intTypePromotion=1

Kinh doanh quốc tế chương 8

Chia sẻ: LÂM CHÍ HIẾU | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
216
lượt xem
96
download

Kinh doanh quốc tế chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kinh doanh quốc tế chương 8', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế chương 8

 1. MOÂN HOÏC: KINH DOANH QUOÁC TEÁ TS. LEÂ TUAÁN LOÄC LOGO
 2. Chöông 8: Quaûn trò taøi chính trong LOGO KDQT 1 Quyeát ñònh veà nguoàn voán ñaàu tö 2 Quaûn trò tieàn teä quoác teá 3 Quaûn lyù veà ruûi ro tæ giaù hoái ñoaùi 2
 3. LOGO Quyeát ñònh veà nguoàn voán ñaàu tö  Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc tìm kieám nguoàn voán ñaàu tö  Chi phí voán vay treân thò tröôøng quoác teá thaáp  Giôùi haïn cuûa nöôùc nhaän ñaàu tö  Chính saùch ngoaïi hoái cuûa chính phuû 3
 4. LOGO Quyeát ñònh veà nguoàn voán ñaàu tö  Nguoàn voán coâng ty  Nguoàn voán vay:  -Vay ôû thò tröôøng noäi ñòa  -Vay ôû chi nhaùnh coù laõi suaát thaáp  -Vay baèng phaùt haønh traùi phieáu  -Vay baèng phaùt haønh coå phieáu vaø lieân doanh coå phaàn  Nguoàn voán töï coù: voán do coâng ty meï caáp; nguoàn voán töø lôïi nhuaän; nguoàn voán töø giaù chuyeån giao 4
 5. LOGO Quyeát ñònh veà nguoàn voán ñaàu tö  Cô caáu voán:  Laø tæ leä voán vay vaø voán ñaàu tö töï coù  Tæ leä naøy phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá:   Phuï thuoäc vaøo töøng quoác gia (Singapor-0.34; Italy-0.76; USA-0.55; Anh-0.55; Đức-0.62)   Chính saùch thueá  Öu ñieåm ñieàu chænh cô caáu voán theo töøng ñòa phöông  Deã daøng so saùnh hieäu quaû kinh doanh  Naâng cao hình aûnh cuûa doanh nghieäp 5
 6. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá Muïc tieâu cuûa quaûn trò tieàn teä  Giaûm thieåu quyõ tieàn maët taêng hieäu quaû söû duïng voán  Giaûm thieåu chi phí giao dòch  -Giaûm chi phí chuyeån ñoåi (Transaction cost)  -Giaûm chi phí chuyeån tieàn (transfer fees)  Giaûm thueá: Söû duïng caùc quy ñònh veà thueá cuûa caùc quoác gia, doanh nghieäp giaûm löôïng thueá phaûi noäp treân toaøn caàu. 6
 7. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Muïc tieâu cuûa quaûn trò tieàn teä  Caùc quy ñònh veà thueá giöõa caùc quoác gia.  -Tín duïng thueá (tax credit): laø quy ñònh cho pheùp doanh nghieäp ñöôïc giaûm löôïng tieàn thueá ñuùng baèng löôïng tieàn thueá phaûi noäp ôû nöôùc ngoaøi  -Hieäp ñònh thueá (tax treaty): laø hieäp ñònh kyù giöõa caùc quoác gia cho pheùp doanh nghieäp chæ noäp thueá taïi nôi xuaát hieän thu nhaäp  -Nguyeân taéc noäp thueá chaäm (deferral principle): quy ñònh chöa phaûi ñoùng thueá khi thu nhaäp chöa chuyeån veà nöôùc 7
 8. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Chuyeån tieàn giöõa caùc quoác gia  Chuyeån lôïi nhuaän veà nöôùc  Thanh toaùn tieàn baûn quyeàn vaø caùc loaïi phí  -Tieàn baûn quyeàn (royalty): laø tieàn traû cho chuû sôû höõu coâng ngheä, baèng saùng cheá …  -Phí (fees): laø khoaûn thanh toaùn cho dòch vuï chuyeân nghieäp hay giuùp ñôõ veà chuyeân moân  -Thanh toaùn baûn quyeàn vaø phí thöôøng ñöôïc tröø thueá, do vaäy thuaän lôïi söû duïng hình thöùc thanh toaùn naøy . 8
 9. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Giaù chuyeån nhöôïng noäi boä (Transfer prices) laø giaù duøng cho haøng hoaù vaø dòch vuï ñöôïc chuyeån giao giöõa chi nhaùnh vaø coâng ty meï vaø giöõa caùc chi nhaùnh trong noäi boä coâng ty vôùi nhau  Lôïi ích cuûa giaù chuyeån nhöôïng noäi boä:   Giaûm ruûi ro ngoaïi hoái   Chuyeån voán töø chi nhaùnh ñeán coâng ty meï   Giaûm thueá nhaäp khaåu   Giaûm thueá thu nhaäp 9
