intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm của một số quốc gia trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất gợi ý đối với Việt Nam

Chia sẻ: Kim Cương KC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

17
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm của các quốc gia Đức, Nhật Bản, Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Hàn Quốc về cơ hội và thách thức đẳ ra đối với tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất các gợi ý cho Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm của một số quốc gia trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất gợi ý đối với Việt Nam

  1. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 - 28/7/2019) KINH NGHIÏÅM T SÖËCUÃA QUÖËC CUÖÅC MÖÅ GIA TRÛÚÁC CAÁCH MAÅNG C VAÂ ÀÏÌ XUÊËT GÚÅI T NAM YÁ ÀÖËI VÚÁI V NGUYÏÎN THÕ MYÄ HÙÇNG* Ngaây nhêån:1/3/2019 Ngaây phaãn biïån: 15/4/2019 Ngaây duyïåt àùng: 24/5/2019 Toám tùæt:  Caác nûúác trïn thïë giúái noái chung vaâ Viïåt Nam noái riïng àang bûúác vaâo cuöåc caách maång Cuöåc caách maång múái naây àang taác àöång sêu sùæc àïën nhiïìu lônh vûåc khaác nhau cuãa àúâi söëng x cú höåi àïí thay àöíi böå mùåt kinh tïë - xaä höåi, nhûng tiïìm êín nhiïìu ruãi ro, thaách thûác khön lûúâng. Baâi  cuãa caác quöëc gia: Àûác, Myä, Nhêåt Baãn, Ö-xtrêy-li-a, Trung Quöëc, Haân quöëc vïì cú höåi vaâ thaách maång cöng nghiïåp 4.0 vaâ àïì xuêët gúåi yá àöëi vúái Viïåt Nam trong ûáng phoá vúái caách maång cöng n Tûâ khoáa:  Caách maång cöng nghiïåp 4.0; kinh nghiïåm 4.0. EXPERIENCE OF SOME  COUNTRIES BEFORE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 AND SUG Abstract:  Countries in the world in general and Vietnam in particular are entering the industrial revolution  This new revolution is profoundly affecting many different areas of social life. It gives countries the opportun economic face, but potential risks and incalculable challenges. The paper focuses on analyzing the experiences the United States, Japan, Australia, China, and Korea on the opportunities and challenges posed to the imp revolution. 4.0 and suggestions for Vietnam in response to the industrial revolution 4.0. Keywords:  Industrial revolution 4.0; 4.0 experience. C aách maång cöng nghiïåp lêìn thûá 4, hay coân goåi 1. Kinh nghiïåm cuãa möåt söë quöëc gia trûúác laâ Caách maång cöng nghiïåp 4.0 (Industry 4.0) cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 laâ dûåa trïn nïìn taãng cöng nghïå söë vaâ tñch 1.1. Àûác húåp têët caã caác cöng nghïå thöng minh àïí töëi ûu hoáa Àûác laâ möåt trong nhûäng nûúác tiïn phong trong quy trònh, phûúng thûác saãn xuêët; nhêën maånh nhûäng CMCN4.0, lêìn àêìu tiïn àûúåc àïì cêåp trong baãn kïë cöng nghïå àang vaâ seä coá taác àöång lúán nhêët laâ cöng hoaåch haânh àöång “Chiïën lûúåc cöng nghïå cao àïën nghïå in 3D, cöng nghïå sinh hoåc, cöng nghïå vêåt liïåu nùm 2020 ” àûúåc Chñnh phuã Àûác thöng qua thaáng 3/ múái, cöng nghïå tûå àöång hoáa, ngûúâi maáy,... 2012. Àûác àûa ra muåc tiïu àïën nùm 2020 trúã thaânh Sûå ra àúâi cuãa cuöåc Caách maång cöng nghiïåp 4.0 nhaâ cung cêëp dõch vuå tiïn phong cho hïå thöëng thûåc àem laåi nhiïìu thay àöíi trong moåi mùåt cuãa àúâi söëng tïë aão. Khöng giöëng nhû caác quöëc gia cöng nghiïåp khaác, Àûác vêîn duy trò lûåc lûúång lao àöång trong möåt xaä höåi. Viïåc aáp duång nhûäng cöng nghïå tiïn tiïën phêìn söë ngaânh öín àõnh trong khi vêîn tñch húåp caác tiïën böå naâo nêng cao quaá trònh saãn xuêët, haån chïë àûúåc sûác cöng nghïå múái vaâo caác saãn phêím vaâ quy trònh saãn ngûúâi. Chêët lûúång saãn phêím theo àoá àûúåc àaãm baão xuêët cöng nghiïåp. do kiïím soaát àûúåc tûâ khêu nguyïn vêåt liïåu cho àïën Chiïën  lûúåc  cöng  nghïå  cao  àïën  nùm  2020 khi thaânh hònh vaâ chuyïín àïën tay ngûúâi tiïu duâng. bao göìm 1: Hún nûäa, con ngûúâi seä khöng phaãi trûåc tiïëp laâm viïåc - “Sùæp xïëp thûá tûå ûu tiïn nhûäng thaách thûác liïn úã nhûäng möi trûúâng laâm viïåc nguy hiïím, giaãm tyã lïåquan àïën taåo ra giaá trõ vaâ chêët lûúång cuöåc söëng. Caác tûã vong, bïånh têåt trong quaá trònh lao àöång. lûu yá cêìn xem xeát khi sùæp xïëp caác thûá tûå ûu tiïn bao göìm: Nïìn kinh tïë vaâ xaä höåi söë, nïìn kinh tïë vaâ nùng lûúång bïìn vûäng, núi laâm viïåc saáng taåo, söëng la ânh 1  Trêìn Thõ Vên Hoa (2017),  Caách maång cöng nghiïåp 4.0 vêën àïìmaånh, di àöång thöng minh, an ninh dên duång. àùåt ra cho phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ höåi nhêåp quöëc tïë cuãa Viïåt Nam * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân , Nxb Chñnh trõ Quöëc gia Sûå thêåt, Haâ Nöåi, tr.150, 151. 32 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 15 thaáng 5/2019
