intTypePromotion=1

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Câu hỏi trắc nghiệm

Chia sẻ: Nguyễn Khánh Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
2.474
lượt xem
618
download

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Câu hỏi trắc nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Câu hỏi trắc nghiệm" có tổng cộng 689 câu hỏi xoay quanh nội dung môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt kiến thức rõ hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Câu hỏi trắc nghiệm

 1. PhÇn II kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c - lªnin A- C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1. ThuËt ng÷ "kinh tÕ- chÝnh trÞ" ®−îc sö dông lÇn ®Çu tiªn vμo n¨m nμo? a. 1610 c. 1615 b. 1612 d. 1618 C©u 2. Ai lμ ng−êi ®Çu tiªn ®−a ra kh¸i niÖm "kinh tÕ- chÝnh trÞ"? a. Antoine Montchretiªn c. Tomas Mun b. Francois Quesney d. William Petty C©u 3. Ai lμ ng−êi ®−îc C. M¸c coi lμ s¸ng lËp ra kinh tÕ chÝnh trÞ t− s¶n cæ ®iÓn? a. A. Smith c. W.Petty b. D. Ricardo d. R.T.Mathus C©u 4. Ai lμ ng−êi ®−îc coi lμ nhμ kinh tÕ thêi kú c«ng tr−êng thñ c«ng? a. W. Petty c. D.Ricardo b. A. Smith d. R.T.Mathus C©u 5. D.Ricardo lμ nhμ kinh tÕ cña thêi kú nμo? a. Thêi kú tÝch luü nguyªn thuû TBCN c. Thêi kú c«ng tr−êng thñ c«ng b. Thêi kú hiÖp t¸c gi¶n ®¬n d. Thêi kú ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ C©u 6. Kinh tÕ- chÝnh trÞ M¸c - Lªnin ®· kÕ thõa vμ ph¸t triÓn trùc tiÕp nh÷ng thμnh tùu cña: a. Chñ nghÜa träng th−¬ng c. Kinh tÕ chÝnh trÞ cæ ®iÓn Anh b. Chñ nghÜa träng n«ng d. Kinh tÕ- chÝnh trÞ tÇm th−êng C©u 7. Häc thuyÕt kinh tÕ nμo cña C.M¸c ®−îc coi lμ hßn ®¸ t¶ng? a. Häc thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng c. Häc thuyÕt tÝch luü t− s¶n b. Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− d. Häc thuyÕt t¸i s¶n xuÊt t− b¶n x· héi C©u 8. §èi t−îng nghiªn cøu cña kinh tÕ- chÝnh trÞ M¸c-Lªnin lμ: a. S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt b. Quan hÖ x· héi gi÷a ng−êi víi ng−êi 143
 2. c. Quan hÖ s¶n xuÊt trong mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i víi lùc l−îng s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th−îng tÇng. d. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu dïng. C©u 9. H·y chän ph−¬ng ¸n ®óng vÒ ®Æc ®iÓm cña quy luËt kinh tÕ: a. Mang tÝnh kh¸ch quan b. Mang tÝnh chñ quan c. Ph¸t huy t¸c dông th«ng qua ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng−êi d. C¶ a vμ c C©u 10. Chän ph−¬ng ¸n ®óng vÒ quy luËt kinh tÕ vμ chÝnh s¸ch kinh tÕ: a. Quy luËt kinh tÕ lμ c¬ së cña chÝnh s¸ch kinh tÕ b. ChÝnh s¸ch kinh tÕ lμ ho¹t ®éng chñ quan cña nhμ n−íc trªn c¬ së nhËn thøc vμ vËn dông c¸c quy luËt kh¸ch quan. c. Quy luËt kinh tÕ vμ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®Òu phô thuéc vμo c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. d. C¶ a, b, c C©u 11. §Ó nghiªn cøu kinh tÕ- chÝnh trÞ M¸c- Lªnin cã thÓ sö dông nhiÒu ph−¬ng ph¸p, ph−¬ng ph¸p nμo quan träng nhÊt? a. Trõu t−îng ho¸ khoa häc c. M« h×nh ho¸ b. Ph©n tÝch vμ tæng hîp d. §iÒu tra thèng kª C©u 12. Khi nghiªn cøu ph−¬ng thøc s¶n xuÊt TBCN, C.M¸c b¾t ®Çu tõ: a. S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt c. S¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d− b. L−u th«ng hμng ho¸ d. S¶n xuÊt hμng ho¸ gi¶n ®¬n vμ hμng ho¸ C©u 13. Trõu t−îng ho¸ khoa häc lμ: a. G¹t bá nh÷ng bé phËn phøc t¹p cña ®èi t−îng nghiªn cøu. b. G¹t bá c¸c hiÖn t−îng ngÉu nhiªn, bÒ ngoμi, chØ gi÷ l¹i nh÷ng mèi liªn hÖ phæ biÕn mang tÝnh b¶n chÊt. c. Qu¸ tr×nh ®i tõ cô thÓ ®Õn trõu t−îng vμ ng−îc l¹i. d. C¶ b vμ c C©u 14. Chøc n¨ng nhËn thøc cña kinh tÕ- chÝnh trÞ lμ nh»m: a. Ph¸t hiÖn b¶n chÊt cña c¸c hiÖn t−îng vμ qu¸ tr×nh kinh tÕ. b. Sù t¸c ®éng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc l−îng s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th−îng tÇng. 144
