intTypePromotion=3

Kinh doanh với thị trường Hàn Quốc

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Kinh doanh với thị trường Hàn Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàn Quốc là một trong những thị trường "mở" nhất ở khu vực Đông Nam Á với những chính sách mậu dịch thông thoáng. Bài viết này nói về việc xuất khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc , bên cạnh những mặc thuận lợi thì còn có một số khó khăn trong vấn đề xuất nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh với thị trường Hàn Quốc

  1. QUOCTE K i n h d o a n h v o l t h j t r u d n g H a n Q u o c • HA HANH HOA H a n Qudc la mpt trong nhdng thi trddng "md" nhat a khu vdc Ddng A vdi nhdng chinh sach mau dich thong thoang. Nen kinh te nddc nay phu thupc rat Idn vao hoat ddng XNK, nha't la vdi cac thi trddng Idn nhd Trung Qud'c, Nhat Ban, My... Trong cd ca'u thddng mai cua Han Qudc. cd 4 nhdm hang XK chu ldc. chie'm tdi 65% tdng kim ngach XK hang hoa cua ca nddc, do la: d td, tau thuyen, hang dien tu", hoa Quang canh TP. Pusan Han Quoc. Anh: T.M chat. Han Qud'c cung phu thudc ra't Idn vao NK hang hoa mai song phddng len 20 ty USD Nhdng vd lau dai, ldi the nay se phuc vu phat trien kinh te trong vao nam 2015. khdng cdn khi ma ngddi tieu nddc. nha't la nhdm hang Nhdng nam qua, hang hoa dung d day dang cd xu hddng nguyen. nhien lieu. cua Viet Nam XK vao Han Qud'c tim mua nhdng san pham cd gia Td khi thiet lap quan he chu yeu van la nhdng mat hang tri cao hdn. ngoai giao (thang 12/1992), truydn thd'ng nhd ndng san, dau Thi trddng Han Qud'c dang cd quan he hdp tac nhieu mat Viet thd, may mac, giay dep. dd ndi sd gia tang nhanh vd NK thdc Nam - Han Qud'c ludn tang that.... trong do nhieu mat hang pham, cd tdi 75% thdc pham trddng va md rdng, trao ddi XK d dang thd hoac sd che nen tieu thu tai Han Qud'c la NK. thddng mai 2 chieu tang nhanh, gia tri gia tang thap. Hang hoa Nam 2009, thi trddng nay NK tdi nha't la td khi Viet Nam gia nhap cua Viet Nam XK vao Han Qud'c 20 ty USD thdc pham cac loai, WTO. Kim ngach thddng mai 2 dddc danh gia cd chat lddng trong dd NK td Viet Nam chie'm chieu tang td 500 trieu USD trung binh. so vdi nhdng hang khoang 2,5% thi phan. Ngddi nam 1992 len 9.5 ty USD nam hoa tddng td cua cac nddc dan Han Qud'c dang cd xu hddng 2009. cung thdi gian do. dau td ASEAN thi hang XK cua Viet tieu dung thdc pham da dang, cd cua Han Qudc vao Viet Nam Nam thap hdn vd chat lddng va chat lddng cao. Mpt so mat hang tang td 200 trieu USD len 22,5 mau ma (chat lddng thua kem it thdc pham cua Viet Nam dang ty USD. dda Han Qud'c vddn len hdn nhdng bao bi va mau ma thi cd du the trong XK sang thi ddng thd 2 the gidi ve dau td thua kem nhidu hdn). Tuy nhien, trddng Han Qud'c la thuy san, FDI tai Viet Nam. Hien nay. Viet hang XK cua Viet Nam lai cd ldi thit, ca phe, tieu... Nam 2009, Nam la thi trddng XK Idn thd 11 the ve gia ca. nhat la nhdm Viet Nam la nddc XK ca phe Idn va la ddi tac NK Idn thd 31 cua hang tieu dung, vi the XK van nha't sang Han Qud'c vdi kim Han Qud'c. Muc tieu cua hai tang ngay ca trong thdi ky ngach 52.5 trieu USD, nddc la dda kim ngach thddng khiing hoang kinh te vda qua. nhdng phan Idn la chda ^» THUONG MAI So 27/2010 I 25
