intTypePromotion=1

Kinh doanh quốc tế chương 3

Chia sẻ: LÂM CHÍ HIẾU | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
349
lượt xem
160
download

Kinh doanh quốc tế chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về kinh doanh quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế chương 3

 1. MOÂN HOÏC: KINH DOANH QUOÁC TEÁ TS. LEÂ TUAÁN LOÄC LOGO
 2. LOGO Chöông 3: Moâi tröôøng quoác gia I Moâi tröôøng quoác noäi II Moâi tröôøng quoác ngoaïi 2
 3. LOGO I. Moâi tröôøng quoác noäi 1. Moâi tröôøng chính trò  OÅn ñònh chính trò  Quan heä chính trò vôùi caùc quoác gia khaùc 3
 4. LOGO I. Moâi tröôøng quoác noäi 2. Moâi tröôøng phaùp lyù  Luaät veà quaûn lyù ngoaïi hoái  Luaät caïnh tranh  Luaät veà baûo veä moâi tröôøng vaø lao ñoäng  Luaät veà thueá 4
 5. LOGO I. Moâi tröôøng quoác noäi 3. Moâi tröôøng kinh teá  Moâi tröôøng kinh teá oån ñònh taïo ra caùc yeáu toá caïnh tranh cho doanh nghieäp: voán, coâng ngheä….  Moâi tröôøng kinh teá phaùt trieån oån ñònh laøm caùc yeáu toá saûn xuaát trong nöôùc ñaét hôn 5
 6. LOGO I. Moâi tröôøng quoác noäi 4. Moâi tröôøng caïnh tranh  Caïnh tranh trong nöôùc caøng cao, doanh nghieäp deã daøng hôn ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi  Cô caáu caïnh tranh trong nöôùc oån ñònh, doanh nghieäp coù xu höôùng ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi 6
 7. LOGO II. Moâi tröôøng quoác ngoaïi 1 Moâi tröôøng töï nhieân 2 Moâi tröôøng chính trò 3 Moâi tröôøng kinh teá 4 Moâi tröôøng phaùp lyù 5 Moâi tröôøng vaên hoaù 7
 8. LOGO 1. Moâi tröôøng töï nhieân  Vò trí ñòa lyù  Ñòa hình  Khí haäu  Nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân  Daân soá  YÙ nghóa ñoái vôùi kinh doanh quoác teá 8
 9. LOGO 2. Moâi tröôøng chính trò  OÅn ñònh chính quyeàn - Quan ñieåm chính trò - Ñaûng caàm quyeàn - Hình thöùc hoaït ñoäng cuûa chính phuû  OÅn ñònh chính saùch 9
 10. LOGO 3. Moâi tröôøng kinh teá 3.1 Caùc heä thoáng kinh teá  Heä thoáng kinh teá taäp trung  -Taøi saûn thuoäc veà nhaø nöôùc  -Chính phuû tröïc tieáp ñieàu phoái neàn kinh teá  -Khoâng coù söï caïnh tranh khoâng taïo ñoäng löïc cho doanh nghieäp phaùt trieån  ☞ Moâi tröôøng khoâng thuaän lôïi cho hoaït ñoäng kinh doanh quoác teá 10
 11. LOGO 3. Moâi tröôøng kinh teá 3.2 Caùc heä thoáng kinh teá  Heä thoáng kinh teá thò tröôøng -Caù nhaân sôû höõu taøi nguyeân vaø saûn phaåm tieâu thuï -Coâng ty söû duïng nguoàn taøi nguyeân vaø saûn xuaát saûn phaåm. -Töï do kinh doanh, töï do löïa choïn -Giaù caû vaø soá löôïng haøng hoaù do thò tröôøng quyeát ñònh. -Nhaø nöôùc baûo ñaûm oån ñònh kinh teá vaø chính trò ☞ Moâi tröôøng kinh doanh cho kinh doanh quoác teá thuaän lôïi 11
 12. LOGO 3. Moâi tröôøng kinh teá 3.1Caùc heä thoáng kinh teá  Heä thoáng kinh teá hoãn hôïp  -Moät soá lónh vöïc sôû höõu tö nhaân hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng  -Moät soá lónh vöïc sôû höõu nhaø nöôùc vaø hoaït ñoäng theo cô cheá keá hoaïch hoaù taäp trung  -Muïc ñích: giaûm tæ leä thaát nghieäp, phaùt trieån kinh teá beành vöõng, phaân phoái thu nhaäp coâng baèng  -☞ Moâi tröôøng kinh doanh cho kinh doanh quoác teá phuï thuoäc vaøo möùc ñoä can thieäp cuûa chính phuû 12
 13. LOGO 3. Moâi tröôøng kinh teá 3.1 Caùc heä thoáng kinh teá  Neàn kinh teá do nhaø nöôùc ñònh höôùng  -Nhaø nöôùc khoâng sôû höõu vaø quaûn lyù doanh nghieäp.  -Nhaø nöôùc ñònh höôùng ñaàu tö phuïc vuï muïc tieâu cuûa chính saùch coâng nghieäp quoác gia.  ☞Moâi tröôøng kinh doanh quoác teá laø thuaän lôïi 13
 14. LOGO 3. Moâi tröôøng kinh teá 3.1Caùc heä thoáng kinh teá  Neàn kinh teá chuyeån ñoåi  -Laø neàn kinh teá trong giai ñoaïn chuyeån ñoåi töø neàn kinh teá taäp trung hay hoãn hôïp sang heä thoáng kinh teá thò tröôøng  -Ñaëc ñieåm: neàn kinh teá thieáu voán, coâng ngheä, kyõ naêng …, toác ñoä phaùt trieån kinh teá cao, thò tröôøng chöa khai thaùc …  ☞ Cô hoäi vaø ruûi ro cao cho hoaït ñoäng kinh doanh quoác teá 14
 15. LOGO 3. Moâi tröôøng kinh teá 3.1Möùc ñoä phaùt trieån kinh teá  GNP (GDP)  GDP/ ñaàu ngöôøi  Chæ GDP/ngöôøi theo PPP  Chæ soá phaùt trieån con ngöôøi (HDI)  Toác ñoä phaùt trieån kinh teá  Möùc oån ñònh kinh teá 15
 16. LOGO 3. Moâi tröôøng kinh teá 3.2 YÙ nghóa ñoái vôùi kinh doanh quoác teá  Xaùc ñònh thò tröôøng cho doanh nghieäp KDQT  Cô hoäi vaø ruûi ro raát lôùn cuûa neàn kinh teá chuyeån ñoåi 16
 17. LOGO 4. Moâi tröôøng phaùp lyù 4.1 Caùc heä thoáng phaùp lyù  Heä thoáng luaät Anh-Myõ: “luaät döïa treân nhöõng kieán thöùc ñöôïc taäp hôïp laïi töø caùc phaùn quyeát cuûa toøa aùn ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp cuï theå trong quaù khöù” 17
 18. LOGO 4. Moâi tröôøng phaùp lyù 4.1 Caùc heä thoáng phaùp lyù  Heä thoáng luaät daân phaùp: “luaät daân phaùp döïa treân caùc ñieàu luaät ñöôïc soaïn thaûo chi tieát quy ñònh taát caû nhöõng gì ñöôïc pheùp laøm vaø nhöõng gì khoâng ñöôïc pheùp laøm” 18
 19. LOGO 4. Moâi tröôøng phaùp lyù 4.1 Caùc heä thoáng phaùp lyù  Heä thoáng luaät hoài giaùo: “luaät hoài giaùo quy ñònh chi tieát vaø coù heä thoáng moïi haønh vi kinh teá xaõ hoäi cho taát caû moïi ngöôøi” 19
 20. LOGO 4. Moâi tröôøng phaùp lyù 4.1 Caùc heä thoáng phaùp lyù  Heä thoáng luaät quan lieâu: “heä thoáng luaät phaùp ôû caùc quoác gia ñoäc taøi hay nhöõng nöôùc coù heä thoáng phaùp lyù coøn yeáu keùm” 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2