân thaønh caùo loãi cuøng ñoäc Thieân Long Baùt Boä giaû”, khoâng ít ngöôøi ñaõ thôû daøi thaát voïng. Xaï Ñieâu Anh Huøng Truyeän Aûnh höôûng cuûa Kim Dung khoâng chæ ôû moät giai caáp naøo. Baïch Maõ Khieáu Taây Phong Nhieàu bình luaän gia, nhieàu vaên só ñaõ möôïn teân nhöõng nhaân vaät Loäc Ñænh Kyù cuûa kieám hieäp nhö Hoàng Thaát Coâng, Hö Truùc, Vöông Truøng Tieáu Ngaïo Giang Hoà Döông, Nhieäm Ngaõ Haønh ... laøm buùt hieäu. Moät nhaân vaät höõu Thö Kieám Aân Cöøu Luïc danh cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa coøn töï nhaän mình laø Tröông Voâ Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ Kî, nhaân vaät chính trong YÛ Thieân Ñoà Long Kyù. Cuõng chính vì aûnh Hieäp Khaùch Haønh höôûng töø tieåu thuyeát maø chuû yeáu laø nhöõng truyeän cuûa Kim Dung, YÛ Thieân Ñoà Long Kyù nhöõng phong traøo voõ thuaät, thieàn ñaïo tu taäp, chaâm cöùu, ñoâng y ... Bích Huyeát Kieám ñaõ khôûi saéc moät thôøi. Phim aûnh trình chieáu taïi caùc raïp haùt mieàn Nam moät daïo cuõng toaøn laø phim kieám hieäp. Coù theå noùi Kim Dung Uyeân Öông Ñao ñaõ aûnh höôûng saâu ñaäm cho caû moät theá heä thanh nieân Vieät Nam. Ngoaøi ra coøn moät truyeän ngaén duy nhaát oâng vieát khoâng ñöôïc lieät keâ trong danh saùch taùc phaåm voõ hieäp cuûa oâng laø Vieät Nöõ Chính vì taùc phaåm cuûa Kim Dung ñöôïc aùi moä nhö theá, ñeå Kieám. Truyeän ngaén naøy chöa thaáy ai dòch ra tieáng Vieät. chieàu thò hieáu cuûa quaàn chuùng, nhieàu ngöôøi ñaõ vieát nhöõng taùc phaåm giaû teân oâng maø chuùng ta cuõng thaáy löu haønh nhö Voõ Laâm Sô löôïc tieåu söû KIM DUNG Nguõ Baù, Haäu Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ, Haäu Coâ Gaùi Ñoà Long ... Kim Dung teân thaät laø Tra Löông Dung, sinh naêm 1924 taïi traán Vieân Hoa, huyeän Haûi Ninh, tænh Trieát Giang. Hoï Tra laø moät danh gia laâu ñôøi ôû trong vuøng. Naêm leân taùm tuoåi, oâng ñoïc boä tieåu © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 1
 2. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám thuyeát ñaàu tieân laø boä Hoang Giang nöõ hieäp thaáy say meâ neân töø ñoù toá neân töø ñoù Tra Löông Dung khoâng coøn lieân laïc vôùi gia ñình ñaõ coù moäng seõ vieát veà boä moân naøy. Naêm 15 tuoåi, môùi hoïc naêm thöù ñöôïc nöõa. ba trung hoïc oâng ñaõ caû gan vieát moät cuoán saùch luyeän thi vaøo ñeä Ñeán naêm 1952, oâng sang laøm vieäc cho tôø Taân Vaõn Baùo, thaát (lôùp 6) vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi trong maáy tænh laân caän mua ñoïc. vieát phieám luaän. Cuõng thôøi gian naøy, oâng coù vieát moät soá truyeän Coù theå noùi ñoù laø taùc phaåm ñaàu tay cuûa oâng. Ñeán naêm 1941, khi phim chaúng haïn nhö “Lan Hoa Hoa” hay “Tuyeät Ñaïi Giai coøn ñang hoïc naêm cuoái baäc Trung Hoïc, vì tình hình chieán söï oâng Nhaân”. phaûi taûn cö qua nhieàu phuû huyeän. Cuõng naêm ñoù, oâng vieát moät Naêm 1955, oâng baét ñaàu vieát tieåu thuyeát voõ hieäp. Boä truyeän truyeän traøo phuùng döôùi nhan ñeà “Cuoäc du haønh cuûa Alice” (nhaùi ñaàu tay cuûa oâng laø Thö Kieám Aân Cöøu Luïc (töùc Thö Kieám Giang theo truyeän Alice in Wonderland) coù yù chaâm bieám oâng hieäu tröôûng Sôn) ñöôïc ñaêng haøng ngaøy treân tôø Taân Vaõn Baùo. neân ñaõ bò ñuoåi. Naêm 1956, oâng baét ñaàu vieát boä thöù hai laø “Bích Huyeát Naêm 1944, oâng thi ñaäu vaøo Ban Ngoaïi Giao, tröôøng Kieám”. Chính Trò quoác gia taïi thuû phuû Truøng Khaùnh nhöng cuõng vì toá caùo moät vuï lem nhem trong tröôøng maø bò khai tröø. Oâng xin laøm Naêm 1957, oâng boû vieát baùo quay sang laøm vieäc cho coâng vieäc trong moät nhaø in vaø coù thì giôø ñoïc nhieàu saùch phieâu löu, maïo ty ñieän aûnh Tröôøng Thaønh nhöng vaãn tieáp tuïc vieát boä truyeän thöù hieåm baèng tieáng Anh, vaø nhöõng truyeän ñoù ñaõ aûnh höôûng maïnh ba laø “Tuyeát Sôn Phi Hoà” vaø sau ñoù laø “Xaï Ñieâu Anh Huøng ñeán loái haønh vaên cuûa oâng sau naøy. Truyeän”. Tieáng taêm cuûa oâng töø luùc naøy baét ñaàu noåi. Oâng cuõng vieáøt moät soá truyeän phim cho coâng ty Tröôøng Thaønh nhö “Ba Moái Ñeán naêm 1945, sau khi Nhaät thua traän, oâng quay trôû veà Tình”, “Ñöøng Boû Anh”, “Tieáng Ñaøn Khuya” ... coá höông roài qua Haøng Chaâu laøm kyù giaû cho tôø Ñoâng Nam nhaät baùo. Nhöng khoâng laâu, oâng laïi sang Thöôïng Haûi ghi teân hoïc luaät, Naêm 1959, oâng caûm thaáy khoâng hôïp vôùi ñöôøng loái thieân ngaønh Quoác Teá coâng phaùp. Oâng cuõng laø moät trong ba ngöôøi taû cuûa coâng ty Tröôøng Thaønh neân töø chöùc, cuøng vôùi baïn hoïc cuõ trong toaøn quoác ñaäu kyø thi tuyeån phieân dòch phaùp luaät cuûa Ñaïi thôøi Trung Hoïc laø Thaåm Baûo Taân xuaát baûn tôø Minh Baùo. Soá ñaàu Coâng Baùo. tieân laø ngaøy 20 thaùng naêm, 1959. Ngay töø soá ñaàu, oâng ñaêng truyeän daøi voõ hieäp thöù naêm laø boä “Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ”. Cuõng Thaùng ba naêm 1948, khi tôø Ñaïi Coâng Baùo taùi baûn taïi thôøi gian ñoù, oâng laïi ñaêng “Phi Hoà Ngoaïi Truyeän” treân tôø “Voõ Höông Caûng, oâng ñöôïc cöû sang laøm vieäc taïi ñaây. Thaùng 11 naêm Hieäp vaø Lòch Söû”. 1949, oâng vieát moät baøi daøi nhan ñeà “Quyeàn tö höõu cuûa Hoa kieàu theo luaät quoác teá” vaø töø ñoù chuyeân vieát veà boä moân coâng phaùp Naêm 1961, oâng vieát “YÛ Thieân Ñoà Long Kyù” vaø “Baïch Maõ quoác teá. Naêm 1950, sau khi coäng saûn chieám ñöôïc Hoa luïc, gia Khieáu Taây Phong”. ñình oâng bò qui vaøo thaønh phaàn ñòa chuû, cha oâng bò ñem ra ñaáu Naêm 1963 thì “Thieân Long Baùt Boä” baét ñaàu. Cuõng naêm ñoù, oâng vieát moät baøi xaõ luaän noåi tieáng laø baøi “Caàn coù quaàn cho © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 2
 3. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám daân chöù khoâng caàn ñaàu ñaïn nguyeân töû” ñaû kích maïnh vaøo chính chính) oâng cuõng ñoåi (chaúng haïn nhö Aân Lôïi Hanh, moät trong Voõ saùch cuûa nhaø caàm quyeàn Trung Coäng ñeå daân ñoùi maø cöù chaïy theo Ñöông Thaát Hieäp ñoåi thaønh Aân Leâ Ñình, Trieäu Minh thaønh Trieäu vieäc cheá taïo voõ khí haïch taâm. Trong suoát hai naêm lieàn, hai tôø Maãn, Vöông Ngoïc Yeán thaønh Vöông Ngöõ Yeân ...). Ñoaïn Ngheâ Minh Baùo (thieân höõu) vaø tôø Ñaïi Coâng Baùo (thieân taû), ngaøy naøo Khuoâng vieát trong Thieân Long Baùt Boä oâng cuõng boû ñi heát, vieát laïi cuõng coù nhöõng baøi buùt chieán kòch lieät. moät ñoaïn khaùc traùm vaøo cho thoáng nhaát loái haønh vaên, tình tieát vaø khoâng bò tieáng laø nhaän cuûa ngöôøi khaùc laø cuûa mình. Trong naêm 1965, oâng ñi du haønh Aâu Chaâu töø thaùng 5 ñeán thaùng 6 môùi veà. Thaønh thöû, truyeän daøi Thieân Long Baùt Boä phaûi Cuõng vì oâng thay ñoåi khaù nhieàu, moät soá thaân höõu vaø ñoäc nhôø baïn oâng laø Ngheâ Khuoâng vieát thay moät thôøi gian. Cuoái naêm giaû ñaõ than phieàn laø maát höùng thuù khi ñoïc laïi. Daãu laø coát truyeän ñoù, oâng ra theâm tôø Minh Baùo Nguyeät San laø moät taïp chí töông ñoái tröôùc ñaây khoâng hay baèng nhöng ñaõ in saâu trong tim oùc neân duø coù trình ñoä cao hôn, giaønh cho giôùi trí thöùc. söûa cho hay hôn, hôïp tình hôïp lyù hôn, ngöôøi ta vaãn hoaøi voïng xa xöa. Chính theá, ñeå chieàu yù ngöôøi ñoïc, moät soá taùc phaåm sau cuøng Ñeán naêm 1967, sau khi