  2. QUOCTE C^ rang xay va chtfa tach 3 dd'i vdi mat hang ndng s i n NK trtfdng Han Qud'c, ban buon cafein. Den nay, ngtfdi tieu dung ma nhidu DN xem nhtf la "rao chie'm hdn 75% va hp cd cd sd Han Quo'c da btfdc d i u quen vdi c i n ky thuat" de han che NK. vat chat nhtf kho bai. phtfdng nhieu mat hang thuy, h i i s i n nhtfng theo cac nha kinh doanh tien van t i i , nhan ltfc... hdn so cua Viet Nam nhtf tdm su, ca thi thtfc chat day la nhtfng thu vdi nha ban le. Hoat dpng phan cdm kho. ca torn ddng lanh va tuc ve kiem tra c h i t ltfdng va phd'i hang hoa d thi trtfdng che bie'n... bdi co chat ltfdng tdt kiem dich dd'i vdi hang hoa NK. Han Qud'c kha phtfc tap vdi va gia c i hdp ly. Nhidu ntfdc Vi the neu s i n pham ciia Viet nhidu thanh p h i n tham gia. d dang XK thuy. h i i s i n sang Han Nam dap tfng dtfdc cac yeu c i u mdi vung khic nhau lai cd dac Qud'c vdi kim ngach Idn nhtf thi v i n cd didu kien XK dtfdc vao diem khic nhau. Theo nhieu DN Trung Qud'c, Nga, My... nhtfng thi trtfdng n i y . da l i m an d thi trtfdng Han s i n pham cua Viet Nam cd stfc Nhim hd trd tich ctfc cho cac Qud'c, de thanh cdng tren thj canh tranh vd gia cung mot so DN hai ntfdc trong viec thtfc hien trtfdng, DN c i n chpn ky dd'i tac yeu td khac (nhtf VSATTP. ty gia muc tieu hdp tac ma lanh dao (chu trpng tim cac nha phan USD...) nen cac DN Han Qud'c cip cao hai ntfdc da dd ra, thang phd'i Idn). Den nay, hai nddc dang cd xu htfdng chuyen sang 2/2010, tai Xd un, da ra mat Uy chtfa cd hiep dinh toan dien ve NK nhieu hdn ttf Viet Nam. Viet ban hdp tac thtfdng mai hdn hdp ndng s i n , thtfc pham nen kho Nam hien la ntfdc XK hing may Viet - Han tren tinh t h i n Bien khan cho cac DN Viet Nam khi mac Idn thtf 3 vao Han Qud'c vdi b i n Thoa thuan thang 10/2009 XK nhtfng s i n pham nay. Nhieu kim ngach 208 trieu USD nam gitfa Cue Xuc tie'n Thtfdng mai mat hang la ldi the cua Viet 2009. Mdt so mat hang ndng Viet Nam va Hiep hpi cac nha Nam nhtf thit Idn, ga, vit, Idn s i n cua Viet Nam nhd gao, rau, NK Han Qud'c (KOIMA). Theo do, stfa dang ttfdi sdng ddu chtfa XK hoa qui... dang cd khd khan khi hai ben se trao ddi thdng tin vd dtfdc vao H i n Qud'c (mdi chi XK tham nhap thi trtfdng Han Qud'c cd hpi kinh doanh. ve phap luat. dtfdc s i n pham d dang che do mot so nguyen nhan. Mat bie'n). Hien nay. Bp Cdng chinh sach thtfdng mai, thue hang gao cua Viet Nam chtfa XK Thddng dang cung cac cd quan quan, ngan hang... KOIMA la td dtfdc vao Han Qud'c, bdi chinh htfu quan khan trtfdng trao doi chtfc chuyen nghiep ve NK duy sach bio hp cung vdi nhtfng qui vdi phia H i n Qud'c de sdm ky nha't cua Han Qudc. cd khoing dinh ngat ngheo cua thi trtfdng Thoi thuan chung vd kiem dich 1.000 hdi vien la cac nha NK, cd vd tieu chuan gao NK. Dtfdi stfc thtfc vat va hang ndng sin. quan he hdp tac vdi hdn 100 thi ep cua WTO, Han Qud'c v i n p h i i trtfdng khac nhau tren the gidi. Tren thtfc te, nhdm hang md ctfa thi trtfdng gao mdt each KOIMA hien n i m gitf tdi 90% thtfc pham va ndng sin cua Viet han che cho gao XK cua cac hoat dpng NK hang hoa cua Nam r i t phong phu, nhtfng de ntfdc ma khdng phan biet C/O, Han Qud'c. XK dtfdc thi con nhieu trd ngai. neu gao cua Viet Nam bio dam Thi trtfdng Han Qudc dtfdc danh Be lam an lau dai va on chat ltfdng se co cd hpi tham gia la rat "khd tinh" dd'i vdi dinh tai thi trtfdng H i n Qud'c, nhap thi trtfdng nay. Ddi vdi cac DN Viet Nam nen chpn cac nhdm hang thtfc pham va ndng nhdm hang rau qui. hien nay nha phan phd'i lam dd'i tac trtfc s i n . Van dd quan trpng hang hai ntfdc chtfa cd hiep dinh tie'p thay vi chpn cac nha ban d i u la chat ltfdng hang hoa va chung toan dien ve kiem dich le. Cac DN c i n tie'p can ban dich vu. Hang hoa phii bio dam thtfc vat, nen s i n pham cua Viet h i n g de hieu rd nhu c i u thtfc chit ltfdng nhtf da de cap trong Nam chtfa vao dtfdc thi trtfdng. stf cua hp, ttf dd tim phtfdng hdp ddng va dung vdi nhdng Mdi day. da cd mpt so loai rau thtfc hdp tac va kinh doanh phu thdng tin ghi tren bao bi. DN sach trdng d mien Trung va Tay hdp. Thi trtfdng thtfc pham Han can dac biet coi trpng yeu td Nguyen cua Viet Nam, cung vdi Qud'c cd 2 kenh chinh, do la: chit ltfdng s i n pham de gitf uy mpt so mat hang dd gd ndi that He thd'ng nha phan phd'i va he tin, bdi vi gia c i hang hoa cua v i vat lieu xay dtfng da thu hut thd'ng ban le. DN XK ciia Viet ta khdng canh tranh dtfdc vdi dtfdc stf quan tam cua cac DN Nam c i n quan tam den c i 2 s i n pham cung loai cua Trung H i n Qud'c. Thdi gian qua. Han kenh nay. nhtfng tap trung vao Qudc, Thai Lan va mpt sd ntfdc Qudc dtfa ra mpt so qui dinh mdi he thd'ng ban budn, bdi d thi (Xem tiep trang 29) 26 I THUONG MAI So 27/2010
  3. QUOCTE nay. Thi trtfdng Ai Cap kha lanh ctfdng trong thdi gian tdi. cac dd'i thu. Mac du ngtfdi tieu manh vd thanh toan do he thong - Ve mat hang torn cac loai, dung tin nhiem cao dd'i vdi cac ngan hang hien dai; van tai, trtfdc day Ai Cap NK nhieu ttf san pham Au My. nhtfng do cac cang. kho bai deu kha. Thai Lan, nhtfng gdn day ngudn san pham Viet Nam cd chung - Nhu cdu ve NK thtfc pham cung nay suy giam. ddn den cd loai khac, nen chu yeu phai tie'p tuc gia tang, hien Ai Cap la hpi td't hdn cho tdm Viet Nam. canh tranh vdi cac sdn pham ntfdc NK thtfc pham Idn top ten Thach thiic: cua Trung Qud'c, An Dp, ASEAN. the gidi vdi hdn 10 ti USD/nam, Hang thuy san thtfdng phai Rui ro trong thanh toan, giao trong do hang hai san chie'm ti stf dung container lanh khi di nhan. thu tuc hai quan va kiem le khdng nhd. bdng tau bien, thdi gian ttfdng tra ve sinh thtfc pham. mac du - Chinh phu coi trpng thi dd'i lau (25 ngay); trong khi vdn nhtfng rui ro tai Ai Cap khdng trtfdng chau Phi noi chung va Ai chuyen bdng dddng hang khdng Idn. Cap ndi rieng. Dang tie'n hanh cdn trd ngai do chtfa cd dtfdng Nhtfng thong tin that thiet do soan thao Chien Itfdc hdp tac vdi bay thang. gay trd ngai dd'i vdi bao chi Ai Cap ttf nam 2009 van chau Phi. Quan he Viet Nam vdi hang thuy san tddi song. cdn anh htfdng xa'u den viec tieu Ai Cap chdc chdn se dtfdc tang Stf canh tranh gay gdt cua thu ca basa Viet Nam . (con nda) 41 41 TIEU V U N G MEKONG... KINH DOANH VOI THI TRUONG... • (Tiep theo trang 20) (Tiep theo trang 26) khudn khd chien Itfdc hdp tac mdi dtfdc xac khac. Cac DN Han Qud'c thtfdng NK ndng san, thtfc lap nhdm ket ndi dtfdng sdt Tieu vung sdng pham vdi thddng hieu cua nha XK va phai chiu stf kiem MeKong md rpng, dtf an chuyen giao cdng tra dinh ky hang nam cua phia Han Qud'c xem cd dap nghe nang ltfdng tai tao, nguyen lieu sach dng dddc cac yeu cdu vd VSATTP cua Han Qud'c hay va hieu qua nang ltfdng tai tieu khu vtfc, khdng. Ngtfdi tieu dung Han Qud'c ludn ndi "khdng" vdi htfdng tdi phat trien nang ltfdng nhdm dd'i nhtfng sdn pham cd chtfa pham mau, chat phu gia, chat phd vdi bie'n ddi khi hau. tay trdng, chat gay nghien, cd dtf ltfdng thudc bao ve Tai hpi nghi, ADB cung nhtf cac dd'i tac thtfc vat da stf dung trong qua trinh san xua't va che phat trien da bay td mong mudn tie'p tuc hd bie'n. Ngoai ra, khi XK hang hoa vao thi trtfdng Han trd cac qud'c gia GMS trong linh vtfc giao Qud'c, cac DN cdn ldu y tuan thu dung va ddy du nhtfng thdng van tdi va hd trd thddng mai, mdi qui dinh cua thi trtfdng. Vi du ddi vdi nhdm hang thtfc trtfdng gidm thieu va thich tfng vdi bie'n ddi pham, DN XK phdi cd giay md td ve dinh dddng, ve qui khi hau. phat trien ngudn ntfdc tdng hdp tai trinh che bie'n (nha't la cac loai banh keo. banh da nem, khu vtfc ha ltfu sdng MeKong, ndng nghiep banh phd...). Han Qud'c la thi trtfdng rat khd tinh ve cho thtfdng mai va an ninh lddng thtfc. Van thtfc pham NK, nen DN Viet Nam cdn chpn nhtfng ddi dd nang ltfdng tai tao d khu vtfc ndng thon, tac la cac nha phan phd'i Idn, bdi hp cd uy tin va kinh phat trien ngudn nhan ltfc, cac sang kien di nghiem, cd the chia se vdi DN XK vd nhtfng vtfdng mdc, ctf an toan. hd trd cac cd quan cap tieu vung cung nhtf ttf van vd nhtfng qui dinh cua thi trtfdng. Dac nhtf Hpc vien MeKong, va Uy ban sdng biet. thi trtfdng Han Qud'c hoan toan khdng chap nhan Mekong, tang ctfdng quan he dd'i tac cdng - bat ctf mat hang thtfc pham nao cd stf dung chat bao ttf. Ngoai viec hoan tat cd cac cd sd ha tdng quan mau thtfc phdm, cac sdn pham ttf nguyen lieu vat chat, trpng tam nd ltfc hien nay la bie'n ddi gien. Thtfc te nhtfng nam qua. cac DN Viet chuyen ddi cac hanh lang dd thanh cac hanh Nam khi XK nhtfng Id hang qui md nhd thi co chat lang kinh te thtfc stf. Lam the nao tan dung ltfdng td't. nhtfng khi XK nhtfng Id hang Idn thi chat tinh ket ndi gitfa cac hanh lang. nhdm thu lddng san pham lai giam sut ro ret. Dieu nay gay bat hep khoang each phat trien trong ASEAN va ldi cho DN Viet Nam, trong khi cac DN XK cua nhidu chia se ldi ich mpt each hai hda • ntfdc khac ho lai lam td't van dd nay • THUONG MAI So 27/2010 I 29

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản