Kinh tế học quốc tế - Phần 4

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
289
lượt xem
178
download

Kinh tế học quốc tế - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quốc tế. NXB ĐH Quốc gia TP.HCM . Phần mô hình HECKSCHER-OHLIN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học quốc tế - Phần 4

 1. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN 57 (C) HVL-VNU_HCM
 2. NỘI DUNG 1. Các giả thiết 2. Khái niệm cơ bản 3. Các định luật của mô hình 4. Mở rộng mô hình H-O 58 (C) HVL-VNU_HCM
 3. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN Caùc giaû thieát: 1. Moâ hình: 2 quốc gia, 2 yeáu toá saûn xuaát (lao ñoäng – L vaø voán – K), 2 saûn phaåm (vaûi vaø theùp) 2. Coâng ngheä gioáng nhau ôû caû hai nöôùc 59 (C) HVL-VNU_HCM
 4. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN Caùc giaû thieát (tt): 3. Saûn xuaát coù hieäu suaát qui moâ khoâng ñoåi 4. Caïnh tranh hoaøn haûo trên thò tröôøng saûn phaåm vaø yeáu toá saûn xuaát 60 (C) HVL-VNU_HCM
 5. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN Caùc giaû thieát (tt): 5. Caùc yeáu toá saûn xuaát hoaøn toaøn löu ñoäng trong nöôùc, hoaøn toaøn khoâng löu ñoäng giöõa caùc nöôùc 6. Thò hieáu gioáng nhau 7. Maäu dòch töï do vaø khoâng coù chi phí vaän chuyeån 61 (C) HVL-VNU_HCM
 6. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN Hai khaùi nieäm cô baûn: 1. Tính thaâm duïng yeáu toá (Factor Intensity) 2. Tính dö thöøa yeáu toá (Factor Abundance) 62 (C) HVL-VNU_HCM
 7. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN 1. Tính thaâm duïng yeáu toá saûn xuaát Saûn phaåm thaâm duïng moät yeáu toá hôn saûn phaåm khaùc khi noù söû duïng yeáu toá naøy trong quaù trình saûn xuaát vôùi tyû leä lôùn hôn. 63 (C) HVL-VNU_HCM
 8. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN 1. Tính thaâm duïng yeáu toá saûn xuaát (tt) Yeáu toá / ñ.v. saûn phaåm Lao ñoäng Voán Vaûi (m) 6 2 Theùp (kg) 8 4 (L/K)V > (L/K)T Vaûi thaâm duïng lao ñoäng (K/L)V < (K/L)T Theùp thaâm duïng voán 64 (C) HVL-VNU_HCM
 9. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN 2. Tính dö thöøa yeáu toá sản xuất Tieâu chuaån vaät theå Soá löôïng yeáu toá saûn xuaát Lao ñoäng Voán A 40 trieäu 1.000 tyû USD B 45 trieäu 50.000 tyû USD (L/K)A > (L/K)B A dö thöøa lao ñoäng, B khan hieám lao ñoäng (K/L)A < (K/L)B B dö thöøa voán, A khan hieám voán 65 (C) HVL-VNU_HCM
 10. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN 2. Tính dö thöøa yeáu toá sản xuất (tt) Tieâu chuaån kinh teá (w/r)A < (w/r)B (r/w)A > (r/w)B A dö thöøa lao ñoäng, B khan hieám lao ñoäng B dö thöøa voán, A khan hieám voán 66 (C) HVL-VNU_HCM
 11. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT RYBCZYNSKI Khi caùc yeáu toá ñöôïc söû duïng hoaøn toaøn, söï gia taêng cung öùng moät yeáu toá laøm taêng saûn löôïng cuûa saûn phaåm thaâm duïng yeáu toá ñoù vaø laøm giaûm saûn löôïng saûn phaåm coøn laïi. 67 (C) HVL-VNU_HCM
 12. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT RYBCZYNSKI L=900, K=600 ñ.v. Yeáu toá / ñ.v saûn phaåm Lao ñoäng Voán Vaûi (m) 4 1 Theùp (kg) 2 3 Giôùi haïn lao ñoäng: 4v + 2t = 900 à t = 450 – 2v Giôùi haïn voán: v + 3t = 600 68 à t = 200 – 1/3 v (C) HVL-VNU_HCM
 13. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT RYBCZYNSKI Qtheùp Giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát: ABC Ñöôøng giôùi haïn lao ñoäng saûn löôïng taïi B: v =150 t = 150 450 Ñöôøng giôùi haïn voán A 200 B 150 C 69 150 225 600 Q (C) HVL-VNU_HCM vaûi
 14. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT RYBCZYNSKI Qtheùp Lực lượng lao động tăng lên L’ = 1000 500 Giôùi haïn lao ñoäng: 4v + 2t = 1000 450 à t = 500 – 2v Giôùi haïn voán: v + 3t = 600 à t = 200 – 1/3 v 200 A Giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát: AB’C’ B B’ 150 saûn löôïng taïi B’: v =180 t = 140 C C’ 70 150 225 250 600 (C) HVL-VNU_HCM Qvaûi
 15. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT HECKSCHER-OHLIN Moät quốc gia coù lôïi theá so saùnh ôû saûn phaåm thaâm duïng yeáu toá dö thöøa ôû quoác gia ñoù. 71 (C) HVL-VNU_HCM
 16. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT HECKSCHER-OHLIN Qtheùp 2 QG: Noäi ñòa dö thöøa L, Nöôùc ngoaøi dö thöøa K (Pv/Pt)* F B H A (Pv/Pt) 72 F H Qvaûi (C) HVL-VNU_HCM
 17. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT HECKSCHER-OHLIN Tröôùc MD: NÑ saûn xuaát-tieâu thuï taïi A, giaù: (Pv/Pt) NN saûn xuaát-tieâu thuï taïi B, giaù: (Pv/Pt)* (Pv/Pt) < (Pv/Pt)* và (Pt/Pv) > (Pv/Pt)* à NÑ coù lôïi theá trong saûn xuaát vaûi àNN coù lôïi theá trong saûn xuaát theùp 73 (C) HVL-VNU_HCM
 18. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT HECKSCHER-OHLIN Qtheùp Coù MD: NÑ xuaát khaåu vaûi, nhaäp khaåu theùp (Pv/Pt)* NN xuaát khaåu theùp, nhaäp khaåu vaûi F B’ Giaù trao ñoåi MD: (Pv/Pt) < (Pv/Pt)T < (Pv/Pt)* B C H E A D A’ (Pv/Pt) (Pv/Pt)T 74 F H Q (C) HVL-VNU_HCM vaûi
 19. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT HECKSCHER-OHLIN Coù trao đổi mậu dịch: Nội địa saûn xuaát taïi A’ Nước ngoài saûn xuaát taïi B’ Nội địa tieâu thuï taïi C: xuaát khaåu: A’D vaûi nhaäp khaåu: CD theùp Nước ngoài tieâu thuï taïi C: xuất khẩu: B’E theùp nhập khẩu: CE vaûi 75 (C) HVL-VNU_HCM
 20. MOÂ HÌNH HECKSCHER-OHLIN ÑÒNH LUAÄT STOLPER-SAMUELSON Söï gia taêng giaù töông ñoái cuûa saûn phaåm laøm naâng möùc giaù thöïc teá cuûa yeáu toá thaâm duïng trong saûn xuaát saûn phaåm ñoù vaø laøm giaûm giaù thöïc teá cuûa yeáu toá còn lại. 76 (C) HVL-VNU_HCM
Đồng bộ tài khoản