Trung Coäng phaùt ñoäng cuoäc Caùch oâng chæ söûa raát ít vaø Loäc Ñænh Kyù thì gaàn nhö nguyeân baûn. Maïng Vaên Hoùa, phe thieân taû caøng ñaû kích oâng maïnh meõ hôn khi oâng uûng hoä ñöôøng loái chaët cheõ cuûa nhaø caàm quyeàn Hongkong, Thaùng tö naêm 1973, oâng ñi thaêm Ñaøi Loan vaø coù hoäi ñaøm cöông quyeát khoâng ñeå cho Coäng Saûn len loûi luõng ñoaïn. Caùnh taû vôùi Thuû töôùng Töôûng Kinh Quoác vaø nhieàu nhaân vaät cao caáp cuûa vì theá ñaõ nhaïi teân oâng, goïi laø Saøi Lang Dung, vaø laø ngöôøi ñöùng chính quyeàn Trung Hoa daân quoác. Khi veà, oâng vieát loaït baøi phoùng thöù hai trong danh saùch phaûi thuû tieâu cuûa chuùng. Cuõng thôøi gian söï “Thaáy gì, nghe gì, nghó gì ôû Ñaøi Loan”, raát ñöôïc quaàn chuùng ñoù, oâng xuaát baûn theâm tôø Taân Minh Nhaät Baùo ôû Maõ Lai vaø taùn thöôûng. Singapore, laïi ra theâm tuaàn baùo laø tôø Minh Baùo Chu San. Oâng Ñeán naêm 1980, tôø Voõ Laâm taïi Quaûng Chaâu ñaêng truyeän cuõng baét ñaàu vieát boä “Tieáu Ngaïo Giang Hoà”. “Anh Huøng Xaï Ñieâu”, môû ñaàu cho moät phong traøo ñoïc Kim Dung Thaùng 10 naêm 1969, oâng baét ñaàu vieát “Loäc Ñænh Kyù”ù. ngay taïi Hoa Luïc. Coâng ty Vieãn Aûnh taïi Ñaøi Loan (laø nhaø xuaát Naêm 1972, sau khi hoaøn taát boä truyeän naøy, Kim Dung tuyeân boá baûn chính thöùc ñöôïc in saùch cuûa Kim Dung taïi ñaây) cuõng phaùt chaám döùt coâng trình cuûa oâng khoâng vieát theâm nöõa. Tuy nhieân, oâng ñoäng moät chieán dòch nghieân cöùu veà oâng vaø töø ñoù ñeán nay ñaõ xuaát ñaõ giaønh suoát möôøi naêm keá tieáp ñeå söûa chöõa laïi toaøn boä 14 taùc baûn treân 20 cuoán goïi laø boä “Kim Hoïc Nghieân Cöùu Tuøng Thö”. phaåm. Oâng gom goùp toaøn boä nhöõng gì oâng ñaõ vieát suoát 20 naêm Naêm 1981, sai 28 naêm xa queâ höông, oâng cuøng vôï con veà qua thaønh moät boä 36 cuoán, döôùi nhan ñeà “Kim Dung voõ hieäp tieåu thaêm Hoa luïc. Trong dòp naøy, Ñaëng Tieåu Bình ñaõ môøi oâng ñaøm thuyeát toaøn taäp”. luaän taïi Nhaân Daân Ñaïi Saûnh. Oâng ôû laïi ñeán hôn moät thaùng ñi Baûn nhuaän saéc naøy, ngoaøi vaên phong trau chuoát hôn, oâng khaép 13 tænh ñeå thaêm phong caûnh. Sau khi Trung Coäng kyù vôùi Anh cuõng söûa ñoåi, theâm bôùt nhieàu chi tieáøt. Khoâng nhöõng oâng vieát laïi hieäp ñònh giao traû Hongkong, oâng laïi vieát nhieàu baøi xaõ luaän veà nhieàu ñoaïn tröôùc ñaây khoâng hôïp lyù, nhieàu teân ngöôøi (caû nhaân vaät töông lai cuûa hoøn ñaûo. Naêm 1984, oâng laïi ñi Trung coäng vaø laàn © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 3
 4. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám naøy coù hoäi kieán vôùi Toång Thö Kyù cuûa ñaûng coäng saûn laø Hoà Dieäu Ñeán naêm 1994, baûn dòch ra Anh vaên caùc taùc phaåm voõ hieäp Bang. cuûa oâng ñöôïc ñaïi hoïc Trung Vaên laàn ñaàu phaùt haønh. Ñoàng thôøi, toaøn boä cuõng ñöôïc chuyeån sang giaûn töï (töùc loái chöõ Haùn ñôn Ñeán naêm 1985, khi Trung Coäng thaønh laäp moät cô quan giaûn maø Trung coäng söû duïng) phoå bieán taïi Hoa luïc. Trong nghieân nghieân cöùu veà tình traïng ñaëc bieät cuûa Hongkong, oâng ñöôïc môøi cöùu veà nhöõng taùc giaû loãi laïc nhaát cuûa Trung Hoa trong theá kyû thöù laøm moät uûy vieân trong cô caáu naøy, ñaëc traùch tieåu toå “Theå cheá hai möôi, ñaïi hoïc Baéc Kinh xeáp oâng vaøo nhaân vaät thöù tö, sau Loã Chính trò “. Cuõng vì theá, oâng ñaõ bò nhieàu nhaân vaät vaø thanh nieân Taán, Thaåm Toøng Vaên, Ba Kim nhöng ñöùng tröôùc Laõo Xaù, Uùc Ñaït cöïc ñoan coi laø oâng ñaàu haøng ñòch. Oâng phaûi vieát moät loaït baøi Phu vaø Vöông Moâng. Ñaïi hoïc Baéc Kinh cuõng môøi oâng laøm giaùo nhan ñeà “Phaûi bình tónh baøn luaän veà moät theå cheá chính trò” ñeå sö danh döï. Hieän nay nhieàu ngöôøi ñang tra cöùu tieåu söû cuõng nhö ñöa ra quan ñieåm cuûa mình, keát luaän laø moät thaùi ñoä noùng naûy bình luaän veà nhöõng taùc phaåm cuûa Kim Dung. khoâng thích hôïp cho tình theá vaø chæ ñöa ñeán baát lôïi hôn cho tình traïng cuûa Hongkong sau naêm 1997. Tieåu thuyeát cuûa oâng môû ñaàu cho moät phong traøo voõ hieäp. Haàu nhö ôû ñaâu coù ngöôøi Hoa ñeàu coù ngöôøi ñoïc vaên cuûa oâng. ÔÛ Ñeán thaùng naêm naêm 1989, khi xaûy ra bieán coá Thieân An nöôùc ta, aûnh höôûng cuûa oâng ñeán giôø naøy cuõng vaãn coøn saâu ñaäm. moân, oâng töø chöùc ñeå phaûn ñoái thaùi ñoä ñaøn aùp daân chuû. Cuõng thôøi Coù theà noùi, nhöõng truyeän cuûa oâng ñaõ ra ngoaøi khuoân khoå cuûa gian ñoù, khi kyû nieäm ba möôi naêm hoaït ñoäng cuûa coâng ty Minh saùch giaûi trí maø haøm chöùa nhieàu baøi hoïc nhaân sinh cuûa Nho, Laõo, Baùo, oâng cuõng töø chöùc chuû nhieäm chaáp haønh, chæ coøn giöõ chöùc Thieàn toâng cuõng nhö nhöõng aån soá xaõ hoäi khaùc. Oâng laïi döïng chuû tòch ban quaûn trò. Thaùng 3 naêm 1991, Kim Dung kyù vôùi coâng truyeän trong nhöõng khung caûnh lòch söû, vaø coù taøi laøm cho ngöôøi ty moät kheá öôùc chæ phuïc vuï theâm ba naêm nöõa (trong vai troø coá ta laàm nhöõng nhaân vaät töôûng töôïng cuûa oâng laø söï thaät. vaán) vaø sau ñoù seõ hoaøn toaøn veà höu. Naêm 1992, oâng ñöôïc ñaïi hoïc Oxford (Anh) môøi sang dieãn thuyeát veà vaán ñeà töông quan giöõa Hongkong vaø Trung quoác. Cuoái naêm ñoù, oâng thaønh laäp nhaø in Kim Dung ñeå xuaát baûn nhöõng taùc phaåm maø oâng coi laø coù giaù trò. Naêm 1993, oâng laïi ñi Baéc Kinh do lôøi môøi cuûa Giang Traïch Daân ñeå baøn veà vai troø cuûa Hongkong sau khi Trung coäng tieáp thu. Ñeán thaùng tö naêm ñoù, oâng tuyeán boá töø chöùc chuû tòch ban quaûn trò Minh Baùo, chæ coøn laø moät chuû tòch danh döï, vaø vieát baøi tuyeân boá hoaøn toaøn nghæ ngôi nhö döï tính, theo göông hai nhaân vaät lòch söû maø oâng haèng kính ngöôõng laø Tröông Löông vaø Phaïm Laõi, coâng thaønh thaân thoaùi. © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 4
 5. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Y laùch caùch ñaâm ra hai kieám thaúng vaøo ñòch thuû. Theá nhöng ngöôøi aùo gaám chaïy raát nhanh, khi kieám tôùi nôi thì y ñaõ - Xin môøi! ra nôi khaùc, chung qui muõi kieám vaãn caùch y khoaûng moät thöôùc. - Xin môùøi! Kieám só aùo xanh thu kieám veà che beân hoâng, chaân phaûi Hai kieám só quay ngöôïc löôõi kieám, tay phaûi caàm caùn hôi ruøn xuoáng. Ngöôøi aùo gaám thaáy ngay choã hôû, vung kieám kieám, tay traùi uùp leân tay phaûi, cuùi mình haønh leã. ñaâm vaøo vai traùi keû ñòch. Naøo ngôø ñoù chæ laø duï chieâu cuûa ngöôøi aùo xanh, neân chæ thaáy kieám vung leân moät voøng, muõi Hai ngöôøi ñöùng chöa yeân vò, ñoät nhieân moät laøn aùnh kieám nhanh nheïn tuyeät luaân ñaõ ñaâm thaúng vaøo yeát haàu. Kieám saùng traéng nhaáp nhaùy, tieáp theo moät tieáng “coong”, löôõi kieám só aùo gaám sôï haõi khoân taû, tröôøng kieám vuoät khoûi tay phoùng chaïm nhau, hai beân cuøng luøi laïi moät böôùc. Nhöõng ngöôøi chung thaúng vaøo taâm oa ñòch thuû. Ñoù chaúng qua laø keá saùch chaúng quanh ai naáy ñeàu “oà” leân moät tieáng. ñaëng ñöøng hai beân cuøng cheát, neáu nhö ñòch vaãn tieán tôùi, ngöïc Kieám só aùo xanh lieân tieáp tung ra ba chieâu, kieám só aùo aét truùng kieám. Trong tình theá ñoù, ñoái phöông aét chæ coøn caùch gaám ñeàu gaït ra ñöôïc. Ngöôøi aùo xanh ruù leân moät tieáng daøi, thu kieám veà ñôõ, vaø y môùi coù ñöôøng thoaùt ñöôïc caûnh ngoä khoù tröôøng kieám töø goùc beân traùi cheùm xuoáng, theá maïnh vaø nhanh. khaên. Kieám só aùo gaám thaân thuû nhanh nheïn, nhaûy voït veà phía sau, Naøo ngôø kieám só aùo xanh khoâng khoâng neù traùnh, coå tay traùnh ñöôïc nhaùt kieám. Chaân traùi y vöøa chaám ñaát, thaân hình ñaõ chæ hôi ñoäng, xoeït moät tieáng muõi kieám ñaõ ñaâm thaúng vaøo coå voït leân, lieân tieáp ñaâm luoân hai kieám, coâng kích ñoái thuû. Kieám hoïng ñòch thuû. Laïi nghe keng moät tieáng, tröôøng kieám ngöôøi kia só aùo xanh khoâng chuyeån ñoäng, nheách meùp cöôøi gaèn, vung neùm ra ñaâm vaøo ngöïc y ñaõ rôi xuoáng ñaát. kieám gaït ra. Kieám só aùo xanh cöôøi haéc haéc maáy tieáng, thu kieám veà. Kieám só aùo gaám ñoät nhieân tung mình chaïy quanh ñoái Nguyeân lai ngöïc y coù mang moät taám hoä taâm kính neân muõi thuû, moãi luùc moät nhanh. Ngöôøi aùo xanh chaêm chuù theo doõi muõi kieám tuy coù truùng nhöng khoâng heà bò thöông. Yeát haàu ngöôøi kieám ñòch, moãi khi ñòch ñoäng thuû laäp töùc vung kieám gaït ra. aùo gaám maùu voït ra coù voøi, thaân theå daõy duïa khoâng ngöøng. Ngöôøi aùo gaám baát thaàn luùc chuyeån qua traùi, luùc chuyeån qua Trong ñaùm ñoàng boïn laäp töùc coù keû chaïy ra khieâng thi theå ñi vaø phaûi, thaân phaùp bieán huyeãn baát ñònh. Kieám só aùo xanh chaêm lau chuøi veát maùu. chuù theo moät luùc ñaõ thaáy maét hoa, quaùt leân: Kieám só aùo xanh cho kieám vaøo bao, tieán leân hai böôùc, - Ngöôi muoán tæ kieám hay muoán boû chaïy? cuùi mình haønh leã vôùi moät vò vöông gia ngoài treân moät chieác © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 5
 6. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám gheá boïc gaám ôû höôùng baéc. Vò vöông gia ñoù maëc aùo baøo maøu aùo gaám cuõng huù leân moät tieáng, vung thanh ñaïi kieám nhaém tía, hình daïng quaùi dò, coå raát daøi, moû nhoïn nhö chim, mæm cöôøi, kieám cuûa ñòch gaït ra. Kieám só aùo xanh nghieâng ngöôøi neù tieáng nhö ngöïa hí: traùnh, tröôøng kieám ñaûo töø traùi sang phaûi moät voøng. Ngöôøi aùo gaám hai tay caàm kieám muùa leân khieán coù tieáng keâu vuø vuø. - Traùng só kieám phaùp tinh dieäu, ban cho möôøi caân vaøng. Thanh ñaïi kieám ñoù ít ra cuõng phaûi naëng ñeán naêm möôi caân, Ngöôøi aùo xanh quì chaân phaûi xuoáng, cuùi mình taï leã: nhöng chieâu soá cuûa y heát söùc nhanh nheïn. - Taï thöôûng! Hai ngöôøi ra söùc chieán ñaáu thoaét ñaõ treân ba möôi chieâu, kieám só aùo xanh bò thanh ñaïi kieám traàm troïng aùp ñaûo Vò vöông gia ñoù vung tay moät caùi, töø beân phaûi y moät vò phaûi lieân tuïc luøi böôùc. Hôn naêm möôi ngöôøi aùo gaám ñöùng ôû quan cao gaày, traïc ngoaøi boán möôi, hoâ lôùn: phía taây loä veû möøng ra maët, xem ra traän ñaáu naøy beân hoï aét seõ - Kieám só hai nöôùc Ngoâ Vieät, tæ thí laàn thöù hai! thaéng. Töø phía ñoâng trong phe ngöôøi aùo gaám, moät haùn töû thaân Chæ nghe thaáy kieám só aùo gaám quaùt leân moät tieáng nhö hình to cao, tay caàm moät thanh ñaïi kieám böôùc ra. Thanh kieám saám seùt, vung thanh ñaïi kieám cheùm ngang. Kieám só aùo xanh daøi ñeán hôn naêm thöôùc, thaân kieám raát daøy, hieån nhieân naëng neà khoâng caùch naøo traùnh neù, ñaùnh vung tröôøng kieám heát söùc gaït khaùc thöôøng. Phía taây cuõng böôùc ra moät kieám só aùo xanh, ra. Chæ nghe keng moät tieáng, hai thanh kieám ñuïng vaøo nhau, ngöôøi taàm thöôùc, treân maët ñaày nhöõng veát seïo ngang doïc tính ra nöûa thanh ñaïi kieám gaõy vaêng ra ngoaøi. Nguyeân lai thanh kieám phaûi ñeán möôøi hai möôøi ba nhaùt cheùm, chæ môùi nhìn cuõng bieát cuûa gaõ aùo xanh saéc beùn voâ tæ, ñaõ chaët ñöùt kieám ñoái phöông haún laø tay ñaõ töøng traûi qua khoâng bieát bao nhieâu traän ñaáu. Hai thaønh hai ñoaïn. Thanh kieám tieáp tuïc ñi theâm moät voøng cheùm ngöôøi höôùng veà vò vöông gia quì xuoáng haønh leã, roài chuyeån xuoáng vaïch moät ñöôøng daøi ñeán hai thöôùc caét töø yeát haàu cho mình ñöùng ñoái dieän nhau, cuùi mình chaøo. tôùi taän buïng döôùi ngöôøi aùo gaám. Kieám só aùo gaám roáng leân töøng Ngöôøi aùo xanh ñöùng thaúng ngöôøi, nheách meùp cöôøi moät hoài, laên quay ra ñaát. Ngöôøi aùo xanh cuùi nhìn thaân hình to lôùn caùch aùc ñoäc. Maët y voán dó ñaõ möôøi phaàn xaáu xí, nay ñieåm cuûa naïn nhaân moät hoài roài tra kieám vaøo voû, quì xuoáng höôùng veà theâm nuï cöôøi, troâng laïi caøng khoù coi. Kieám só aùo gaám thaáy vò vöông gia haønh leã, treân maët khoâng daáu ñöôïc veû ñaéc yù. hình daùng y nhö ma quæ, khoâng khoûi laïnh ngöôøi, thôû haét ra moät Vieân quan keá beân vò vöông gia noùi: tieáng, töø töø ñöa tay traùi ra naém laáy chuoâi kieám. - Traùng só kieám ñaõ saéc beùn maø ngheä thuaät laïi tinh Kieám só aùo xanh ñoät nhieân ruù leân moät tieáng daøi, nghe töôøng, ñaïi vöông ban cho möôøi caân vaøng. nhö tieáng cho soùi tru, vung kieám nhaém ñòch thuû ñaâm tôùi. Ngöôøi © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 6
 7. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Kieám só aùo xanh taï ôn lui veà. Traän ñaáøu ñoâi naøy, kieám só cuøng beân coù theå phoái hôïp, giuùp ñôõ laãn nhau. Chæ môùi vaøi hieäp, nghe keng moät tieáng, moät Beân caùnh phía taây ñöùng moät haøng taùm ngöôøi kieám só thanh kieám cuûa phe aùo gaám ñaõ bò ñòch thuû cheùm gaõy. Theá aùo xanh, ñoái phoù vôùi hôn naêm chuïc ngöôøi kieám só aùo gaám, hai nhöng ngöôøi ñoù vaãn raát huøng hoå, vung nöûa thanh kieám coøn laïi beân nhaân soá cheânh leäch thaáy roõ. nhaûy xoå vaøo ñòch thuû. Tröôøng kieám cuûa gaõ kieám só aùo xanh laïi Vieân quan ñoù laïi chaäm raõi noùi: laáp laùnh, chæ nghe xoeït moät tieáng, caùnh tay beân phaûi cuûa y bò cheùm ñöùt ñeán taän vai, tieáp theo theâm moät kieám ñaâm ngaäp vaøo Kieám só hai nöôùc Ngoâ Vieät, tæ ñaáu laàn thöù ba! giöõa taâm oa. Trong hai ñoäi kieám só, moãi beân laïi coù moät ngöôøi böôùc Hai ngöôøi beân kia vaãn ñaáu lieân tuïc khoâng ngöøng, ra, höôùng vaøo vò vöông gia cuùi ñaàu haønh leã xong ñöùng ñoái dieän khoâng ñeå yù ñeán kieám só aùo xanh ñaéc thaéng ñöùng rình beân caïnh. nhau. Ñoät nhieân moät aùnh saùng xanh choùi maét, ai naáy ñeàu caûm Boãng döng tröôøng kieám cuûa y vung ra, xoeït moät tieáng cheùm thaáy moät hôi laïnh phaû vaøo ngöôøi. Trong tay kieám só aùo xanh ñöùt laøm ñoâi thanh kieám trong tay ngöôøi aùo gaám. Thanh kieám ñaõ thaáy moät thanh kieám daøi chöøng ba thöôùc, rung ñoäng khoâng ñoù laïi ñaâm thaúng tôùi ngaäp thaúng vaøo ngöïc, xuyeân qua tôùi taän ngöøng, troâng chaúng khaùc gì moät giaûi luïa xanh laáp laùnh. Vieân sau löng. quan khen ngôïi: Vò vöông gia cöôøi ha haû, voã tay: - Kieám toát laém! - Kieám ñaõ saéc maø kieám phaùp cuõng raát hay! Mau Kieâm só aùo xanh hôi khom mình taï ôn khen ngôïi. Vieân thöôûng röôïu, thöôûng vaøng! Ñeå boán ngöôøi ñaáu boán ngöôøi xem quan laïi noùi tieáp: theá naøo! - Moät ngöôøi ñaùnh moät ñaõ xem qua hai traän, laàn naøy Hai beân moãi ñoäi laïi böôùc ra boán ngöôøi, haønh leã xong ñaùnh ñoâi! ruùt kieám ñaáu. Beân phe aùo gaám thua lieàn ba traän, cheát maát boán Trong ñoäi aùo gaám moät ngöôøi nöõa böôùc ra, ruùt kieám ra ngöôøi neân kyø naøy boán ngöôøi ra ñaáu heát söùc lieàu maïng, nhaát khoûi voû. Thanh kieám ñoù saùng loaùng nhö nöôùc muøa thu, môùi quyeát phaûi thaéng moät laàn. Chæ thaáy hai ngöôøi aùo xanh phaân hai troâng cuõng bieát laø saéc beùn. Trong ñoäi aùo xanh cuõng böôùc ra beân taû höõu giaùp coâng moät ngöôøi aùo gaám, coøn laïi ba ngöôøi aùo theâm moät ngöôøi. Boán ngöôøi sau khi höôùng veà phía vò vöông gaám xoâng vaøo taán coâng khieán hai ngöôøi aùo xanh phaûi lieân tieáp gia haønh leã, quay laïi chaøo nhau. Chæ thaáy kieám quang laáp laùnh, ñôõ gaït. Hai ngöôøi aùo xanh chæ toaøn theá thuû, chieâu soá nghieâm traän ñaáu ñaõ baét ñaàu. maät nhöng khoâng ñaùnh traû chieâu naøo khieán cho ba ngöôøi aùo © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 7
 8. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám gaám khoâng caùch gì giuùp ñôõ laãn nhau. Coøn laïi hai ngöôøi aùo Luùc ñoù treân ñaáu tröôøng, hai ngöôøi kieám só aùo xanh xanh ñaùnh moät, chæ trong möôi chieâu ñaõ gieát ñöôïc ñoái thuû, roài ñang duøng theá thuû ñeå caàm chaân moät ngöôøi aùo gaám, coøn beân laïi tieáp tuïc taán coâng moät ngöôøi aùo gaám khaùc. Hai ngöôøi aùo kia hai ngöôøi aùo xanh khaùc nhanh nheïn coâng kích gieát theâm xanh kia vaãn theo kieåu cuõ, chæ thuû maø khoâng coâng, caàm chaân moät ngöôøi aùo gaám thöù ba, laäp töùc quay laïi giaùp coâng ngöôøi coøn hai ngöôøi aùo gaám, ñeå cho ñoàng boïn hai ngöôøi ñaùnh moät gieát laïi. Hai ngöôøi voán thuû theá laäp töùc lui ra ñöùng moät beân quan cheát keû ñòch. saùt. Ngöôøi aùo gaám coøn laïi tuy thaáy chaéc chaén seõ thua, nhöng khoâng buoâng kieám ñaàu haøng maø laïi heát söùc chieán ñaáu. Ñoät Nhöõng ngöôøi aùo gaám ñöùng xem thaáy beân mình chæ coøn nhieân boán ngöôøi kieám só aùo xanh cuøng heùt leân moät tieáng, boán coù hai ngöôøi, ai thaéng ai thua ñaõ thaáy roõ, neân thaûy ñeàu caát thanh kieám cuøng ñaâm ra, phaân ra treân döôùi, traùi phaûi, cuøng tieáng la où, ruùt kieám ñònh xoâng vaøo cheùm cheát caû taùm ngöôøi aùo truùng vaøo kieám só aùo gaám. xanh. Ngöôøi aùo gaám bò ñaâm boán nhaùt laäp töùc cheát ngay, Vieân quan voäi lôùn tieáng: nhöng maét vaãn môû tröøng tröøng, moàm haù hoác. Boán ngöôøi aùo - Nhöõng ngöôøi hoïc kieám phaûi bieát tuaân theo kieám ñaïo! xanh cuøng ruùt kieám ra, giô chaân traùi leân chuøi kieám vaøo giaøy cho saïch veát maùu, nghe caùch moät tieáng ñaõ tra kieám vaøo voû. Thaàn khí vaø aâm thanh cuûa y coù moät uy löïc khieán cho Nhöõng ñoäng taùc ñoù xem ra raát nhanh nheïn, nhöng phaûi noùi caùi phe aùo gaám laäp töùc phaûi laéng ngay xuoáng. Baáy giôø moïi ngöôøi khoù laø laøm sao hoï laøm thaät ñeàu, cuøng giô chaân traùi leân, cuøng ai naáy ñeàn thaáy roõ, boán ngöôøi kieám só aùo xanh, kieám phaùp chuøi veát maùu, cuøng tra vaøo bao, taát caû ñeàu chæ nghe moät tieáng khoâng ñoàng, hai ngöôøi thuû theá heát söùc nghieâm nhaët, coøn hai maø thoâi. ngöôøi coâng theá laïi heát söùc ñoäc ñòa, chia hai beân taán coâng vaøo. Keû thuû chæ coát caàm chaân ñoái phöông, giöõ ñöôïc moät ngöôøi ñeàû Vò vöông gia cöôøi ha haû, voã tay: cho ngöôøi giöõ theá coâng laáy nhieàu thaéng ít, theo loái taèm aên daâu. - Haûo kieám phaùp, haûo kieám phaùp! Kieám só cuûa thöôïng Cöù theo caùch thöùc aáy thì duø ñoái phöông voõ coâng coù cao bao quoác noåi danh thieân haï, hoâm nay quaû thöïc cho chuùng ta ñöôïc nhieâu, phe aùo xanh cuõng khoù maø thaéng ñöôïc. Khoâng noùi gì boán môû maét. Ban cho boán vò kieám só, moãi ngöôøi möôøi caân vaøng. ngöôøi ñaùnh boán ngöôøi, maø laáy boán ñaùnh saùu, ñaùnh taùm hoï cuõng coù theå thaéng. Hai ngöôøi giöõ theá thuû thi trieån kieám chieâu Boán ngöôøi kieám só aùo xanh ñoàng loaït cuùi mình taï ôn. troâng nhö moät maïng löôùi, duø phaûi ñoái phoù vôùi naêm, saùu ngöôøi Caû boán khom löng, boán caùi ñaàu thaønh moät ñöôøng thaúng, khoâng cuõng vaãn khoâng sao. ngöôøi naøo cao, ngöôøi naøo thaáp, khoâng bieát hoï phaûi maát bao nhieâu coâng phu môùi luyeän ñöôïc ñeàu nhö theá. © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 8
 9. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Moät ngöôøi aùo xanh tieán leân, böng moät chieác hoäp daøi Phaïm Laõi böng hoäp ñeán tröôùc Vieät vöông, cuùi mình theáp vaøng, noùi: taâu: - Vua beân teä quoác ña taï haäu leã cuûa ñaïi vöông, sai thaàn - Xin môøi ñaïi vöông xem! daâng leân moät thanh baûo kieám ñeå ñaùp laïi. Kieám naøy teä quoác Caâu Tieãn thaáy hoäp trong loùt gaám, ñaët moät thanh kieám môùi ñuùc, mong ñaïi vöông thöôûng ngoaïn. daøi chöøng ba thöôùc, thaân kieám thaät moûng, muõi kieám loùng laùnh, Vò vöông gia noï cöôøi ñaùp: bieán huyeãn voâ chöøng, buoät mieäng khen: - Xin ña taï. Phaïm ñaïi phu, nhaän laáy ñöa ta xem naøo! - Kieám toát thöïc! Vò vöông gia ñoù laø Vieät vöông Caâu Tieãn. Vieân quan ñoù Vieät vöông caàm leân xem, chæ thaáy muõi kieám lieân tieáp laø Vieät quoác ñaïi phu Phaïm Laõi. Nhöõng kieám só aùo gaám laø veä rung ñoäng, töôûng chöøng nhö chæ laéc nheï moät caùi, kieám seõ gaãy só trong cung cuûa Vieät vöông, coøn taùm ngöôøi kieám só aùo xanh ngay, buïng nghó thaàm: laø söù giaû cuûa Ngoâ vöông Phuø Sai ñöa leã vaät sang. Tröôùc ñaây - Kieám naøy moûng manh nhö theá, chaéc chæ caàm chôi, Vieät vöông bò Phuø Sai ñaùnh baïi, naèm gai neám maät, raép taâm khoâng duøng ñöôïc vaøo vieäc gì! baùo cöøu, tuy ngoaøi maët ñoái vôùi Ngoâ vöông möôøi phaàn cung Ngöôøi ñöùng ñaàu toaùn kieám só aùo xanh ruùt trong boïc ra thuaän, nhöng ngaøy ñeâm khoâng ngöøng huaán luyeän só toát, chôø cô moät maûnh luïa moûng, tung thaúng leân trôøi roài noùi: hoäi ñaùnh nöôùc Ngoâ. Ñeå thaùm thính quaân löïc Ngoâ quoác, y lieân tieáp sai cao thuû trong ñaùm veä só ra ñaáu kieám vôùi kieám só nöôùc - Xin ñaïi vöông giô ngang kieám ra, löôõi kieám höôùng Ngoâ, khoâng ngôø môùi coù maáy traän ñaõ cheát maát taùm tay haûo thuû. leân. Ñôïi cho luïa rôi treân kieám, seõ thaáy kieám naøy khoâng phaûi Caâu Tieãn vöøa sôï, vöøa töùc, tuy maët khoâng ñoäng thanh saéc, vaãn nhö kieám thöôøng! phaûi loä veû taùn thöôûng taøi ba kieám khaùch nöôùc Ngoâ. Chæ thaáy maûnh luïa moûng töø löng chöøng khoâng vaät vôø Phaïm Laõi tieán leân maáy böôùc, ñoùn laáy caùi hoäp vaøng, chæ bay, Vieät vöông giô tay ra, luïa rôi ngay treân thanh kieám. Naøo thaáy nheï boång, gioáng nhö hoäp khoâng, laäp töùc môû ra xem. ngôø mieáng luïa khoâng ngöng laïi maø tieáp tuïc rôi, nheï nhaøng ñaäu Nhöõng ngöôøi chung quanh khoâng ai thaáy ñöôïc trong hoäp coù gì, treân maët ñaát. Hoùa ra vuoâng luïa ñaõ bò caét thaønh hai, kieám saéc chæ thaáy maët Phaïm Laõi thoaùng moät aùnh maøu xanh môø môø phuû, nhö theá khoâng ai coù theå ngôø ñöôïc. Ñieän treân ñieän döôùi tieáng ñeàu keâu “a” leân moät tieáng, loä veû kinh dò. Hieån nhieân laø kieám hoan hoâ vang ñoäng. khí chieáu leân maët khieán cho raâu toùc, chaân maøy ñeàu mang saéc Kieám só aùo xanh noùi tieáp: bieác. © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 9
 10. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám - Kieám naøy tuy moûng maûnh thaät, nhöng ñuïng vôùi kieám Phaïm Laõi ñaët laïi kieám vaøo hoäp, cuùi mình ñaët xuoáng naëng neà khaùc khoâng bò gaõy ñaâu! beân chaân Vieät vöông. Caâu Tieãn noùi: Caâu Tieãn noùi: - Xin môøi kieám só thöôïng quoác ra ngoaøi aên yeán laõnh thöôûng! - Phaïm ñaïi phu, ñem ra thöû xem naøo! Taùm ngöôøi kieám só aùo xanh haønh leã xuoáng ñieän. Caâu Phaïm Laõi ñaùp: Tieãn vung tay moät caùi, caùc kieám só aùo gaám cuøng taát caû thò veä - Vaâng! laäp töùc lui ra, chæ coøn laïi moät mình Phaïm Laõi. Hai tay naâng hoäp kieám leân ñeå cho Caâu Tieãn ñaët vaøo, Caâu Tieãn nhìn thanh kieám döôùi chaân, laïi nhìn maùu töôi luøi laïi maáy böôùc, quay laïi ñi ñeán tröôùc maët moät kieám só aùo coøn loang ñaày maët ñaát, xuaát thaàn hoài laâu môùi hoûi: gaám, caàm kieám ra, noù: - Nghó sao? - Ruùt kieám ra thöû coi! Phaïm Laõi noùi: Kieám só cuùi mình haønh leã, ruùt kieám ñeo treân mình ra, - Kieám thuaät voõ só nöôùc Ngoâ khoâng phaûi ai cuõng tinh giô leân treân cao khoâng daùm haï thuû. Phaïm Laõi heùt to: thoâng nhö taùm gaõ naøy. Binh khí voõ só nöôùc Ngoâ, khoâng chaéc ai - Cheùm xuoáng! ai cuõng ñaõ saéc beùn nhö vaäy. Tuy nhieân cöù xem ñaây cuõng ñuû. Caùi ñaùng lo nhaát laø thuaät chieán ñaáu ñoâng ngöôøi cuûa boïn hoï, Kieám só aùo gaám thöa: bieáøt aùp duïng Toân töû binh phaùp moät caùch kheùo leùo, thaàn xem - Vaâng! hieän nay quaû laø voâ ñòch thieân haï. Gaõ vung thanh kieám ra tröôùc maët. Phaïm Laõi giô kieám Caâu Tieãn traàm ngaâm roài noùi: ra gaït, chæ nghe keng moät tieáng nhoû, tröôøng kieám cuûa kieám só - Phuø Sai sai taùm ngöôøi naøy sang daâng baûo kieám, ñaïi aùo gaám ñaõ ñöùt laøm ñoâi. Nöûa thanh kieám rôi xuoáng töôûng nhö phu thöû nghó y coù yù ñònh gì? vaêng vaøo Phaïm Laõi. Phaïm Laõi nheï nhaøng nhaûy qua traùnh ñöôïc. Moïi ngöôøi ai naáy ñeàu oà leân moät tieáng, khoâng hieåu taùn Phaïm Laõi taâu: thöôûng thanh kieám saéc beùn hay khen ngôïi thaân thuû nhanh nheïn - Y muoán cho mình thaáy khoù khaên maø naûn loøng, khoâng cuûa Phaïm ñaïi phu. ñeå taâm xaâm phaïm nöôùc Ngoâ baùo cöøu. © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 10
 11. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Caâu Tieãn giaän döõ, cuùi mình laáy thanh baûo kieám trong Chaúng maáy choác, Vaên Chuûng ñaõ phi ngöïa ñeán cuøng saùnh vai hoäp ra, vung tay moät caùi, chæ nghe moät tieáng soaït ñaõ cheùm ñöùt vôùi Phaïm Laõi vaøo cung. * moät beân gheá ngoài, lôùn tieáng noùi: ** - Duø coù muoân vaøn khoù khaên thì Caâu Tieãn naøy cuõng Phaïm Laõi voán ngöôøi ñaát Uyeån nöôùc Sôû, taâm tính phoùng khoâng vì sôï khoù maø luøi böôùc. Roài seõ coù ngaøy ta baét ñöôïc Phuø khoaùng khoâng neä tieåu tieáøt, laøm gì cuõng khoâng ai ñoaùn noåi yù töù, Sai, duøng ngay thanh kieám naøy cheùm ñaàu noù! ngöôøi xöù ñoù ai cuõng goïi y laø “gaõ Phaïm khuøng”. Khi Vaên Chuûng laøm huyeän leänh ñaát Uyeån, nghe teân Phaïm Laõi, neân sai Noùi xong laïi vung kieám leân chaët laøm ñoâi moät caùi gheá boä thuoäc ñeán thaêm. Gaõ boä thuoäc gaëp Phaïm Laõi roài veà trình: baèng goã ñaøn khaùc. - Teân naøy laø teân khuøng noåi tieáng ôû vuøng naøy, aên noùi Phaïm Laõi khom löng noùi: lung tung chaúng ñaâu vaøo ñaâu. - Xin chuùc möøng ñaïi vöông, chuùc möøng ñaïi vöông! Vaên Chuûng cöôøi: Caâu Tieãn ngaïc nhieân: - Ngöôøi naøo haønh söû khoâng gioáng ngöôøi khaùc, aét bò - Tröôùc maét thaáy ñaùm voõ só nöôùc Ngoâ taøi ngheä nhö theá, ngöôøi ñôøi cheâ cöôøi laø phaù roái, coù yù kieán cao minh hôn ngöôøi coù gì maø möøng maø vui? thì bò cheâ laø hoà ñoà. Caùc ngöôi laøm theá naøo maø hieåu noåi Phaïm Phaïm Laõi noùi: tieân sinh ñöôïc. - Ñaïi vöông noùi laø duø coù muoân vaøn khoù khaên cuõng Roài töï mình ñeán thaêm Phaïm Laõi. Phaïm Laõi traùnh maëït khoâng luøi böôùc. Neáu nhö ñaïi vöông quaû coù quyeát taâm nhö theá, khoâng gaëp nhöng lieäu raèng Vaên Chuûng seõ quay laïi laàn nöõa neân ñaïi söï seõ thaønh. Vieäc khoù khaên tröôùc maét ngaøy hoâm nay, neân möôïn aùo khaên cuûa anh, aên maëc chænh teà ngoài ñôïi. Quaû nhieân môøi theâm Vaên ñaïi phu ñeán cuøng nhau thöông nghò. chaúng bao laâu Vaên Chuûng laïi ñeán. Hai ngöôøi gaëp nhau, ñaøm luaän hoài laâu veà ñaïo vöông baù, taâm ñaàu yù hôïp, cöù tieác laø gaëp Caâu Tieãn noùi: nhau quaù treã. - Hay laém, ngöôi ra truyeàn leänh môøi ngay Vaên ñaïi phu Hai ngöôøi bieát raèng ñaát trung nguyeân tình hình ngaøy ñi. caøng theâm caêng thaúng, nöôùc Sôû tuy lôùn nhöng loaïn, tröôùc maét Phaïm Laõi ñi ra khoûi ñieän, truyeàn leänh cho thaùi giaùm ñi thaáy laøm neân nghieäp baù aét taïi ñoâng nam. Thaønh thöû Vaên môøi ñaïi phu Vaên Chuûng, töï mình ñöùng ngay beân cöûa ñeå chôø. Chuûng töø quan, cuøng Phaïm Laõi ñeán nöôùc Ngoâ. Luùc aáy Ngoâ © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 11
 12. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám vöông ñang troïng duïng Nguõ Töû Tö, noùi gì nghe naáy, theá nöôùc nöõ, Taây Thi vaø Trònh Ñaùn daâng leân Phuø Sai, ñeå cho vua nöôùc ñang thôøi höng vöôïng. Ngoâ meâ luyeán nöõ saéc, khoâng lo gì ñeán chính söï. Thöù naêm laø coáng nhöõng thôï kheùo ñeå khieán cho Ngoâ vöông hao taøi toán cuûa Phaïm Laõi vaø Vaên Chuûng löu laïi kinh thaønh Coâ Toâ maáy trong vieäc xaây caát cung thaát, ñieän ñaøi. Thöù saùu laø ñuùt loùt cho thaùng, thaáy caùc chính saùch cuûa Nguõ Töû Tö ñöa ra trò quoác heát boïn gian thaàn, tay chaân Ngoâ vöông ñeå hoï laøm baïi hoaïi trieàu söùc traùc tuyeät, xeùt ra mình khoâng deã gì hôn ñöôïc y. Hai ngöôøi chính. Thöù baûy laø tìm caùch ly giaùn Phuø Sai vôùi caùc trung thaàn, thöông nghò vôùi nhau, nhaän raèng nöôùc Vieät ôû ngay caïnh nöôùc ñeå ñeán noãi sau naøy Ngoâ vöông eùp Nguõ Töû Tö töï saùt. Thöù taùm Ngoâ, phong tuïc töông töï, ñaát ñai tuy nhoû hôn, nhöng cuõng coù laø tích suùc löông thaûo, laøm cho daân giaøu nöôùc maïnh. Thöù chín theå ñuû choã thi thoá taøi naêng, neân ruû nhau ñeán ñoù. Caâu Tieãn gaëp laø reøn ñuùc voõ khí, huaán luyeän só toát, chôø cô hoäi ñaùnh nöôùc hai ngöôøi, sau khi ñaøm luaän toû ra kính phuïc, neân ñeàu phong hoï Ngoâ. laøm ñaïi phu. Taùm thuaät treân ñeàu thaønh coâng, rieâng coù vieäc thöù chín Nhöng Caâu Tieãn khoâng nghe lôøi Vaên Chuûng, Phaïm Laõi nay gaëp khoù khaên. Tröôùc maét thaáy Ngoâ vöông sai taùm kieám só khuyeân nhuû ñem quaân ñaùnh Ngoâ, duøng Thaïch Maõi laøm töôùng, sang, binh khí ñaõ saéc beùn, kieám thuaät laïi tinh töôøng, kieám só bò ñaïi baïi treân bôø soâng Tieàn Ñöôøng. Caâu Tieãn bò vaây ôû Coái Keâ nöôùc Vieät khoù maø thuû thaéng. toan töï vaän. Trong khi nguy caáp, Vaên Chuûng, Phaïm Laõi hieán keá ñem tieàn mua ñöôïc Thaùi Teå nöôùc Ngoâ laø Baù Hi ñeå thay Phaïm Laõi ñem cuoäc tæ kieám vöøa qua keå laïi cho Vaên Vieät vöông traàn tình. Ngoâ vöông Phuø Sai khoâng nghe lôøi Nguõ Chuûng. Vaên Chuûng nhíu maøy nghó ngôïi: Töû Tö, thuaän cho Vieät vöông caàu hoøa, chæ baét Caâu Tieãn veà - Naøy Phaïm hieàn ñeä, kieám só nöôùc Ngoâ, kieám saéc thuaät nöôùc Ngoâ nhöng sau cuõng thaû. Töø ñoù Vieät vöông naèm gai neám tinh, ñaõ khoù ñoái phoù nhöng neáu hoï laïi coøn bieát ñem binh phaùp maät, quyeát chí phuïc haän, thi haønh chín chính saùch do Vaên Toân Töû aùp duïng vaøo quaàn ñaáu, caùi ñoù môùi thöïc laø khoù khaên. Chuûng thaûo ra ñeå dieät Ngoâ. Phaïm Laõi ñaùp: Chín chính saùch ñoù thöù nhaát laø toân trôøi ñaát, kính quæ - Chính theá, thôøi tröôùc Toân Voõ Töû phoø taù Ngoâ Vöông, thaàn ñeå Caâu Tieãn nung naáu caùi taâm taát thaéng. Thöù hai laø ñem caàm quaân phaù Sôû, ñaùnh vaøo Dónh Ñoâ, duøng binh nhö thaàn, tieàn baïc, cuûa caûi ñem coáng taëng vua Ngoâ ñeå cho vua Ngoâ thieân haï khoâng ai bì kòp. Nöôùc Teà, nöôùc Taán tuy lôùn maø cuõng quen thoùi xa xæ maø queân vieäc ñeà phoøng nöôùc Vieät. Thöù ba laø khoâng nöôùc naøo daùm choáng laïi Ngoâ. Binh phaùp Toân Töû coù qua nöôùc Ngoâ vay löông, sau laáy thoùc ñaõ naáu chín ñem traû. vieát: Ngaõ chuyeân vi nhaát, ñòch phaân vi thaäp, thò dó thaäp coâng kyø Ngoâ vöông thaáy thoùc toát neân phaùt cho daân laøm gioáng, gieo nhaát daõ, taéc ngaõ chuùng nhi ñòch quaû. Naêng dó chuùng ñòch quaû khoâng naûy maàm khieám daân Ngoâ bò ñoùi. Thöù tö laø ñem hai myõ © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 12
 13. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám giaû, taéc ngoâ chi sôû döõ chieán giaû, öôùc hó (Neáu nhö ta taäp trung - Ñaïi phu mau mau môøi Tieát Chuùc ñeán ñaây, laïi phaùi laøm moät maø ñòch chia ra thaønh möôøi, ta laáy möôøi choáng moät, ngöôøi sang nöôùc Sôû mang tieàn baïc ñoùn Phong Hoà Töû trôû veà töùc laø ta ñoâng maø ñòch ít. Ta duøng nhieàu choáng ít, ngöôøi naøo nöôùc Vieät. ñaùnh vôùi ta aét phaûi ôû theá nguy)1. Boán ngöôøi beân Ngoâ ñaùnh vôùi Vaên Chuûng tuaân leänh lui veà. boán ngöôøi beân mình, hoï laáy hai choáng moät, töùc laø laáy ñoâng Saùng sôùm hoâm sau, Vaên Chuûng vaøo trieàu baùo tin ñaõ sai ñaùnh ít, laøm gì maø khoâng thaéng. ngöôøi sang Sôû, Tieát Chuùc cuõng ñaõ ñöôïc leänh vaøo chaàu. Caâu Hai ngöôøi coøn ñang baøn luaän thì ñaõ ñeán tröôùc maët Vieät Tieãn vöøa gaëp Tieát Chuùc, lieàn hoûi: Vöông. Chæ thaáy Caâu Tieãn tay vaãn coøn caàm thanh kieám moûng - Sö phuï ngöôøi laø Aâu Trò Töû töøng phuïng meänh tieân nhö laù luùa, baàn thaàn nhö ngöôøi maát hoàn. vöông ñuùc ra naêm thanh kieám. Naêm thanh kieám ñoù, toát xaáu theá Moät hoài laâu, Caâu Tieãn môùi ngöûng leân hoûi: naøo noùi ta nghe thöû xem naøo? - Naøy Vaên ñaïi phu, tröôùc ñaây nöôùc Ngoâ coù vôï choàng Tieát Chuùc khaáu ñaàu: Can Töông, Maïc Taø, gioûi ngheà ñuùc kieám. Nöôùc Vieät ta cuõng - Tieåu nhaân töøng nghe tieân sö noùi laø tröôùc ñaây phuïng coù Aâu Trò Töû laø thôï gioûi, taøi cuõng chaúng keùm gì. Theá nhöng meänh tieân vöông ñuùc naêm thanh kieám, goàm coù ba thanh kieám ngaøy nay, caû ba ngöôøi Can Töông, Maïc Taø, Aâu Trò Töû chaúng lôùn, hai thanh kieám nhoû. Thanh thöù nhaát teân laø Traïm Lö, thanh ai coøn soáng. Nöôùc Ngoâ coù cao thuû ñuùc kieám taøi gioûi nhö theá, thöù hai laø Thuaàn Quaân, thanh thöù ba laø Thaéng Taø, thanh thöù tö chaúng leõ nöôùc Vieät ta töø khi Aâu Trò Töû cheát ñi, khoâng coøn ai laø Ngö Tröôøng, thanh thöù naêm laø Cöï Khuyeát. Hieän nay Traïm nöõa aø? Lö ñang ôû nöôùc Sôû, Thaéng Taø, Ngö Tröôøng ôû nöôùc Ngoâ, Vaên Chuûng ñaùp: Thuaàn Quaân, Cöï Khuyeát ñang ôû trong cung cuûa ñaïi vöông. - Thaàn nghe Aâu Trò Töû coù hai ngöôøi ñoà ñeä, moät ngöôøi Caâu Tieãn gaät ñaàu: laø Phong Hoà Töû, moät ngöôøi laø Tieát Chuùc. Phong Hoà Töû nay ôû - Chính theá! nöôùc Sôû, Tieátt Chuùc vaãn coøn ôû nöôùc Vieät ta. Nguyeân lai tröôùc ñaây khi nghe tin Vieät vöông Doaõn Caâu Tieãn möøng quaù, noùi: Thöôøng ñuùc ñöôïc naêm thanh kieám, Ngoâ vöông hay tin sai ngöôøi sang ñoøi. Doaõn Thöôøng thaáy nöôùc Ngoâ maïnh, ñaønh phaûi ñem ba thanh Traïm Lö, Thaéng Taø, Ngö Tröôøng ñem coáng. Veà sau Ngoâ Vöông Haïp Lö ñem thanh Ngö Tröôøng ñöa cho 1 Caâu naøy ôû Hö thöïc thieân, Toân Töû binh phaùp © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 13
 14. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Chuyeân Chö haønh thích Vöông Lieâu. Thanh kieám Traïm Lö bò Phaïm Laõi hoûi: rôi xuoáng nöôùc, sau Sôû vöông tìm ñöôïc. Vua nöôùc Taàn nghe - Chaúng hay vì côù gì? tin ñoøi khoâng ñöôïc neân ñem quaân ñaùnh Sôû nhöng Sôû vöông Tieát Chuùc ñöa hai baøn tay ra, chæ thaáy caû hai beân ngoùn nhaát ñònh khoâng giao. tay caùi vaø ngoùn tay troû ñeàu cuït luûn, hai baøn tay chæ coù saùu Tieát Chuùc baåm: ngoùn tay. Tieát Chuùc ñieàm nhieân noùi: - Tieân sö töøng noùi laø trong naêm thanh kieám thì thanh - Muoán coù kình löïc ñuùc kieám phaûi coù söùc cuûa hai ngoùn Thaéng Taø laø haïng nhaát, Thuaàn Quaân, Traïm Lö laø thöù hai, roài caùi, ngoùn troû. Tieåu nhaân laø keû taøn pheá khoâng theå laøm ñöôïc. ñeán Ngö Tröôøng. Cöï Khuyeát ñöùng haïng choùt. Khi ñuùc thanh Caâu Tieãn ngaïc nhieân hoûi: Cöï Khuyeát, vaøng vaø ñoàng khoâng hôïp ñöôïc vôùi nhau neân Cöï Khuyeát chæ saéc beùn chöù khoâng phaûi laø baûo kieám. - Boán ngoùn tay ngöôi phaûi chaêng bò keû thuø chaët ñöùt? Caâu Tieãn noùi: Tieát Chuùc ñaùp: - Theá ra hai thanh Thuaàn Quaân, Cöï Khuyeát cuûa ta - Khoâng phaûi keû thuø, maø chính laø sö huynh cuûa tieåu khoâng ñòch ñöôïc vôùi Thaéng Taø, Ngö Tröôøng cuûa vua Ngoâ ö? nhaân chaët ñaáy. Tieát Chuùc sôï haõi: Caâu Tieãn laïi caøng laï luøng: - Tieåu nhaân noùi thaúng, ñaùng cheát, xin ñaïi vöông thöù toäi. - Sö huynh cuûa ngöôi laø Phong Hoà Töû phaûi khoâng? Taïi sao y laïi chaët ñöùt tay ngöôi? A, chaéc laø thuaät ñuùc kieám cuûa Caâu Tieãn traàm ngaâm khoâng noùi, nhöng cöù nhö lôøi Tieát ngöôi troäi hôn y, neân y mang loøng ñoá kî, chaët ngoùn tay ngöôi Chuùc thì hai thanh kieám nöôùc Vieät khoâng theå so ñöôïc vôùi hai ñeå ngöôi khoâng theå ñuùc kieám ñöôïc nöõa. thanh kieám nöôùc Ngoâ. Tieát Chuùc khoâng muoán noùi veà chuyeän cuûa sö huynh, Phaïm Laõi chen vaøo: chæ im laëng khoâng ñaû ñoäng gì ñeán lôøi suy nghieäm cuûa Caâu - Tieân sinh hoïc ñöôïc ngheä thuaät cuûa toân sö, vaäy thöû Tieãn. Caâu Tieãn noùi tieáp: xaây loø ñuùc kieám, ñuùc vaøi thanh baûo kieám, leõ gì khoâng saùnh - Quaû nhaân baûn taâm muoán sai ngöôøi sang Sôû ñoùn ñöôïc vôùi kieám nöôùc Ngoâ. Phong Hoà Töû veà. E raèng y sôï ngöôi baùo thuø neân chaéc khoâng Tieàt Chuùc noùi: chòu veà. - Xin thöa vôùi ñaïi phu, tieåu nhaân khoâng ñuùc kieám ñöôïc. © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 14
 15. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Tieát Chuùc thöa: huynh, neân y môùi ñem kieám naøy taëng cho, noùi laø voán cuûa tieân sö ñuùc neân nay ñöa cho Phong sö huynh gìn giöõ. - Xin ñaïi vöông löôïng xeùt, Phong sö huynh hieän nay ñang ôû nöôùc Ngoâ chöù khoâng phaûi ôû nöôùc Sôû. Caâu Tieãn giaät mình: Caâu Tieãn giaät mình, hoûi: - Nguõ Töû Tö daùm ñem kieám baùu cho ngöôøi khaùc, quaû thöïc khí ñoä anh huøng, quaû thöïc anh huøng! - Y … y ôû nöôùc Ngoâ ö? Taïi Ngoâ laøm gì theá? Boãng döng cöôøi ha haû: Tieát Chuùc thöa: - May laø Phuø Sai truùng keá cuûa ta, eùp ñöôïc y töï saùt, ha - Ba naêm tröôùc ñaây, Phong sö huynh coù ñeán nhaø cuûa ha, ha ha! tieåu nhaân, ñöa cho coi moät thanh baûo kieám. Tieåu nhaân vöøa nhìn thaáy lieàn giaät mình, hoùa ra ñoù laø moät thanh kieám baùu maø Caâu Tieãn cöôøi khoâng ai daùm leân tieáng. Moät hoài laâu tieân sö Aâu Trò Töû tröôùc ñaây ñuùc taïi nöôùc Sôû, teân laø Coâng Boá, sau, y môùi hoûi: treân thaân kieám coù vaên nhö doøng nöôùc chaûy, töø caùn ñeán taän - Nguõ Töû Tö ñem thanh Coâng Boá taëng cho sö huynh muõi, chæ moät ñöôøng khoâng ñöùt ñoaïn. Tieåu nhaân ñaõ töøng nghe ngöôi ñeå sai y laøm gì? tieân sö noùi qua neân thoaït troâng ñaõ bieát ngay. Hoài ñoù tieân sö Tieát Chuùc thöa: phuïng meänh Sôû vöông ñuùc ba thanh kieám, moät laø Long Uyeân, hai laø Thaùi A, ba laø Coâng Boá. Sôû vöông thích laém, khoâng hieåu - Theo lôøi Phong sö huynh thì khi ñoù Nguõ Töû Tö chæ noùi vì sao laïi loït vaøo tay sö ca. laø vì ngöôõng moä tieân sö, chöù khoâng ñoøi gì caû. Phong sö huynh ñöôïc thanh baûo kieám, trong loøng caûm kích, nghó laø Nguõ töôùng Caâu Tieãn noùi: quaân daùm ñem moät vaät baùu hi höõu theá gian ñem taëng cho - Chaéc laø Sôû vöông ban cho sö huynh ngöôi ñoù! mình, khoâng theå khoâng töï mình ñeán gaëp maët taï ôn. Cho neân y Tieát Chuùc thöa: môùi sang nöôùc Ngoâ, ñeán nhaø Nguõ Töû Tö, ñöôïc Nguõ töôùng quaân duøng leã thöôïng taân ñaõi ñaèng, löu laïi trong dinh, heàt söùc - Noùi laø Sôû vöông ban cho thì cuõng khoâng sai, nhöng ñaõ noàng haäu. qua tay hai ngöôøi roài. Theo lôøi Phong sö huynh, sau khi töôùng nöôùc Ngoâ ñem quaân phaù Sôû roài, Nguõ Töû Tö ñaøo maû Sôû Bình Caâu Tieãn noùi: vöông leân laáy roi ñaùnh vaøo töû thi, môùi thaáy trong moä coù thanh kieám naøy. Khi veà laïi nöôùc Ngoâ, nghe ñeán danh Phong sö © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 15
 16. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám - Nguõ Töû Tö khieán cho ngöôøi khaùc phaûi ñem tính maïng thaønh, Maïc Taø phaûi nhaûy vaøo trong loø ñuùc, baûo kieám môùi ñuùc ra hi sinh cho mình, ñeàu duøng thuû ñoaïn ñoù. Tröôùc ñaây y sai xong. Caùi thaûm söï ñoù nhaát ñònh khoâng ñeå cho laïi xaûy ra nöõa. Chuyeân Chö haønh thích Vöông Lieâu, aét cuõng nhö theá. Caâu Tieãn laï luøng: Tieát Chuùc noùi: - Y quaû thöïc khoâng mong Phong Hoà Töû ñuùc kieám cho y - Ñaïi vöông lieäu söï nhö thaàn. Theá nhöng Phong sö ö? Theá thì laï thaät. huynh naøo bieát ñöôïc aâm möu cuûa Nguõ Töû Tö, sau khi thuï aân Tieát Chuøc thöa: haäu hó nhö vaäy, trong loøng heát söùc caûm kích, môùi hoûi xem - Luùc ñoù Phong sö huynh cuõng laáy laøm laï. Moät hoâm, mình coù theå laøm ñöôïc vieäc gì. Nguõ Töû Tö tröôùc sau chæ noùi: Nguõ Töû Tö laïi ñeán taân quaùn cuøng Phong sö huynh nhaøn ñaøm, “Caùc haï nhoïc loøng ñeán nöôùc Ngoâ, laø khaùch quí cuûa nöôùc Ngoâ, môùi noùi tôùi chuyeän nöôùc Ngoâ cuøng caùc nöôùc ôû phöông Baéc khoâng daùm nhôø nhoõi gì caû”. nhö nöôùc Teà, nöôùc Taán tranh baù ñoà vöông, tuy chieán só nöôùc Caâu Tieãn chöûi: Ngoâ duõng khí coù thöøa, ngaët laø duøng xe chieán ñaáu laïi coù choã - Teân giaø gian xaûo, y laáy thoaùi laøm tieán ñaáy maø. chaúng kòp, neáu nhö xaûy ra boä chieán, kieám kích ñang duøng cuõng chaúng saéc beùn baèng. Luùc ñoù Phong sö huynh môùi cuøng y ñaøm Tieát Chuùc thöa: luaän veà thuaät ñuùc kieám. Hoùa ra caùi vieäc maø Nguõ Töû Tö muoán - Ñaïi vöông quaû saùng suoát coù theå nhìn xa vaïn daëm. ñuùc, chaúng phaûi chæ laø moät hai thanh baûo kieám maø laø haøng Phong sö huynh sau cuøng thöa thaät vôùi Nguõ Töû Tö laø y khoâng nghìn, haøng vaïn thanh kieám saéc. coù taøi caùn gì ngoaøi taøi ñuùc kieám, nay ñöôïc ñaõi ñaèng haäu nhö Caâu Tieãn luùc ñoù môùi tænh ngoä, khoâng nhòn noåi phaûi keâu theá xin ñuùc vaøi thanh baûo kieám daâng taëng. leân “Oái chaø” moät tieáng ñoàng thôøi lieác maét nhìn Vaên Chuûng, Caâu Tieãn voã ñuøi noùi: Phaïm Laõi. Vaên Chuûng luùc aáy maët ñaày neùt lo, coøn Phaïm Laõi thì ngô ngaån nhö ngöôøi maát hoàn, beøn hoûi: - Coù theá chöù! - Phaïm ñaïi phu, yù ngöôi theá naøo? Tieát Chuùc noùi tieáp: Phaïm Laõi ñaùp: - Nguõ Töû Tö laïi noùi laø nöôùc Ngoâ baûo kieám cuõng ñaõ nhieàu, chaúng caàn ñuùc theâm laøm gì nöõa. Ñuùc kieám cöïc kyø hao - Nguõ Töû Tö tuy dieäu keá ña ñoan, khoâng noùi y ñaõ cheát toån taâm löïc, ngaøy xöa Can Töông, Maïc Taø ñuùc kieám khoâng roài maø neáu nhö coù coøn taïi theá, cuõng khoâng thoaùt khoûi baøn tay ñaïi vöông. © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 16
 17. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Caâu Tieãn cöôøi: ngöôøi Teà, ngöôøi Taán, maø coøn gieát luoân caû ngöoøi Vieät mình nöõa, neân môùi khuyeân Phong sö ca ñöøng trôû laïi nöôùc Ngoâ nöõa. - Haéc haéc, chæ e quaû nhaân khoâng phaûi ñoái thuû cuûa Nguõ Töû Tö ñaâu. Caâu Tieãn noùi: Phaïm Laõi noùi: - Chính theá, ngöôi quaû laø ngöôøi hieåu bieát. - Nguõ Töû Tö ñaõ bò ñaïi vöông duøng xaûo keá tröø ñi roâi, Tieát Chuùc raäp ñaàu: khoâng leõ y coøn laøm haïi nöôùc Vieät ñöôïc sao? - Ña taï ñaïi vöông khen ngôïi. Theá nhöng Phong sö ca Caâu Tieãn ha haû cöôøi: khoâng nghe lôøi khuyeân, hoâm ñoù nguû laïi, nöûa ñeâm ñoät nhieân dí kieám saéc vaøo coå tieåu nhaân, roài chaët ñöùt boán ngoùn tay khieán - Ñieàu ñoù cuõng chaúng sai. Tieát Chuùc, sö huynh ngöôi cho thaønh pheá nhaân. nghe lôøi Nguõ Töû Tö, giuùp y ñuùc kieám chaêng? Caâu Tieãn giaän quaù, lôùn tieáng: Tieát Chuùc thöa: - Neáu sau naøy baét ñöôïc Phong Hoà Töû, ta seõ baêm vaèm y - Chính theá. Theá roài Phong sö ca ñi theo Nguõ Töû Tö thaønh maém. ñeán xöôûng ñuùc kieám ôû Maïc Can sôn, thaáy hôn moâït ngaøn thôï ñöông reøn kieám, nhöng pheùp taéc chöa thaät laø hay, neân ñöùng ra Vaên Chuûng noùi: chæ ñieåm, thaønh ra töø ñoù kieám nöôùc Ngoâ saéc beùn khoâng nöôùc - Tieát tieân sinh, baûn thaân oâng khoâng ñuùc kieám ñöôïc, naøo bì kòp. nhöng chæ baûo cho thôï reøn, mình vaãn coù theå ñuùc ñöôïc haøng Caâu Tieãn gaät ñaàu: nghìn, haøng vaïn thanh kieám saéc. - Hoùa ra laø nhö theá! Tieát Chuùc noùi: Tieát Chuùc noùi tieáp: - Baåm ñaïi phu, saét ñeå ñuùc kieám thì hai nöôùc Vieät Ngoâ ñeàu coù caû, nhöng ñoàng toát thì Vieät coù, maø thieác toát thì laïi ôû taïi Ñuùc kieám ñöôïc moät naêm, Phong sö ca laøm vieäc quaù ñoä Ngoâ. neân tinh löïc hao moøn, môùi ñem teân cuûa tieåu nhaân noùi cho Nguõ Töû Tö hay. Nguõ Töû Tö lieàn söûa soaïn leã vaät, sai Phong sö ca Phaïm Laõi noùi: ñeán môøi tieåu nhaân qua nöôùc Ngoâ, giuùp Phong sö ca ñuùc kieám. - Nguõ Töû Tö voán ñaõ sai ngöôøi canh gaùc Tích sôn, khoâng Tieåu nhaân môùi nghó raèng theá hai nöôùc Vieät Ngoâ voán dó thuø cho daân chuùng ñaøo thieác, phaûi theá khoâng? nhau laâu ñôøi, nöôùc Ngoâ ñuùc ñöôïc kieám saéc, chaúng cöù gì gieát © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 17
 18. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Tieát Chuùc maët loä veû kinh ngaïc, noùi: Ñöôøng töø Coái Keâ sang Coâ Toâ raát ngaén, chæ maát vaøi ngaøy ñöôøng thuûy, theá nhöng chæ trong thôøi gian ngaén nguûi aáy, - Phaïm ñaïi phu, nguyeân lai ngaøi ñaõ bieát chuyeän ñoù roài. hai ngöôøi ñaõ yeâu nhau thaém thieát, khoâng theå naøo chia lìa. Treân Phaïm Laõi mæm cöôøi: khuoân maët traéng ngaàn cuûa Taây Thi, hai gioït leä chaúng khaùc naøo hai haït traân chaâu, tieáng naøng eâm ñeàm nhö suoái chaûy: - Ta chæ ñoaùn theá maø thoâi. Nay Nguõ Töû Tö ñaõ cheát roài, leänh y ban ra chaéc gì ngöôøi Ngoâ coøn theo. Neáu ñem giaù cao - Thieáu Baù, chaøng haõy höùa, nhaát ñònh seõ sang ñoùn thieáp maø mua nghó raèng thieác toát kieám cuõng khoâng khoù. veà, caøng sôùm caøng hay, thieáp ngaøy ñeâm troâng ñôïi. Chaøng haõy noùi moät laàn nöõa, noùi laø seõ khoâng bao giôø queân thieáp caû. Caâu Tieãn noùi: Thuø nöôùc Vieät khoâng theå khoâng baùo, neân ñaønh phaûi - Theá nhöng nöôùc xa khoâng chöõa ñöôïc löûa gaàn, kieám theá. Theá nhöng Di Quang coøn phaûi naèm trong voøng tay Phuø ñöôïc ñoàng, mua ñöôïc thieác, xaây loø, ñuùc kieám, ñuùc khoâng ñöôïc Sai, thì loøng hôøn ghen, khoãû naõo luùc naøo cuõng daèn vaët trong tim. kieám toát laïi phaûi khôûi töø ñaàu, ít ra cuõng maát ñoä hai ba naêm. Phaûi ñuùc kieám thaät nhanh, kieám phaûi saéc beùn hôn kieám cuûa Neáu nhö Phuø Sai khoâng soáng ñöôïc tôùi luùc ñoù chaúng hoùa ra laø nöôùc Ngoâ... caùi haän ñeå ñôøi sao? Chaøng chaäm raõi ñi treân ñöôøng, theo sau laø möôøi taùm Vaên Chuûng, Phaïm Laõi cuøng khom löng thöa: veä só leõo ñeõo ôû xa. - Chính theá, chuùng thaàn xin chôø nghe keá saùch cuûa ñaïi Boãng döng töø con ñöôøng phía taây voïng ñeán tieáng moät vöông. ñoaøn ngöôøi haùt baèng tieáng Ngoâ: Phaïm Laõi rôøi cung roài, trong loøng suy nghó: - Kieám ta saéc heà, ñòch maát maät. Kieám ta vung leân heà, - Ñaïi vöông ñôïi chaúng noåi hai ba naêm, coøn ta thì theâm ñòch rôi ñaàu ... moät ngaøy, moät ñeâm, cuõng ñaõ ... Taùm ngöôøi maëc aùo xanh, tay choaøng tay, caát tieáng haùt Nghó tôùi ñoù, ngöïc thaáy ñau nhoùi, trong ñaàu hieän ra roáng leân,cuøng nhau tieán tôùi nhö choã khoâng ngöôøi. Ngöôøi ñi ngay moät boùng hình dieãm tuyeät. Ñoù laø hình boùng ngöôøi con gaùi ñöôøng ai naáy traùnh giaït ra moät beân. Ñoù chính laø boïn kieám só giaët luïa beân bôø suoái Taây Thi. Ngöôøi con gaùi ñoù teân laø Di nöôùc Ngoâ toaøn thaéng hoâm tröôùc trong cung nöôùc Vieät, haún laø Quang, chính mình ñaõ tìm khaép thieân haï ñeå coù ñöôïc, ngöôøi ñaõ uoáng röôïu vaøo, hoaønh haønh nhieãu loaïn treân ñöôøng phoá. do linh khí nuùi soâng nöôùc Vieät taïo thaønh, roài laïi chính mình Phaïm Laõi nhíu maøy, noãi töùc giaän daâng leân ñaày ngöïc. ñöa leân ñöôøng sang coáng vaøo cung nöôùc Ngoâ. © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 18
 19. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám Taùm teân kieám só nöôùc Ngoâ ñi ñeán tröôùc maët Phaïm Laõi. Möôøi saùu ngöôøi coøn laïi trong boïn veä só nhaát teà ruùt Teân ñi ñaàu maét lôø ñôø say, nhìn chaøng tröøng tröøng, roài noùi: kieám, chaïy leân bao vaây boïn kieám só nöôùc Ngoâ. Teân ñi ñaàu ngöûa maët leân trôøi cöôøi ha haû, noùi: - Ngöôi laø Phaïm ñaïi phu ... ha ha, ha ha, ha ha! - Boïn ta töø Coâ Toâ ñeán Coái Keâ, voán ñaõ khoâng mong Hai teân veä só voäi saán leân tröôùc, chaën tröôùc maët Phaïm soáng soùt maø veà, thöû xem nöôùc Vieät chuùng bay ñem bao nhieâu Laõi, heùt lôùn: nhaân maõ tôùi gieát ñöôïc taùm ngöôøi chuùng ta naøo? - Khoâng ñöôïc voâ leã, mau traùnh ra! Tieáng “naøo” vöøa döùt, laäp töùc taùm ngöôøi cuøng ruùt kieám Taùm teân kieám só cuøng caát tieáng cöôøi hoâ hoá, nhaùi gioïng ra, ñaâu löng vôùi nhau thaønh moät khoái. Vieät: Phaïm Laõi nghó thaàm: “Vieäc nhoû khoâng nhòn aét hö - Khoâng ñöôïc voâ leã, mau traùnh ra! chuyeän lôùn, hieän nay nöôùc ta chöa chuaån bò xong, khoâng neân gieát taùm teân naøy laøm gì, ñeå cho Phuø Sai maát maët”. Beøn theùt: Hai teân veä só ruùt phaét tröôøng kieám, theùt to: - Taùm ngöôøi naøy laø söù thaàn thöôïng quoác, daãu sao cuõng - Ñaïi vöông ñaõ ra leänh, ai daùm ñoäng ñeán ñaïi phu seõ bò khoâng neân voâ leã vôùi hoï, lui ra ñi! cheùm ñaàu! Noùi xong ñöùng traùnh sang moät beân ñöôøng. Boïn veä só ai Teân ñi ñaàu trong boïn nöôùc Ngoâ, chaân nam ñaù chaân naáy töùc khi böøng böøng, maét nhö muoán ñoå löûa, nhöng vì ñaïi phu sieâu, hoûi laïi: ra leänh neân ñaønh phaûi lui vaøo. Taùm teân Ngoâ só lôùn tieáng cöôøi - Cheùm ñaàu ngöôi, hay cheùm ñaàu ta? ha haû, cuøng gaân coå leân haùt: Phaïm Laõi nghó thaàm: - Kieám ta saéc heà, ñòch maát maät. Kieám ta vung leân heà, - Boïn naøy laø söù thaàn nöôùc Ngoâ, tuy voâ leã, nhöng khoâng ñòch rôi ñaàu ... neân cuøng chuùng ñoäng thuû. Boãng nhieân coù tieáng keâu be be, moät thieáu nöõ maëc aùo Vöøa ñònh noùi: “Traùnh cho hoï ñi” thì ñoät nhieân aùnh saùng moûng maøu xanh luïc daãn ñoä möôi con deâ, töø con ñöôøng phía laáp laùnh, hai teân veä só keâu la thaûm khoác, tieáp theo hai tieáng ñoâng ñi tôùi. Ñaøn deâ tôùi ngang boïn kieám só nöôùc Ngoâ lieàn traùnh leng keng, hai baøn tay phaûi caàm kieám cuûa hoï ñaõ rôi xuoáng ñaát. ñi voøng qua moät beân. Teân ñi ñaàu trong boïn nöôùc Ngoâ chaäm raõi cho kieám vaøo voû, Moät teân Ngoâ só höùng chöa döùt, vung kieám moät caùi, maët ñaày veû ngaïo ngheã. cheùm moät con deâ töø ñaàu tôùi ñuoâi caét thaønh hai maûnh, töôûng © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 19
 20. KIM DUNG - Vieät Nöõ Kieám nhö laáy chæ maø caêng, caû caùi muõi cuõng ñöùt laøm ñoâi. Kieám thuaät Phaïm Laõi thaáy coâ gaùi maët traùi xoan, loâng mi daøi, maét tinh xaûo nhö theá, chöa nghe ai laøm ñöôïc bao giôø. Baûy teân Ngoâ to, da traéng treûo, dung maïo tuù leä, thaân hình nhoû nhaén, eûo laû, só cuøng lôùn tieáng hoan hoâ. Phaïm Laõi khoâng nhòn ñöôïc phaûi baät loøng khoâng nôõ ñeå yeân, goïi lôùn: leân: “Kieám gioûi thöïc!”. - Coâ nöông, mau laïi ñaây! Thieáu nöõ laät ñaät vung caây gaäy truùc trong tay, luøa ñaøn Coâ gaùi quay laïi ñaùp: deâ veà phía sau mình, hoûi : - Vaâng aï! - Taïi sao oâng laïi gieát deâ cuûa toâi? Teân kieám só nöôùc Ngoâ vung kieám ra toan caét daây löng Thanh aâm vöøa nhoû nheï, vöøa trong treûo nhöng chöùa vaøi coâ gaùi, cöôøi noùi: “Ñeå ta ...”. Chæ môùi noùi ñöôïc hai tieáng thì caây phaàn phaãn noä. gaäy truùc trong tay coâ gaùi ñaõ vuït ñaâm leân, truùng ngay vaøo coå Teân Ngoâ só gieát con deâ kia vung thanh kieám dính ñaày tay y. Gaõ kieám só coå tay ñau nhoùi, keâu leân moät tieáng, kieám rôi maùu leân hoa hoa doïa naït, cöôøi noùi: xuoáng ñaát. Caây gaäy truùc laïi vung leân moät laàn nöõa, chæ thaáy vuït moät laèn xanh, ñaõ ñaâm truùng ngay maét traùi ñoái thuû. Gaõ - Naøy coâ gaùi, ta muoán chaët coâ thaønh hai khuùc nöõa. kieám só nöôùc Ngoâ roáng leân moät tieáng, hai tay oâm maét, keâu gaøo Phaïm Laõi voäi goïi: luoân moàm. - Naøy coâ kia, mau laïi ñaây, boïn hoï say röôïu ñaáy. Hai laàn coâ gaùi vung gaäy leân, nheï nhaøng kheùo leùo, ñaâm vaøo coå tay, vaøo maét, troâng nhö khoâng coù gì caû, maø khoâng hieåu Coâ gaùi ñaùp: sao gaõ kieám só nöôùc Ngoâ khoâng traùnh ñöôïc. Baûy teân kieám só - Uoáng röôïu thì uoáng röôïu chöù ñaâu phaûi muoán doïa ai coøn laïi kinh sôï keâu leân, moät teân cao lôùn muùa kieám nhaém maét thì doïa. coâ gaùi ñaâm tôùi. Tieáng kieám ñaâm ra keâu vuø vuø, ñuû bieát kình löïc Teân kieám só nöôùc Ngoâ vung kieám cheùm nhöù maáy löôït möôøi phaàn maïnh meõ. treân ñaàu coâ gaùi, cöôøi noùi: Theá nhöng coâ gaùi khoâng neù traùnh, chæ ñaâm gaäy truùc ra, - Ta ñang ñònh chaët caùi ñaàu coâ, nhöng thaáy coâ xinh ñeïp, ñaùnh sau maø tôùi tröôùc, aù moät tieáng ñaõ ñaâm truùng vai phaûi gaõ boû qua uoång quaù. Ngoâ só. Kình löïc ñaâm cuûa gaõ laäp töùc nhuõn xuoáng. Gaäy coâ gaùi laïi vung ra, ñaâm ngay vaøo maét phaûi. Gaõ kieám só nöôùc Ngoâ keâu Baûy teân coøn laïi cuøng cöôøi hoâ hoá. © Kiem-Hiep.Tripod.Com Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2