intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm phát triển hoạt động bán lẻ hàng tiêu dùng trên địa bàn nông thôn của một số nước và bài học cho Việt Nam

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

97
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu một vài kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời cũng đưa ra một số kinh nghiệm phát triển hoạt động bán lẻ hàng tiêu dùng trên địa bàn nông thôn và một số nước, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm phát triển hoạt động bán lẻ hàng tiêu dùng trên địa bàn nông thôn của một số nước và bài học cho Việt Nam

NGHItN ClU-TinOII(A ^<br /> <br /> <br /> <br /> tieu lung tren<br /> ija ban noni tton cua mot so nific va tai lioc do Viet lam<br /> • ThS. PHAM HONG TU<br /> Vi^n Nghien cvta ThiAAig mai<br /> <br /> <br /> <br /> hi trudng b a n 16 hang<br /> <br /> T hoa noi chung va thi<br /> trUSng b a n 16 hang<br /> tieu diing d nong thon noi rieng<br /> CO vi tri quan trpng trong nfin<br /> kinh te va co quan he hiJu cd v6i<br /> qua trinh thUc lilen CNH va hoi<br /> nhap kinh te quoc te. Qud trinh<br /> thUc hlen CNH vd hoi nhap kinh<br /> te quoc te se thUc day thi trUdng<br /> ban 16 hang hoa phat trien nhcf<br /> khd nang tao ra tang trUdng<br /> kinh te cao, cdl thien thu nhap cho thay, thi trUdng b a n le da kinh nghiem cua Trung Qudc v6<br /> cho ngudi lao dong va nhUng tac p h a t trien kha n h a n h nhd tang phat trien thi trUdng ban 16<br /> dong den nhu cdu tieu dung cua trUdng kinh te vdi toe dp cao va hang tieu dung d ndng thon<br /> ngudi dan tren till trUdng b a n 16 lien tuc. Vi tri thi trUdng b a n 16 trong thdi ky CNH va hot nhap<br /> tu nhieu phUdng dien khac. nUdc ta da khong ngUng thang kinh te qudc te.<br /> NgUdc lai, svf phat trien ciia thi tien tren bang xep hang theo Trung Qudc da thUc hien cdi<br /> trUdng b a n 16 hang hoa se tao chi so phdt trien b d n 16 toan each kinh te tU nam 1978. Md<br /> dieu klen thuan ldi cho tieu thu cdu. Tuy nhien, do tdc dpng cua hinh CNH d Trung Qudc cung<br /> sdn pham, n h a t la cac sdn khung hodng kinh te toan cdu, thay ddi theo hUdng ifu tien phdt<br /> pham do qua trinh phdt trien vi tri cua thi trUdng trUdng b a n trien tu "cdng nghiep nang (sdn<br /> cdc nganh cong nghiep tao ra. 16 nUdc ta trong bdng xep hang xuat hang tU lieu sdn xuat)<br /> Noi each khac, qua trinh CNH toan cdu da tut xudng vi tri thU cong nghiep nhe (san xuat hang<br /> tao ra cd sd kinh te, xa hoi cho 6 n a m 2009 va thU 8 n a m tu lieu tieu dung) - ndng nghiep"<br /> phat trien thi trUdng b a n 16 2010. Mat khac, thUc te ciing sang "ndng nghiep - cdng nghiep<br /> hang hoa, ngUdc lai phdt trien cho thay, mdi quan he glUa qua nhe cdng nghiep nSng" SU<br /> thi trUdng b a n 16 se "md dUdng" trinh thuc hlen CNH, hpi n h a p thay doi nay da giup Trung Qudc<br /> cho qua trinh thUc hien CNH va kinh te qudc te va phat trien thi dat dUdc thdnh tUu phat trien to<br /> hot nhap kinh te quoc te cua cac trUdng b d n 16 hang hoa dang ldn. Thu n h a p binh quan dau<br /> nUdc kem phdt trien vd dang cdn nhi6u van de bat cap, h a n ngudi khdng ngUng tang len da<br /> phat trien dl6n ra n h a n h hdn, che lan nhau vd ldm gidm khd thuc day thi trUdng ban 16.<br /> mainh me hdn. nang phat trien chung cua n e n a/ Kinh nghiem phdt trien thi<br /> kinh te. tnidng d khu vUc ndng thdn<br /> Thtfc te qua trinh CNH vd<br /> hpi n h a p kinh te quoc te d nUdc TU nhiing van d6 tren day. Tren lanh thd Trung<br /> ta trong nhiing n a m vtfa qua chung toi xin gidl thieu mot vai Qudc, tai mi6n Tay Trung ^•^<br /> TMIMGIWSd 33/2011 13<br /> NBHiiNCirU-TBAOBCfl |<br /> <br /> 0 ^ Qudc, ndng thdn vdn<br /> chlem t^ trpng ldn, trinh dp dd<br /> thi hda thap. Ddng thdi, d mien<br /> Tay, thi trUdng thdnh thi tiidng ddi<br /> phdt trien, trong khi thi tnidng<br /> nong thdn cdn lac hdu... Vi vay,<br /> Dal hdi DCS Trung Qudc ldn thU<br /> Xrv va XV da di sdu not rd cUdng<br /> linh, muc tieu tong the tien trinh<br /> thvfc hlen thi trUdng hoa khu vUc<br /> kem phdt trien. Trung Qudc da<br /> xem phat trien thi trUdng ndng<br /> thdn khu vUc mien Tay la trpng<br /> t a m trong ke hoach p h a t trien<br /> kinh te xa hdi nham giam bdt<br /> chenh lech ve trinh dp phat<br /> trien giila ba mi6n, thUc hien<br /> kinh te ml6n ddng, mi6n Trung<br /> vd mien Tay cung phdn vinh.<br /> thiet, thiet lap cac quy tdc van vao tieu thu 6 thanh phd nhU<br /> Ve ly luan, Trung Qudc da<br /> h a n h kinh te thi trUdng, quy thit, trUng. sCfa, gia cdm, rau...<br /> xdc dinh, he thdng thi trUdng<br /> pham van h a n h cac loai thi dUdc hudng cac chinh sach Uu<br /> trong nfin kinh te hdng hda hien<br /> trUdng, h a n che cdc hdnh vl cua ddi do chinh quy6n dia phUdng<br /> dai phdi bao gom: mpt Id, cdc<br /> chii the thi trUdng, bdo dam thi quy dinh; xay dUng kien toan thi<br /> n h a sdn xuat, kinh doanh va<br /> trUdng van h a n h cd trat tU. trUdng b a n budn bdn 16 toan<br /> ngudi tieu dung phdi la chii the<br /> Trung Qudc da lay viec cdi ndng thdn, "xay td ddn chim<br /> van hdnh thi trUdng, tvf chu kinh<br /> cdch md ctfa, thuc day tien trinh phUdng" Ket qud Id sUc mua ciia<br /> doanh, tU chiu Id lai, tU lim kiem<br /> thi trUdng hda ndng thdn iam cU dan ndng thdn tang manh,<br /> phdt trien thi trUdng; hai Id, Nhd<br /> trpng tam, dac biet t a p trung mong mudn mua sam co xu the<br /> nUdc phdt trien he thdng thi<br /> vao 2 phUdng dien: thUdng pham tang cao, mUc tieu diing cua<br /> trUdng hodn chinh vd thdng<br /> hda sdn pham ndng sdn phu; do ndng thdn tuy vdn thap hdn cU<br /> nhat, hinh t h a n h bdi cac mdi<br /> thi hda hUdng tran ndng thdn. dan thanh thi nhUng da c6 diem<br /> lien he tUdng ho thi trUdng, h a n<br /> Ve phUdng dien thUdng pham ndng tieu diing. Theo ddnh gid<br /> che ldn nhau vd he thdng dieu<br /> hda sdn pham, Trung Qudc da ciia cdc nhd phan tich, neu thu<br /> tiet, khdng che thi trUdng. He<br /> thUc thi: chinh sach khodn hp; n h a p ciia ndng dan tang mot<br /> thdng thi tnidng Id mdt the thdng<br /> chinh sdch lay thi trUdng ldm diem bach phan, thi mUc ban 16<br /> nhat hUu cd cdc loai thi trUdng<br /> dinh hudng; tang dieu chinh ket hang tieu dung cho ndng dan<br /> lien quan qua lal vdi nhau, bao<br /> cau nganh nghe ndng thdn; tang 1,18 diem.<br /> gdm thi trudng yeu td s a n xuat<br /> nhu thi trUdng vdn, thi trUdng khich le p h a t trien thi trUdng V6 phUdng dien do thi hda<br /> lao ddng, thi trUdng ky thuat, thi cac yeu td s a n xuat; phd vd cue hUdng tran ndng thdn, Trung<br /> trUdng thdng tin, thi trUdng nha the md hinh kinh te tap the ddn Qudc chu trUdng: phdt trien DN<br /> dat va cac td chUc trung gian thi n h a t va chu yeu la trong trpt, hUdng tran, "lay cdng bd ndng"<br /> trUdng... Trong dd, thi trUdng chuyen sang md hinh ket hdp (cdng nghiep bd sung nong<br /> hang hda dUdc xem la thi trUdng ndng nghiep, lam nghiep, chan nghiep); cho phep nhan khau<br /> cd sd va cdn tap trung phat trien nudi vd ndng sdn phu, ndng dan ndng thdn lilu ddng, xay dUng hft<br /> trUdc. He thdng diiu tiet thi cd the Vila la ndng d a n vUa la thdng lilu ddng n h a n khau nong<br /> tnidng, chu yeu la chinh phu cdng n h a n vUa la thUdng nhan. thdn, "ly ndng khdng ly hUdng";<br /> thdng qua cac bien phdp kinh Ndng d a n td chUc mang ndng p h a t trien DN hUdng tran kft<br /> te, phap luat va hdnh chinh cdn sdn phu ttf sdn ttf tieu cua minh h^p vdi xay dUng do thi nhd.<br /> <br /> 4 1 THUONG MflSd 33/2011<br /> NGHIlN eau-TRAO Bflii:<br /> <br /> phdt trien cac loai thi trUSng khdc khd k h a n trong bdi cdnh hdp tac vdi cdc hang ban 16 nhd<br /> ndng thdn lay dd thi nhd lam cua cudc khiing hodng kinh te. hdn de tang sd lUdng cac loai<br /> trung tam, thtfc thi qudn ly gia Bat ddu tu nam 2005 den het mat hang. Cdc hang ban 16 nUdc<br /> bang dieu ti^t thi trUdng;... nam 2008, bdng viec thUc hlen ngoai (Wall Mart, Best Buy va<br /> Trung Qudc da p h a t trien thi chinh sach kich cdu tieu diing d tap doan Phap Carrefour) ciing<br /> trUdng b a n budn tren cd sd ket ndng thdn, khoang 250.000 ciia da de y tdi cdc thi trUdng khac<br /> ndi mdt loat t h a n h phd lang hang, dai ly bdn 16 cdc sdn ngodi cdc thdnh phd ldn, tham<br /> xa, "ddn thUdng n h a p thi", de pham cdng nghe da dUdc md va chi la vung ndng thdn.<br /> gidi quydt van d6 ndng dan "mua "phu sdng" tdi gdn 50% dien tich c/ Kinh nghiem vi md cda thi<br /> khd", "ban khd"; cdl each "the ndng thdn Trung Qudc. Dac biet, trUdng bdn li<br /> che cung tieu" ndng thdn, thuc chUdng trinh hd trd ndng dan Quy md thi trUdng bdn 16 ciia<br /> day n h a t the hda "ndng cdng "tiep can vdl sdn pham cdng Trung Qudc, dU bdo den nam<br /> thUdng" vd "sdn xuat cung tieu nghe cao" da dUdc chinh phu 2020 se vao khodng 2,4 ngan li<br /> ^ dich vu"; cdl each the che HTX nudc ndy b a t ddu thtfc hlen tU USD. Sau khi md ctfa thi trUdng<br /> ' cung tieu, thiet lap lien hdp giila nam 2008. Theo do, ngUdl bdn 16, cd khodng 40 tap doan<br /> ndng cdng thUdng, thUc thi sdn ndng d a n Trung Qudc se dUdc p h a n phdi ldn cua nUdc ngoai<br /> xuat, cung cap, tieu thu, phuc vu trd gid 13% khi mua cdc mat tran vao khai thac thi trUdng<br /> thdnh mpt chudi. hdng cdng nghe cao nhU mdy nUdc nay, hdn 60% doanh thu<br /> tinh, dien thoai di ddng, TV,... rdi vao tay hp, dat cac tap doan<br /> Trung Qudc da thtfc hlen cdl<br /> MUc hd trd 13% ndy dUdc phan b a n 16 cua Trung Qudc lam vao<br /> cdch, thUc sU tdch rdi h d n h<br /> chia theo ty le 80 - 20 tUc chinh tinh the pha sdn. Do dd, Chinh<br /> chinh vd kinh doanh theo dung<br /> phii se chiu 80% va 20% cdn lai phii Trung Qudc da ngay lap tUc,<br /> nghia cua nd, bai bd each lam<br /> chinh quydn dia phUdng se cd ban hanh Phap lenh ban 16, tao<br /> dUa tay "thau tdm" ciia ban<br /> trdch nhiem ddng gdp them. Mdi thuan ldi cho cac tap doan trong<br /> nganh chUc nang chinh phii,<br /> hd ndng dan dUdc quy6n mua tdi nUdc gianh lai thi phdn. Ddng<br /> tinh binh gidn chinh, trpng diem<br /> da 2 sdn pham trong mdi chiing thdi, Chinh phu Trung Qudc<br /> dot phd cdi cdch che dp stf dung<br /> loai va mang hda ddn mua hdng ciing da xay dUng ke hoach 5<br /> nhan tai. Ddng thdi, Trung Qudc<br /> den cdc cd quan tai chinh ciia nam cho phat trien sieu thi d<br /> tien h a n h md rdng ddu tU, cdi<br /> dia phUdng de lay lai 13% sd cac khu vUc thanh phd nhd hoac<br /> each che dp b d n quyen, thUc<br /> tien da bd ra trong thdi han 15 vting ndng thdn.<br /> hlen che dp cd phdn, xay dtfng<br /> ngay iam viec. Tat nhien, dd Ben canh viec thu hut FDI,<br /> che dp DN hien dai; gidm nhe<br /> phdi la nhiing s a n pham do Trung Qudc ciing danh nhilu tfu<br /> ganh nang DN, bai bd nhiing chi Trung Qudc sdn xuat trong nUdc. dai v6 tin dung, thdng tin, dao<br /> phi khdng cdn thiet, bdi dUdng<br /> Gdn day chinh phii Trung tao, trd giup ky thuat cho cdc<br /> DN trd thdnh chu the thi trUdng,<br /> Qudc da tuyen bd se md rdng DN trong nUdc n h a m tang khd<br /> thtfc thi "chinh sach md ciia, thi<br /> cdc bien phdp kich cdu tieu nang canh tranh vdl cac DN FDI<br /> trudng md ctfa, n h a n tai md ciia<br /> dung tai cac thanh phd nhd va va phat trien cd sd bdn 16 tai cdc<br /> va Itfu thdng md ctfa"<br /> khu vtfc ndng thdn. Vi vay, cac khu vtfc ndng thdn. Chinh phii<br /> b / Kinh nghiem phdt trien hang ban 16 da md rdng ddu tU Trung Qudc ciing khuyen khich<br /> hooLt dpng bdn li d ndng thon m a n h me vao thi trUdng nay. hoat ddng mua lai, sdt nhap, cdc<br /> Trung Qudc Hang Suning vdi chudi ctfa hang DN nhd; khuyen khich cac DN<br /> Hlen vdn cd khodng hai phdn dien til ldn nhat nUdc, dU dinh van h a n h theo md hinh chudi<br /> ba trong tdng sd dan 1,3 t^ ngUdl se md them 520 ciia hang mdi, sieu thi nhdm tang cUdng hieu<br /> cua Trung Qudc sdng tai ndng bd sung them vao sd 941 ctfa qud kinh doanh. Ngodi ra, Chinh<br /> hang hien tai tren khap Trung phu ciing dp dung cac chinh<br /> thdn. Vi vay, ndng thdn Trung<br /> Qudc. Hang ddi thu GOME, vdi sdch hd trd nhdm thuc day sU<br /> Qudc la mdt thi trUdng ldn.<br /> hdn 700 cila hang tren todn phdt trien cac loai hlnh ket cdu<br /> Chinh phfi Trung Qudc hieu rdng<br /> qudc, ciing chuyen hUdng tdi ha tdng thUdng mai cd d<br /> cac khu vtfc ndng thdn se la chia<br /> vung ndng thdn, vd len ke hoach khu vUc thanh thi vd ndng ^9^<br /> khda dd hp vUdt qua nhuTng thdi<br /> TNUONGMflSfi 33/2011 15<br /> NGHIlN COU-TRAO DOI<br /> <br /> thdn tren cd sd hoach dinh<br /> qui hoach, ke hoach phdt trien<br /> cu the. Cac b a n nganh cd lien<br /> quan cua nhd nUdc xay dtfng qui<br /> hoach phdt trien he thdng p h a n<br /> phdi hdng hod thdng n h a t tren<br /> todn Trung Qudc, trong dd chu<br /> trpng den hai hUdng cd ban: Mpt<br /> Id, cdi tao va hien dai hod cdc<br /> khu phd budn ban, cdc loai hinh<br /> truygn thdng; Hai Id, qui hoach<br /> phat trien mdi cdc loai hinh hien<br /> dai, nhat la cac sieu thi va dai<br /> sieu thi.<br /> Bdi hoc kinh nghiem ddi vcfi<br /> Viet Nam<br /> Mpt Id, phat trien ddng bd he che va chUa tUdng xUng vdl yeu theo hinh thUc hd trd 13% mtfc<br /> thdng thi trUdng d khu vtfc ndng cau phat trien. Do dd, trong thdi gia b a n cho ngUdl mua va dUdc<br /> thdn, trong dd lay phdt trien thi gian tdi, Nha nUdc can day thanh todn lal sau khi trinh<br /> trUdng hang hda la trpng tam, manh ddu tU phat trien n h a n lUc phieu mua hdng vdi cd quan tai<br /> lam cd sd de phdt trien ddng bd vd vat ltfc, dac biet la day m a n h chinh dia phUdng. Chinh sach<br /> cdc thi trUdng khdc. cdi cdch, ddi mdi tU duy vd n h a n kich cau cua Trung Qudc khong<br /> Day la kinh nghiem cd gid tri thUc ciia cdc cap quan ly d a n chi ddm bao cho ngUdi dan nong<br /> cd ve ly luan vd thtfc ti6n ddi vdi nhdm tao ra ddng ltfc mdi cho thdn dUdc hUdng ldi trUc tiep,<br /> phdt trien thi trUdng ndng thdn phat trien thi trUdng d khu vtfc ma cdn kich thich manh me<br /> nUdc ta trong giai doan hien nay. ndng thdn. cdng ddng cdc DN md rdng kinh<br /> Trong phat trien thi trUdng d doanh, gia tang doanh sd ban<br /> Ba Id, td chUc tdt k e n h tieu<br /> khu vUc ndng thdn cdn tap trung hang vd mang lUdi bdn hang d<br /> thu, tang cUdng mdi quan he<br /> trUdc het vao van de thi trUdng khu vtfc ndng thdn.<br /> giila thi trUdng ndng thdn va thi<br /> hda cac sdn pham va xay dtfng trUdng dd thi. JVdm Id, xay dUng qui hoach<br /> cdc thi tran la "diem ndng" tieu p h a t trien ket cau ha tang<br /> Theo kinh nghiem cua Trung<br /> dung d khu vtfc ndng thdn. thUdng mal hai hoa cd d khu vifc<br /> Qudc, trong thdi gian tdi, Nhd<br /> Hai Id, tang cUdng ddu tU cho nUdc cdn xay dtfng k e n h p h a n thdnh thi va ndng thdn<br /> khu vtfc ndng thdn. phdi ket ndi mdt loat t h a n h phd Kinh nghiem cho thay, qui<br /> Ddng, Nha nUdc da thUc hlen lang xa. Dong thdi, day m a n h hoach thudng phdi chu trpng<br /> nhieu chu trUdng, dUdng ldi ve cai each the che HTX, thiet lap den: 1) Van de mdi trUdng; 2)<br /> phat trien ndng nghiep, ndng Uen hdp ndng cdng thUdng, thtfc Van de ddm bdo canh tranh<br /> thdn. Ddng thdi, nhifiu chUdng thi sdn xuat, cung cap, tieu thu, cdng bdng giila cac loai hinh<br /> trinh, dtf dn dau tU phat trien phuc vu theo chudi. b a n 16 hlen dai vd truyen thdng,<br /> ndng thdn da dUdc trien khai Bdn td, phdt trien hoat ddng giila cac loai qui md ciia loal<br /> nhU: phdt trien giao thdng ndng bdn 16 d khu vtfc ndng thdn hinh sieu thi; 3) Van de ddm<br /> thdn; klen cd hda kenh mUdng thdng qua chinh sach kich cdu bao quy6n ldi cua ngUdi mua: 4)<br /> ndi dong; chUdng trinh tuyen trtfc tiep cho ngUdi tieu dung Van de ddm bdo stf phat trien<br /> chpn can bd tr6 ve lam chii tich ndng thdn. dong deu giila cdc viing, cdc dia<br /> xd d 61 huyen ngheo; chUdng Theo kinh nghiem ciia Trung phUdng, giUa cdc vung npi thi va<br /> trinh xay dtfng ndng thdn mdi... Qudc, chinh sdch kich cdu cua vung ngoai thdnh; 5) Van de<br /> Tuy nhien, ben canh nhUng ket chinh phii dUdc thtfc hien trtfc bdo ton stf p h a t trien kinh t^<br /> qud da dat dUdc, vdn con h a n tiep den ngUdl d a n ndng thdn ndng thdn... •<br /> 61 THUUNG Mfl 3533/2011<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2