Kinh tế học quốc tế - Phần 5

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
290
lượt xem
177
download

Kinh tế học quốc tế - Phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quốc tế. NXB ĐH Quốc gia TP.HCM . Phần các công cụ của chính sách mậu dịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học quốc tế - Phần 5

 1. CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH MẬU DỊCH 85 (C) HVL-VNU_HCM
 2. NỘI DUNG 1. Công cụ thuế quan 2. Công cụ phi thuế quan 86 (C) HVL-VNU_HCM
 3. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH CAÙC CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH: ü Chính saùch maäu dòch töï do ü Chính saùch baûo hoä ü Chính saùch maäu dòch coâng baèng ü Chính saùch maäu dòch chieán löôïc 87 (C) HVL-VNU_HCM
 4. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH 1. Coâng cuï thueá quan Thueá nhaäp khaåu Thueá xuaát khaåu 2. Coâng cuï phi thueá quan Haïn cheá soá löôïng Trôï caáp xuaát khaåu Caùc coâng cuï khaùc 88 (C) HVL-VNU_HCM
 5. Thaëng dö tieâu duøng P CS – Consumer’s Surplus Thaëng dö tieâu duøng Giá tăng làm thặng dư P’ NTD tiêu dùng giảm và P ngược lại D Q Q 89 (C) HVL-VNU_HCM
 6. Thaëng dö saûn xuaát P PS – Producer’s Surplus S Thaëng dö saûn xuaát Giá tăng làm thặng dư sản xuất tăng và P’ ngược lại P NSX Q Q 90 (C) HVL-VNU_HCM
 7. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN Phân loại thuế quan dựa theo cách tính: 1. Thueá quan tính theo giaù trò (ad valorem duty) – tính baèng tyû leä phaàn traêm cuûa giaù trò haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu. Ví duï, t = 50%; xe maùy P= $1000 à thueá = $500/xe. 91 (C) HVL-VNU_HCM
 8. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN Phân loại thuế quan dựa theo cách tính (tt): 2. Thueá quan tính theo soá löôïng (specific duty) – laø soá tieàn nhaát ñònh treân moãi ñôn vò vaät chaát cuûa haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu. Ví duï, t = $500/xe 3. Thueá quan hoãn hôïp (compound duty) – laø söï keát hôïp hai caùch tính treân. Ví duï, t = $200 vaø 30% giaù trò xe à thueá = $200 + $300 = $500. 92 (C) HVL-VNU_HCM
 9. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thuế nhập khẩu - Thuế xuất khẩu 93 (C) HVL-VNU_HCM
 10. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN Giaû thieát: - quoác gia nhoû - haøng hoaù hoaøn toaøn gioáng nhau - khoâng coù chi phí vaän chuyeån 94 (C) HVL-VNU_HCM
 11. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Giaù Dd Sd Thò tröôøng haøng hoaù noäi ñòa Pt t Pw S1 S2 D2 D Soá löôïng 1 M2 95 (C) HVL-VNU_HCM M1
 12. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Giaù vTaùc ñoäng: Dd Sd o NTD = -(a+b+c+d) o NSX =+a o NSNN =+c Neàn kinh teá = - (b+d) à Thieät haïi Pt b: toån thaát saûn xuaát a t Pw b c d d: toån thaát tieâu duøng S1 S2 D2 D1 Soá löôïng M2 M1 96 Thò tröôøng haøng hoaù noäi ñòa (C) HVL-VNU_HCM
 13. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Giaù Dd Sd Giaù PE Ñöôøng caàu nhaäp khaåu Dm= Dd - Sd Pt a b c d t c b+d Pw S1 S2 D2 D1 Soá löôïng M2 M1 Soá löôïng M2 NK M1 Thò tröôøng haøng nhaäp khaåu 97 Thò tröôøng haøng hoaù noäi ñòa (C) HVL-VNU_HCM
 14. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Haøm soá caàu trong nöôùc: Qd= a - bP (a,b>0) Haøm soá cung trong nöôùc: Qs= c + dP (d>0) Haøm soá caàu nhaäp khaåu: Qm= Qd - Qs Toång toån thaát do thuế nhập khẩu caøng lôùn khi: - thueá (t) caøng cao - caàu nhaäp khaåu Dm caøng co giaõn theo giaù 98 (C) HVL-VNU_HCM
 15. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Toång toån thaát (b+d) lôùn nhaát khi: Thueá quan = tp – thueá ngaên caûn (Prohibitive Tariff) Thuế tính theo khối lượng: tp > (PE-Pw) Thuế tính theo giá trị: tp (%) > (PE-Pw)/Pw 99 (C) HVL-VNU_HCM
 16. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Caùc taùc ñoäng ñònh tính: ðGiaûm möùc ñoä caïnh tranh treân thò tröôøng trong nöôùc ðGiaûm kích thích naâng cao hieäu quaû, caûi tieán kyõ thuaät – coâng ngheä ðGaây thieät haïi cho caùc ngaønh haøng hoaù xuaát khaåu coù hieäu quaû: §Caïnh tranh trong thu huùt nguoàn löïc §Söï traû ñuõa cuûa ñoái taùc 100 (C) HVL-VNU_HCM
 17. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Caùc taùc ñoäng ñònh tính (tt): ðSai leäch trong phaân boå nguoàn löïc ðLaõng phí nguoàn löïc cho boä maùy thu thueá 101 (C) HVL-VNU_HCM
 18. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Tyû leä baûo hoä thöïc teá vaø thueá quan toái öu Tyû leä baûo hoä danh nghĩa (NRP – Nominal Rate of Protection): - tyû leä thueá quan ñaùnh leân saûn phaåm ñöôïc baûo hoä. Tyû leä baûo hoä thöïc teá (ERP - Effective Rate of Protection): - tyû leä taêng phaàn giaù trò gia taêng cuûa nhaø saûn xuaát ñöôïc baûo hoä. 102 (C) HVL-VNU_HCM
 19. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Tyû leä baûo hoä thöïc teá vaø thueá quan toái öu V '-V ERP = x100% V V: giaù trò gia taêng tröôùc khi coù thueá quan. V’: giaù trò gia taêng sau khi coù thueá quan. 103 (C) HVL-VNU_HCM
 20. CAÙC COÂNG CUÏ CUÛA CHÍNH SAÙCH MAÄU DÒCH COÂNG CUÏ THUEÁ QUAN - Thueá nhaäp khaåu (Import tariff) Tyû leä baûo hoä thöïc teá vaø thueá quan toái öu n t - å ai ti ERP = i =1 n x100% 1 - å ai i =1 t: thueá quan ñaùnh leân saûn phaåm. ti: thueá quan ñaùnh leân ñaàu vaøo (i). ai: tyû troïng cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo (i) trong giaù trò 104 saûn phaåm. (C) HVL-VNU_HCM
Đồng bộ tài khoản