  2. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI - Taåo lêåp hïå thöëng vaâ chuyïín giao: Cuãng cöë sûå tham gia maâ phaãi laâ nûúác dêîn àêìu xu hûúáng p haát húåp taác giûäa caác cöng ty, caác trûúâng àaåi hoåc vaâ caáctriïín toaân cêìu naây. töí chûác nghiïn cûáu nhùçm thuác àêíy húåp taác quöëc tïë. CMCN4.0 àaä mang laåi rêët nhiïìu tiïìm nùng àïí - Àöíi múái trong cöng nghiïåp: Thuác àêíy sûå phaát nêng cao sên chúi toaân cêìu cho caác cöng ty cuãa Myä triïín cuãa caác ngaânh cöng nghiïåp coá tñnh caånh tranh vaâ taåo cho hoå cú höåi àïí phuåc vuå cho viïåc saãn xuêët maånh àïí coá thïí caånh tranh möåt caách toaân diïån vúái nhiïìu hún, khi caác cöng ty cuãa Myä chñnh xaác caác lûåa nhûäng àöëi thuã cêëp tiïën nhêët trïn thïë giúái. Àïí laâmchoån nguöìn  cung ûáng vaâ aáp duång CMCN4.0,  thò àûúåc nhû vêåy, tiïìm nùng vöën coá cuãa caác cöng nghïå chuáng seä laâ töëi ûu àïí tùng khaã nùng caånh tranh, têån chuã chöët nhû vi àiïån tûã vaâ cöng nghïå pin cêìn àûúåc duång nhûäng lúåi ñch cuãa viïåc baãn àõa hoáa vaâ saãn xuêët khai thaác, caác doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã cêìn àûúåc höî coá lúåi cho thõ trûúâng Myä. trúå, caác saáng kiïën àöíi múái khúãi àêìu cho khúãi sûå kinh Thaách thûác CMCN4.0 vúái Myä vïì nguöìn nhên lûåc, doanh cêìn àûúåc tùng cûúâng, caác khu vûåc yïëu keám tûâ nùm 2000-2007, möîi nùm Myä coá khoaãng 200.000 vïì cêëu truác cêìn àûúåc phaát triïín maånh vïì tiïìm nùng. lao àöång saãn xuêët boã ra nûúác ngoaâi laâm viïåc, nhûng - Nïìn taãng àöíi múái thên thiïån: Àiïìu naây coá nghôa cuäng coá khoaãng 265.000 lao àöång saãn xuêët tûâ nûúác laâ taåo ra caác àiïìu kiïån thuêån lúåi cho àöíi múái. Sûå àöíingoaâi àïën Myä laâm viïåc. CMCN 4.0 seä taác àöång àïën múái àoâi hoãi möåt hïå sinh thaái thuác àêíy tñnh saáng taåo, têët caã caác ngaânh vaâ tyã lïå thêët nghiïåp dûå baáo ngaây sûå xuêët sùæc vaâ tinh thêìn kinh doanh. Búãi vêåy, chñnh caâng gia tùng. Viïåc hiïån àaåi hoáa, tûå àöång hoáa, rö böët hoáa,... Seä thay thïë lao àöång phöí thöng, lao àöång saách cuãa Àûác laâ têåp trung vaâo thuác àêíy viïåc taåo ra coá trònh àöå chuyïn mön kyä thuêåt thêëp. Viïåc têët yïëu nhûäng àiïìu kiïån thên thiïån vúái àöíi múái, thuác àêíy töëc phaãi tñnh àïën chiïën lûúåc àoá laâ: (1) Nghiïn cûáu, sûãa àöå vaâ sûác maånh cuãa àöíi múái, biïën nûúác Àûác trúã àöíi, böí sung caác qui àõnh múái vaâo caác vùn baãn chïë thaânh möåt trung têm thu huát vöën àêìu tû maåo hiïím. àöå chñnh saách hiïån haânh; (2) Chñnh quyïìn àõa phûúng - Minh baåch vaâ tham gia: Àöíi múái cêìn àûúåc thûåc caác Bang phaãi xêy dûång löå trònh vaâ nêng cao traách hiïån vaâ nuöi dûúäng tûâ trong loâng cuãa xaä höåi. Do vêåy, nhiïåm nêng cao trònh àöå chuyïn mön kyä thuêåt cho chñnh saách cuãa nûúác Àûác laâ múã röång vaâ caãi tiïën giao ngûúâi lao àöång, giaãi quyïët viïåc laâm, thu nhêåp, an tiïëp khoa hoåc, tùng cûúâng sûå cúãi múã cuãa têët caã moåisinh xaä höåi. ngûúâi àöëi vúái nhûäng àöíi múái vaâ thay àöíi mang tñnh 1.3. Nhêåt Baãn xaä höåi vaâ cöng nghiïåp thöng qua khuyïën khñch sûå Ngaây 16 thaáng 4 nùm 2013, Chñnh phuã Nhêåt Baãn tham gia cuãa ngûúâi dên vaâo caác cuöåc àöëi thoaåi vaâ àaä thöng baáo Chiïën lûúåc taái sinh Nhêåt Baãn - Nhêåt nghiïn cûáu. Baãn àaä quay laåi (Japan Revitalization Strategy - JA- Chuã trûúng cuãa Chñnh phuã Àûác laâ phaát triïín àêët PAN is BACK). Chiïën lûúåc têåp trung vaâo 3 kïë hoaåch nûúác thaânh möåt quöëc gia dêîn àêìu trong cuöåc CMCN haânh àöång: (1) Kïë hoaåch taái sinh cöng nghiïåp, (2) 4.0. Chñnh phuã Àûác àõnh võ tûúng lai laâ nhaâ cung cêëp Kïë hoaåch taåo thõ trûúâng chiïën lûúåc, (3) Chiïën lûúåc dõch vuå tiïn phong cho hïå thöëng thûåc tïë aão àïën nùm vûún ra toaân cêìu. Kïë hoaåch taái sinh cöng nghiïåp têåp 2020 vaâ thuác àêíy viïåc xêy dûång, phaát triïín caác giaãi trung vaâo thuác àêíy caác chûúng trònh caãi caách, taái cú phaáp thöng minh, àùåc biïåt laâ caác nhaâ maáy thöng minh. cêëu; caãi caách hïå thöëng laâm viïåc vaâ tùng cûúâng nùng CMCN4.0 laâm thay àöíi viïåc laâm, chuã yïëu thiïëu lûåc cuãa nguöìn nhên lûåc; thuác àêíy khoa hoåc - cöng huåt vïì nhên lûåc, úã Àûác àaåt tùng trûúãng bònh quên nghïå vaâ saáng taåo; trúã thaânh xaä höåi dêîn àêìu vïì cöng 1,0%/nùm vaâ tyã lïå khuïëch taán cöng nghïå laâ 50%, thò nghïå thöng tin; àöíi múái caác doanh nghiïåp vûâa vaâ àïën nùm 2025 Àûác coá thïm 350.000 viïåc laâm, tûúng nhoã cuãa Nhêåt Baãn. Kïë hoaåch taåo thõ trûúâng chiïën àûúng 5% lûåc lûúång lao àöång (khoaãng 7 triïåu ngûúâi). lûúåc têåp trung vaâo 4 chuã àïì, bao göìm: (1) Tùng cûúâng Do vêåy, àïí coá giaãi phaáp àöëi phoá vúái vêën àïì naây, hiïån tuöíi thoå khoãe maånh cuãa quöëc gia; (2) Nhêån thûác vïì nay Àûác àaä coá chuyïín àöång nhanh trong caác quyïët cung vaâ cêìu nùng lûúång kinh tïë vaâ saåch; (3) Xêy saách chñnh trõ nhû núái röång chñnh saách nhêåp cû. Sau dûång kïët cêëu haå têìng cho thïë hïå múái kinh tïë, tiïån khi phaát àöång CMCN4.0, Àûác àang tòm caách thu huát nghi vaâ an toaân; (4) Xêy dûång caác cöång àöìng khu lao àöång nûúác ngoaâi, àùåc biïåt trong lônh vûåc kyä thuêåtvûåc sûã duång nhûäng nguöìn lûåc àõa phûúng àùåc thuâ - cöng nghïå cao vaâ cöng nghïå thöng tin 2. àïí thu huát thïë giúái. 1.2. Myä Viïåc con ngûúâi bõ thay thïë búãi maáy moác cuäng àaä vaâ Myä laâ nûúác ài àêìu trong hïå thöëng saãn xuêët toaânàang  thaânh hiïån  thûåc. Cöng ty baão hiïím nhên thoå cêìu, àùåc biïåt laâ lônh vûåc saãn xuêët nêng cao, Myä coá bûúác chuêín bõ chùæc chùæn vaâ cuå thïí àïí àoán àêìu xu2 Nguyïîn Vùn Bònh (2017),  Viïåt Nam vúái cuöåc caách maång cöng hûúáng cöng nghïå múái, giûä vai troâ khöng chó laâ nûúác nghiïåp lêìn thûá, NXB Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên, tr.75. tû Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 33 cöng àoaâ Söë 15 thaáng 5/2019
  3. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 - 28/7/2019) Fukoku Mutual (Nhêåt Baãn) cho biïët viïåc thay nhên viïn Ö-xtrêy-li-a àang chuá troång aáp duång mö hònh quaãn lyá cuãa mònh bùçng hïå thöëng AI coá khaã nùng tñnh toaán tiïìn nguöìn nhên lûåc “mïìm”. Mö hònh naây àïì cao viïåc àöëi traã baão hiïím, seä tùng hiïåu suêët laâm viïåc thïm 30% vaâ xûã vúái nhên viïn nhû laâ nguöìn lûåc quan troång nhêët coá thïí thu höìi vöën àêìu tû chûa àïën 2 nùm. cuãa töí chûác, laâ yïëu töë goáp phêìn àaãm baão vaâ gia tùng Theo baáo caáo nùm 2015 cuãa hoåc viïån Nghiïn giaá trõ cuãa möîi töí chûác. cûáu Nomura (Nhêåt Baãn), àïën nùm 2035, gêìn möåt Vïì tuyïín duång: Thûåc hiïån tuyïín duång liïn tuåc, nûãa söë viïåc laâm taåi Nhêåt Baãn coá thïí seä do robot àaãmlinh hoaåt trong nùm, khöng cöë àõnh 1-2 lêìn/nùm nhû nhiïåm. Möåt nhaâ maáy cuãa haäng Adidas úã Àûác bùæt trûúác àêy. Sau 3 thaáng kïí tûâ khi àûúåc tuyïín duång, àêìu duâng rö-böt saãn xuêët giaây vaâo nùm 2017 vaâ chó cöng chûác phaãi àïì xuêët àûúåc saáng kiïën, giaãi phaáp àïí coân thuï 160 cöng nhên. Vúái viïåc sûã duång robot thuác àêíy cöng viïåc hiïåu quaã. 3 thaáng sau, cú quan, Adidas àùåt ra muåc tiïu cùæt giaãm cöng àoaån saãn xuêët àún võ coá thïí lêåp kïë hoaåch caãi tiïën cöng taác àïí cöng giaây tûâ 18 giúâ xuöëng coân 5 giúâ cuäng nhû tiïët kiïåm chichûác àoá thûåc hiïån. Sau 6 thaáng thûã viïåc, cú quan, phñ baão hiïím tai naån lao àöång... àún võ seä quyïët àõnh tuyïín duång chñnh thûác  hay Nhêåt Baãn àûa ra saáng kiïën liïn kïët cöng nghïå khöng. Viïåc tuyïín duång dûåa trïn caách àaánh giaá töíng saãn xuêët vaâ cöng nghïå thöng tin laåi vúái nhau, goåi laâ thïí phêím chêët vaâ nùng lûåc. Àïí àaánh giaá töíng thïí, “tiïu chuêín mïìm ”, möåt mö hònh dûåa trïn tñnh thñch chó söë thöng minh (IQ) chûa àuã, Ö-xtrêy-li-a sûã duång nghi thay bùçng möåt hïå thöëng cûáng nhùæc, vúái nhiïìu caác cöng cuå àaánh giaá trñ tuïå caãm xuác (EQ - Baâi kiïím haån chïë trong möi trûúâng kïët nöëi saãn xuêët, núi sûã tra EQ thûúâng chiïëm khoaãng 20% töíng àiïím), àaánh duång cöng nghïå múái vaâ cuä, muåc tiïu bao göìm: (1) giaá nùng lûåc (qua höì sú nùng lûåc, khung nùng lûåc), Àûa ra caác mö hònh dõch vuå saãn xuêët cöng nghiïåp sûã baâi kiïím tra tû duy nhêån thûác (cognitive test), vaâ àùåc duång caác saãn phêím cuãa hoå nhû caác thaânh phêìn caånh biïåt laâ xûã lñ tònh huöëng quaãn lñ, giaãi quyïët vêën àïì. tranh chñnh; (2) Giaãm chi phñ vaâ tùng tñnh linh hoaåt Àaánh giaá töíng thïí giuáp phaát triïín toaân diïån, khöng cuãa phêìn mïìm quaãn lyá vêån haânh saãn xuêët; (3) Kïëtchó phaát triïín nùng lûåc chuyïn mön maâ coân nùæm bùæt nöëi caác nhaâ saãn xuêët vûâa vaâ nhoã trong chuöîi cungàûúåc yá thûác, thaái àöå àöëi vúái cöng viïåc: YÁ chñ, nguyïån cêëp/kyä thuêåt àïí coá thïí sûã duång hiïåu quaã caác cöngvoång, àöång lûåc phêën àêëu cuãa ngûúâi cöng chûác. nghïå IoT nhùçm giuáp hoå cuâng nhau múã röång quy mö Vïì àaánh giaá nùng lûåc vaâ caách thûác giûä chên kinh doanh, nêng cao chêët lûúång saãn xuêët vaâ tòm ngûúâi taâi:  ÚàÖ-xtrêy-li-a, höì sú caá nhên vúái nhûäng kiïëm thõ trûúâng múái. traãi nghiïåm vaâ thaânh cöng, nhûäng muåc tiïu vaâ khaã Caác doanh nghiïåp Nhêåt Baãn xaác àõnh roä, sûác aãnh nùng phaát triïín cuãa caá nhên àûúåc cöng khai trïn hûúãng cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû maång. Ö-xtrêy-li-a xêy dûång caác khung nùng lûåc seä khöng àaáng kïí trong ngùæn haån (ñt hún 3 nùm), maâ chung cuäng nhû caác baãn mö taã cöng viïåc hay baãn chuã yïëu laâ trong daâi haån (5-10 nùm trúã lïn). Seä laâ rêëtmö taã vai troâ noái riïng cho tûâng võ trñ, laâm cú súã àöëi ruãi ro nïu caác doanh nghiïåp trong daâi haån khöng coá chiïëu àïí àaánh giaá nhên viïn. Àöìng thúâi vúái chïë àöå chiïën lûúåc àöëi phoá vúái cuöåc caách maång naây. Chiïëntiïìn lûúng, laänh àaåo tiïën haânh àöëi thoaåi, tòm hiïíu lûúåc daâi haån cuãa caác doanh nghiïåp nhùçm àöëi phoá vúáiàiïìu gò maâ tûâng cöng chûác coi troång, sau àoá àûa ra cuöåc caách maång cêìn tñnh àïën caác chiïën lûúåc danh nhûäng lúåi ñch, ûu àaäi khaác vúái hoå nhû: Taåo àiïìu saách àêìu tû chuöîi giaá trõ chûá khöng chó àún thuêìn laâ kiïån àïí hoå laâm viïåc linh hoaåt (laâm viïåc úã cú quan 3 chiïën lûúåc danh saách àêìu tû saãn phêím/dõch vuå. Àùåc ngaây, úã nhaâ 2 ngaây), tùng söë ngaây nghó (liïn quan biïåt, caác doanh nghiïåp cêìn tñnh àïën: Xaác àõnh caác àïën viïåc giaãm söë tiïìn thuïë phaãi nöåp), hoåc lïn cao möàun cöët loäi cuãa doanh nghiïåp vaâ caác lúáp taåo ra giaá(Nhaâ nûúác traã tiïìn), cho nghó möåt söë ngaây àïí ài trõ cuãa doanh nghiïåp; xem xeát caác phûúng phaáp giûä hoåc, cho nghó möåt söë giúâ àïí laâm baâi têåp, taåo àiïìu gòn caác möàun cöët loäi thöng qua caác phûúng tiïån kiïån cên bùçng cuöåc söëng - cöng taác (thïí thao, nghó cöng nghïå thöng tin; xaác àõnh mö hònh kinh doanh dûúäng), trang bõ phûúng tiïån (maáy tñnh, àiïån thoaåi), trong àoá caác nguöìn lûåc kinh tïë múái nöíi coá thïí àûúåc luên chuyïín àïí hoåc àûúåc nhiïìu kô nùng, tham gia sûã duång nhû nhûäng àoân bêíy; khai thaác khaã nùng múã vaâo nhûäng dûå aán húåp taác vúái khu vûåc tû... röång kinh doanh thöng qua sûã duång cöng nghïå thöng Vïì àaâo taåo, böìi dûúäng vaâ quy hoaåch nhên sûå kïë tin. Trïn hïët, àiïìu quan troång laâ phaát triïín biïån phaáp cêån: Ö-xtrêy-li-a tiïën haânh quaá trònh “sùn àêìu ngûúâi” trong caác kõch baãn khaác nhau, chùèng haån nhû sûå tûâ rêët súám, aáp duång ngay caã àöëi vúái hoåc sinh cêëp 3. xuêët hiïån cuãa nhûäng doanh nghiïåp caånh tranh thöng Caác nhaâ tuyïín duång àïën caác nhaâ trûúâng àïí tòm kiïëm qua töëi ûu hoáa viïåc sûã duång caác hïå thöëng. taâi nùng, àêìu tû, tuyïín choån, hûúáng nghiïåp, àùåt haâng 1.4. Ö-xtrêy-li-a àaâo taåo àïí ngûúâi àûúåc tuyïín duång coá thïí laâm viïåc Àûáng trûúác nhûäng yïu cêìu cuãa caách maång 4.0, ngay sau khi ra trûúâng, coá àûúåc caác kô nùng maâ töí 34 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 15 thaáng 5/2019
  4. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI chûác mong muöën. ÚàÖ-xtrêy-li-a, mö hònh 70-20-10 1.6. Haân quöëc àûúåc aáp duång rêët hiïåu quaã: (70%) vûâa hoåc vûâa laâm, Haân Quöëc cuäng coá caách àöëi phoá riïng vúái cuöåc tûå böìi dûúäng dûåa trïn cöng viïåc haâng ngaây (laâ chuã caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû. Thaáng 6 nùm yïëu); (20%) hoåc nhoám, chia seã kinh nghiïåm caá nhên 2015, Chñnh phuã Haân Quöëc giúái thiïåu Saáng kiïën àöíi trong quaá trònh laâm viïåc nhoám; (10%) thöng qua caác múái saãn xuêët 3.0. Saáng kiïën naây têåp trung vaâo viïåc khoáa àaâo taåo böìi dûúäng chñnh quy. gùæn cöng nghïå thöng tin vaâ truyïìn thöng trong toaân Ö-xtrêy-li-a thûåc hiïån viïåc quy hoaåch, chuêín bõ böå quaá trònh saãn xuêët, quaá trònh maâ Chñnh phuã nûúác nhoám cöng chûác coá nùng lûåc àïí àaãm baão bêët kyâ ai naây hy voång laâ coá thïí caá thïí hoáa vaâ têån duång töëi ûu trong nhoám dûå bõ cuäng phaãi àuã nùng lûåc kïë cêån.nhûäng nhaâ maáy thöng minh, tûâ àoá tùng nùng lûåc Tuây qui mö töí chûác, loaåi hònh töí chûác vaâ tònh hònhcaånh tranh cuãa ngaânh saãn xuêët. Chñnh phuã Haân Quöëc cuå thïí àïí tiïën haânh tuyïín trong nöåi böå, tûâ dûúái lïn dûå àõnh àêìu tû 200 tyã Won (tûúng àûúng vúái 172 hay tûâ nguöìn bïn ngoaâi. Laänh àaåo hay chuyïn gia triïåu àöla Myä) haâng nùm vaâ xêy dûång 1.500 nhaâ maáy (chuyïn viïn) cuäng àïìu coá lûåc lûúång kïë cêån. Xêy thöng minh àïën nùm 2020. Tñnh töíng laåi thò töíng söë dûång àöåi nguä kïë cêån phaãi aáp duång nguyïn tùæc thûåcàêìu tû naây lïn àïën 1 nghòn tyã Won (khoaãng 861 triïåu taâi nhùçm taåo cú höåi cöng bùçng cho moåi ngûúâi àïí àöla Myä) vaâ xêy dûång khoaãng 10.000 nhaâ maáy thöng àûúåc quy hoaåch vaâo àöåi nguä kïë cêån; quan têm àïën minh tûâ nùm 2015 àïën nùm 2020. . caác yïëu töë: Qui mö, chuyïn ngaânh, àa daång, cöng Àiïím khaác biïåt cú baãn giûäa chñnh saách cuãa Haân bùçng. Trûúác hïët, phaãi coá mö hònh lêåp kïë hoaåch lûåcQuöëc trong so saánh vúái chñnh saách cuãa caác quöëc gia lûúång lao àöång: Cêìn tuyïín àöëi tûúång naâo, tiïu chñ khaác laâ trong khi caác quöëc gia khaác têåp trung vaâo vïì nùng lûåc; xaác àõnh nhûäng võ trñ chuã chöët khöng phaát triïín cöng nghïå vaâ tiïu chuêín hoáa caác cöng thïí thiïëu trong böå maáy; àaánh giaá ruãi ro (ai sùæp àïën nghïå baãn xûá thò saáng kiïën cuãa Haân Quöëc laåi têåp tuöíi nghó hûu, ai coá thïí chuyïín cöng taác); xaác àõnh trung vaâo viïåc chñnh phuã höî trúå caác doanh nghiïåp àöåi nguä nhûäng ngûúâi coá thïí thay thïë thöng qua quy vûâa vaâ nhoã trong viïåc phöí cêåp cöng nghïå nhaâ maáy trònh lûåa choån caånh tranh, coá chûúng trònh àaâo taåo thöng minh. Ngoaâi ra, àiïím khaác biïåt khaác giûäa viïåc böìi dûúäng, phaát triïín laänh àaåo vaâ phaát triïín chuyïn thûåc hiïån caác haânh àöång chiïën lûúåc laâ trong khi caác mön. Raâ soaát, böí sung, àûa ra ngoaâi quy hoaåch quöëc gia khaác têåp trung vaâo viïåc àöíi múái vûúåt bêåc thò nhûäng ngûúâi khöng coân àuã àiïìu kiïån, tiïu chuêín Haân Quöëc laåi nhêën maånh vaâo phûúng phaáp tiïëp cêån (coá àaánh giaá haâng nùm, trïn cú súã mûác àöå, hiïåu àöíi múái tûâ tûâ theo tûâng giai àoaån. quaã hoaân thaânh nhiïåm vuå). Trong Saáng kiïën àöíi múái saãn xuêët 3.0, Chñnh phuã 1.5. Trung Quöëc Haân Quöëc xaác àõnh böën khu vûåc àûúåc chuá troång bao “Mede in China 2025” (MIC 2025) ra àúâi nhû möåt göìm: Nïìn taãng cöng nghïå, ûáng duång cöng nghïå, nöî lûåc cuãa Trung Quöëc nhùçm àõnh hûúáng cho caác caác thiïët bõ vaâ caác maång, sûå tûúng kïët vaâ an ninh. ngaânh  saãn  xuêët  cuãa  Trung  Quöëc  trong  thúâi  àaåi Vúái böën khu vûåc naây, Chñnh phuã Haân Quöëc àaä xaác CMCN4.0. MIC 2025 laâ möåt baãn kïë hoaåch toaân diïån àõnh hai muåc tiïu lúán cêìn àaåt àûúåc laâ tiïën böå cöng nhùçm muåc àñch biïën Trung Quöëc trúã thaânh quöëc gia nghïå vaâ phöí biïën cöng nghïå nhaâ maáy thöng minh. coá nïìn saãn xuêët tiïn tiïën haâng àêìu thïë giúái. Thuác àêíy Caác dûå aán nghiïn cûáu vaâ phaát triïín têåp trung vaâo 6 saáng taåo taåi chöî, baão vïå nhaän hiïåu nöåi àõa vaâ thiïët lêåp cöng nghïå: Cöng nghïå loaåi boã caác saãn phêím löîi; caác caác tiïu chuêín, khu biïåt hoáa saãn xuêët vaâ nguöìn dûä kyä thuêåt taác nghiïåp tñch húåp phêìn mïìm; nïìn taãng liïåu laâ nhûäng muåc tiïu troång têm cuãa baãn kïë hoaåch. cöng nghïå internet kïët nöëi vaån vêåt múã; caãm biïën Chñnh saách vïì phaát triïín nguöìn nhên lûåc theo thöng minh; caác cöng nghïå xûã lyá thu thêåp vaâ xûã lyá kinh nghiïåm cuãa Trung Quöëc, àaâo taåo nhên lûåc chêët dûä liïåu; caác tiïu chuêín cöng nghiïåp. Àïí triïín khai lûúång cao cho saãn xuêët, àùåc biïåt laâ àöåi nguä chuyïn Saáng kiïën àöíi múái saãn xuêët 3.0, Chñnh phuã Haân Quöëc gia, caác kyä thuêåt viïn, caác nhaâ quaãn trõ vaâ quaãn lyá;cuäng chuã trûúng àêíy maånh húåp taác quöëc tïë, àùåc biïåt tùng cûúâng àöåi nguä kyä sû gioãi thöng qua xêy dûång laâ húåp taác vúái Myä vaâ Àûác. caác trung têm àaâo taåo kiïíu múái taåi caác trûúâng àaåi 2. Möåt söë gúåi yá àöëi vúái Viïåt Nam trûúác cuöåc hoåc; caãi tiïën àaâo taåo nghïì vaâ àaâo taåo kyä nùng; khuyïëncaách maång cöng nghiïåp 4.0 khñch húåp taác giûäa doanh nghiïåp vaâ caác trûúâng àaâo Thûá nhêët, Chñnh phuã Viïåt Nam cêìn thiïët phaãi taåo àïí àaâo taåo caác chuyïn gia gùæn vúái saãn xuêët vaâxêy dûång möåt chiïën lûúåc cuå thïí àöëi vúái CMCN 4.0, nghiïn cûáu; thiïët lêåp cú chïë àaäi ngöå nhên taâi; tuyïín têån duång nhûäng cú höåi maâ cuöåc caách maång naây mang choån chuyïn gia vaâ sinh viïn taâi nùng treã, àùåc biïåt laâ laåi cuäng nhû haån chïë nhûäng nguy cú maâ cuöåc caách àöåi nguä coá kiïën thûác chuyïn mön vaâ kyä thuêåt àïí àûa maång naây mang àïën. Chiïën lûúåc àöëi phoá vúái cuöåc ra nûúác ngoaâi àaâo taåo. CMCN 4.0 cêìn àûúåc xêy dûång trïn cú súã àaánh giaá Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 35 cöng àoaâ Söë 15 thaáng 5/2019
  5. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 - 28/7/2019) àûúåc nhûäng taác àöång vïì moåi mùåt maâ cuöåc caách maånghïët vai troâ, thêím quyïìn, traách nhiïåm trong khuön naây mang laåi. Giöëng nhû nhiïìu nûúác àang phaát triïín khöí phaáp luêåt àïí duy trò vaâ taåo ra “giaá trõ cöng” trïn thïë giúái, vúái mûác àöå phaát triïín kïët cêëu haå têìngmúái. Trong quaãn lyá nguöìn nhên lûåc, yïëu töë “saáng kinh tïë - xaä höåi úã Viïåt Nam, taác àöång cuãa cuöåc CMCNtaåo” àûúåc àùåt lïn haâng àêìu. 4.0 seä khöng àöìng böå maâ coá hûúáng khöng àöìng àïìu, Thûá tû, Doanh nghiïåp cêìn coá kïë hoaåch vïì àaâo maånh meä úã möåt söë khu vûåc, hoaåt àöång vaâ coá thïí ñt taåo cho ngûúâi lao àöång ngay tûâ bêy giúâ àïí chuêín bõ taác àöång úã möåt söë khu vûåc hoaåt àöång khaác. Àiïìu naây cho aáp duång cöng nghïå 4.0 cuäng nhû trong quaá trònh àoâi hoãi àaánh giaá caác taác àöång dûå kiïën cêìn phaãi àûúåc chuyïín àöíi cöng nghïå 4.0. Vñ duå: Khi lùæp möåt dêy thûåc hiïån cêín troång. Viïåc àaánh giaá nïn àûúåc thûåc chuyïìn cöng nghïå 4.0, doanh nghiïåp böë trñ àïí möåt hiïån theo tûâng ngaânh cuå thïí úã phûúng diïån xem xeát cöng nhên àiïìu khiïín dêy chuyïìn 4.0 seä keâm cùåp nguöìn lûåc hiïån taåi cuãa möîi ngaânh vaâ dûå kiïën nhûäng hûúáng dêîn cho möåt nhoám cöng nhên àïí têët caã caác taác àöång coá thïí coá àöëi vúái ngaânh àoá, nhùçm tòm kiïëm cöng nhên àïìu àûúåc àaâo taåo taåi chöî, tûâ àoá hoå coá thïí giaãi phaáp phuâ húåp vúái moåi ngaânh. hònh dung àûúåc vïì cöng viïåc cuãa hoå trong CMCN Thûá hai,  giöëng nhû nhûäng quöëc gia àaä xêy dûång 4.0 vaâ laâm quen vúái möi trûúâng cuãa viïåc laâm 4.0. àûúåc chiïën lûúåc ûáng phoá vúái cuöåc caách maång naây,Trong quaá trònh chuyïín àöíi, khöng traánh khoãi möåt böå caác vêën àïì cêìn àûúåc chuá troång trong chiïën lûúåc ûáng phêån cöng nhên döi dû. Àïí thõ trûúâng lao àöång linh phoá vúái cuöåc CMCN 4.0 maâ Viïåt Nam cêìn tñnh àïën hoaåt vaâ ngûúâi lao àöång coá thïí chuyïín àöíi sang viïåc cu äng khöng nùçm ngoaâi giúái haån vaâ phaåm vi caác cönglaâm khaác, giöëng nhû úã caác nûúác Bùæc Êu vaâ möåt söë nghïå cuãa CMCN 4.0, àoá laâ trñ tuïå nhên taåo, internet nûúác phaát triïín, ngay tûâ bêy giúâ, doanh nghiïåp cêìn kïët nöëi vaån vêåt, dûä liïåu lúán, cöng nghïå sinh hoåc, cöng quan têm vaâ coá kïë hoaåch àaâo taåo dûå phoâng cho nghïå caãm biïën, in 3D,... Viïåt Nam cêìn àõnh võ võ trñ ngûúâi lao àöång, tûác laâ bïn caånh viïåc àaâo taåo caác kyä cuãa quöëc gia trong tûúng lai, àöìng thúâi xaác àõnh nhûäng nùng cuãa cöng viïåc hiïån taåi, doanh nghiïåp cêìn àaâo khu vûåc/ngaânh/lônh vûåc ûu tiïn haâng àêìu vaâ hûúáng taåo thïm caác kiïën thûác vaâ kyä nùng chuyïn mön khaác cuäng nhû caác cöng nghïå aáp duång àïí phaát triïín trong maâ thõ trûúâng lao àöång trong tûúng lai cêìn túái, àùåc khu vûåc/ngaânh/lônh vûåc àoá. Mùåt khaác, chiïën lûúåc phaát biïåt laâ kiïën thûác vïì tin hoåc, cöng nghïå thöng tin, triïín trong àiïìu kiïån CMCN 4.0 cêìn àùåt con ngûúâi vaâo cöng nghïå tûå àöång hoáa, phêìn mïìm, caác böå caãm ûáng võ trñ trung têm nhû quan niïåm vïì xaä höåi 5.0 cuãa Nhêåt kïët nöëi, tû duy lêåp trònh, v.v... Hònh thûác àaâo taåo coá Baãn “möåt xaä höåi lêëy con ngûúâi laâ trung têm; laâ xaä höåi thïí trong nhaâ maáy hoùåc coá thïí luên phiïn cûã ngûúâi cên bùçng giûäa phaát triïín vïì kinh tïë vaâ giaãi quyïët caác lao àöång ài àaâo taåo, àïí höî trúå nêng cao khaã nùng coá vêën àïì xaä höåi bùçng hïå thöëng tñch húåp cao giûäa khöng viïåc laâm cho ngûúâi lao àöång trong thúâi kyâ CMCN4.0 gian aão vaâ khöng gian thûåc”. Khi con ngûúâi àûúåc àùåt vaâ thay àöíi cöng nghïå 4.0. vaâo võ trñ trung têm cuãa phaát triïín thò viïåc xêy dûång Thûá nùm , trong CMCN4.0, kyä nùng mïìm àùåc nguöìn nhên lûåc chêët lûúåc cao àoáng vai troâ quan troång. biïåt quan troång. Caác cöng viïåc àoâi hoãi sûác lao àöång Hay noái caách khaác, sûå thay àöíi vïì giaáo duåc vaâ àaâo taåocú bùæp àïìu coá thïí bõ robot vaâ trñ tuïå nhên taåo thay úã Viïåt Nam cêìn àûúåc chuá troång hún nûäa theo hûúáng thïë, vò vêåy ngûúâi lao àöång cêìn coá nhûäng kyä nùng tòm kiïëm caác giaãi phaáp phuâ húåp nhùçm xêy dûång möåtmïìm quan troång nhû: Xûã lyá vêën àïì phûác húåp, tû duy àöåi nguä nhên lûåc coá trònh àöå cöång nghïå cao àaáp ûángphaãn biïån, saáng taåo, quaãn lyá con ngûúâi, phöëi húåp vúái àûúåc yïu cêìu cuãa CMCN 4.0. ngûúâi khaác, trñ tuïå xuác caãm, phaán àoaán vaâ ra quyïët Thûá ba, àöíi múái caách thûác quaãn lyá nguöìn nhên àõnh, àõnh hûúáng dõch vuå, thûúng lûúång, linh hoaåt lûåc trong CMCN 4.0. Cuöåc Caách maång cöng nghiïåp nhêån thûác, laâ nhûäng kyä nùng mïìm quan troång theo naây giuáp nhaâ laänh àaåo caác àõa phûúng vaâ caán böåkhuyïën caáo trong Baáo caáo vïì tûúng lai viïåc laâm cuãa quaãn lyá doanh nghiïåp tiïëp cêån àûúåc nhiïìu thöng Diïîn àaân Kinh tïë thïë giúái nùm 2016. Trong möi trûúâng tin, kiïën thûác àa chiïìu, goáp phêìn nêng cao chêët saãn xuêët theo dêy chuyïìn tûå àöång hoáa hoaân toaân, lûúång cöng taác chó àaåo, àiïìu haânh, àiïìu phöëi cöng möåt khêu trong chuöîi gùåp truåc trùåc, duâ nhoã cuäng seä viïåc. Tuy nhiïn, trñ tuïå nhên taåo seä khöng thïí thay laâm cho caã chuöîi bõ aãnh hûúãng. Xûã lyá vêën àïì phûác thïë con ngûúâi maâ chó höî trúå nhên viïn laâm viïåc húåp àoâi hoãi tû duy hïå thöëng, nghôa laâ nhòn möåt bûác nùng suêët, hiïåu quaã hún, àûa ra nhûäng quyïët àõnh tranh töíng thïí trong toaân chuöîi vaâ giaãi quyïët vêën àïì àuáng àùæn hún. Àöëi vúái khu vûåc cöng, viïåc thu huát, trong toaân chuöîi, tûâ quy trònh thiïët kïë (aão) àïën saãn giûä chên vaâ quaãn trõ nhên sûå khöng chó phuå thuöåc xuêët saãn phêím thêåt, àïën viïåc nêng cêëp trñ tuïå nhên vaâo tiïìn lûúng maâ coân phuå thuöåc vaâo khaã nùng taåo taåo àïí thiïët bõ ngaây möåt thöng minh hún. Xûã lyá phûác àöång lûåc cho cöng chûác cöëng hiïën vaâ phaát triïín húåp khöng chó xûã lyá trong phaåm vi cuãa khöng gian chûác nghiïåp. Nhaâ laänh àaåo, quaãn lñ cêìn phaát huy saãn xuêët, maâ coân múã röång ra möi trûúâng taác àöång 36 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 15 thaáng 5/2019
  6. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI qua laåi bïn ngoaâi chuöîi, vaâ caác khña caånh khaác nhû triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ nùng cao võ thïë Viïåt Nam chñnh trõ, vùn hoáa, xaä höåi. trïn trûúâng quöëc tïë.  Thûá saáu, Cöng nghiïåp 4.0 àoâi hoãi nguöìn lao àöång saáng taåo, lao àöång tri thûác. Moåi cöng viïåc àïìu coá thïí Taâi liïåu tham khaão do robot àaãm nhêån, vêåy con ngûúâi laâm gò? Con ngûúâi 1. Nguyïîn Vùn Bònh (2017),  Viïåt Nam vúái cuöåc caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá, Nxb. Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên, Haâ Nöåi. tû àiïìu khiïín maáy, quan saát, caãi tiïën àïí nêng cao hiïåu 2. Phaån Xuên Duäng (2018),  Caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû - quaã, nùng suêët vaâ chêët lûúång saãn phêím, khùæc phuåc Cuöåc caách maång cuãa sûå höåi tuå vaâ Nxb. Khoa hoåc vaâ tiïët kiïåm, sûå cöë, vaâ vò vêåy àoâi hoãi sûå say mï nghiïn cûáu, tòm Kyä thuêåt, Haâ Nöåi. toâi, hoåc hoãi vaâ saáng taåo khöng ngûâng. Àöëi vúái viïåc 3. Trêìn Thõ Vên Hoa (2017),  Caách maång cöng nghiïåp 4.0 vêën àïì laâm 4.0, khöng thïí eáp buöåc con ngûúâi saáng taåo àùåt ra cho phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ höåi nhêåp quöëc tïë cuãa giöëng nhû eáp buöåc con ngûúâi phaãi laâm viïåc cêåt lûåc Viïåt Nam , Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia Sûå thêåt, Haâ Nöåi. trong CMCN 2.0. Àïí saáng taåo cêìn phaãi coá möåt nïìn 4. Nguyïîn Àùæc Hûng (2018),  Cuöåc caách maång cöng nghiïåp lêìn taãng nhêët àõnh, phaãi xêy dûång vùn hoáa saáng taåo thûá tû vaâ vêën àïì àùåt ra vúái Viïåt  Nxb. Quên àöåi nhên dên, Nam, trong lûåc lûúång lao àöång. Hiïån nay àûáng trûúác cuöåc Haâ Nöåi. 5. Hoåc viïån Chñnh trõ quöëc gia Höì Chñ Minh (2017),  Cuöåc caách CMCN4.0, thïë giúái àang coá yá tûúãng vïì Chûúng trònh maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû - Thúâi cú vaâ thaách thûác àöëi vúái höî trúå “Thu nhêåp phöí cêåp cú baãn” haâng thaáng cho Viïåt Nam,Nxb. Lyá luêån chñnh trõ, Haâ Nöåi. ngûúâi lao àöång àïí ngûúâi lao àöång khöng phaãi lo túái 6. Trûúâng Àaåi hoåc Lao àöång xaä höåi - Cú súã 2 (2019),  Kyã yïëu höåi miïëng cúm, manh aáo haâng ngaây, thoaát ra khoãi lo thaão quöëc gia - Taác àöång cuãa caách maång cöng nhiïåp 4.0 àïën toan haâng ngaây, àïí hoå coá thïí tûå do laâm cöng viïåc quan hïå lao àöång vaâ chêët lûúång viïåc laâm trong doanh nghiïåp maâ hoå ûa thñch, tûâ àoá taåo ra sûå  saáng taåo  trong FDI Viïåt Nam hiïån nay”, Nxb.  Àaåi  hoåc  quöëc  gia  thaânh  phöë cöng viïåc. Tuy nhiïn, chûúng trònh naây múái chó laâ Höì Chñ  Minh. thñ àiïím úã möåt söë nûúác phaát triïín, coá nhûäng thaânh cöng nhêët àõnh nhûng àïí aáp duång phöí cêåp cêìn coá nguöìn lûåc taâi chñnh bïìn vûäng. Möåt söë nûúác àûa ra yá tûúãng vïì àaánh thuïë robot, nghôa laâ khi aáp duång CHÑNH SAÁCH XAÄ HÖÅI Ú robot thay thïë con ngûúâi thò cêìn àaánh thuïë. Muåc (Tiïëp theo trang 54) àñch àaánh thuïë robot khöng phaãi àïí haån chïë aáp 3. Kïët luêån duång robot hay haån chïë sûå phaát triïín cuãa khoa hoåc Chñnh saách xaä höåi laâ vêën àïì quan troång, nïëu cöng nghïå maâ àïí coá nguöìn quyä höî trúå ngûúâi lao thûåc hiïån khöng töët seä khöng taåo ra möåt nïìn kinh àöång vûúåt qua giai àoaån chuyïín àöíi khoá khùn naây. tïë thõ trûúâng haâi hoâa vaâ àaåt àûúåc kïët quaã töët àeåp Caác doanh nghiïåp, vúái tinh thêìn traách nhiïåm xaä höåi trong moåi lônh vûåc xaä höåi. Àiïìu quan troång laâ Liïn cuãa mònh, cêìn uãng höå yá tûúãng vïì thuïë robot naây. bang Nga àaä àïì ra chiïën lûúåc phaát triïín theo tûâng Thûá baãy, chuáng ta àang bûúác vaâo kyã nguyïn söë, giai àoaån. Chiïën lûúåc phaát triïín Liïn bang Nga àaä do àoá caác hoaåt àöång cuãa caác töí chûác, cú quan, àún àaåt àûúåc nhiïìu thaânh tûåu trong chñnh saách xaä höåi võ, doanh nghiïåp chuá troång tñch húåp cöng nghïå söë nhû caãi thiïån mûác söëng cuãa ngûúâi dên, xêy dûång hoaá: Thuác àêíy phaát triïín nhûäng giaãi phaáp saãn xuêëthïå thöëng baão trúå xaä höåi hiïåu quaã, caãi thiïån quan hïå vaâ kinh doanh dûåa trïn söë hoaá; tñch húåp vúái caác hïå lao àöång vaâ viïåc laâm cuãa ngûúâi dên, àiïìu chónh thöëng caãm biïën, hïå thöëng àiïìu khiïín, maång truyïìn quaá trònh di cû, caãi thiïån hïå thöëng lûúng hûu vaâ thöng àïí kinh doanh vaâ chùm soác khaách haâng; thiïët nêng cao hiïåu quaã chùm soác y tïë vaâ baão hiïím xaä höåi. Trong tûúng lai chñnh saách xaä höåi úã Nga khöng kïë cú súã dûå liïåu, lûu trûä vaâ sûã duång hiïåu quaã caác dûä liïåu lúán dûåa trïn àiïån toaán àaám mêy; kïët nöëi, thu ngûâng àûúåc hoaân thiïån àaãm baão àêìy àuã cuöåc söëng thêåp, xûã lyá vaâ phên tñch dûä liïåu lúán àïí taåo ra nhûängvêåt chêët vaâ tinh thêìn cuãa ngûúâi dên, phuác lúåi xaä höåi tri thûác múái, höî trúå viïåc àûa ra quyïët àõnh vaâ taåo lúåivaâ phaát triïín Liïn bang Nga thaânh möåt quöëc gia thïë caånh tranh; phên tñch hiïåu quaã, àaánh giaá vaâ aáp huâng maånh.  duång caác dûä liïåu thu thêåp àûúåc tûâ maáy moác vaâ caãm biïën, àïí nhanh choáng àûa ra quyïët àõnh caãi thiïån Taâi liïåu tham khaão 1. Böå luêåt Lao àöång Liïn bang Nga (2002), Nxb Prior, Matxcova. möi trûúâng, àiïìu kiïån lao àöång; àaãm baão hiïåu quaã 2.  Böå  Phaát  triïín  kinh  tïë  (2013),  Dûå baáo Chiïën lûúåc phaát triïín hoaåt àöång, quy trònh laâm viïåc, dõch vuå vaâ baão trò. Liïn bang Nga àïën nùm 2030. Mùåt khaác, nghiïn cûáu àïí aáp duång caác cöng nghïå 3. Hiïën phaáp Liïn bang Nga (2008), Nxb Prior, Matxcova. tiïn tiïën cuãa CMCN 4.0 (Chùèng haån robot thïë hïå 4.  Luêåt  Liïn  bang  Nga  söë  400  ngaây  1/12/2014.  Glacop  N.G. múái, maáy in 3D, xe tûå laái, cöng nghïå nano, vñ àiïån tûã (2015), Thûåc hiïån vaâ baão vïå quyïìn lao àöång, tûå do vaâ lúåi ñch momo, fintech,...)  vaâ ûáng duång chuáng, nhùçm phaát húåp phaáp cuãa ngûúâi lao àöång, Nxb Proxvet, Matxcova. Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 37 cöng àoaâ Söë 15 thaáng 5/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2