 3. c. T×m ra c¸c quy luËt kinh tÕ d. C¶ a, b, c C©u 15. Chøc n¨ng ph−¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ- chÝnh trÞ M¸c- Lªnin thÓ hiÖn ë: a. Trang bÞ ph−¬ng ph¸p ®Ó xem xÐt thÕ giíi nãi chung b. Lμ nÒn t¶ng lý luËn cho c¸c khoa häc kinh tÕ ngμnh c. Lμ c¬ së lý luËn cho c¸c khoa häc n»m gi¸p ranh gi÷a c¸c tri thøc c¸c ngμnh kh¸c nhau. d. C¶ b vμ c C©u 16. Chøc n¨ng t− t−ëng cña kinh tÕ- chÝnh trÞ M¸c – Lª nin thÓ hiÖn ë: a. Gãp phÇn x©y dùng thÕ giíi quan c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n b. T¹o niÒm tin vμo th¾ng lîi trong cuéc ®Êu tranh xo¸ bá ¸p bøc bãc lét c. Lμ vò khÝ t− t−ëng cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH d. C¶ a, b vμ c C©u 17. B¶n chÊt khoa häc vμ c¸ch m¹ng cña kinh tÕ - chÝnh trÞ M¸c- Lªnin thÓ hiÖn ë chøc n¨ng nμo? a. NhËn thøc c. Ph−¬ng ph¸p luËn b. T− t−ëng d. C¶ a, b vμ c C©u 18. Ho¹t ®éng nμo cña con ng−êi ®−îc coi lμ c¬ b¶n nhÊt vμ lμ c¬ së cña ®êi sèng x· héi? a. Ho¹t ®éng chÝnh trÞ c. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt b. Ho¹t ®éng khoa häc d. Ho¹t ®éng nghÖ thuËt, thÓ thao C©u 19. §Ó xem xÐt, gi¶i thÝch nguån gèc s©u xa cña c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ- x· héi ph¶i xuÊt ph¸t tõ: a. Tõ hÖ t− t−ëng cña giai cÊp thèng trÞ c. Tõ truyÒn thèng lÞch sö b. Tõ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ d. Tõ ý thøc x· héi C©u 20. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lμ sù kÕt hîp cña c¸c yÕu tè: a. Søc lao ®éng víi c«ng cô lao ®éng b. Lao ®éng víi t− liÖu lao ®éng c. Søc lao ®éng víi ®èi t−îng lao ®éng vμ t− liÖu lao ®éng d. Lao ®éng víi ®èi t−îng lao ®éng vμ t− liÖu lao ®éng C©u 21. "Nh÷ng thêi ®¹i kinh tÕ kh¸c nhau kh«ng ph¶i ë chç chóng s¶n xuÊt ra c¸i g×, mμ lμ ë chç chóng s¶n xuÊt b»ng c¸ch nμo, víi nh÷ng t− liÖu lao ®éng nμo". C©u nãi trªn lμ cña ai? a. A. Smith c. C.M¸c b. D.Ricardo d. Ph.¡ng ghen 145
 4. C©u 22. Søc lao ®éng lμ: a. Toμn bé thÓ lùc vμ trÝ lùc trong mét con ng−êi ®ang sèng vμ ®−îc vËn dông ®Ó s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ sö dông nμo ®ã. b. Kh¶ n¨ng lao ®éng, ®−îc tiªu dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. c. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ng−êi ®Ó t¹o ra cña c¶i. d. C¶ a vμ b. C©u 23. Lao ®éng s¶n xuÊt cã ®Æc tr−ng c¬ b¶n lμ: a. Ho¹t ®éng c¬ b¶n nhÊt, lμ phÈm chÊt ®Æc biÖt cña con ng−êi b. Lμ ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã ý thøc cña con ng−êi c. Lμ sù tiªu dïng søc lao ®éng trong hiÖn thùc d. C¶ a, b vμ c C©u 24. Lao ®éng s¶n xuÊt cã vai trß g× ®èi víi con ng−êi? a. T¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®Ó nu«i sèng con ng−êi b. Ph¸t triÓn, hoμn thiÖn con ng−êi c¶ vÒ thÓ lùc vμ trÝ lùc c. Gióp con ng−êi tÝch luü kinh nghiÖm, chÕ t¹o ra c«ng cô s¶n xuÊt ngμy cμng tinh vi d. C¶ a, b, c. C©u 25. §èi t−îng lao ®éng lμ: a. C¸c vËt cã trong tù nhiªn b. Nh÷ng vËt mμ lao ®éng cña con ng−êi t¸c ®éng vμo nh»m thay ®æi nã cho phï hîp víi môc ®Ých cña con ng−êi c. Nh÷ng vËt dïng ®Ó truyÒn dÉn søc lao ®éng cña con ng−êi d. C¶ a, b, c C©u 26. Chän ý ®óng trong c¸c ý d−íi ®©y: a. Mäi nguyªn liÖu ®Òu lμ ®èi t−îng lao ®éng b. Mäi ®èi t−îng lao ®éng ®Òu lμ nguyªn liÖu c. Nguyªn liÖu lμ ®èi t−îng lao ®éng cña c¸c ngμnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn d. C¶ a vμ c ®Òu ®óng. C©u 27. T− liÖu lao ®éng gåm cã: a. C«ng cô lao ®éng c. KÕt cÊu h¹ tÇng s¶n xuÊt b. C¸c vËt ®Ó chøa ®ùng, b¶o qu¶n d. C¶ a, b, c 146
 5. C©u 28. Trong t− liÖu lao ®éng, bé phËn nμo quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng? a. C«ng cô lao ®éng c. C¸c vËt chøa ®ùng, b¶o qu¶n b. Nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt d. KÕt cÊu h¹ tÇng s¶n xuÊt C©u 29. Bé phËn nμo cña t− liÖu lao ®éng ®−îc coi lμ tiªu chÝ ph¶n ¸nh ®Æc tr−ng ph¸t triÓn cña mét thêi ®¹i kinh tÕ a. C«ng cô lao ®éng c. Nhμ cöa, kho b·i ... ®Ó chøa ®ùng, b¶o qu¶n b. KÕt cÊu h¹ tÇng s¶n xuÊt d. C¶ a vμ b C©u 30. Chän ý ®óng trong c¸c ý d−íi ®©y: a. Mét vËt lμ ®èi t−îng lao ®éng còng cã thÓ lμ t− liÖu lao ®éng b. Mét vËt lμ t− liÖu lao ®éng còng cã thÓ lμ ®èi t−îng lao ®éng c. §èi t−îng lao ®éng vμ t− liÖu lao ®éng kÕt hîp víi nhau lμ t− liÖu s¶n xuÊt d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng C©u 31. Trong t− liÖu lao ®éng, bé phËn nμo cÇn ®−îc ph¸t triÓn ®i tr−íc mét b−íc so víi ®Çu t− s¶n xuÊt trùc tiÕp? a. C«ng cô s¶n xuÊt c. KÕt cÊu h¹ tÇng s¶n xuÊt b. C¸c bé phËn chøa ®ùng, b¶o qu¶n d. C¶ a vμ c C©u 32. Trong nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i, yÕu tè nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt? a. Søc lao ®éng c. C«ng cô s¶n xuÊt tiªn tiÕn b. T− liÖu s¶n xuÊt hiÖn ®¹i d. §èi t−îng lao ®éng C©u 33. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt lμ sù thèng nhÊt cña: a. Tån t¹i x· héi vμ ý thøc x· héi b. C¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng c. Lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt d. C¬ cÊu kinh tÕ vμ kÕt cÊu giai cÊp x· héi C©u 34. Lùc l−îng s¶n xuÊt biÓu hiÖn: a. Quan hÖ con ng−êi víi tù nhiªn b. Quan hÖ con ng−êi víi con ng−êi c. Quan hÖ con ng−êi víi tù nhiªn vμ quan hÖ ng−êi víi ng−êi d. C¶ a, b, c C©u 35. Trong thêi ®¹i ngμy nay, lùc l−îng s¶n xuÊt bao gåm c¸c yÕu tè nμo? a. Ng−êi lao ®éng c. Khoa häc c«ng nghÖ b. T− liÖu s¶n xuÊt d. C¶ a, b, c 147
 6. C©u 36. YÕu tè chñ thÓ cña lùc l−îng s¶n xuÊt lμ: a. T− liÖu s¶n xuÊt hiÖn ®¹i b. Con ng−êi víi kü n¨ng, kü x¶o vμ tri thøc ®−îc tÝch luü l¹i c. Khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn d. C¶ b vμ c C©u 37. Quan hÖ s¶n xuÊt biÓu hiÖn: a. Quan hÖ gi÷a ng−êi víi tù nhiªn b. Quan hÖ kinh tÕ gi÷a ng−êi víi ng−êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c. Quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi trong x· héi d. C¶ a, b, c C©u 38. Quan hÖ s¶n xuÊt bao gåm: a. Quan hÖ vÒ së h÷u t− liÖu s¶n xuÊt b. Quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt x· héi c. Quan hÖ vÒ ph©n phèi s¶n phÈm x· héi d. C¶ a, b, c C©u 39. Quan hÖ nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong quan hÖ s¶n xuÊt: a. Quan hÖ së h÷u c. Quan hÖ ph©n phèi b. Quan hÖ tæ chøc qu¶n lý d. Kh«ng quan hÖ nμo quyÕt ®Þnh C©u 40. Quan hÖ s¶n xuÊt ®−îc h×nh thμnh do: a. ý muèn chñ quan cña con ng−êi b. Do giai cÊp thèng trÞ quy ®Þnh thμnh ph¸p luËt c. Do tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt d. C¶ a, b, c C©u 41. Lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt cã quan hÖ víi nhau thÕ nμo? a. T¸c ®éng qua l¹i víi nhau b. Lùc l−îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt c. QHSX cã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i ®èi víi lùc l−îng s¶n xuÊt d. C¶ a, b vμ c C©u 42. Khi nμo QHSX ®−îc xem lμ phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt? a. Thóc ®Èy lùc l−îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn 148
 7. b. C¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n c. T¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi d. C¶ a, b, c C©u 43. C¸c ph−¬ng thøc s¶n xuÊt nèi tiÕp nhau trong lÞch sö theo tr×nh tù nμo? a. Céng s¶n nguyªn thuû- phong kiÕn- chiÕm h÷u n« lÖ- t− b¶n – chñ nghÜa céng s¶n b. Céng s¶n nguyªn thuû- chiÕm h÷u n« lÖ- phong kiÕn- t− b¶n- chñ nghÜa céng s¶n c. ChiÕm h÷u n« lÖ - céng s¶n nguyªn thuû - phong kiÕn - t− b¶n - chñ nghÜa céng s¶n d. Céng s¶n nguyªn thuû - chiÕm h÷u n« lÖ - t− b¶n - phong kiÕn - chñ nghÜa céng s¶n C©u 44. T¸i s¶n xuÊt lμ: a. Lμ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt b. Lμ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®−îc lÆp ®i lÆp l¹i vμ phôc håi kh«ng ngõng. c. Lμ sù kh«i phôc l¹i s¶n xuÊt d. C¶ a, b, c C©u 45. C¨n cø vμo ®©u ®Ó ph©n chia thμnh t¸i s¶n xuÊt c¸ biÖt vμ t¸i s¶n xuÊt x· héi? a. C¨n cø vμo ph¹m vi s¶n xuÊt c. C¨n cø vμo tÝnh chÊt s¶n xuÊt b. C¨n cø vμo tèc ®é s¶n xuÊt d. C¨n cø vμo néi dung s¶n xuÊt C©u 46. C¨n cø vμo ®©u ®Ó chia ra thμnh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vμ t¸i s¶n xuÊt më réng? a. C¨n cø vμo ph¹m vi c. C¨n cø vμo tÝnh chÊt b. C¨n cø vμo néi dung d. C¨n cø vμo quy m« C©u 47. Lo¹i t¸i s¶n xuÊt nμo lμm t¨ng s¶n phÈm chñ yÕu do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc? a. T¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n b. T¸i s¶n xuÊt më réng c. T¸i s¶n xuÊt më réng theo chiÒu réng d. T¸i s¶n xuÊt më réng theo chiÒu s©u C©u 48. Chän ý sai vÒ t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vμ t¸i s¶n xuÊt më réng? a. T¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n lμ ®Æc tr−ng cña nÒn s¶n xuÊt nhá b. T¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n lμ viÖc tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, kh«ng phøc t¹p 149
 8. c. T¸i s¶n xuÊt më réng lμ ®Æc tr−ng cña nÒn s¶n xuÊt lín d. S¶n phÈm thÆng d− lμ nguån gèc cña t¸i s¶n xuÊt më réng C©u 49. Chän ý sai vÒ t¸i s¶n xuÊt më réng theo chiÒu réng vμ t¸i s¶n xuÊt më réng theo chiÒu s©u? a. §Òu lμm cho s¶n phÈm t¨ng lªn b. C¶ hai h×nh thøc t¸i s¶n xuÊt ®Òu dùa trªn c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vμo c. T¸i s¶n xuÊt më réng theo chiÒu s©u sö dông tμi nguyªn hiÖu qu¶ h¬n vμ g©y ra « nhiÔm Ýt h¬n t¸i s¶n xuÊt më réng theo chiÒu réng. d. C¶ b vμ c C©u 50. X¸c ®Þnh ®óng tr×nh tù c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt a. S¶n xuÊt - trao ®æi - ph©n phèi - tiªu dïng b. S¶n xuÊt - ph©n phèi - trao ®æi - tiªu dïng c. Ph©n phèi - trao ®æi - s¶n xuÊt - tiªu dïng d. Trao ®æi - tiªu dïng - ph©n phèi - s¶n xuÊt C©u 51. Trong 4 kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, kh©u nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh? a. S¶n xuÊt c. Trao ®æi b. Ph©n phèi d. Tiªu dïng C©u 52. Trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, kh©u nμo lμ môc ®Ých vμ lμ ®éng lùc? a. S¶n xuÊt c. Trao ®æi b. Ph©n phèi d. Tiªu dïng C©u 53. Chän ý ®óng vÒ quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt víi ph©n phèi a. Tån t¹i ®éc lËp víi nhau b. Ph©n phèi thô ®éng, do s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh c. Ph©n phèi quyÕt ®Þnh ®Õn quy m«, c¬ cÊu cña s¶n xuÊt d. S¶n xuÊt quyÕt ®Þnh ph©n phèi, ph©n phèi cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi s¶n xuÊt. C©u 54. Néi dung cña t¸i s¶n xuÊt x· héi bao gåm: a. T¸i s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt vμ QHSX b. T¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vμ t− liÖu s¶n xuÊt c. T¸i s¶n xuÊt t− liÖu tiªu dïng vμ m«i tr−êng sinh th¸i d. T¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, cña c¶i vËt chÊt, QHSX vμ m«i tr−êng sinh th¸i 150
 9. C©u 55. Tiªu chÝ nμo lμ quan träng nhÊt ®Ó ph©n biÖt c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi? a. Lùc l−îng s¶n xuÊt c. Tån t¹i x· héi b. Quan hÖ s¶n xuÊt d. KiÕn tróc th−îng tÇng C©u 56. T¨ng tr−ëng kinh tÕ lμ: a. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b. T¨ng hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt c. T¨ng quy m« s¶n l−îng cña nÒn kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh d. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ vμ tiÕn bé x· héi C©u 57. ChØ sè nμo ®−îc sö dông ®Ó tÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ? a. Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b. Møc t¨ng vèn ®Çu t− c. Møc t¨ng GDP/ng−êi d. Møc t¨ng GNP hoÆc GDP n¨m sau so víi n¨m tr−íc C©u 58. §Ó t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao, kinh tÕ häc hiÖn ®¹i nªu ra c¸c nh©n tè nμo? a. Vèn, khoa häc c«ng nghÖ vμ con ng−êi b. §Êt ®ai, t− b¶n vμ c¬ cÊu kinh tÕ c. C¬ cÊu kinh tÕ, thÓ chÕ chÝnh trÞ vμ vai trß cña nhμ n−íc d. C¶ a vμ c C©u 59. Chän ý ®óng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ a. Ph¸t triÓn kinh tÕ lμ t¨ng tr−ëng kinh tÕ bÒn v÷ng b. Ph¸t triÓn kinh tÕ lμ t¨ng tr−ëng kinh tÕ, hoμn thiÖn c¬ cÊu kinh tÕ vμ thÓ chÕ kinh tÕ. c. Ph¸t triÓn kinh tÕ lμ t¨ng tr−ëng kinh tÕ vμ n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng d. Ph¸t triÓn kinh tÕ lμ t¨ng tr−ëng kinh tÕ g¾n liÒn víi hoμn thiÖn c¬ cÊu kinh tÕ, thÓ chÕ kinh tÕ vμ n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng. C©u 60. ThÕ nμo lμ t¨ng tr−ëng kinh tÕ bÒn v÷ng? a. Lμ sù t¨ng tr−ëng æn ®Þnh l©u dμi vμ tèc ®é rÊt cao b. Lμ sù t¨ng tr−ëng t−¬ng ®èi cao, æn ®Þnh trong thêi gian t−¬ng ®èi dμi c. Sù t¨ng tr−ëng g¾n liÒn víi b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i vμ tiÕn bé x· héi d. C¶ b vμ c 151
 10. C©u 61. Trong c¸c nh©n tè t¨ng tr−ëng kinh tÕ, §¶ng ta x¸c ®Þnh nh©n tè nμo lμ c¬ b¶n cña t¨ng tr−ëng nhanh vμ bÒn v÷ng? a. Vèn b. Con ng−êi c. Khoa häc vμ c«ng nghÖ d. C¬ cÊu kinh tÕ, thÓ chÕ kinh tÕ vμ vai trß nhμ n−íc C©u 62. T¨ng tr−ëng kinh tÕ cã vai trß thÕ nμo? a. Lμ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, l¹c hËu b. §Ó t¹o thªm viÖc lμm, gi¶m thÊt nghiÖp c. §Ó cñng cè an ninh, quèc phßng d. C¶ a, b vμ c C©u 63. C¸c nh©n tè nμo cã ¶nh h−ëng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ? a. Lùc l−îng s¶n xuÊt c. KiÕn tróc th−îng tÇng b. Quan hÖ s¶n xuÊt d. C¶ a, b, c C©u 64. Ph¸t triÓn kinh tÕ bao gåm nh÷ng néi dung nμo d−íi ®©y? a. Sù gia t¨ng cña GNP, hoÆc GDP vμ GNP