 10. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá ví duï: Giaù noái daøi Chuyeån giaù Quoác gia Quoác gia B Quoác gia Quoác gia A A B Giaù baùn 10.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$ Chi phí 8.000$ 10.000$ 8.000$ 12.000$ Lôïi nhuaän 2.000$ 2.000$ 4.000$ 0 Thueá 800 (40%) 1000(50%) 1.600$ 0 Laõi roøng 1.200$ 1.000$ 2.400$ 0 10
 11. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Nhöõng vaán ñeà phaùt sinh trong chuyeån giaù:  -Ngaøy caøng coù nhieàu quoác gia aùp duïng luaät ñeå haïn cheá chuyeån giaù  -Vaán ñeà phöùc taïp trong quaûn lyù vaø ñaùnh giaù coâng vieäc cuûa töøng chi nhaùnh coâng ty 11
 12. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Söû duïng ñòa ñieåm traùnh thueá ñeå giaûm löôïng thueá phaûi traû 1 tr. USD Thueá Truï sôû 800.000$ Chi nhaùnh Thueá 20% 40% chính Quoác gia 1 600.000$ 800.000$ Chi nhaùnh 800.000$ Chi nhaùnh quoác gia 2 traùnh thueá 12
 13. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Vay noäi boä qua trung gian (Fronting loans)  Vay noäi boä qua trung gian laø khoaûn vay giöõa coâng ty meï vaø caùc chi nhaùnh cuûa chuùng thoâng qua moät toå chöùc trung gian, thöôøng laø caùc ngaân haøng lôùn  Vay noäi boä qua trung gian thöïc hieän khi:  -Giôùi haïn cuûa nöôùc chuû nhaø veà chuyeån tieàn ra nöôùc ngoaøi  -Thöïc hieän muïc tieâu giaûm thueá 13
 14. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Vay noäi boä qua trung gian Cho vay $1 tr. Cho vay $1 tr. Chi nhaùnh London Chi nhaùnh ôû Traùnh thueá Bank nöôùc ngoaøi Tax = 50% Traû laõi 8% Traû laõi 9% (mieãn thueá) (ñöôïc tröø thueá) 14
 15. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Quyõ tieàn maët taäp trung: Taäp trung quaûn lyù taïi moät ñòa ñieåm caùc quyõ tieàn maët cuûa caùc chi nhaùnh treân toaøn caàu  Lyù do quaûn lyù taäp trung:  -Tìm laõi suaát cho vay cao hôn  -Taäp trung quyõ tieàn maët ôû caùc trung taâm taøi chính lôùn, cô hoäi ñaàu tö seõ cao hôn  -Giaûm quyõ tieàn maët phaûi giöõ trong taøi khoaûn 15
 16. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Maïng thanh toaùn  -Maïng song phöông: 4 tr. USD Chi nhaùnh Chi nhaùnh Ñöùc Phaùp 2 tr. USD ☞Chi nhaùnh Ñöùc phaûi traû cho chi nhaùnh Phaùp 2tr. USD 16
 17. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá -Maïng thanh toaùn ña phöông $ 4 tr. Chi nhaùnh Chi nhaùnh Ñöùc $ 3 tr. Phaùp $6 tr. $5 tr. $3 tr. $5 tr. $3 tr. $5 tr. $4 tr. $2 tr. Chi nhaùnh $2 tr. Chi nhaùnh Taây Ban Nha $1 tr. YÙ 17
 18. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá -Maïng thanh toaùn ña phöông (tr. USD) Chi Chi nhaùnh traû tieàn Toång Thanh nhaùnh Ñöùc Phaùp TBN YÙ thu toaùn thu tieàn thaät Ñöùc - 4$ 4$ 5$ 13$ -2$ Phaùp 4$ - 2$ 3$ 9$ -3$ TBN 5$ 3$ - 1$ 9$ + 1$ YÙ 6$ 5$ 2$ - 13$ +4$ Toång chi 15$ 12$ 8$ 9$ 18
 19. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá Doøng tieàn trong maïng ña phöông Chi nhaùnh Chi nhaùnh Ñöùc Phaùp Traû 2 tr. Traû $ 2 tr. Traû $1 tr. Chi nhaùnh Chi nhaùnh Spain YÙ Giaûm soá löôïng giao dòch töø 12 xuoáng coøn 3 Giaûm giao dòch töø $43 tr. xuoáng coøn $5 tr. Giaûm chi phí giao dòch 19
 20. LOGO Quaûn trò tieàn teä quoác teá  Thöïc hieän muïc tieâu quaûn trò tieàn teä  Quaûn trò ruûi ro ngoaïi hoái  Caùc loaïi ruûi ro ngoaïi hoái  -Ruûi ro giao dòch laø aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi tæ giaù hoái ñoaùi leân keát quaû cuûa töøng giao dòch.  -Ruûi ro dieãn dòch laø aûnh höôûng cuûa thay ñoåi tæ giaù hoái ñoaùi leân keát quaû baùo caùo toång hôïp vaø baûn caân ñoái taøi khoaûn cuûa coâng ty  -Ruûi ro kinh teá lieân quan tôùi taùc ñoäng daøi haïn cuûa söï bieán ñoäng tæ giaù hoái ñoaùi ñeán giaù caû, doanh thu vaø chi phí trong töông lai 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2