intTypePromotion=1

Kinh nghiệm quốc tế trong tuyển dụng, quản lý và hỗ trợ lao động di cư ở nước ngoài của các nước phái cử lao động

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
11
lượt xem
0
download

Kinh nghiệm quốc tế trong tuyển dụng, quản lý và hỗ trợ lao động di cư ở nước ngoài của các nước phái cử lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về hệ thống luật pháp, chính sách và các chương trình, biện pháp về tuyển dụng, đào tạo và quản lý lao động di cư ở nước ngoài, hỗ trợ lao động trở về và tái hòa nhập, cũng như các mô hình quản lý và hỗ trợ hiệu quả lao động làm việc ở nước ngoài của các nước phái cử lao động như Philipines, Srilanka, Pakistan, Trung Quốc, Campuchia, Thailand. Trên cơ sở các kinh nghiệm và thực tiễn tốt của các nước này, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác quản lý và hỗ trợ lao động di cư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm quốc tế trong tuyển dụng, quản lý và hỗ trợ lao động di cư ở nước ngoài của các nước phái cử lao động

  1. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG DI CƯ Ở NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NƯỚC PHÁI CỬ LAO ĐỘNG Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Bình, Đỗ Minh Hải Viện Khoa học Lao động và Xã hội Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về hệ thống luật pháp, chính sách và các chương trình, biện pháp về tuyển dụng, đào tạo và quản lý lao động di cư ở nước ngoài, hỗ trợ lao động trở về và tái hòa nhập, cũng như các mô hình quản lý và hỗ trợ hiệu quả lao động làm việc ở nước ngoài của các nước phái cử lao động như Philipines, Srilanka, Pakistan, Trung Quốc, Campuchia, Thailand. Trên cơ sở các kinh nghiệm và thực tiễn tốt của các nước này, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác quản lý và hỗ trợ lao động di cư. Từ khóa: Xuất khẩu lao động, lao động di cư Summary: The research aims at reviewing the international experience on legal system, policy and programs, solution of recruiting, training and managing the migrant labors in foreign countries, supports to labors to come back and reunion, as well as the efficient management and supporting models of countries likes Philipines, Srilanka, Pakistan, China, Campodia and Thailand. Basing on the experience of these countries, the lesson learnt on the management and supporting to migrant labors will be recommended for Vietnam. Key words: Labor export, migrant labors I. Kinh nghiệm của các nước phái ích của người lao động làm việc ở nước cử lao động ngoài. Philipines được cả thế giới biết 1. Philippines đến với một chương trình quản lý người Phillipines là một trong những nước lao động ở nước ngoài rất tiến bộ có tên có thế mạnh và phát triển về xuất khẩu là “Di cư có quản lý”. Chương trình này lao động, công tác XKLĐ được quan tâm được xây dựng trên cơ sở tích hợp cơ chế và đầu tư toàn diện về chính sách cũng bảo vệ người lao động trong cả chu trình: như củng cố bộ máy quản lý từ khâu trước, trong và sau phái cử cho đến khi chuẩn bị cho người lao động đi XKLĐ, người lao động về nước, tái hòa nhập việc tuyển dụng và bố trí người lao động cộng đồng. Để cơ chế này hoạt động có ở nước ngoài, bảo vệ các quyền và lợi 58
  2. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 hiệu quả, công tác bảo vệ người lao động trình đào tạo định hướng của Phillipines rất được Philipines chú trọng. là họ xây dựng những Chương trình đào Phillipines là nước dẫn đầu trong tạo định hướng dành riêng cho lao động việc cung cấp các khóa đào tạo về định đến các khu vực/ các quốc gia khác nhau. hướng cho lao động trước khi đi làm việc Chương trình đào tạo giáo dục định ở nước ngoài. Chính phủ Phillipines quy hướng được chia thành các tài liệu hướng định việc học đinh hướng trước khi đi đến các nhóm đối tượng “nhạy cảm” làm việc ở nước ngoài là bắt buộc. khác nhau: thuyền viên, giúp việc gia Chứng chỉ của khóa học này là điều kiện đình, dịch vụ giải trí, những lao động sẽ không thể thiếu được nếu lao động muốn đến các nước “đặc biệt” (Irac, Cô Oét, được xuất cảnh. Chương trình đào tạo Libya, Hàn Quốc), các lao động được định hướng của Phillipines nhằm mục tuyển dụng trực tiếp. tiêu chuẩn bị cho lao động về chuyến đi Tại Phillipines, các bài giảng chủ và dạy họ cách để có thể đạt được lợi ích yếu thông qua thảo luận và xem video. tối đa từ việc đi làm việc ở nước ngoài. Các phim video được thiết kế ngắn gọn, Một Chương trình đào tạo định hướng súc tích nhằm truyền tải đầy đủ thông tin truyền thống của Phillipnes bao gồm các trong thời gian cho phép. Người trực tiếp hướng dẫn trong quá trình đi lại từ tiến hành các bài giảng được gọi là Phillipnes đến các nước, hiểu cụ thể về “hướng dẫn viên” hay “người đào tạo”. hợp đồng lao động, về công việc sẽ làm, Để được công nhận là “hướng dẫn viên” các việc nên làm và không được làm tại hay “người đào tạo”, người này phải tốt nước đến, những kiến thức cần thiết để nghiệp đại học và tham gia khóa học đào phòng ngừa lây nhiễm bệnh HIV/AIDS, tạo nâng cao dành cho những người cách thức gửi tiền về nhà, kế hoạch tái chuyên làm nghề này. hòa nhập sau khi làm việc ở nước ngoài Philipines cũng có cơ chế hỗ trợ và tìm ra những giải pháp đối phó với phúc lợi trực tuyến với mạng lưới 250 khủng hoảng tâm lý (nếu có) trong quá cán bộ lao động chuyên trách ở các nước trình tái hòa nhập. Tuy nhiên, cũng có có lao động Philipines. Cơ chế này hỗ trợ những ngành nghề được xếp vào diện người lao động về pháp lý và những hỗ “nguy hiểm”, như giúp việc gia đình hay trợ cần thiết khác trong trường hợp người biểu diễn nghệ thuật (vũ công, nhạc lao động phải về nước khẩn cấp. Ngoài công, kịch sỹ). Lao động những ngành ra, đa số người lao động và công ty cung này ngoài học định hướng còn được ứng xuất khẩu lao động phải ký quỹ một tham gia khóa đào tạo kỹ năng đặc biệt. khoản tiền theo quy định cho việc đưa lao Một đặc điểm nổi bật nữa trong chương 59
  3. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 động sang xuất khẩu nhằm đảm bảo quyền và hỗ trợ cho người lao động Philllipines lợi cho người lao động và của nhà nước. ở nước ngoài. Chính phủ Philipines rất chú trọng Chính phủ Philippines có các công tác quản lý người lao động khi họ chương trình hỗ trợ hiệu quả dành cho làm việc ở nước ngoài, tập trung nhiều người lao động hồi hương như sinh kế và biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho phát triển nghề nghiệp, tư vấn kinh người lao động và có nhiều cơ quan thực doanh hoặc đào tạo kinh doanh cho hiện các công tác liên quan đến việc những người đủ vốn và muốn mở kinh tuyển dụng và đưa người lao động đi làm doanh khi trở về nước. Cơ quan quản lý việc ở nước ngoài. Hiện nay riêng trong lao động nước ngoài (POEA) còn phối Cục Lao động – Việc làm đã có 2 cơ hợp với ILO để có những dự án thành quan thực hiện chức năng quản lý nhà lập các trung tâm đào tạo ở những vùng nước về XKLĐ: (i) Cơ quan quản lý lao có nhiều lao động đi xuất khẩu. Về chính động nước ngoài (POEA) và (ii) Văn sách tín dụng hỗ trợ tái hòa nhập, Chính phòng lao động nước ngoài Philipines phủ đưa ra chính sách cho vay sinh kế (POLO) trực thuộc Cục Lao động việc đối với các gia đình là 100.000 Pêsô làm (DOLE), có 34 văn phòng tại các (tương ứng với khoảng 1.850USD), cho quốc gia có lao động Phillipines. Mỗi vay hồi cư là 20.000 Pêsô (370USD) và POLO có một tùy viên lao động và một tối đa là 50.000 Pêsô (khoảng 925 USD trợ lý tùy viên cùng một nhân viên phúc đối với các khoản vay trợ giúp nhóm. lợi xã hội. Ngoài ra, POLO được thuê Chính phủ cũng đặt quan hệ với các tổ thêm người bản địa làm các công việc chức phi chính phủ trong việc tạo điều khác như phiên dịch, conciliator… kiện dễ dàng về tín dụng và sinh kế cho POLO thực hiện chế độ báo cáo thông người lao động hồi hương. Ngoài ra, các qua Ban Lao động quốc tế. POLO cũng khoản cho vay về nhà ở và các khoản là đơn vị duy trì và quản lý trung tâm trọn gói cũng được đưa ra với những nguồn lao động Phillipines (FRC). Trung người lao động là thành viên của Quỹ tâm nguồn nhân lực Phillipines được Cục phát triển tương hỗ về nhà ở. Lao động Việc làm thành lập ở những 2. Sri Lanka quốc gia có nhiều lao động Phillipines. Hiện DOLE đã thành lập 20 FRC tại các Chương trình đào tạo định hướng đối điểm khác nhau tại Châu Á, Trung Đông, với lao động trước khi đi làm việc ở Châu Âu và Châu Mỹ. Những FRC này nước ngoài xuất phát từ nhu cầu cấp thiết hoạt động 24/24 nhằm cung cấp thông tin trong việc đào tạo lao động nữ giúp việc gia đình đi làm việc tại các nước Trung 60
  4. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 Đông và sức ép của các tổ chức nhân động, văn phòng đại diện cho lao động quyền đối với việc đảm bảo nhân quyền Srilanka có trách nhiệm trong việc hỗ trợ và sự bảo vệ lao động tránh khỏi bạo lực giải quyết các thủ tục để người lao động và xâm hại. Cơ quan giáo dục quốc gia trở về nước đúng thời hạn. Thông qua chịu trách nhiệm về việc xây dựng các trung tâm lao động ngoài nước trực thuộc chương trình học định hướng. Bộ Việc Bộ Xúc tiến việc làm ngoài nước, làm ngoài nước có bộ phận tổ chức cung Srilanka đã đưa ra nhiều chính sách giúp cấp thông tin đến lao động di cư cũng lao động nước ngoài trở về và tái hòa như thu nhận những phản hồi từ phía các nhập cộng đồng. Các chính sách chính bên liên quan để đổi mới Chương trình phủ nước này đưa ra bao gồm: Đánh giá giáo dục định hướng. Nội dung giảng lại kỹ năng của người lao động, giúp dạy cụ thể hoàn toàn phụ thuộc vào kinh người lao động tiếp cận tới việc làm và nghiệm, hiểu biết của người tiến hành thông tin việc làm, hỗ trợ người lao động giảng dạy, nếu họ cảm thấy cần thiết phải hồi hương trong việc sản xuất kinh doanh cung cấp thêm các thông tin về nước tiếp bằng việc cho vay vốn với lãi suất ưu nhận lao động hoặc theo yêu cầu của người đãi, giảm thuế trong một khoảng thời sử dụng lao động. Đặc biệt, những lao động gian nhất định, các chính sách phúc lợi đã trở về từ nước ngoài, có trình độ từ trung dành cho con em của người lao động hồi cấp trở lên có thể xin làm người hướng hương như khuyến khích đến trường, dẫn/giảng dạy giáo dục định hướng tại các miễn giảm học phí. Đồng thời chính phủ lớp giáo dục định hướng. cũng khuyến khích các doanh nghiệp tại Srilanka còn xây dựng được một hệ Srilanka tiếp nhận người lao động hồi thống quản lý thông tin lao động di cư, hương của mình, và khuyến khích vai trờ bao gồm: Số lao động di chuyển hàng của các tổ chức nước ngoài và các cá năm, đặc điểm, mức lương, điều kiện lao nhân khác trong việc tạo điều kiện để động, thời gian di chuyên, các cam kết, người lao động trở về và tái hòa nhập dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập của người lao cộng đồng. động hồi hương đã được nhận. Những 3. Thái Lan thông tin này được lưu trữ và cập nhật Năm 1985, chính phủ Thái Lan thông thường xuyên bởi Cục thông tin và phân qua Luật Tuyển dụng và tìm kiếm việc tích trực thuộc Bộ xúc tiến việc làm làm. Một trong những mục tiêu của Luật ngoài nước thực hiện. là hỗ trợ tìm kiếm việc làm, ngăn chặn di Về hỗ trợ lao động hồi hương, ngay cư và nhập cư bất hợp pháp. Các hoạt từ khi chuẩn bị hết hạn hợp đồng lao 61
  5. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 động tuyển dụng lao động đi xuất khẩu Thái Lan cũng quan tâm chú trọng đều chịu sự điều tiết của Bộ luật này. trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về lao Cục Quản lý lao động Ngoài nước là động xuất khẩu, mã số hóa cho từng đối đơn vị chịu trách nhiệm trong việc quản tượng; Và xây dựng cơ chế trao đổi lý việc tổ chức đưa người lao động đi thông tin thống nhất giữa chính phủ, các làm việc ở nước ngoài, quản lý thông tin đối tác trong nước và các văn phòng đại về lao động, bảo vệ quyền và nghĩa vụ diện của Thái Lan ở nước ngoài trong cho người lao động, tuyển dụng lao động việc quản lý lao động xuất khẩu ở nước đưa đi xuất khẩu theo yêu cầu của thị ngoài và đã về nước. trường lao động ngoài nước. Ngoài ra, 4. Trung Quốc Thái Lan còn thành lập quỹ hỗ trợ xuất Từ những năm 1985, nước này thực khẩu lao động bao gồm phần đóng góp từ hiện chính sách mở cửa và khuyến khích phía chính phủ, công ty tuyển dụng lao di dân. Người Trung Quốc muốn đi nước động và người lao động đi làm việc ở ngoài làm việc không những được làm nước ngoài và các tổ chức khác. Quỹ này giấy tờ xuất cảnh dễ dàng mà họ còn phục vụ cho việc bố trí sắp xếp cho được chính phủ khuyến khích, tạo điều người lao động hết hợp đồng lao động kiện và định cư làm việc tại nước ngoài. hoặc bị chấm dứt hợp đồng hồi hương và Chính sách này càng được ưu tiên thực nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất hiện ở những vùng nông thôn hoặc khẩu, phát triển và mở rộng thị trường những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao ở lao động. Các công ty tham gia vào quá Trung Quốc. Chính sách tuyển dụng lao trình tuyển dụng và đưa người lao động động đi xuất khẩu của Trung Quốc Thái Lan sang làm việc tại nước ngoài không chỉ hướng đến đối tượng lao động đều phải có giấy cấp phép tuyển dụng và có kỹ thuật cao dành cho thị trường lao bắt buộc phải có vốn điều lệ trên động cao cấp mà còn có cả những đối 1.000.000 bath và số tiền ký quỹ là tượng lao động phổ thông, không có 50.000 bath. Bên cạnh việc hình thành hệ chuyên môn dành cho thị trường lao thống quản lý lao động đi xuất khẩu ở động thứ cấp. Trung Quốc có quy định trong nước, Thái Lan còn thành lập các cụ thể về việc bảo lãnh lao động đi làm Văn phòng đại diện cho người lao động việc ở nước ngoài – bất cứ 1 người lao đi xuất khẩu của mình tại 13 quốc gia, động nào muốn đi làm việc có thời hạn ở các văn phòng này có nhiệm vụ thúc đẩy nước ngoài đều phải có 2 quan chức nhà tạo việc làm cho người lao động nước nước bảo lãnh nhằm hạn chế tình trạng ngoài, cung cấp thông tin và bảo vệ bỏ trốn ở nước ngoài. người lao động Thái Lan ở nước ngoài. 62
  6. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 Trung Quốc cũng rất chú trọng đến - Ký kết Hiệp định hoặc Thỏa thuận công tác giáo dục định hướng. Trước khi với các nước tiếp nhận lao động; phát đi xuất khẩu lao động, người lao động triển một cơ chế cung cấp sự hỗ trợ về được đào tạo tập trung trong vòng 3 mặt pháp lý cho người lao động đang gặp tháng. Trong trường hợp, người lao động khó khăn ở nước ngoài; tự ý nghỉ học, họ phải mất toàn bộ chi - Tổ chức các chiến dịch nâng cao phí đã trả để được đào tạo. Các công ty nhận thức, phổ biến các thông tin liên xuất khẩu lao động cũng được quy định quan đến quyền lợi của người lao động đi phải chịu trách nhiệm đào tạo cho người làm việc ở nước ngoài tại nước phái cử. lao động trước khi đi xuất khẩu về công Triển khai các chương trình ở các vùng việc, pháp luật và phong tục truyền thống khác nhau trên toàn quốc và xuất bản cơ bản của đất nước mà họ sẽ tới. những cuốn sách hướng dẫn có những thông tin cần thiết và phân phát rộng rãi. 5. Pakistan Pakistan là một nước phái cử lao Bắt buộc các Trung tâm tuyển dụng lao động lớn trong khu vực Nam Á. động phải cung cấp sách hướng dẫn này cho Pakistan luôn chú trọng phát triển các cơ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chế để bảo vệ quyền lợi cho người lao - Thiết lập một đường dây hỗ trợ động Pakistan làm việc ở nước ngoài miễn phí thông qua cơ quan đại diện trong đó chú trọng các biện pháp: nâng Pakistan ở nước ngoài để người lao động cao các cơ hội việc làm an toàn và ngăn Pakistan có thể liên hệ và thông báo bất chặn các hình thức đi làm việc ở nước kỳ thông tin khiếu nại nào hay cần có sự ngoài bất hợp pháp; huy động các cơ hỗ trợ khi họ bị mất việc làm. Những cán quan ngoại giao ở nước ngoài tham gia bộ có liên quan bắt buộc phải có câu trả vào ngoại giao lao động; tái kích hoạt lời trong vòng 72h kể từ khi nhận được nhiệm vụ xúc tiến tạo cơ hội việc làm yêu cầu. cho người lao động, cam kết bảo vệ - Cơ chế đăng ký: Người lao động đi quyền lợi, phẩm giá và an ninh cho làm việc ở nước ngoài phải đăng ký với người lao động, hỗ trợ chuyển tiền về các cơ quan đại diện của Pakistan ở nước nước qua các kênh chính ngạch, hỗ trợ ngoài. Thông tin về người lao động đăng các sử dụng khoản tiền gửi về nước một ký được chuyển tới cơ quan đại diện của cách hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của Pakistan tại nước tiếp nhận lao động. các thành viên trong gia đình người lao Tương tự, các cơ quan đại diện cũng hỗ động. Việc bảo vệ quyền lợi của người trợ đăng ký trực tuyến để người lao động lao động còn được Pakistan đảm bảo Pakistan đăng ký. thông qua các kênh sau: 63
  7. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 - Thiết lập các trung tâm tư vấn: Các hợp đồng về nước. Quỹ Người Pakistan trung tâm tư vấn được thành lập để bảo ở nước ngoài (OPF) được cải tổ lại với vệ người lao động ở nhiều địa điểm khác mục đích tái hoà nhập người lao động di nhau trên toàn quốc và ở cả nước tiếp cư được coi là một biện pháp hỗ trợ quan nhận, đặc biệt là ở các nước vùng vịnh và trọng. OPF có trách nhiệm chăm lo Malaysia. Các trung tâm ở các nước tiếp quyền lợi của người lao động, kết hợp nhận cần có quan hệ với các tổ chức những nguồn lực trong cộng đồng người cộng đồng người Pakistan với CWAs Do Thái với sự phát triển của đất nước. cung cấp các thủ tục hỗ trợ cần thiết. Một số biện pháp hỗ trợ khác như sau: - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu: - Phát triển một cơ chế hợp tác với Một hệ thống dữ liệu được máy tính hóa các văn phòng nhập cư thông qua Bộ Nội được thiết lập tại văn phòng cấp quận và vụ sẽ giúp ghi lại những thông tin cần tại trụ sở của văn phòng việc làm; các thiết về người lao động hồi hương. văn phòng và trụ sở này kết nối với Bộ Lao động, Sân bay và các văn phòng khu - Dựa trên cơ sở những thông tin thu vực. Các tổ chức tuyển dụng hoặc các được, hình thành các chiến lược tập trung chủ sử dụng có thể sử dụng máy tính theo khu vực đối với những lao động hồi riêng của mình để tuyển dụng từ hệ hương và các thành viên gia đình để họ thống dữ liệu này. sẵn sàng tìm việc, tự làm việc hoặc mở một cơ sở kinh doanh có liên quan đến Chính sách di cư quốc gia của tay nghề của họ. Pakistan năm 2008 đã xác định rõ một trong những mục tiêu để thúc đẩy và bảo - Cung cấp hỗ trợ tài chính đặc biệt vệ lao động di cư gồm: (i) Hỗ trợ các sử thông qua hệ thống ngân hàng nhằm hỗ trợ dụng khoản tiền gửi về nước một cách vốn cho người lao động hồi hương và thành hiệu quả; (ii) Bảo đảm quyền lợi của các viên trong gia đình đối với hoạt động thành thành viên trong gia đình người lao động; lập doanh nghiệp và tự kinh doanh. (iii) Bảo đảm tái hoà nhập về kinh tế và xã - Chuẩn bị các dự án khả thi và cung hội cho người lao động sau khi hồi hương. cấp các dự án này cho lao động hồi Việc tái hoà nhập của người lao hương cùng các thành viên gia đình họ ở động di cư trong thị trường lao động nội mức giá thấp nhất có thể. địa có mối liên kết với thông tin sẵn có - Thành lập những văn phòng hỗ trợ về công việc và cơ hội đầu tư phù hợp kinh doanh đối với lao động hồi hương với kỹ năng tay nghề và khoản tiền tiết và thành viên gia đình họ tại văn phòng kiệm của người lao động sau khi kết thúc 64
  8. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 khu vực của Cục Di cư và Việc làm II. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ngoài nước cũng như tại OPF. 1. Về tuyển chọn lao động 6. Camphuchia Làm tốt công tác thông tin tuyên Camphuchia cho phép tuyển dụng truyền cả về hình thức và chất lương và lao động trên 18 tuổi. Người lao động đi hướng về cơ sở cho tới tận đối tượng. xuất khẩu lao động phải được ký kết hợp Công tác tuyển chọn phải được tiến hành đồng lao động cho công việc tại nước chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu của đối ngoài. Trong hợp đồng ghi rõ tên, địa tác, luôn có sẵn cơ sở dữ liệu về nguồn chỉ, ngày bắt đầu làm việc và ngày chấm tuyển chọn để chủ động và có thông tin dứt hợp đồng, vị trí và tính chất của công chính xác về người lao động. Nguồn lao việc, kỹ năng cần thiết, tiền lương, bảo động XK được mã số hóa (kinh nghiệm hiểm, thực phẩm, chăm sóc y tế, chỗ ở, Philippines, Thái Lan) sẽ dễ dàng và hiệu thời giờ làm việc, chi phí vận chuyển, quả hơn cho công tác tuyển chọn và quản các quy định chế đọ dành cho người lao lý lao động. động hồi hương. Mỗi người lao động khi 2. Về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức được tuyển dụng làm việc tại nước ngoài, cần thiết họ phải ký một hợp đồng vay vốn với ngân hàng được chỉ định và buộc cá nhân Chương trình đào tạo định hướng sẽ phải có nghĩa vụ trả nợ. Ràng buộc này có hiệu quả nhất nếu được thiết kế phù là một phương pháp hiệu quả trong việc hợp với nhu cầu của từng nhóm lao quản lý người lao đông. động, tùy thuộc vào nước đến hoặc ngành nghề việc làm cụ thể. Kinh Trước khi được xuất cảnh, người lao nghiệm của Phillipines cho thấy việc đưa động phải vượt qua các khóa kiểm tra cơ ra những Chương trình định hướng đặc bản về nghề, và văn hóa và pháp luật của biệt cho lao động giúp việc gia đình, lao nước đó. Người lao động phải có chứng động làm biểu diễn nghệ thuật hay các chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo đủ thẩm nhóm lao động ngành nghề khác chứng quyền cấp. Thời hạn của chứng chỉ là 2 tỏ rằng để có được hiệu quả cụ thể đối năm, trong trường hợp người lao động với những lao động di cư tiềm năng, định muốn nâng cao hoặc gia hạn chứng chỉ hướng chung chung là không đủ, đào tạo thì phải thi lấy chứng chỉ mới trong vòng định hướng theo nghề nghiệp cụ thể mới trước 30 ngày chứng chỉ cũ hết thời hạn. mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, Các công ty tuyển dụng có trách nhiệm việc thiết kế các bài giảng chủ yếu thông đào tạo cho người lao động trước khi qua thảo luận và xem video đã mang lại người lao động đi nước ngoài. 65
  9. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 hiệu quả rất lớn, thu hút được sự chú ý hợp đồng ra ngoài làm (kinh nghiệm của người lao động. Trung Quốc). Tuy nhiên lao động của Coi trọng vai trò và vị trí của các Việt Nam có xuất thân chủ yếu từ khu đối tác xã hội. Việc xây dựng và duy trì vực nông thôn, nông nghiệp, bên cạnh sự mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa tham gia của các quan chức chính phủ, Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ và cần phát huy vai trò của các đoàn thể, khu vực tư nhân có vai trò đặc biệt quan hiệp hội ở địa phương trong việc bảo trọng trong mở rộng chương trình đào lãnh cho người lao động đi làm việc ở tạo hướng tới số lượng lớn lao động di nước ngoài. Vấn đề này cũng cần được cư, tránh chồng chéo. Chính phủ có vai xem xét nghiên cứu đưa vào trong quy trò điều phối và duy trì tiêu chuẩn chất định của Luật. lượng của dịch vụ Chương trình đào tạo Tạo được tính chủ động và tự trách định hướng đối với lao động do các bên nhiệm của người lao động trước công cung cấp. việc và mọi hoạt động khi ở nước ngoài 3. Về quản lý lao động xuất khẩu Bên cạnh đó, xây dựng một hệ thống Các quốc gia kể trên đều thiết lập cơ quản lý thông tin lao động di cư là hết chế tổ chức đưa lao động đi xuất khẩu sức cần thiết (kinh nghiệm của bao gồm việc gắn chặt về lợi ích, trách Phillpines, Pakistan, Srilanka) bao gồm: nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, thông tin về số lao động di chuyển hàng công ty cung ứng xuất khẩu lao động và năm, đặc điểm, mức lương, điều kiện lao người lao động. Sự hoạt động của các động, thời gian di chuyên, các cam kết, công ty cung ứng xuất khẩu lao động đều dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập của người lao phải có giấy phép hoạt động do cơ quan động hồi hương đã được nhận. Một hệ có thẩm quyền cấp. Đa số người lao động thống dữ liệu được máy tính hóa được và công ty cung ứng xuất khẩu lao động thiết lập và có sự tham gia, phối hợp phải ký quỹ một khoản tiền theo quy chặt chẽ của các bên liên quan (Cơ quan định của mỗi nước cho việc đưa lao động quản lý lao động các cấp, doanh nghiệp sang xuất khẩu nhằm đảm bảo quyền lợi dịch vụ, cơ quan xuất nhập cảnh, …). cho người lao động và của nhà nước. Một cơ chế hoàn chỉnh thống nhất từ Ngoài ra, xây dựng cơ chế bảo lãnh Trung ương đến địa phương, cả trong và lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm ngoài nước về chính sách ưu đãi XKLĐ, tăng cường các ràng buộc pháp lý đối với nhất là đảm bảo phúc lợi cao cho lao người lao động và gia đình của họ nhằm động làm việc ở nước ngoài như: Đào tạo hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn, phá trước khi đi lao động, các kế hoạch hưu 66
  10. Nghiªn cøu, trao ®æi Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi - Sè 35/Quý II - 2013 trí và bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, và tái hòa nhập, giúp giảm tỉnh trạng hỗ trợ học phí cho người lao động và gia trạng lao động bỏ trốn không chịu quay đình họ, hỗ trợ vốn vay khẩn cấp… về nước. Ngoài ra, các hoạt động tăng cường sợi Trách nhiệm tìm việc làm cho người dây liên hệ của người lao động với quê lao động sau khi trở về nước cần được hương như tài trợ cho các chuyến biểu luật hóa đối với các cơ quan dịch vụ việc diễn nghệ thuật hay thành lập trường học làm trong nước và các công ty tuyển tại vùng có nhiều người Philippines sinh dụng (theo kinh nghiệm của Philippines). sống, tập trung vào “giá trị của người Philippines” trong cộng đồng người xa Bảo đảm quyền lợi của các thành quê hương. Chính phủ thực hiện lệnh viên trong gia đình người lao động, các nghiêm cấm công dân ở quá hạn visa và chính sách phúc lợi dành cho con em của thường xuyên cập nhật danh sách những người lao động hồi hương (như khuyến lao động bị cấm trong các hợp đồng lao khích đến trường, miễn giảm học phí ) động xuất khẩu trong tương lai, đó là một cũng cần được chú trọng (Pakistan, phần nỗ lực để giữ “thương hiệu” về Srilanka)./. XKLĐ của quốc gia mình. Thông qua các Tài liệu tham khảo chính sách này người lao động có ý thức 1. Chan Sophal, “Review of labour công dân cao và tình trạng bỏ trốn ở lại migration management, policies and legal làm việc sau khi hết hạn hợp đồng rất ít. framework in Combodia”,(2009). 2. Chalobon, “ Managing the labour 4. Về hỗ trợ lao động trở về và tái migration in labour-sending countries”, 2008 hòa nhập 3. Ellene sana and Rhodra Alcantara Hầu hết các nước đếu đã xây dựng Abano, “Labour migration in Southeast các chính sách nhằm hỗ trợ người lao Asia, 2010. động tái hòa nhập vào thị trường lao 4. Ministry of Foreign Employment Promotion and Welfare, National Labour động thông qua các chính sách tái đào Migration Policy for Srilanka, 2008. tạo, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 5. Office of The Council of State vay vốn sản xuất. Thailand, Employment And Job-seeker Protection Act, 1994. Thông qua kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc thực hiện các chương 6. Xiaolin Kang, “Migration Policies of Thai National Abroad and Evaluation of trình hỗ trợ Người lao động trở về, các Migration Policies Effect”, 2012. quốc gia cần có sự phối hợp chặt chẽ với các nước tiếp nhận lao động để thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ trở về nước 67
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2