hoÆc GDP trªn ®Çu ng−êi. b. C¬ cÊu kinh tÕ thay ®æi theo h−íng: tû träng cña c«ng nghiÖp vμ dÞch vô trong GNP t¨ng lªn cßn cña n«ng nghiÖp trong GNP gi¶m xuèng. c. ChÊt l−îng cuéc sèng cña ®¹i ®a sè d©n c− t¨ng lªn c¶ vÒ mÆt vËt chÊt, tinh thÇn vμ m«i tr−êng sinh th¸i ®−îc b¶o vÖ. d. C¶ a, b, c C©u 65. TiÕn bé x· héi ®−îc thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt nμo? a. TiÕn bé vÒ kinh tÕ b. TiÕn bé vÒ chÝnh trÞ, x· héi c. §êi sèng v¨n ho¸, tinh thÇn ngμy cμng ®−îc n©ng cao d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng C©u 66. Liªn hîp quèc dïng chØ sè HDI lμm tiªu chÝ ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn, sù tiÕn bé cña mçi quèc gia. ChØ sè HDI gåm nh÷ng tiªu chÝ c¬ b¶n nμo? a. Møc thu nhËp b×nh qu©n (GDP/ng−êi) c. Tuæi thä b×nh qu©n b. Thμnh tùu gi¸o dôc d. C¶ a, b vμ c C©u 67. Ph¸t triÓn kinh tÕ vμ tiÕn bé x· héi cã quan hÖ víi nhau: a. Ph¸t triÓn kinh tÕ lμ c¬ së vËt chÊt cho tiÕn bé x· héi 152
 11. b. TiÕn bé x· héi thóc ®Èy t¨ng tr−ëng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ c. Thùc chÊt lμ quan hÖ gi÷a sù ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt víi ph¸t triÓn QHSX vμ kiÕn tróc th−îng tÇng d. C¶ a, b vμ c C©u 68. Chän ý ®óng vÒ t¨ng tr−ëng kinh tÕ vμ ph¸t triÓn kinh tÕ a. Muèn ph¸t triÓn kinh tÕ th× cÇn ph¶i t¨ng tr−ëng kinh tÕ b. Cã thÓ cã t¨ng tr−ëng kinh tÕ nh−ng kh«ng cã ph¸t triÓn kinh tÕ c. Nh÷ng nh©n tè lμm t¨ng tr−ëng kinh tÕ ®Òu lμm ph¸t triÓn kinh tÕ d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng C©u 69. Chän c¸c néi dung ®óng vÒ x· héi ho¸ s¶n xuÊt. X· héi ho¸ s¶n xuÊt bao gåm: a. X· héi ho¸ s¶n xuÊt vÒ kinh tÕ- kü thuËt b. X· héi ho¸ s¶n xuÊt vÒ kinh tÕ - tæ chøc c. X· héi ho¸ s¶n xuÊt vÒ kinh tÕ - x· héi d. C¶ a, b, c C©u 70. S¶n xuÊt hμng ho¸ xuÊt hiÖn dùa trªn: a. Ph©n c«ng lao ®éng c¸ biÖt vμ chÕ ®é t− h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt b. Ph©n c«ng lao ®éng chung vμ chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau vÒ TLSX c. Ph©n c«ng lao ®éng vμ sù t¸ch biÖt vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt d. Ph©n c«ng lao ®éng x· héi vμ chÕ ®é t− h÷u hoÆc nh÷ng h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ TLSX C©u 71. Hμng ho¸ lμ: a. S¶n phÈm cña lao ®éng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña con ng−êi b. S¶n phÈm cña lao ®éng cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nμo ®ã cña con ng−êi th«ng qua mua b¸n c. S¶n phÈm ë trªn thÞ tr−êng d. S¶n phÈm ®−îc s¶n xuÊt ra ®Ó ®em b¸n C©u 72. Gi¸ trÞ cña hμng ho¸ ®−îc quyÕt ®Þnh bëi: a. Sù khan hiÕm cña hμng ho¸ b. Sù hao phÝ søc lao ®éng cña con ng−êi c. Lao ®éng trõu t−îng cña ng−êi s¶n xuÊt kÕt tinh trong hμng ho¸ d. C«ng dông cña hμng ho¸ 153
 12. C©u 73. Quy luËt gi¸ trÞ cã t¸c dông: a. §iÒu tiÕt s¶n xuÊt vμ l−u th«ng hμng ho¸ b. C¶i tiÕn kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ ph©n ho¸ nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt c. §iÒu tiÕt s¶n xuÊt, ph©n ho¸ giμu nghÌo d. C¶ a vμ b C©u 74. S¶n xuÊt hμng ho¸ tån t¹i: a. Trong mäi x· héi b. Trong chÕ ®é n« lÖ, phong kiÕn, TBCN c. Trong c¸c x· héi, cã ph©n c«ng lao ®éng x· héi vμ sù t¸ch biÖt vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt d. ChØ cã trong CNTB C©u 75. Gi¸ c¶ hμng ho¸ lμ: a. Gi¸ trÞ cña hμng ho¸ b. Quan hÖ vÒ l−îng gi÷a hμng vμ tiÒn c. Tæng cña chi phÝ s¶n xuÊt vμ lîi nhuËn d. BiÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hμng ho¸ C©u 76. Quy luËt gi¸ trÞ lμ: a. Quy luËt riªng cña CNTB b. Quy luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt vμ trao ®æi hμng ho¸ c. Quy luËt kinh tÕ chung cña mäi x· héi d. Quy luËt kinh tÕ cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH C©u 77. YÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ c¶ hμng ho¸ lμ: a. Gi¸ trÞ cña hμng ho¸ c. Gi¸ trÞ sö dông cña hμng ho¸ b. Quan hÖ cung cÇu vÒ hμng ho¸ d. Mèt thêi trang cña hμng ho¸ C©u 78. Lao ®éng trõu t−îng lμ: a. Lμ ph¹m trï riªng cña CNTB b. Lμ ph¹m trï cña mäi nÒn kinh tÕ hμng ho¸ c. Lμ ph¹m trï riªng cña kinh tÕ thÞ tr−êng d. Lμ ph¹m trï chung cña mäi nÒn kinh tÕ C©u 79. Lao ®éng cô thÓ lμ: a. Lμ ph¹m trï lÞch sö 154
 13. b. Lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ cña hμng ho¸ c. T¹o ra gi¸ trÞ sö dông cña hμng ho¸ d. BiÓu hiÖn tÝnh chÊt x· héi cña ng−êi s¶n xuÊt hμng ho¸ C©u 80. L−îng gi¸ trÞ x· héi cña hμng ho¸ ®−îc quyÕt ®Þnh bëi: a. Hao phÝ vËt t− kü thuËt b. Hao phÝ lao ®éng cÇn thiÕt cña ng−êi s¶n xuÊt hμng ho¸ c. Hao phÝ lao ®éng sèng cña ng−êi s¶n xuÊt hμng ho¸ d. Thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt C©u 81. L−îng gi¸ trÞ cña ®¬n vÞ hμng ho¸ thay ®æi: a. Tû lÖ thuËn víi n¨ng suÊt lao ®éng b. Tû lÖ nghÞch víi c−êng ®é lao ®éng c. Tû lÖ nghÞch víi n¨ng suÊt lao ®éng, kh«ng phô thuéc vμo c−êng ®é lao ®éng d. a vμ b C©u 82. L−îng gi¸ trÞ cña ®¬n vÞ hμng ho¸ thay ®æi: a. Tû lÖ nghÞch víi thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt vμ n¨ng suÊt lao ®éng b. Tû lÖ thuËn víi thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt c. Tû lÖ nghÞch víi n¨ng suÊt lao ®éng d. C¶ b vμ c C©u 83. L−îng gi¸ trÞ cña ®¬n vÞ hμng ho¸: a. Tû lÖ thuËn víi c−êng ®é lao ®éng b. Tû lÖ nghÞch víi c−êng ®é lao ®éng c. Kh«ng phô thuéc vμo c−êng ®é lao ®éng d. C¶ a, b vμ c C©u 84. Chän ý ®óng vÒ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng: Khi t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng th×: a. Sè l−îng hμng ho¸ lμm ra trong 1 ®¬n vÞ thêi gian t¨ng b. Tæng gi¸ trÞ cña hμng ho¸ kh«ng thay ®æi c. Gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ gi¶m xuèng d. C¶ a, b vμ c C©u 85. Chän ý ®óng vÒ t¨ng c−êng ®é lao ®éng: khi c−êng ®é lao ®éng t¨ng lªn th×: a. Sè l−îng hμng ho¸ lμm ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian t¨ng lªn 155
 14. b. Sè l−îng lao ®éng hao phÝ trong thêi gian ®ã kh«ng thay ®æi c. Gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ gi¶m ®i d. C¶ a, b vμ c C©u 86. Khi ®ång thêi t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ c−êng ®é lao ®éng lªn 2 lÇn th× ý nμo d−íi ®©y lμ ®óng? a. Tæng sè hμng ho¸ t¨ng lªn 4 lÇn, tæng sè gi¸ trÞ hμng ho¸ t¨ng lªn 4 lÇn b. Tæng sè gi¸ trÞ hμng ho¸ t¨ng 2 lÇn, tæng sè hμng ho¸ t¨ng 2 lÇn c. Gi¸ trÞ 1 hμng ho¸ gi¶m 2 lÇn, tæng sè gi¸ trÞ hμng ho¸ t¨ng 2 lÇn d. Tæng sè hμng ho¸ t¨ng lªn 2 lÇn, gi¸ trÞ 1 hμng ho¸ gi¶m 2 lÇn. C©u 87. Hai hμng ho¸ trao ®æi ®−îc víi nhau v×: a. Chóng cïng lμ s¶n phÈm cña lao ®éng b. Cã l−îng thêi gian hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra chóng b»ng nhau c. Cã l−îng hao phÝ vËt t− kü thuËt b»ng nhau d. C¶ a vμ b C©u 88. Gi¸ trÞ sö dông lμ g×? a. Lμ c«ng dông cña vËt cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nμo ®ã cña con ng−êi b. Lμ tÝnh h÷u Ých cña vËt c. Lμ thuéc tÝnh tù nhiªn cña vËt d. C¶ a, b vμ c C©u 89. Sè l−îng gi¸ trÞ sö dông phô thuéc c¸c nh©n tè nμo? a. Nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn c. Chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt b. Tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ d. C¶ a, b vμ c C©u 90. YÕu tè nμo ®−îc x¸c ®Þnh lμ thùc thÓ cña gi¸ trÞ hμng ho¸? a. Lao ®éng cô thÓ c. Lao ®éng gi¶n ®¬n b. Lao ®éng trõu t−îng d. Lao ®éng phøc t¹p C©u 91. Gi¸ trÞ hμng ho¸ ®−îc t¹o ra tõ ®©u? a. Tõ s¶n xuÊt c. Tõ trao ®æi b. Tõ ph©n phèi d. C¶ s¶n xuÊt, ph©n phèi vμ trao ®æi C©u 92. TÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hμng ho¸ lμ: a. Lao ®éng t− nh©n vμ lao ®éng x· héi 156
 15. b. Lao ®éng gi¶n ®¬n vμ lao ®éng phøc t¹p c. Lao ®éng cô thÓ vμ lao ®éng trõu t−îng d. Lao ®éng qu¸ khø vμ lao ®éng sèng C©u 93. Ai lμ ng−êi ph¸t hiÖn ra tÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hμng ho¸? a. A.Smith c. C.M¸c b. D.Ricardo d. Ph. ¡ng ghen C©u 94. Lao ®éng cô thÓ lμ: a. Lμ nh÷ng viÖc lμm cô thÓ b. Lμ lao ®éng cã môc ®Ých cô thÓ c. Lμ lao ®éng ë c¸c ngμnh nghÒ cô thÓ d. Lμ lao ®éng ngμnh nghÒ, cã môc ®Ých riªng, ®èi t−îng riªng, c«ng cô lao ®éng riªng vμ kÕt qu¶ riªng C©u 95. Lao ®éng cô thÓ lμ: a. Nguån gèc cña cña c¶i b. Nguån gèc cña gi¸ trÞ c. Nguån gèc cña gi¸ trÞ trao ®æi d. C¶ a, b vμ c C©u 96. "Lao ®éng lμ cha, cßn ®Êt lμ mÑ cña mäi cña c¶i". C©u nãi nμy lμ cña ai? a. W.Petty c. D. Ricardo b. A.Smith d. C.M¸c C©u 97. "Lao ®éng lμ cha, cßn ®Êt lμ mÑ cña mäi cña c¶i". Kh¸i niÖm lao ®éng trong c©u nμy lμ lao ®éng g×? a. Lao ®éng gi¶n ®¬n c. Lao ®éng cô thÓ b. Lao ®éng phøc t¹p d. Lao ®éng trõu t−îng C©u 98. Lao ®éng trõu t−îng lμ g×? a. Lμ lao ®éng kh«ng cô thÓ b. Lμ lao ®éng phøc t¹p c. Lμ lao ®éng cã tr×nh ®é cao, mÊt nhiÒu c«ng ®μo t¹o d. Lμ sù hao phÝ søc lao ®éng cña ng−êi s¶n xuÊt hμng ho¸ nãi chung kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng h×nh thøc cô thÓ. C©u 99. Lao ®éng trõu t−îng lμ nguån gèc: a. Cña tÝnh h÷u Ých cña hμng ho¸ 157
 16. b. Cña gi¸ trÞ hμng ho¸ c. Cña gi¸ trÞ sö dông d. C¶ a, b, c C©u 100. ThÕ nμo lμ lao ®éng gi¶n ®¬n? a. Lμ lao ®éng lμm c«ng viÖc ®¬n gi¶n b. Lμ lao ®éng lμm ra c¸c hμng ho¸ chÊt l−îng kh«ng cao c. Lμ lao ®éng chØ lμm mét c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¹o ra hμng ho¸ d. Lμ lao ®éng kh«ng cÇn tr¶i qua ®μo t¹o còng cã thÓ lμm ®−îc C©u 101. ThÕ nμo lμ lao ®éng phøc t¹p? a. Lμ lao ®éng t¹o ra c¸c s¶n phÈm chÊt l−îng cao, tinh vi b. Lμ lao ®éng cã nhiÒu thao t¸c phøc t¹p c. Lμ lao ®éng ph¶i tr¶i qua ®μo t¹o, huÊn luyÖn míi lμm ®−îc d. C¶ a, b, c C©u 102. ý nμo sau ®©y lμ ý kh«ng ®óng vÒ lao ®éng phøc t¹p: a. Trong cïng mét thêi gian lao ®éng, lao ®éng phøc t¹p t¹o ra nhiÒu gi¸ trÞ h¬n lao ®éng gi¶n ®¬n b. Lao ®éng phøc t¹p lμ lao ®éng gi¶n ®¬n nh©n béi lªn c. Lao ®éng phøc t¹p lμ lao ®éng trÝ tuÖ cña ng−êi lao ®éng cã tr×nh ®é cao d. Lao ®éng phøc t¹p lμ lao ®éng tr¶i qua ®μo t¹o, huÊn luyÖn C©u 103. Chän ph−¬ng ¸n ®óng trong c¸c ph−¬ng ¸n sau ®©y: a. Lao ®éng cô thÓ ®−îc thùc hiÖn tr−íc lao ®éng trõu t−îng b. Lao ®éng cô thÓ t¹o ra tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm c. Lao ®éng trõu t−îng chØ cã ë ng−êi cã tr×nh ®é cao, cßn ng−êi cã tr×nh ®é thÊp chØ cã lao ®éng cô thÓ. d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng C©u 104. Chän c¸c ý ®óng trong c¸c ý sau ®©y: a. Lao ®éng cña ng−êi kü s− cã tr×nh ®é cao thuÇn tuý lμ lao ®éng trõu t−îng b. Lao ®éng cña ng−êi kh«ng qua ®μo t¹o chØ lμ lao ®éng cô thÓ c. Lao ®éng cña mäi ng−êi s¶n xuÊt hμng ho¸ ®Òu cã lao ®éng cô thÓ vμ lao ®éng trõu t−îng d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng 158
 17. C©u 105. C«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ hμng ho¸ lμ: c + v + m. ý nμo lμ kh«ng ®óng trong c¸c ý sau: a. Lao ®éng cô thÓ b¶o toμn vμ chuyÓn gi¸ trÞ TLSX (c) sang s¶n phÈm b. Lao ®éng trõu t−îng t¹o ra gi¸ trÞ míi (v+m) c. Lao ®éng trõu t−îng t¹o nªn toμn bé gi¸ trÞ (c + v + m) d. C¶ a, b vμ c C©u 106. ThÕ nμo lμ n¨ng suÊt lao ®éng (NSL§)? Chän ý ®óng: a. Lμ hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng cña lao ®éng cô thÓ b. NSL§ ®−îc tÝnh b»ng sè s¶n phÈm lμm ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian c. NSL§ ®−îc tÝnh b»ng thêi gian hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm d. C¶ a, b, c C©u 107. ThÕ nμo lμ t¨ng NSL§? Chän c¸c ý ®óng d−íi ®©y: a. Sè s¶n phÈm lμm ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian t¨ng lªn khi c¸c ®iÒu kh¸c kh«ng ®æi b. Thêi gian ®Ó lμm ra mét s¶n phÈm gi¶m xuèng, khi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c kh«ng ®æi c. Tæng sè s¶n phÈm lμm ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian t¨ng lªn cßn tæng sè gi¸ trÞ kh«ng thay ®æi d. C¶ a, b, c C©u 108. Quan hÖ gi÷a t¨ng NSL§ víi gi¸ trÞ hμng ho¸. Chän c¸c ý ®óng: a. NSL§ t¨ng lªn th× gi¸ trÞ ®¬n vÞ hμng ho¸ gi¶m b. NSL§ t¨ng lªn th× l−îng gi¸ trÞ míi (v+m) cña ®¬n vÞ hμng ho¸ gi¶m xuèng tuyÖt ®èi c. C¶ a, b ®Òu ®óng d. C¶ a, b ®Òu sai C©u 109. Khi NSL§ t¨ng lªn th× phÇn gi¸ trÞ cò (c) trong mét hμng ho¸ thay ®æi thÕ nμo? a. Cã thÓ gi¶m xuèng c. Cã thÓ kh«ng thay ®æi b. Cã thÓ t¨ng lªn d. C¶ a, b, c C©u 110. C¸c nh©n tè nμo ¶nh h−ëng ®Õn NSL§? a. Tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng−êi lao ®éng b. Tr×nh ®é kü thuËt vμ c«ng nghÖ s¶n xuÊt c. C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn 159
 18. d. C¶ a, b, c C©u 111. T¨ng NSL§ vμ t¨ng c−êng ®é lao ®éng gièng nhau ë: a. §Òu lμm gi¸ trÞ ®¬n vÞ hμng ho¸ gi¶m b. §Òu lμm t¨ng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét thêi gian c. §Òu lμm t¨ng l−îng lao ®éng hao phÝ trong 1 ®¬n vÞ thêi gian d. C¶ a, b, c C©u 112. Chän c¸c ý ®óng vÒ t¨ng NSL§ vμ t¨ng c−êng ®é lao ®éng: a. T¨ng NSL§ lμm cho sè s¶n phÈm lμm ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian t¨ng lªn, cßn gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ thay ®æi b. T¨ng c−êng ®é lao ®éng lμm cho sè s¶n phÈm lμm ra trong 1 ®¬n vÞ thêi gian t¨ng lªn, cßn gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ kh«ng thay ®æi c. T¨ng NSL§ dùa trªn c¬ së c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ ng−êi lao ®éng, cßn t¨ng c−êng ®é lao ®éng thuÇn tuý lμ t¨ng l−îng lao ®éng hao phÝ trong 1 ®¬n vÞ thêi gian d. C¶ a, b, c C©u 113. C¸c nh©n tè nμo lμm t¨ng s¶n phÈm cho x· héi? a. T¨ng NSL§ c. T¨ng c−êng ®é lao ®éng b. T¨ng sè ng−êi lao ®éng d. C¶ a, b vμ c C©u 114. Nh©n tè nμo lμ c¬ b¶n, l©u dμi ®Ó t¨ng s¶n phÈm cho x· héi? a. T¨ng NSL§ c. T¨ng sè ng−êi lao ®éng b. T¨ng c−êng ®é lao ®éng d. KÐo dμi thêi gian lao ®éng C©u 115. Quan hÖ t¨ng NSL§ víi gi¸ trÞ hμng ho¸. Chän c¸c ý ®óng d−íi ®©y: a. T¨ng NSL§ th× tæng gi¸ trÞ hμng ho¸ kh«ng thay ®æi b. T¨ng NSL§ th× gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ thay ®æi c. Gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ tû lÖ nghÞch víi NSL§ d. C¶ a, b, c C©u 116. Quan hÖ t¨ng C§L§ víi gi¸ trÞ hμng ho¸. Chän c¸c ý ®óng: a. T¨ng C§L§ th× tæng gi¸ trÞ hμng ho¸ t¨ng lªn vμ gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ còng t¨ng lªn t−¬ng øng b. Gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ tû lÖ thuËn víi C§L§ c. T¨ng C§L§ th× gi¸ trÞ 1 ®¬n vÞ hμng ho¸ kh«ng thay ®æi d. C¶ a, b, c ®Òu ®óng 160
 19. C©u 117. Gi¸ trÞ c¸ biÖt cña hμng ho¸ do: a. Hao phÝ lao ®éng gi¶n ®¬n trung b×nh quyÕt ®Þnh b. Hao phÝ lao ®éng cña ngμnh quyÕt ®Þnh c. Hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt cña ng−êi s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh d. Hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt cña ng−êi s¶n xuÊt nhiÒu hμng ho¸ quyÕt ®Þnh C©u 118. Hai mÆt cña nÒn s¶n xuÊt x· héi lμ: a. C¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng b. Lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt c. S¶n xuÊt vμ tiªu dïng s¶n phÈm x· héi d. TÝch luü vμ c¶i thiÖn ®êi sèng C©u 119. Gi¸ c¶ cña hμng ho¸ ®−îc quyÕt ®Þnh bëi: a. Gi¸ trÞ cña hμng ho¸ b. Cung cÇu vμ c¹nh tranh c. Gi¸ trÞ cña tiÒn tÖ trong l−u th«ng d. C¶ a, b, c C©u 120. C¸c cÆp ph¹m trï nμo thuéc vÒ lý luËn t¸i s¶n xuÊt x· héi: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt vμ QHSX b. Tån t¹i x· héi vμ ý thøc x· héi c. T¨ng tr−ëng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ d. C¶ a, b, c C©u 121. M©u thuÉn c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hμng ho¸ gi¶n ®¬n lμ: a. Gi÷a gi¸ trÞ víi gi¸ trÞ sö dông b. Gi÷a lao ®éng gi¶n ®¬n víi lao ®éng phøc t¹p c. Gi÷a lao ®éng cô thÓ víi lao ®éng trõu t−îng d. Gi÷a lao ®éng t− nh©n víi lao ®éng x· héi C©u 122. "TiÒn tÖ lμ b¸nh xe vÜ ®¹i cña l−u th«ng". C©u nãi nμy cña ai? a. A.SMith c. C. M¸c b. D.Ricardo d.W.Petty C©u 123. TiÒn cã 5 chøc n¨ng. Chøc n¨ng nμo kh«ng ®ßi hái cã tiÒn vμng? a. Chøc n¨ng th−íc ®o gi¸ trÞ b. Chøc n¨ng ph−¬ng tiÖn l−u th«ng vμ ph−¬ng tiÖn thanh to¸n 161
 20. c. Chøc n¨ng ph−¬ng tiÖn cÊt tr÷ d. C¶ a vμ c C©u 124. S¶n xuÊt vμ l−u th«ng hμng ho¸ chÞu sù chi phèi cña nh÷ng quy luËt kinh tÕ nμo? a. Quy luËt gi¸ trÞ b. Quy luËt c¹nh tranh vμ quy luËt cung cÇu c. Quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ d. C¶ a, b vμ c C©u 125. Quy luËt gi¸ trÞ cã yªu cÇu g×? a. S¶n xuÊt vμ l−u th«ng hμng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt b. L−u th«ng hμng ho¸ dùa trªn nguyªn t¾c ngang gi¸ c. Hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt ph¶i phï hîp víi møc hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt d. C¶ a, b, c C©u 126. L−u th«ng hμng ho¸ dùa trªn nguyªn t¾c ngang gi¸. §iÒu nμy ®−îc hiÓu nh− thÕ nμo lμ ®óng? a. Gi¸ c¶ cña tõng hμng ho¸ lu«n lu«n b»ng gi¸ trÞ cña nã b. Gi¸ c¶ cã thÓ t¸ch rêi gi¸ trÞ vμ xoay quanh gi¸ trÞ cña nã c. ∑ gi¸ trÞ = ∑ gi¸ c¶ d. C¶ b vμ c C©u 127. Quy luËt gi¸ trÞ tån t¹i ë riªng: a. NÒn s¶n xuÊt hμng ho¸ gi¶n ®¬n b. NÒn s¶n xuÊt TBCN c. Trong nÒn s¶n xuÊt vËt chÊt nãi chung d. Trong nÒn kinh tÕ hμng ho¸ C©u 128. §iÒu kiÖn ra ®êi cña CNTB lμ: a. TËp trung khèi l−îng tiÒn tÖ ®ñ lín vμo mét sè ng−êi ®Ó lËp ra c¸c xÝ nghiÖp b. XuÊt hiÖn mét líp ng−êi lao ®éng tù do nh−ng kh«ng cã TLSX vμ c¸c cña c¶i kh¸c buéc ph¶i ®i lμm thuª c. Ph¶i thùc hiÖn tÝch luü t− b¶n d. C¶ a, b 162
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản