intTypePromotion=3

Kinh doanh quốc tế - Chương 9

Chia sẻ: Tran Minh Nhut | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
219
lượt xem
130
download

Kinh doanh quốc tế - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kinh doanh quốc tế - chương 9', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế - Chương 9

 1. PHAÀN 4 ÑIEÀU HAØNH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH QUOÁC TEÁ CHÖÔNG 9 QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUOÁC TEÁ Noäi dung chöông 9 I. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUOÁC TEÁ II. TUYEÅN DUÏNG III. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN IV. ÑAÙNH GIAÙ COÂNG VIEÄC V. CHÍNH SAÙCH LÖÔNG BOÅNG, ÑAÕI NGOÄ 3 1
 2. I. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUOÁC TEÁ 9 Khaùi nieäm: Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø caùc hoaït ñoäng söû duïng nguoàn nhaân löïc moät caùch hieäu quaû ñeå thöïc hieän chieán löôïc cuûa coâng ty – Caùc chính saùch nhaân söï caàn phuø hôïp vôùi ñònh höôùng chieán löôïc vaø caáu truùc cuûa coâng ty 4 I. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUOÁC TEÁ 9 4 nhieäm vuï cô baûn cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc – Tuyeån duïng: boå nhieäm nhaân söï cho nhöõng vò trí troáng ôû nöôùc ngoaøi trong toå chöùc – Ñaøo taïo vaø phaùt trieån ñoäi nguõ: giuùp nhaân vieân ñaït ñöôïc nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng, vaø khaû naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän nhieäm vuï quoác teá – Ñaùnh giaù coâng vieäc: heä thoáng ñaùnh giaù vaø ño löôøng vieäc thöïc hieän coâng vieäc cuûa nhaân vieân – Ñaõi ngoä nhaân vieân: caùc chính saùch thuùc ñaåy nhaân vieân laøm vieäc 5 2
 3. I. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC QUOÁC TEÁ 9 Quaûn trò nguoàn nhaân löïc quoác teá phöùc taïp do söï khaùc bieät giöõa caùc quoác gia treân caùc khía caïnh: thò tröôøng lao ñoäng, vaên hoùa, luaät phaùp, trình ñoä phaùt trieån kinh teá Quaûn trò nguoàn nhaân löïc quoác teá ñoøi hoûi – Phaûi löïa choïn moät söï phoái hôïp khi söû duïng ñoäi nguõ lao ñoäng quoác teá – Phaûi quyeát ñònh möùc ñoä thích nghi vôùi ñieàu kieän thò tröôøng ñòa phöông 6 II. TUYEÅN DUÏNG 9 2.1. Chính saùch nhaân söï 2.2. Caùc nguoàn nhaân söï 2.3. Nhöõng vaán ñeà nhaân söï cho vò trí taïi chi nhaùnh 2.4. Vaán ñeà vôùi caùc nhaø quaûn trò xa xöù 2.5. Tieâu chuaån tuyeån choïn vò trí nöôùc ngoaøi 7 3
 4. 2.1. Chính saùch nhaân söï 9 Chính saùch nhaân söï laø vieäc löïa choïn nhöõng caù nhaân vôùi ñuû nhöõng kyõ naêng, kieán thöùc ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa coâng vieäc Cuõng laø moät coâng cuï xaây döïng vaø cuûng coá vaên hoùa doanh nghieäp Caùc loaïi chính saùch nhaân söï – Chính saùch nhaân söï taäp trung (Ethnocentric) – Chính saùch nhaân söï phaân taùn (Polycentric) – Chính saùch nhaân söï toaøn caàu (Geocentric) 8 2.1.1. Chính saùch nhaân söï taäp trung 9 Vò trí quaûn trò chuû choát do ngöôøi ñeán töø coâng ty meï naém giöõ Thích hôïp nhaát vôùi chieán löôïc quoác teá Lôïi ích - Vöôït qua söï thieáu thoán ñoäi nguõ quaûn lyù caáp cao taïi ñòa phöông - Hôïp nhaát vaên hoùa - Chuyeån giao kyõ thuaät, kyõ naêng quaûn lyù - Baát lôïi - Deã daãn ñeán baát ñoàng taïi chi nhaùnh - Thieáu hieåu bieát veà vaên hoùa 9 4
 5. 2.1.2. Chính saùch nhaân söï phaân taùn 9 Nhaø quaûn trò ñòa phöông ñieàu haønh chi nhaùnh Nhaø quaûn trò töø coâng ty meï giöõ nhöõng vò trí chuû ñaïo taïi truï sôû chính Thích hôïp vôùi chieán löôïc ña noäi ñòa Lôïi ích - Giaûm thieåu ruûi ro vaên hoùa - Chi phí thaáp Baát lôïi - Haïn cheá khaû naêng thaêng tieán - Gaây taùch bieät giöõa coâng ty meï vaø chi nhaùnh 10 2.1.3. Chính saùch nhaân söï toaøn caàu 9 Boå nhieäm ngöôøi gioûi nhaát cho caùc vò trí, khoâng xeùt ñeán nguoàn goác quoác tòch cuûa nhaø quaûn trò Thích hôïp vôùi chieán löôïc toaøn caàu hoaëc xuyeân quoác gia Lôïi ích - Söû duïng nhaân söï hieäu quaû - Xaây döïng vaên hoùa thích öùng vaø maïng löôùi lieân keát caùc nhaø quaûn trò Baát lôïi - Vieäc haïn cheá nhaäp cö coù theå gaây trôû ngaïi cho thöïc hieän - Toán keùm 11 5
 6. So saùnh giöõa caùc chính saùch nhaân söï 9 Chính saùch Chieán löôïc Lôïi ích Baát lôïi Taäp trung Quoác teá - Vöôït qua söï thieáu thoán - Coù söï baát ñoàng taïi ñoäi nguõ quaûn lyù caáp cao taïi chi nhaùnh ñòa phöông - Thieáu hieåu bieát veà - Hôïp nhaát vaên hoùa vaên hoùa - Chuyeån giao kyõ thuaät, kyõ naêng quaûn lyù Phaân taùn Ña noäi ñòa - Giaûm thieåu ruûi ro vaên - Haïn cheá khaû naêng hoùa thaêng tieán - Chi phí thaáp - Gaây taùch bieät giöõa coâng ty meï vaø chi nhaùnh Toaøn caàu Toaøn caàu - Söû duïng nhaân söï hieäu - Vieäc haïn cheá nhaäp hoaëc xuyeân quaû cö coù theå gaây trôû ngaïi quoác gia - Xaây döïng vaên hoùa thích cho thöïc hieän öùng vaø maïng löôùi lieân keát - Toán keùm 12 caùc nhaø quaûn trò 2.2. Caùc nguoàn nhaân söï 9 Coâng daân chính quoác cuûa coâng ty soáng vaø laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi (home-country nationals) Coâng daân ñeán töø nöôùc thöù 3 khaùc vôùi quoác tòch cuûa coâng ty vaø chi nhaùnh (Third-country nationals) Coâng daân baûn ñòa (Host-country nationals ) Coâng daân nöôùc ngoaøi tôùi soáng vaø laøm vieäc taïi quoác gia cuûa coâng ty meï (Inpatriate) 13 6
 7. 2.2. Caùc nguoàn nhaân söï 9 (tt) Nhaø quaûn trò töø coâng ty meï Thuaän lôïi: Thaùch thöùc: – Hieåu roõ chieán löôïc vaø – Chi phí söû duïng cao ñònh höôùng hoaït – Haøng raøo vaên hoùa ñoäng töø coâng ty meï – Caàn xaây döïng keá hoaïch – Chuyeån giao vaên hoùa, phaùt trieån ngheà nghieäp kyõ naêng ñöôïc xaây roõ raøng döïng töø coâng ty meï – Thôøi gian löu truù nöôùc ngoaøi ñuû mang laïi hieäu quaû – Khoù khaên khi phoái hôïp vôùi nhaân söï ñòa phöông 14 2.2. Caùc nguoàn nhaân söï 9 (tt) Nhaø quaûn trò ôû ñòa phöông Thuaän lôïi: Thaùch thöùc: – Haøng raøo vaên hoùa – Khoù khaên trong tuyeån – Hieåu bieát veà moâi choïn nhaân söï tröôøng hoaït ñoäng vaø – Khoù naém baét, hieåu caùc ñaëc ñieåm kinh thaáu caùc ñònh höôùng doanh chieán löôïc vaø keá – Chi phí thaáp hôn hoaïch haønh ñoäng – Taïo hình aûnh coâng ty chung töø coâng ty meï ñòa phöông – Thieân vò hoaït ñoäng – Vöôït qua caùc raøo caûn cuûa chi nhaùnh cuûa chính phuû 15 7
 8. 2.2. Caùc nguoàn nhaân söï 9 (tt) Nhaø quaûn trò töø quoác gia thöù ba Thuaän lôïi: Thaùch thöùc: – Deã daøng taïo quan heä – Khoù naém baét ñònh ñoái vôùi caû hai löïc höôùng uûng hoä löïc löôïng truï sôû chính vaø löôïng naøo trong heä chi nhaùnh thoáng taäp ñoaøn – Coù theå deã daøng thích – Möùc ñoä trung thaønh nghi vôùi moâi tröôøng vôùi coâng ty / trung môùi do yeáu toá “ña thaønh vôùi chi nhaùnh ngoân ngöõ”, “ña vaên thaáp hoùa.” 16 2.3. Nhöõng vaán ñeà tuyeån duïng cho 9 vò trí taïi chi nhaùnh Nguoàn nhaân söï: – Nhaø quaûn trò ñòa phöông ·Hoï coù ñuû naêng löïc ñaûm nhaän coâng vieäc khoâng? ·Coù theå tuyeån duïng töø ngoaøi coâng ty khoâng? – Nhaø quaûn trò töø coâng ty meï ·Nhaø quaûn trò coù kyõ naêng phuø hôïp khoâng? ·Hoï coù saün saøng chaáp nhaän coâng vieäc ôû nöôùc ngoaøi khoâng? ·Coù ñieàu luaät naøo aûnh höôûng vieäc boå nhieäm hoï cho vò trí ôû nöôùc ngoaøi khoâng? 17 8
 9. 2.3. Nhöõng vaán ñeà tuyeån duïng cho 9 vò trí taïi chi nhaùnh (tt) Söû duïng nguoàn nhaân löïc taïi chi nhaùnh – Laøm sao nhaän dieän nhaân vieân ñòa phöông coù naêng löïc? – Laøm sao thuùc ñaåy hoï noäp ñôn cho coâng vieäc? – Coù theå söû duïng phöông phaùp ñaøo taïo nhaø quaûn trò taïi coâng ty meï ñeå aùp duïng cho quaûn trò vieân ñòa phöông hay khoâng? – Caùch thöùc ñaùnh giaù, ñoäng vieân nhaân vieân phoå bieán taïi ñòa phöông? 18 2.3. Nhöõng vaán ñeà tuyeån duïng cho vò trí taïi 9 chi nhaùnh (tt) Söû duïng nguoàn nhaân löïc taïi chi nhaùnh (tt) – Nhöõng loaïi hình khen thöôûng ñöôïc ngöôøi ñòa phöông ñaùnh giaù cao? – Laøm sao duy trì vaø xaây döïng ñoäi nguõ nhaân vieân tieàm naêng cho caùc vò trí quaûn lyù trong töông lai? – Coù ñieàu luaät naøo aûnh höôûng ñeán caùc quyeát ñònh boå nhieäm, traû löông, vaø ñaøo taïo? 19 9
 10. 2.3. Nhöõng vaán ñeà tuyeån duïng cho vò trí taïi 9 chi nhaùnh (tt) Söû duïng nhaø quaûn trò töø coâng ty meï: – Ñaøo taïo nhaø quaûn trò naâng cao khaû naêng laøm vieäc trong moâi tröôøng quoác teá – Cuûng coá heä thoáng keát hôïp vaø kieåm soaùt caùc cô sôû hoaït ñoäng phaân taùn cuûa toå chöùc – Truyeàn ñaït nhu caàu, caùc thoâng tin chieán löôïc cuûa chi nhaùnh veà truï sôû – Tích luõy kieán thöùc veà thò tröôøng ñòa phöông – Caùc yeáu toá caàn caân nhaéc ·Chi phí cao ·Tæ leä thaát baïi cao 20 2.4. Vaán ñeà vôùi caùc nhaø quaûn trò 9 xa xöù Nhaø quaûn trò xa xöù (expatriate): coâng daân moät quoác gia soáng vaø laøm vieäc taïi moät quoác gia khaùc Tæ leä thaát baïi cuûa caùc nhaø quaûn trò xa xöù: tæ leä trôû veà nöôùc sôùm tröôùc thôøi haïn keát thuùc nhieäm vuï – Chi phí thaát baïi cao: khoaûng 3 laàn löông haøng naêm cuûa nhaø quaûn trò coâng theâm chi phí taùi ñònh cö 21 10
 11. Tæ leä thaát baïi cuûa caùc nhaø quaûn trò xa xöù 9 22 2.4. Vaán ñeà vôùi caùc nhaø quaûn trò 9 xa xöù (tt) Myõ Nhaät Khaû naêng thích nghi keùm Khoâng coù khaû naêng ñaùp cuûa ngöôøi phoái ngaãu öùng nhieäm vuï lôùn hôn khi Khaû naêng thích nghi keùm ra nöôùc ngoaøi cuûa baûn thaân Gaëp khoù khaên vôùi moâi Caùc vaán ñeà gia ñình khaùc tröôøng môùi Söï thieáu chín chaén trong Nhöõng vaán ñeà caù nhaân tính caùch vaø caûm xuùc Thieáu khaû naêng chuyeân Khoâng coù khaû naêng ñaùp moân öùng nhieäm vuï lôùn hôn khi Khaû naêng thích nghi keùm ra nöôùc ngoaøi cuûa ngöôøi phoái ngaãu Chaâu Aâu Khaû naêng thích nghi keùm cuûa ngöôøi phoái ngaãu 23 11
 12. 2.4. Tieâu chuaån tuyeån choïn vò trí 9 nöôùc ngoaøi Moät soá tieâu chí aûnh höôûng quyeát ñònh tuyeån choïn: – Nhieäm vuï coâng vieäc – Tình traïng caù nhaân: theå chaát toát, tình thaàn toát, khaû naêng thích nghi vôùi söï thay ñoåi moâi tröôøng, tình traïng gia ñình – Naêng löïc öùng vieân: kyõ naêng quaûn trò, chuyeân moân – Ñoäng löïc laøm vieäc: mong muoán maïo hieåm, tìm kieám cô hoäi thaêng tieán – Khaû naêng laõnh ñaïo: söï chín chaén, oån ñònh tinh thaàn, khaû naêng saùng taïo – Ngoaïi ngöõ 24 2.4. Tieâu chuaån tuyeån choïn vò trí nöôùc ngoaøi 9 (tt) 4 yeáu toá döï ñoaùn tieàm naêng thaønh coâng cuûa öùng vieân: – Töï ñònh höôùng (Self-Orientation) ·Laø ngöôøi töï khaúng ñònh baûn thaân, xem xeùt qua loøng töï troïng, thaùi ñoä töï tin, tinh thaàn maïnh meõ 25 12
 13. 2.4. Tieâu chuaån tuyeån choïn vò trí nöôùc ngoaøi 9 (tt) 4 yeáu toá döï ñoaùn tieàm naêng thaønh coâng cuûa öùng vieân: – Töï ñònh höôùng (Self-Orientation) – Ñònh höôùng veà nhöõng ngöôøi khaùc (Others-Orientation) ·Khaû naêng xaây döïng quan heä vôùi nhöõng ngöôøi khaùc ·Saün saøng giao tieáp 26 2.4. Tieâu chuaån tuyeån choïn vò trí nöôùc ngoaøi 9 (tt) 4 yeáu toá döï ñoaùn tieàm naêng thaønh coâng cuûa öùng vieân: – Töï ñònh höôùng (Self-Orientation) – Ñònh höôùng veà nhöõng ngöôøi khaùc (Others-Orientation) – Söï nhaïy caûm (Perceptual Ability) ·Khaû naêng hieåu söï khaùc bieät trong caùch cö xöû cuûa ngöôøi daân baûn xöù ·Khoâng coù ñònh kieán vaên hoùa vaø linh hoaït trong phong caùch quaûn lyù 27 13
 14. 2.4. Tieâu chuaån tuyeån choïn vò trí nöôùc ngoaøi 9 (tt) 4 yeáu toá döï ñoaùn tieàm naêng thaønh coâng cuûa öùng vieân: – Töï ñònh höôùng (Self-Orientation) – Ñònh höôùng veà nhöõng ngöôøi khaùc (Others-Orientation) – Söï nhaïy caûm (Perceptual Ability) – Ñoä tieáp caän cuûa neàn vaên hoùa (Cultural Toughness) ·Ñoä tieáp nhaän nhaân toá môùi cuûa neàn vaên hoùa nöôùc chuû nhaø, taïo cô hoäi cho nhaø quaûn trò thích nghi vôùi moâi tröôøng vaên hoùa môùi 28 III. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN 9 3.1. Ñaøo taïo 3.2. Phaùt trieån ñoäi nguõ 29 14
 15. 3.1. Ñaøo taïo 9 Ñaøo taïo: huaán luyeän kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng vieäc cuï theå ôû nöôùc ngoaøi Ñaøo taïo tieâu chuaån hoùa: kyõ naêng chuyeân moân, phaân tích Ñaøo taïo chuyeân bieät: kyõ naêng meàm – Ñaøo taïo vaên hoùa: taêng cöôøng hieåu bieát vaø nhaän thöùc vaên hoùa nöôùc sôû taïi – Ñaøo taïo ngoaïi ngöõ: naâng cao hieäu quaû coâng vieäc, khaû naêng thích nghi vaên hoùa môùi vaø cuûng coá hình aûnh coâng ty – Ñaøo taïo thöïc teá: trang bò nhöõng kieán thöùc, thoâng tin veà cuoäc soáng taïi ñòa phöông 30 3.1. Ñaøo taïo 9 (tt) Kyõ naêng ngoaïi ngöõ Tröôùc khi nhaän nhieäm Ñaøo taïo kieán thöùc veà vaên vuï nöôùc ngoaøi hoùa vaø quoác gia Thoâng tin veà ñieàu kieän cho cuoäc soáng caù nhaân vaø gia ñình Leân keá hoaïch söï nghieäp trong toå chöùc 31 15
 16. 3.1. Ñaøo taïo 9 (tt) Ngoaïi ngöõ Trong khi thöïc hieän Vaên hoùa ñòa phöông nhieäm vuï Xöû lyù stress Xaây döïng kieán thöùc kinh doanh ôû ñòa phöông Phaùt trieån kyõ naêng quaûn trò ña quoác gia Sau khi trôû veà töø nöôùc “Soác” vaên hoùa khi trôû laïi ngoaøi Ñeà baït vaø töôûng thöôûng Phaùt trieån söï nghieäp 32 Nhöõng vaán ñeà thöôøng gaëp khi hoài höông 9 Khoâng bieát vò trí ñaûm nhieäm sau khi hoài höông Khoâng laøm roõ vai troø vaø keá hoaïch phaùt trieån ngheà nghieäp Nhaän nhieäm vuï thaáp hôn Rôøi coâng ty trong voøng 1 naêm Rôøi coâng ty trong voøng 3 naêm 10 20 30 40 50 60 70 percent 33 16
 17. 3.2. Phaùt trieån ñoäi nguõ 9 Phaùt trieån: phaùt trieån kyõ naêng quaûn trò trong quaù trình laøm vieäc taïi coâng ty – Luaân chuyeån coâng taùc nöôùc ngoaøi qua moät soá vò trí quaûn trò trong heä thoáng coâng ty ñeå naâng cao kyõ naêng quaûn trò quoác teá. – Tham döï caùc chöông trình ñaøo taïo veà quaûn trò Caùc chöông trình ñöôïc duøng nhö coâng cuï ñeå cuûng coá söï thoáng nhaát cuûa vaên hoùa coâng ty vaø xaây döïng maïng löôùi caùc nhaø quaûn trò Nhöõng chöông trình phaùt trieån treân phuø hôïp vôùi chieán löôïc toaøn caàu vaø xuyeân quoác gia 34 IV. ÑAÙNH GIAÙ COÂNG VIEÄC 9 4.1. Nhöõng vaán ñeà ñaùnh giaù coâng vieäc quoác teá 4.2. Moät soá löu yù ñoái vôùi ñaùnh giaù coâng vieäc quoác teá 35 17
 18. 4.1. Nhöõng vaán ñeà ñaùnh giaù coâng 9 vieäc quoác teá Ngöôøi ñaùnh giaù, duø khoâng chuû yù, thöôøng ñaùnh giaù coâng vieäc thieáu coâng baèng – Ngöôøi ñaùnh giaù taïi chi nhaùnh: thieân leäch ñaùnh giaù theo caûm nhaän vaên hoùa – Ngöôøi ñaùnh giaù taïi truï sôû: khoaûng caùch ñòa lyù vaø thieáu kinh nghieäm laøm vieäc taïi nöôùc ngoaøi Ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù: caùc nhaø quaûn trò xa xöù thöôøng caûm thaáy coâng ty meï ñaùnh giaù coâng vieäc cuûa hoï moät caùch thieáu coâng baèng hoaëc ñaùnh giaù thaáp kyõ naêng cuûa hoï 36 4.2. Moät soá löu yù ñoái vôùi ñaùnh giaù 9 coâng vieäc quoác teá Neân naâng troïng soá yù kieán ñaùnh giaù cuûa nhaø quaûn trò cuøng laøm vieäc taïi chi nhaùnh vôùi ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù Nhaø quaûn trò xa xöù cuøng laøm vieäc taïi chi nhaùnh neân hoã trôï coâng ty meï trong quaù trình ñaùnh giaù Neáu coâng ty cho pheùp nhaø quaûn trò taïi chi nhaùnh chuaån bò baûn ñaùnh giaù rieâng, nhaø quaûn trò taïi truï sôû neân tham khaûo tröôùc khi ñöa ra ñaùnh giaù chính thöùc cuoái cuøng 37 18
 19. V. CHÍNH SAÙCH LÖÔNG BOÅNG, ÑAÕI NGOÄ 9 5.1. Söï khaùc bieät veà tieàn löông 5.2. Tính löông cho nhaân vieân laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi 38 5.1. Söï khaùc bieät veà tieàn löông 9 39 19
 20. 5.1. Söï khaùc bieät veà tieàn löông 9 (tt) Toång goùi thu nhaäp cuûa CEO taïi moät soá nöôùc 40 5.1. Söï khaùc bieät veà tieàn löông 9 (tt) Söï khaùc bieät cuûa toång thu nhaäp thöïc teá ñaët ra vaán ñeà trong chính saùch löông cuûa caùc coâng ty – Chính saùch nhaân söï taäp trung: ·Neân traû löông cho nhaø quaûn trò xa xöù bao nhieâu? – Chính saùch nhaân söï phaân taùn: traû löông theo ñieàu kieän moãi quoác gia – Chính saùch nhaân söï toaøn caàu ·Neân xaây döïng möùc thu nhaäp khaùc nhau tuøy vaøo ñieàu kieän töøng quoác gia, hay ·Möùc thu nhaäp laø nhö nhau treân phaïm vi toaøn caàu 41 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản