intTypePromotion=3

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
4
lượt xem
0
download

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, do đó, cần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với học sinh, sinh viên về ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết này đề cập việc phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng-An ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

GIAÁO DUÅC NÛÚÁC NGOAÂI<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM QUÖËC TÏË VÏÌ PHAÁT TRIÏÍN À<br /> AN NINH Úà CAÁC TRÛÚÂNG TRUNG HOÅC P<br /> TRÊÌN DANH LÛÅC*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 08/09/2017; ngaây sûãa chûäa: 15/09/2017; ngaây duyïåt àùng: 20/09/2017.<br /> Abstract:<br /> National defense education for all citizens in general, for students in particular, plays an important role in building an<br /> country in current period. The basic objective of this subject at school is to educate the spirit of patriotism, the tradition of fighti<br /> rights and national pride for students. To fulfill this task, development of teachers of national defense education is required. In<br /> mentions international experience on development of teachers of national defense education at high schools under professional s<br /> Keywords:<br /> International experience, teacher development, national defense education, professional standards.<br /> <br /> 1. Quan niïåm vïì giaáo duåc quöëc phoâng-an ninh<br /> chûác cao cêëp cuãa chñnh phuã phuå traách; àaåi diïån cuãa möåt söë<br /> (GDQP-AN)<br /> cú quan chñnh phuã, böå, ngaânh troång yïëu laâ caác uãy viïn. Höåi<br /> Nhiïåm vuå giaáo viïn (GV) GDQP-AN cho cöng dên coá àöìng GDQP-AN quöëc gia coá nhiïåm vuå hoaåch àõnh chñnh<br /> võ trñ quan troång trong chiïën lûúåc quöëc phoâng, an ninh cuãa saách vaâ àiïìu haânh cöng taác GDQP-AN trïn caã nûúác. Dûúái<br /> möîi quöëc gia; muåc tiïu cú baãn xuyïn suöët GDQP-AN cuãa höåi àöìng naây laâ höåi àöìng GDQP-AN cuãa caác böå, ngaânh,<br /> caác nûúác trïn thïë giúái àïìu nhùçm giaáo duåc tinh thêìn yïu àõa phûúng, do quan chûác cao nhêët úã àoá laâm chuã tõch, coá<br /> nûúác, sùén saâng têm lñ-tinh thêìn àïí baão vïå Töí quöëc.<br /> nhiïåm vuå àiïìu haânh cöng taác naây trong phaåm vi, lônh vûåc<br /> Cöët loäi cuãa GDQP-AN cuãa caác quöëc gia laâ chuêín bõ tiïìmàûúåc phên cöng. Trong àoá, Höåi àöìng cuãa Böå Quöëc phoâng<br /> lûåc chñnh trõ, tinh thêìn cho sûå nghiïåp baão vïå Töí quöëc, mùåcvaâ Böå Giaáo duåc àoáng vai troâ noâng cöët, coá nhiïåm vuå tham<br /> duâ àêët nûúác chûa coá nguy cú chiïën tranh, song hoå àaä quan mûu cho chñnh phuã caác chuã trûúng, giaãi phaáp GDQP-AN;<br /> têm, chùm lo giaáo duåc cho nhên dên vïì yá thûác vaâ traách phöëi húåp giuáp àúä höåi àöìng GDQP-AN cuãa caác böå, ngaânh<br /> nhiïåm àöëi vúái viïåc baão vïå Töí quöëc. Mô, Liïn Xö trûúác àêy,khaác trong cöng taác GDQP-AN. Àïí nêng cao chêët lûúång<br /> Liïn bang Nga hiïån nay, Cöång hoâa ÊËn Àöå, Trung Quöëc laâ quaãn lñ cuãa böå maáy, chñnh phuã caác nûúác naây coi troång phaát<br /> nhûäng cûúâng quöëc coá tiïìm lûåc caã vïì kinh tïë, quöëc phoânghuy tñnh tñch cûåc, chuã àöång cuãa cú quan quaãn lñ, àïì cao<br /> nhûng hoå rêët quan têm àïën GDQP-AN vaâ cöng taác naây traách nhiïåm cuãa caác cêëp, ngaânh vaâ caác thaânh viïn trong<br /> àûúåc quy àõnh bùçng luêåt, ngay tûâ nùm 1958 nûúác Mô àaä höåi àöìng; àöìng thúâi, tùng cûúâng cöng taác thanh tra, kiïím<br /> ban haânh Luêåt GDQP-AN.<br /> tra, àön àöëc, àûa cöng taác GDQP-AN cuãa àêët nûúác ài vaâo<br /> Theo quan niïåm cuãa möåt söë nûúác ASEAN, GDQP-AN nïìn nïëp.<br /> laâ möåt böå phêån cuãa giaáo duåc quöëc dên, coá vai troâ àùåc biïåtÀïën nay, nhiïìu nûúác nhû Cu Ba, Haân Quöëc, Singapore,<br /> quan troång, liïn quan trûåc tiïëp àïën sûå thõnh, suy, töìn vong Trung Quöëc,... àïìu coá Luêåt GDQP-AN. Nhû vêåy, mùåc duâ<br /> cuãa möîi quöëc gia. Do vêåy, chñnh phuã nhiïìu nûúác ASEAN chïë àöå chñnh trõ, chñnh saách quöëc phoâng möîi nûúác coá khaác<br /> rêët chuá troång tùng cûúâng thiïët chïë quaãn lñ nhaâ nûúác àöëi vúái<br /> nhau, nhûng caác nûúác trïn thïë giúái àïìu quan têm àïën<br /> cöng taác naây, thöng qua hïå thöëng luêåt phaáp, xêy dûång böå GDQP-AN vaâ coi àêy laâ möåt trong nhûäng biïån phaáp quan<br /> maáy quaãn lñ caác cêëp tûâ chñnh phuã àïën caác böå, ngaânh, àõa<br /> troång, cêìn thiïët àïí baão vïå àêët nûúác.<br /> phûúng trong caã nûúác, cuâng caác giaãi phaáp àöìng böå khaác.<br /> 2. Viïåc xaác àõnh vai troâ cuãa giaáo duåc quöëc phoâng<br /> Trong àoá, xêy dûång, hoaân thiïån luêåt GDQP-AN àûúåc caác (GDQP) úã möåt söë nûúác<br /> nûúác hïët sûác coi troång, nhùçm taåo khung phaáp lñ khùèng àõnh Trung Quöëc xaác àõnh vai troâ cuãa GDQP-AN laâ cú súã àïí<br /> võ trñ, vai troâ cuãa cöng taác naây vúái nhiïåm vuå phoâng thuã quöëc<br /> xêy dûång vaâ cuãng cöë tiïìm lûåc quöëc phoâng, an ninh, laâ biïån<br /> gia; quy àõnh cuå thïí nghôa vuå, traách nhiïåm cuãa caác cêëp, phaáp quan troång àïí tùng cûúâng sûác maånh dên töåc, nêng<br /> ngaânh vaâ nhên dên. Thöng qua àoá, taåo sûå thöëng nhêët vïì cao yá thûác, trònh àöå quöëc phoâng, an ninh toaân dên.<br /> nhêån thûác vaâ töí chûác triïín khai thûåc hiïån caác chuã trûúng, Úànûúác Mô, GDQP-AN laâ nöåi dung cöët loäi cuãa giaáo duåc<br /> chñnh saách GDQP-AN cuãa chñnh phuã; àöìng thúâi, phaáp quy chuã nghôa yïu nûúác. Àiïím khaác biïåt cuãa nûúác Mô trong viïåc<br /> hoáa caác chïë àöå, chñnh saách baão àaãm àïí cöng taác naây àûúåcböìi dûúäng tû tûúãng yïu nûúác cho cöng dên laâ khöng têåp<br /> thûåc hiïån theo àuáng àõnh hûúáng àaä àïì ra.<br /> trung chuá yá vaâo khu vûåc cû truá vaâ quöëc dên, maâ thiïn vïì hïå<br /> Caác nûúác naây àaä thaânh lêåp höåi àöìng GDQP-AN quöëc<br /> gia laâ cú quan quaãn lñ nhaâ nûúác cao nhêët, do möåt quan * Trung têm Giaáo duåc quöëc phoâng - an ninh, Àaåi hoåc Quöëc gi<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418 61<br /> <br /> thöëng tû tûúãng coá liïn quan mêåt thiïët vúái àúâi söëng xaä höåi. Vò<br /> thïí xaä höåi phöëi húåp vúái chñnh quyïìn nhên dên caác cêëp triïín<br /> vêåy, khaái niïåm maâ hoå sûã duång khöng phaãi laâ “Töí quöëc”, “cöë<br /> khai caác hoaåt àöång GDQP-AN.<br /> hûúng”, maâ laâ “nûúác Mô”, “löëi söëng Mô”. Tûâ nùm 1958, Quöëc GDQP trong trûúâng hoåc àûúåc coi laâ nïìn taãng cuãa GDQPhöåi Mô àaä thöng qua “Luêåt GDQP-AN”, tuyïn truyïìn trong AN toaân dên, laâ nöåi dung quan troång cuãa giaáo duåc nêng cao<br /> cöng dên tû tûúãng “lúåi ñch quöëc gia trïn hïët”, àûa GDQPtrònh àöå toaân dên toaân diïån<br /> . Luêåt GDQP-ANnûúác naây cuäng<br /> AN vaâo trong caác loaåi giaáo duåc, rêët nhiïìu khoáa cuãa trûúâng<br /> quy àõnh: caác cú quan haânh chñnh giaáo duåc cêìn àûa nöåi<br /> hoåc àïìu kïët húåp vúái GDQP-AN. Ngaây nay trûúác tònh hònh dung GDQP-AN vaâo kïë hoaåch cöng taác cuãa mònh; àöìng<br /> múái, àöëi mùåt vúái tònh hònh àa cûåc hoáa thïë giúái, toaân cêìu hoáa<br /> thúâi phaãi thûúâng xuyïn laâm töët cöng taác töí chûác, chó àaåo vaâ<br /> kinh tïë, maång hoáa thöng tin, Mô caâng coi troång phöí cêåp tû giaám saát thûåc hiïån; àõnh kò tiïën haânh kiïím tra, saát haåch àöëi<br /> tûúãng GDQP-AN mang maâu sùæc riïng cuãa Mô [1; tr 67]. vúái hoaåt àöång GDQP-AN trong caác nhaâ trûúâng; caác trûúâng<br /> Cöång hoâa Cu Ba xaác àõnh: “Giaáo duåc loâng yïu nûúác tiïíu hoåc, trung hoåc sú cêëp vaâ tûúng àûúng cêìn àûa nöåi<br /> vaâ tinh thêìn quöëc tïë àûúåc coi laâ möåt phêìn cuãa cöng taácdung GDQP-AN vaâo chûúng trònh giaãng daåy trong nhaâ<br /> huêën luyïån cöng dên cho quöëc phoâng vaâ caác hoaåt àöång trûúâng, kïët húåp caác chûúng trònh, nöåi dung giaãng daåy vaâ hoåc<br /> naây àûúåc thûåc hiïån tûâ thúâi bònh...” (Àiïìu 84 <br /> Böå luêåt Quöëc têåp trïn lúáp vúái caác hoaåt àöång daä ngoaåi àïí tiïën haânh GDQPphoâng) [1; tr 67].<br /> AN cho hoåc sinh (HS).<br /> UÃy ban liïn nghõ viïån caác nûúác cöång hoâa Belarus, cöång<br /> Caác trûúâng tiïíu hoåc, trung hoåc sú cêëp cùn cûá vaâo nhu<br /> hoâa Kazakhstan, cöång hoâa Kyrgyzstan vaâ Liïn bang Nga<br /> cêìu thûåc tïë coá thïí aáp duång nhiïìu hònh thûác giaáo duåc khaác<br /> quy àõnh: “Lônh vûåc giaáo duåc quên sûå laâ möåt trong nhûängnhau, nhû múâi ngûúâi phuå traách thiïëu nhi úã ngoaâi nhaâ trûúâng<br /> lônh vûåc giaáo duåc àûúåc ûu tiïn” (Àiïìu 1, <br /> Luêåt mêîu vïì giaáo höî trúå, giuáp àúä nhaâ trûúâng töí chûác triïín khai caác hoaåt àöång<br /> duåc quên sûå) [1; tr 67].<br /> GDQP-AN; caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng, cao àùèng trung<br /> Cöång hoâa Phaáp xaác àõnh: viïåc giaãng daåy quöëc phoânghoåc vaâ tûúng àûúng cao àùèng trung hoåc cêìn kïët húåp caác<br /> nhùçm muåc àñch àïí chuêín bõ cho nhûäng ngûúâi treã xem xeát chûúng trònh, nöåi dung giaãng daåy vaâ hoåc têåp trïn lúáp vúái<br /> nghiïm tuác viïåc phoâng thuã vaâ an ninh cuãa nûúác Phaáp.<br /> huêën luyïån quên sûå daä ngoaåi àïí tiïën haânh GDQP-AN cho<br /> Theo thöëng kï chûa àêìy àuã, hiïån nay nhiïìu nûúác trïn<br /> HS, sinh viïn (SV); böë trñ nöåi dung, chûúng trònh GDQPthïë giúái àaä ban haânh <br /> Luêåt GDQP hoùåc Luêåt Quöëc phoâng<br />  coá AN thñch húåp; caác trûúâng cao àùèng trung hoåc vaâ tûúng<br /> nöåi dung GDQP; Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng: Trung Quöëc, àûúng cao àùèng, trung hoåc cêìn böë trñ nöåi dung GDQP-AN<br /> Haân Quöëc, Nhêåt Baãn, Australia; Chêu Êu: Liïn bang Nga,<br /> thaânh möåt böå mön riïng trong chûúng trònh giaãng daåy vaâ<br /> möåt söë nûúác cöång hoâa thuöåc Liïn Xö (cuä), Phaáp; Chêu Mô:hoåc têåp cuãa nhaâ trûúâng; àöìng thúâi coá thïí triïín khai caác hoaåt<br /> Mô, Cöång hoâa Cu Ba [1; tr 68].<br /> àöång GDQP-AN cho SV bùçng nhiïìu hònh thûác khaác nhau.<br /> 3. Cöng taác giaáo duåc quöëc phoâng cuãa möåt söë nûúác<br /> Viïåc huêën luyïån quên sûå cho HS, SV trong caác trûúâng<br /> Taåi Trung Quöëc, Luêåt GDQP-AN cuãa quöëc gia naây quy àaåi hoåc, cao àùèng, cao àùèng trung hoåc vaâ tûúng àûúng cao<br /> àõnh: Moåi cöng dên Trung Quöëc àïìu coá quyïìn vaâ nghôa vuå àùèng trung hoåc do böå mön huêën luyïån quên sûå cuãa nhaâ<br /> tiïëp thu GDQP-AN. GDQP-AN àûúåc phöí cêåp vaâ GDQP- trûúâng phuå traách hoùåc do GV quên sûå töí chûác thûåc hiïån<br /> AN tùng cûúâng laâ traách nhiïåm chung cuãa toaân xaä höåi; moåitheo quy àõnh cuãa Nhaâ nûúác (Trung Hoa). Cú quan quên<br /> cú quan thuöåc nhaâ nûúác vaâ caác lûåc lûúång vuä trang, caácsûå caác cêëp coá traách nhiïåm höî trúå, giuáp àúä caác nhaâ trûúâng töí<br /> chñnh àaãng vaâ caác töí chûác àoaân thïí xaä höåi, caác töí chûác nghïì<br /> chûác huêën luyïån quên sûå cho HS, SV; caác nhaâ trûúâng cêìn<br /> nghiïåp vaâ caác töí chûác quêìn chuáng àïìu phaãi cùn cûá vaâo tònhàûa nöåi dung GDQP-AN vaâo kïë hoaåch cöng taác vaâ trong<br /> hònh thûåc tïë àïí triïín khai, múã röång GDQP-AN taåi khu vûåc, chûúng trònh giaãng daåy, hoåc têåp trong nhaâ trûúâng; àöìng thúâi<br /> böå ngaânh, àún võ, töí chûác mònh quaãn lñ.<br /> aáp duång caác biïån phaáp hûäu hiïåu, baão àaãm cöng taác GDQPCaác cú quan chuyïn traách vïì cöng taác GDQP-AN<br /> AN àaåt chêët lûúång, hiïåu quaã. Viïåc töí chûác huêën luyïån quên<br /> thuöåc hïå thöëng GDQP-AN nhaâ nûúác chõu traách nhiïåm sûå cho HS, SV trong caác nhaâ trûúâng cêìn phaãi aáp duång caác<br /> quy hoaåch, kïë hoaåch, töí chûác, chó àaåo vaâ phöëi húåp thûåc<br /> biïån phaáp baão àaãm an toaân.<br /> hiïån cöng taác GDQP-AN trong phaåm vi caã nûúác; caác cú<br /> Chñnh quyïìn nhên dên caác cêëp cêìn àûa nöåi dung<br /> quan phuå traách cöng taác GDQP-AN àõa phûúng tûâ cêëp cöng taác GDQP-AN vaâo kïë hoaåch phaát triïín KT-XH cuãa<br /> huyïån trúã lïn chõu traách nhiïåm töí chûác, chó àaåo, phöëi húåptûâng àõa phûúng; àöìng thúâi cùn cûá vaâo yïu cêìu thûåc hiïån<br /> thûåc hiïån vaâ giaám saát viïåc thûåc hiïån cöng taác GDQP-ANnhiïåm vuå GDQP-AN, xêy dûång kïë hoaåch baão àaãm taâi<br /> trong khu vûåc haânh chñnh thuöåc phaåm vi traách nhiïåm cuãa chñnh cho hoaåt àöång GDQP-AN trong dûå toaán ngên saách<br /> mònh. Caác ngaânh giaáo duåc, dên chñnh, vùn hoaá, tuyïn cuãa àõa phûúng. Kinh phñ baão àaãm huêën luyïån quên sûå<br /> truyïìn chõu traách nhiïåm vïì cöng taác GDQP-AN trong phaåm cho HS, SV cuãa caác nhaâ trûúâng àûúåc thûåc hiïån theo quy<br /> vi mònh phuå traách. Cöng àoaân, Àoaân <br /> Thanh niïn Cöång<br /> àõnh hiïån haânh cuãa nhaâ nûúác. Nhaâ nûúác khuyïën khñch caác<br /> saãn chuã nghôa, Höåi liïn hiïåp phuå nûä vaâ caác töí chûác àoaân<br /> töí chûác xaä höåi vaâ caác caá nhên hiïën tùång taâi saãn, vêåt chêët vaâ<br /> <br /> 62<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> taâi trúå cho hoaåt àöång GDQP-AN. Taâi liïåu, giaáo trònh GDQP-18 tuöíi tham gia. Têët caã caác töí chûác thiïëu sinh quên àïìu<br /> AN phaãi baão àaãm phuâ húåp vúái tûâng khu vûåc, tûâng àöëi<br /> theo nguyïn tùæc tûå nguyïån gia nhêåp, töí chûác thaânh “Höåi liïn<br /> tûúång. Taâi liïåu, giaáo trònh GDQP-AN cuãa caác àõa phûúng, hiïåp thiïëu sinh quên Mô”. Böå maáy laänh àaåo laâ Höåi àöìng toaân<br /> caác böå, ngaânh phaãi àûúåc biïn soaån dûåa trïn cú súã cuãa <br /> Àaåi quöëc Mô, caác thaânh viïn bao göìm caác giúái doanh nghiïåp,<br /> cûúng GDQP-AN  kïët húåp vúái àùåc àiïím cuãa tûâng àõatön giaáo, quên àöåi, caác nhên sô tûâ thiïån. Töíng thöëng Mô laâ<br /> phûúng, tûâng böå, ngaânh.<br /> chuã tõch danh dûå cuãa Höåi. Töí chûác cuãa “Thiïëu sinh quên”<br /> Cöng taác GDQP-AN cho thïë hïå treã vúái muåc tiïu baão vïå chia roä àùèng cêëp, göìm cêu laåc böå, chi àöåi, phên àöåi, voång<br /> vûäng chùæc an ninh, chuã quyïìn, laänh thöí cuãa möîi quöëc gia gaác vaâ tiïíu àoaân àùåc chuãng. Töí chûác “Thiïëu sinh quên” rêët<br /> trïn thïë giúái laâ hïët sûác cêìn thiïët. Trung Quöëc thûúâng xuyïn coi troång giaáo duåc àaåo àûác vaâ tuên thuã kó luêåt, nïn àiïìu kiïån<br /> quan têm, chuá troång quaãn lñ cöng taác giaáo duåc yá thûác quöëc<br /> sinh hoaåt cuäng giöëng nhû trong traåi lñnh, àiïìu naây coá lúåi cho<br /> phoâng, baão vïå àêët nûúác cho caác têìng lúáp nhên dên, àùåc biïåt sau naây khi laâm lñnh tònh nguyïån, coá thïí nhanh thñch ûáng vúái<br /> laâ thïë hïå HS vaâ SV. Nöåi dung vaâ chûúng trònh GDQP do cuöåc söëng quên nguä gian khöí.<br /> Böå Quöëc phoâng Trung Quöëc àaãm nhiïåm. Theo kïë hoaåch vaâ Lúáp thûá hai laâ SV caác hoåc viïån, trûúâng àaåi hoåc. Lúáp naây<br /> chó àaåo cuãa Chñnh phuã, caác trûúâng àaåi hoåc thuöåc trung ûúngàûúåc tiïën haânh theo hònh thûác böìi dûúäng sô quan ngaåch dûå<br /> cuäng nhû àõa phûúng bùæt buöåc àûa SV túái caác àún võ quên bõ, àûúåc goåi laâ Trung àoaân huêën luyïån sô quan ngaåch dûå bõ.<br /> àöåi àïí hoåc GDQP-AN vúái thúâi gian 2 thaáng.<br /> Caác chuyïn gia Mô cho rùçng trung àoaân huêën luyïån laâ nguöìn<br /> Cöång hoâa Phaáp quan niïåm quöëc phoâng àûúåc hiïíu theo chuã yïëu böí sung sô quan cho lûåc lûúång vuä trang, àùåc biïåt laâ<br /> nghôa röång nhêët, khöng chó laâ lônh vûåc cuãa quên àöåi vaâ chñnhtrong thúâi chiïën. ÚàMô coá hún 300 àaåi hoåc, hoåc viïån múã khoáa<br /> quyïìn nhaâ nûúác maâ coá liïn quan àïën moåi cöng dên vaâ moåi huêën luyïån sô quan dûå bõ luåc quên chûúng trònh 2 nùm vaâ 4<br /> lônh vûåc hoaåt àöång cuãa àêët nûúác. Vò vêåy, hïå thöëng giaáo duåc<br /> nùm, hún 600 trûúâng àaåi hoåc coá trung àoaân huêën luyïån sô<br /> vaâ nöåi dung GDQP-AN àûúåc töí chûác chùåt cheä, toaân diïån vaâquan dûå bõ khöng quên, trung àoaân huêën luyïån sô quan dûå<br /> sêu sùæc. Hïå thöëng GDQP-AN coá möåt trûúâng trûåc thuöåcbõ haãi quên cuäng múã lúáp taåi 60 nhaâ trûúâng, hoåc viïån. Kinh<br /> chñnh phuã, möåt söë trûúâng trûåc thuöåc Böå Giaáo duåc, söë khaác<br /> phñ do nhaâ nûúác cêëp vúái khoaãn tiïìn lúán.<br /> trûåc thuöåc Böå Quöëc phoâng. Nöåi dung nghiïn cûáu rêët röång, ÚàAustralia, chûúng trònh GDQP-AN cho HS chuã yïëu<br /> bao quaát nhiïìu lônh vûåc, tûâ chiïën lûúåc quöëc phoâng, chñnh vïì giûä gòn an ninh, giûä vûäng hoâa bònh, vïì vai troâ quên àöåi,<br /> saách quöëc phoâng, kinh tïë quên sûå phaát triïín cöng nghiïåp àöëi vúái nhiïåm vuå baão vïå àêët nûúác. Taåo cho HS, SV möåt<br /> quöëc phoâng...<br /> caách nhòn coá tñnh nïìn taãng tûâ khi coân treã àöëi vúái nghôa vuå<br />  Giaáo duåc chuã nghôa yïu nûúác laâ nöåi dung cöët loäi GDQP-cöng dên vúái àêët nûúác. Ngoaâi ra, HS coân àûúåc trang bõ möåt<br /> AN cuãa Mô. Nûúác Mô àaä phöí cêåp yïu cêìu GDQP-AN, troång söë kiïën thûác quöëc phoâng cú baãn, xem thûåc tïë möåt söë àún võ<br /> àiïím laâ: yïu àêët nûúác, biïët phuåc tuâng, troång àoaân thïí, chõu quên àöåi, xem caác loaåi vuä khñ cuãa quên àöåi vaâ biïët thao taác<br /> cöëng hiïën. Trong GDQP-AN, nhiïåm vuå cuãa ngûúâi sô quan möåt söë vuä khñ thöng thûúâng (böå binh).<br /> Mô laâ phaãi noái cho HS biïët, möåt ngûúâi khöng biïët phuåc tuâng Mö hònh GDQP-AN taåi Haân Quöëc àûúåc coi laâ mön hoåc<br /> khöng phaãi laâ möåt ngûúâi hoaân chónh. Phuåc tuâng cêëp trïn,quên sûå tûå choån, caác trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc giaãng daåy<br /> phuåc tuâng àoaân thïí, phuåc tuâng quöëc gia laâ töë chêët cú baãn cêìn<br /> hoåc phêìn lñ thuyïët, nam giúái trong àöå tuöíi tûâ 18-25 tuöíi bùæt<br /> coá cuãa möåt con ngûúâi hoaân chónh, möåt con ngûúâi khöng buöåc phaãi thûåc hiïån nghôa vuå quên sûå taåi caác àún võ quên<br /> biïët phuåc tuâng, khöng thïí biïët cöëng hiïën. GDQP-AN Mô àöåi. Taåi àêy, hoåc viïn seä àûúåc trang bõ kiïën thûác phêìn thûåc<br /> àûúåc töí chûác tûâ caác trûúâng tiïíu hoåc. Àïí laâm töët cöng viïåc<br /> haânh vïì quên sûå, thúâi gian huêën luyïån laâ 3 thaáng.<br /> naây, nûúác Mô àùåt ra möåt loaåt töí chûác vaâ böå maáy tûúng ûáng,  Sûå húåp taác giûäa caác thaânh phêìn nhaâ nûúác vaâ tû nhên laâ<br /> trong caác trûúâng tiïíu hoåc, trung hoåc (möîi trûúâng trung hoåc nhên töë cöët loäi trong chiïën lûúåc quöëc phoâng cuãa Vûúng quöëc<br /> coá möåt sô quan thûúâng truá chuyïn traách thûåc hiïån kïë hoaåch Thaái Lan vúái quan niïåm quöëc phoâng nhû sau: “Quöëc gia<br /> GDQP-AN, cöng viïåc cuãa ngûúâi sô quan naây do nhaâ trûúâng bïìn vûäng, nhên dên phöìn thõnh” [2; tr 19]. Quöëc phoâng gùæn<br /> vaâ phña quên àöåi cuâng quaãn lñ), àaåi hoåc; xoay quanh vêën àïì chùåt an ninh quöëc gia trïn nhiïìu lônh vûåc khaác nhau... Nöåi<br /> têm lñ àaåo àûác cêìn coá, múã caác khoáa hoåc “lúåi ñch nûúác Mô trïn<br /> dung gùæn vúái quöëc phoâng, an ninh àûúåc thïí hiïån rêët sêu sùæc.<br /> hïët”, khiïën cho HS, SV coá têm lñ àaåo àûác cêìn coá vaâ böìi Taåi Singapore, nhaâ nûúác àêìu tû xêy dûång vaâ giao cho<br /> dûúäng têm lñ àaåo àûác cho caã lñnh múái vaâ lñnh cuä cuãa lûåc<br /> Böå Quöëc phoâng quaãn lñ caác Trung têm GDQP-AN. Theo<br /> lûúång vuä trang Mô.<br /> kïë hoaåch nùm, thanh niïn tûâ 18-25 tuöíi àûúåc têåp trung taåi<br /> Viïåc böìi dûúäng huêën luyïån ngoaâi quên àöåi chia laâm 2 caác Trung têm GDQP-AN àïí hoåc GDQP-AN vúái thúâi gian<br /> lúáp: lúáp thûá nhêët, nhùçm vaâo thanh thiïëu niïn tiïíu hoåc, trung 3 thaáng.<br /> hoåc, lúáp thûá hai nhùçm vaâo SV caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng. Indonesia, quan niïåm GDQP-AN göìm nhûäng vêën àïì<br /> Viïåc naây àaä coá tûâ nùm 1910, hiïån nay taåi caác bang nûúác Môröång lúán trong nûúác vaâ quöëc tïë, àûúåc nghiïn cûáu möåt caách<br /> àïìu coá caác phên böå, thu huát haâng triïåu thanh thiïëu niïn tûâ 8- töíng húåp, bao quaát nhiïìu lônh vûåc cuãa àúâi söëng xaä höåi nhû:<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418 63<br /> <br /> con ngûúâi, dên töåc, vùn hoáa, tön giaáo, kinh tïë, quên sûå, chñnh chùåt cheä vaâ àûúåc chuêín hoáa. Viïåt Nam coá thïí tham khaão aáp<br /> trõ, ngoaåi giao..., trong àoá têåp trung laâm roä 3 nöåi dung cú baãn: duång kinh nghiïåm cuãa caác nûúác trong viïåc lûåa choån àaâo taåo<br /> tiïìm lûåc quöëc gia, àùåc àiïím àõa lñ, tûå lûåc tûå cûúâng dên töåc,...GV GDQP-AN trong trûúâng trung hoåc phöí thöng nhùçm<br /> Malaysia, quan niïåm quöëc phoâng laâ: “Rùn àe, tûå lûåc, àaáp ûáng cuãa yïu cêìu quöëc phoâng, an ninh cuãa quöëc gia<br /> tûå cûúâng, thûúng lûúång bao giúâ cuäng hún chiïën tranh” trong tònh hònh múái.<br /> [2; tr 18]. Muöën quöëc phoâng töët thò kinh tïë phaãi maånh... 5. Kïët luêån<br /> Vò vêåy, nghiïn cûáu vïì quöëc phoâng vaâ töí chûác GDQP-AN<br /> Thûåc hiïån muåc tiïu giaáo duåc toaân diïån cho thïë hïå treã cuãa<br /> cho ngûúâi hoåc àûúåc tiïën haânh thûúâng xuyïn vaâ röång khùæp,Àaãng vaâ Nhaâ nûúác, ngaânh GD-ÀT noái chung vaâ tûâng cêëp<br /> àaåt chêët lûúång töët. Dên söë 23 triïåu, nhaâ nûúác àêìu tû xêy hoåc, tûâng mön hoåc trong cú súã giaáo duåc noái riïng àaä coá<br /> dûång 41 Trung têm GDQP-AN cho HS, SV, tû nhên àûáng<br /> nhiïìu nöî lûåc, cöë gùæng goáp phêìn nêng cao chêët lûúång giaáo<br /> ra quaãn lñ. Theo kïë hoaåch nùm cuãa Nhaâ nûúác, thanh niïn tûâ duåc, àûa giaáo duåc cuãa àêët nûúác tiïåm cêån vúái khu vûåc vaâ thïë<br /> 18-25 tuöíi àûúåc têåp trung taåi caác Trung têm GDQP-AN àïí giúái. GDQP-AN vúái hún 50 nùm phaát triïín àaä khùèng àõnh<br /> hoåc GDQP-AN vúái thúâi gian 3 thaáng. Caác hoåc phêìn lñ thuyïëtàûúåc võ thïë cuãa mònh trong hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên, àaä<br /> do giaãng viïn caác trûúâng àaåi hoåc giaãng daåy, caác hoåc phêìngoáp phêìn quan troång vaâo muåc tiïu giaáo duåc cuãa Àaãng vaâ<br /> thûåc haânh do sô quan quên àöåi giaãng daåy.<br /> Nhaâ nûúác. Tuy nhiïn, cöng taác GDQP-AN coân nhûäng bêët<br /> 4. Kinh nghiïåm quöëc tïë vïì chuêín hoáa àöåi nguä GV<br /> cêåp, chûa coá àöåi nguä GV GDQP-AN àûúåc àaâo taåo chuêín<br /> GDQP-AN<br /> hoáa theo yïu cêìu.<br /> Trung Quöëc àaä àûa ra yïu cêìu cao àïí lûåa choån GV<br /> Do àoá, àïí laâm töët cöng taác naây, ngoaâi viïåc tiïëp tuåc àêíy<br /> GDQP-AN: cú quan GDQP caác cêëp cêìn phöëi húåp chùåt cheä maånh àaâo taåo GV ngùæn haån vaâ daâi haån gheáp mön GDQPvúái caác cú quan, caác böå, ngaânh hûäu quan àïí töí chûác vaâ laâmAN, cêìn coá nhiïìu giaãi phaáp àöìng böå àïí xêy dûång àöåi nguä<br /> töët cöng taác tuyïín choån, böìi dûúäng, huêën luyïån vaâ quaãn lñGV. Theo chuáng töi, trûúác mùæt caác trûúâng trung hoåc phöí<br /> àöåi nguä nhên viïn laâm cöng taác GDQP-AN, khöng ngûâng thöng (THPT) chûa coá hoùåc thiïëu GV GDQP-AN, cêìn coá<br /> tùng cûúâng àöåi nguä GV cho sûå nghiïåp GDQP. Quên Giaãi kïë hoaåch phöëi húåp chùåt cheä vúái cú quan quên sûå caác cêëp,<br /> phoáng nhên dên Trung Quöëc vaâ böå àöåi caãnh saát vuä trang caác àún võ quên àöåi trïn àõa baân, hoùåc coá thïí múã röång múâi<br /> nhên dên Trung Quöëc cêìn cùn cûá vaâo nhu cêìu, khaã nùng àïí<br /> möåt söë caán böå, sô quan quên àöåi, cöng an nghó hûu, chuyïín<br /> lûåa choån vaâ cûã GV quên sûå höî trúå, giuáp àúä àõa phûúng núingaânh laâm caán böå giaãng daåy... Möåt söë trûúâng THPT gêìn caác<br /> àoáng quên töí chûác caác hoaåt àöång GDQP-AN, taåo àiïìu kiïån trung têm GDQP-AN coá thïí liïn kïët vúái caác trung têm naây<br /> vïì sên baäi, thao trûúâng, caác cöng trònh vaâ caác àiïìu kiïån khaác trong giaãng daåy mön GDQP-AN. Haâng nùm, GV GDQPphuåc vuå cho huêën luyïån quên sûå.<br /> AN cêìn àûúåc têåp huêën, böìi dûúäng àïí thöëng nhêët nöåi dung,<br /> Taåi Liïn bang Nga, GV GDQP-AN àûúåc àaâo taåo taåi chûúng trònh vaâ taâi liïåu; chuêín bõ cú súã vêåt chêët vaâ phûúng<br /> Trung têm àaâo taåo quên sûå trûåc thuöåc cú súã giaáo duåc Nhaâtiïån giaãng daåy; àöìng thúâi, qua àoá giuáp GV nêng cao trònh àöå<br /> nûúác liïn bang cuãa bêåc àaåi hoåc, nhùçm muåc àñch àaâo taåo GVchuyïn mön vaâ tñch luäy thïm kiïën thûác, kinh nghiïåm, nhùçm<br /> giaãng daåy theo chûúng trònh GDQP-AN cho cöng dên Liïn<br /> phuåc vuå töët hún cho quaá trònh giaãng daåy. Xêy dûång àöåi nguä<br /> bang Nga àang hoåc taåi cú súã giaáo duåc theo hïå àaâo taåo chñnh GV GDQP-AN trong caác trûúâng THPT coá yá nghôa quan<br /> quy. Viïåc àaâo taåo cöng dên theo chûúng trònh GDQP-AN<br /> troång, cêëp thiïët. Tuy nhiïn, àêy laâ cöng viïåc khöng thïí giaãi<br /> taåi trung têm àaâo taåo quên sûå àûúåc thûåc hiïån trong quaá quyïët trong “möåt súám, möåt chiïìu”; hún nûäa, cêìn coá hïå thöëng<br /> trònh àaâo taåo taåi trûúâng àaåi hoåc theo chûúng trònh giaáo duåcgiaãi phaáp àöìng böå, phuâ húåp vaâ sûå nöî lûåc cuãa caác cêëp, caác<br /> cú baãn cuãa trûúâng.<br /> ngaânh, caác àõa phûúng vaâ chñnh caác trûúâng THPT. <br /> Trong àoá, trung têm GDQP-AN chuã yïëu thûåc hiïån àaâo Taâi liïåu tham khaão<br /> taåo nhûäng ngûúâi coá nguyïån voång phuåc vuå cho quên àöåi Liïn[1] Höåi àöìng phöëi húåp phöí biïën giaáo duåc phaáp luêåt<br /> bang Nga theo chïë àöå húåp àöìng vúái nhaâ nûúác; böå mön trung ûúng (2013). Àùåc san tuyïn truyïìn phaáp luêåt<br /> . ninh<br /> quên sûå trûåc thuöåc trûúâng àaåi hoåc àaâo taåo theo chïë àöå tuyïínChuã àïì Luêåt giaáo duåc quöëc phoâng vaâ an<br /> [2] Böå Khoa hoåc Cöng nghïå (2005). <br /> Baáo caáo töíng<br /> choån, nhûäng ngûúâi àûúåc àaâo taåo taåi àêy coá thïí phuåc vuå<br /> húåp<br /> kïët<br /> quaã<br /> nghiïn<br /> cûáu<br /> àïì<br />  <br /> taâi<br /> “Àöíi<br /> múái giaáo duåc<br /> trong quên nguä hoùåc trúã thaânh nhûäng GV GDQP-AN. Quaá<br /> quöëc phoâng trong hïå thöëng giaáo duåc quöëc<br /> ”. Àïì<br /> gia<br /> trònh àaâo taåo GDQP-AN coá sûå phöëi húåp giûäa Böå Quöëc<br /> taâi àöåc lêåp cêëp nhaâ nûúác - Maä söë ÀTÀL - 2005/13G.<br /> phoâng, Böå Giaáo duåc vaâ Khoa hoåc Liïn bang Nga vaâ trûúâng [3] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2001). <br /> Chó thõ söë 62<br /> vïì cûúâng cöng taác<br /> àaåi hoåc caã vïì chûúng trònh àaâo taåo, taâi chñnh, cú súã vêåt chêët,CT/TW ngaây 12/02/2001 cuãa  tùng<br /> giaáo duåc quöëc phoâng toaân dên trong tònh hònh múái.<br /> kiïím tra, àaánh giaá.<br /> Baáo caáo töíng kïët 10 nùm<br /> Tûâ nghiïn cûáu trïn, coá thïí thêëy caác nûúác àïìu coi troång [4] Böå Quöëc phoâng (2011). <br /> thûåc hiïån cöng taác giaáo duåc quöëc phoâng<br /> - an ninh<br /> cöng taác GDQP-AN trong caác nhaâ trûúâng. Viïåc lûåa choån, giai àoaån 2001-2010.<br /> àaâo taåo, böìi dûúäng àöåi nguä GV GDQP àïìu àûúåc quy àõnh<br /> (Xem tiïëp trang 60)<br /> <br /> 64<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> GD-ÀT laåi cho rùçng cêìn böí sung cho GV kô nùng quaãn lñ<br /> lúáp àöng hoåc sinh.<br /> 5. Kïët luêån<br /> Viïåc thûåc hiïån CTBD PPDH tiïëng Anh daânh cho GV<br /> THCS thuöåc ÀANNQG 2020   àaä nhêån àûúåc sûå àöìng thuêån<br /> tûâ caác bïn liïn quan (ngûúâi hoåc, ngûúâi daåy vaâ caác CBQL) vaâ<br /> àaä mang laåi hiïåu quaã àöëi vúái hoaåt àöång phaát triïín chuyïn<br /> mön cuãa GV. Nhûäng yá kiïën àoáng goáp cuãa caác bïn liïn quan<br /> vïì khung chûúng trònh, giaáo trònh, taâi liïåu cuäng laâ nguöìn<br /> thöng tin tham khaão rêët giaá trõ giuáp cho caác trûúâng cao<br /> àùèng, àaåi hoåc tham gia Àïì aán àiïìu chónh CTBD cuãa mònh<br /> Biïíu àöì 2. Söë liïåu thöëng kï vïì àaánh giaá chung cuãa CBQL nhùçm àaáp ûáng töët hún nhu cêìu cuãa ngûúâi hoåc, taåo ra sûå<br /> daânh cho CTBD PPDH tiïëng Anh THCS<br /> chuyïín biïën tñch cûåc hún nûäa trong viïåc daåy hoåc tiïëng Anh<br /> thûá ba. Cuå thïí coá 61 CBQL (53%) hoaân toaân haâi loâng vúáitrïn phaåm vi caã nûúác. <br /> PPDH tiïëng Anh cuãa GV, 40 CBQL (34,8%) haâi loâng vúái<br /> PPDH tiïëng Anh cuãa GV, coá 14 CBQL (12,2%) chûa haâi Taâi liïåu tham khaão<br /> [1]  P.  Byrd  (2001).  Textbooks: Evaluation for<br /> loâng vúái PPGD tiïëng Anh cuãa GV.<br /> Selection and Analysis for Implementation. In M. C.<br /> 4. Caác kïët quaã chung tûâ ba àöëi tûúång liïn quan<br /> Murcia  (Ed),  Teaching  English  as  a  Second  and<br /> Nhòn chung CTBD PPDH tiïëng Anh THCS rêët töët, Foreign Language (pp.415 - 427). New York: Heinle<br /> àaáp ûáng nhu cêìu cuãa GV caã nûúác. Àiïím trung bònh chung & Heinle.<br /> Quyïët àõnh söë 1400/<br /> tûâ caã ba phña (GV, giaãng viïn, CBQL) úã mûác cao, trong [2] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2008). <br /> àoá àiïím àaánh giaá cao nhêët thuöåc vïì giaãng viïn tham gia QÀ-TTg ngaây 30/9/2008 vïì viïåc phï duyïåt Àïì aán “Daåy<br /> hoåc ngoaåi ngûä trong hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên<br /> böìi dûúäng.<br /> giai àoaån 2008-2020”.<br /> - Phêìn àaánh giaá vïì nöåi dung chûúng trònh khung: caã<br /> [3]  R.  Kiely  &  P.  Rea-Dickins  (2005).  Program<br /> giaãng viïn vaâ GV àaánh giaá cao nhêët úã nöåi dung <br /> chûúng Evaluation in Language Education.  New York, USA:<br /> trònh giuáp ngûúâi hoåc hiïíu roä muåc àñch, <br /> vaâ muåc tiïu vaâ Palgrave MacMillan.<br /> nhiïåm vuå hoåc têåp, muåc tiïu chûúng trònh roä raâng, húåp lñ<br /> . [4]  P.  D.  Tucker  &  J.  H.  Stronge  (2006).  Linking<br /> GV thuå hûúãng àaánh giaá thêëp nhêët úã nhêån àõnh <br /> phaãn höìi Teacher Evaluation and Students’ Learning.<br /> tûâ caác hoåc viïn khaác<br />  laâ tñch cûåc<br /> . Giaãng viïn tham gia daåy Association  for  Supervision  and  Curriculum<br /> CTBD àaánh giaá thêëp nhêët úã nhêån àõnh <br /> chûúng trònh Development.<br /> Morrison  (2007).<br /> àûúåc thiïët kïë khoa hoåc, hïå thöëng<br /> . Àiïìu naây cho thêëy cêìn [5]  L.  Cohen,  L.  Manion  &  K. <br /> Research methods in education (6th Ed.). London, New<br /> coá nhûäng cêåp nhêåt, böí sung thûúâng xuyïn vïì CTBD àïí<br /> York: Routledge. http://dx.doi.org/10.3108/beej.10.r1<br /> àaáp ûáng nhu cêìu cuãa ngûúâi hoåc.<br /> [6] W. M. K. Trochim (2005). Research Methods (The<br /> - Phêìn àaánh giaá vïì giaáo trònh, taâi liïåu böìi dûúäng:Concise Knowledge Base). Ohio, USA: Atomic Dog<br /> GV àïìu cho rùçng giaáo trònh, taâi liïåu böìi dûúäng àaãm baãoPublishing.<br /> böí sung töët kô nùng daåy hoåc tiïëng Anh. Tuy nhiïn têët caã<br /> àïìu coá chung nhêån àõnh cêìn böí sung thay àöíi giaáo<br /> trònh, búãi vò cêu hoãi <br /> khöng cêìn thiïët phaãi böí sung/thay<br /> thïë giaáo trònh, taâi liïåu àang sûã duång<br />  coá àiïím söë àaánh<br /> (Tiïëp  theo trang  64)<br /> giaá tuy trïn ngûúäng chêëp nhêån song laâ àiïím thêëp nhêët [5] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2014). <br /> Quyïët àõnh söë 607/<br /> so vúái caác cêu hoãi khaác.<br /> QÀ-TTg ngaây 24/4/2014 Phï duyïåt Àïì aán“Àaâo taåo<br /> - Phêìn àaánh giaá vïì thu hoaåch cuãa GV sau khi tham giaáo viïn, giaãng viïn giaáo duåc quöëc phoâng vaâ an<br /> gia CTBD: àa söë GV, giaãng viïn vaâ CBQL taåi caác súã ninh cho caác trûúâng trung hoåc phöí thöng, trung cêëp<br /> GD-ÀT thûâa nhêån phûúng phaáp tûå böìi dûúäng nùng lûåc chuyïn nghiïåp, trung cêëp nghïì, cao àùèng nghïì vaâ cú<br /> 2020<br /> giaãng daåy cuãa GV àûúåc nêng cao sau khi böìi dûúäng. súã giaáo duåc àaåi hoåc àïën nùm ”.<br /> Quyïët àõnh söë<br /> Tuy nhiïn àiïím söë thêëp nhêët (duâ trïn ngûúäng chêëp nhêån) [6]  Thuã  tûúáng  Chñnh  phuã  (2016). <br /> 732/QÀ-TTg<br /> ngaây<br /> 29/4/2016<br /> Phï<br /> duyïåt<br /> Àïì aán<br />  “Àaâo<br /> trong àaánh giaá cuãa GV vaâ giaãng viïn laâ phaãn höìi tûâ caác<br /> taåo, böìi dûúäng nhaâ giaáo vaâ caán böå quaãn lñ cú súã giaáo<br /> hoåc viïn khaác thu hoaåch cuãa GV sau khi tham gia chûúng<br /> duåc àaáp ûáng yïu cêìu àöíi múái cùn baãn, toaân diïån giaáo<br /> trònh laâ tñch cûåc. Àiïìu naây chûáng toã GV coân coá nhûäng<br /> duåc phöí thöng giai àoaån 2016<br /> -2020, àõnh hûúáng àïën<br /> nhu cêu cuå thïí khaác maâ giaãng viïn chûa àaáp ûáng àûúåc nùm 2025”.<br /> vaâ trong CTBD chûa coá. Trong khi àoá, CBQL taåi caác súã<br /> <br /> Kinh nghiïåm quöëc tïë vïì phaát tri<br /> <br /> 60<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản