Kính lúp

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1
356
lượt xem
150
download

Kính lúp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để quan sát các vật thể, chi tiết nhỏ hơn giới hạn mà năng suất phân li của mắt cho phép con người đã chế tạo tác dụng cụ quang bọc, một trong số đó là kính lúp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kính lúp

 1. SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO ÑAÊKLAÊK TRÖÔØNG THPT NGUYEÃN TAÁT THAØNH Baøi giaûng : GIAÙO VIEÂN THÖÏC HIEÄN : LEÂ THÒ PHÖÔNG
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 1: Goùc troâng moät vaät laø gì vaø phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá naøo? Goùc troâng vaät AB laø goùc α taïo bôûi hai tia saùng xuaát phaùt töø hai ñieåm A vaø B tôùi maét.Phuï thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa vaät; khoaûng caùch töø vaät ñeán maét. B α( A’ 0 A B’
 3. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 2: Naêng suaát phaân li cuûa maét laø gì ? Laø goùc troâng nhoû nhaát ñeå khi nhìn vaät AB maét coøn coù theå phaân bieät ñöôïc hai ñieåm A,B
 4. Haõy quan saùt vaø cho bieát caùc nhaân vaät trong tranh ñang laøm gì? Ñeå quan saùt caùc vaät theå,chi tieát nhoû hôn giôùi haïn maø naêng suaát phaân li cuûa maét cho pheùp con ngöôøi ñaõ cheá taïo caùc duïng cuï quang hoïc, moät trong soá ñoù laø kính luùp
 5. I/ TOÅNG QUAÙT VEÀ CAÙC DUÏNG CUÏ QUANG HOÏC BOÅ TRÔÏ CHO MAÉT Caùc duïng cuï quan saùt vaät nhoû Haõy keå teân moät soá duïng cuï quang hoïc giuùp con ngöôøi quan saùt ñöôïc caùc vaät nhoû hoaëc caùc vaät ôû xa maøem bieát.Neâu taùc duïng cuûa chuùng. Caùc duïng cuï quan saùt vaät ôû xa
 6. I/ TOÅNG QUAÙT VEÀ CAÙC DUÏNG CUÏ QUANG HOÏC BOÅ TRÔÏ CHO MAÉT Taïo aûnh vôùi goùc troâng lôùn hôn goùc troâng vaät nhieàu laàn α tan α α goùc troâng aûnh qua kính Soá boäi giaùc : G= ≈ α 0 tan α 0 α 0 goùc troâng vaät Soá boäi giaùc phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá : Döïa vaøo coâng thöùc haõy thaûo luaän + caùc yeáu toá thuoäc veà vaäsoá ñoä ilôùn ;cvò trí thuoäc vaøo vaø cho bieát t : boä giaù phuï + yeáu toá thuoäc veà kínhnhöõnu cöï u toá naøo? : tieâ g yeá + caùc yeáu toá thuoäc veà maét : caùc ñieåm Cc , Cv
 7. II/ COÂNG DUÏNG VAØ CAÁU TAÏO CUÛA KÍNH LUÙP Kính luùp laø duïng cuï quang hoïc boå trôï cho maét ñeå quan saùt caùc vaät nhoû Caáu taïo: Moät thaác nhoùmhoäi y söû duïtnheäkính p töông ñöông Caù u kính haõ tuï (moä g gheù luùp quan saùt vôùi moät thaávaäkính hoäi ituï),u coânguduïng vaø caáu taïo cuûa kính luùp u t nhoû roà neâ coù tieâ cöï nhoû
 8. III/ SÖÏ TAÏO AÛNH BÔÛI KÍNH LUÙP Muoán quan saùt vaät nhoû AB qua kính luùp thì : ° Vaät naèm trong khoaûng töø tieâu ñieåm vaät ñeán quang taâm cuûa kính ñeå coù aûnh aûo A’B’ . Haõy duøng kính luùp quan saùt vaät vaø cho bieát tính ° Maét ñaët sau kính ñeå khi quan aûnt moätA’B’. kính Vaäyvaätmaésaùtsaùt hsaùt c vaät aûkính luùp?ñeå quan aûo saù ñöôïthaáy qua chaát aûnh cuûa Ñeå quan t quan qua nh ° Ñieàu chænh vaät ( hoaëc kính) ñeå aûnh naèm trong?giôùi haïn nhìn roõ thu ñöôïc aûnhluùpt ta phaûi laøñoùnhövaätcoù vò trí t ôû vò cuûavaä tính chaát m h phaûi phaûi ñaë coù qua kính aûn thì theá naøo cuûa maét ( Cc → CV) . Ñoäng taùc quan saùt aûnh ôû moät vò trí xaùc trí naøo tröôùc kính luùp? veõ aûnaøo? a vaät qua kính nhö theá nh cuû ñònh goïi laø ngaém chöøng ôû vò trí ñoù B’ B Cc CV α A’’ 0 0K F A’ F’ A B’’
 9. IV/ SOÁ BOÄI GIAÙC CUÛA KÍNH LUÙP ' B∞ B Haõy veõ aûnh cuûa vaät qua kính luùp ñeå ' maét bình thöôøng A α ( chöøng α voâ cöïc A ngaém ôû ( ∞ A” 0k F B” B A α0 ( A’ Cc 0 B’ Haõy thieát laäp coâng thöùc tính soá boäi giaùc cuûa kính luùp khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc
 10. IV/ SOÁ BOÄI GIAÙC CUÛA KÍNH LUÙP AB tan α = α tan α = ≈ f G∞ α0 tan α 0 AB tan α 0 = OCc 0Cc Ñ G∞ = = f f Caùc nhoùm haõy thieát laäp coâng thöùc tính soá boäi giaùc cuûa kính luùp khi ngaém chöøng ôû caän cöïc
 11. IV/ SOÁ BOÄI GIAÙC CUÛA KÍNH LUÙP B’ B CV Cc α A’’ A A’ 0 0K F F’ B’’ B A α0 ( A’ Cc 0 B’ Gc = k
 12. Chuù yù : Ngöôøi ta thöôøng laáy 0Cc = 25cm.Khi saûn xuaát kính luùp ngöôøi ta ghi giaù trò cuûa G∞ öùng vôùi khoaûng cöïc caän naøy treân kính .Ví duï 3x , 5x , 8x….
 13. Caâu 1 : Khi maét ngaém chöøng kính luùp ôû voâ cöïc,yeáu toá naøo keå sau khoâng aûnh höôûng ñeán giaù trò cuûa soá boäi giaùc? A .kích thöôùc cuûa vaät B .ñaëc ñieåm cuûa maét C .ñaëc ñieåm cuûa kính luùp D .caùc yeáu toá A ,B, C ñeàu aûnh höôûng Caâu 2 : Treân vaønh cuûa kính luùp coù ghi kí hieäu 2,5x. Tieâu cöï cuûa kính luùp baèng: A .2,5cm ; B.4cm ; C.10cm ; D.0,4cm
 14. Caâu 3 :Moät ngöôøi coù khoaûng cöïc caän 0Cc = 15cm vaø ñieåm cöïc vieãn ôû voâ cöïc. Ngöôøi naøy quan saùt moät vaät nhoû qua kính luùp coù tieâu cöï 5cm. Maét ñaët caùch kính 10cm. a) Phaûi ñaët vaät trong khoaûng naøo tröôùc kính? b)Tính soá boäi giaùc cuûa kính trong tröôøng hôïp ngöôøi naøy ngaém chöøng ôû voâ cöïc Ngöôøi naøy muoán quan saùt ñöôïc vaät qua kính luùp thì aûnh cuûa vaät qua kính phaûi coù vò trí nhö theá naøo?
 15. B’ B Cc α A’’ A A’ 0 0K F F’ B’’ ' B∞ B A∞' α( A A” A” 0k F F’ B” α(
 16. Giaûi a) + Khoaûng ñaët vaät laø MN sao cho aûnh cuûa M, N qua kính luùp hieän leân taïi caùc ñieåm Cv ,Cc cuûa maét + Ta coù : d’M = -0KCV = - ∞ HaõM = fc ñònh d’M , d’N roài aùp duïng d y xaù = 5cm coâng thöùc thaáu kính ñeå tìm dM vaø dN d’N = -0KCC = - 5cm ( − 5).5 ' dN f =' = = 2, 50 cm + Töø ñoù : d N dN − f −5 − 5 + Vaäy 2,50cm ≤ d ≤ 5cm 15 b) G ∞ = Ñ = =3 5 f
Đồng bộ tài khoản