Kinh tế học quốc tế - Phần 8

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
241
lượt xem
157
download

Kinh tế học quốc tế - Phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quốc tế. NXB ĐH Quốc gia TP.HCM . Phần thị trường ngoại hoái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học quốc tế - Phần 8

 1. 205 (C) HVL-VNU_HCM
 2. KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 206 (C) HVL-VNU_HCM
 3. Nội dung Các hệ thống tỷ giá hối đoái Thị trường trao ngay Thị trường kỳ hạn Thị trường euro đô la 207 (C) HVL-VNU_HCM
 4. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI FOREIGN EXCHANGE MARKET Thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các giao dịch mua bán các đồng tiền. 208 (C) HVL-VNU_HCM
 5. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Các chöùc naêng của thò tröôøng ngoaïi hoái: Chuyeån ñoåi söùc mua của tieàn teä Ñaûm baûo tín duïng cho ngoaïi thöông Cung caáp phöông tieän phoøng ngöøa ruûi ro hoái đoái 209 (C) HVL-VNU_HCM
 6. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Các chöùc naêng của thò tröôøng ngoaïi hoái: Chuyeån ñoåi söùc mua của tieàn teä - Trao đổi các đồng tiền với nhau phục vụ cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ, đầu tư, du lịch… 210 (C) HVL-VNU_HCM
 7. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Các chöùc naêng của thò tröôøng ngoaïi hoái: Ñaûm baûo tín duïng cho ngoaïi thöông Ngân hàng thương mại tài trợ cho hoạt động ngoại thương trong thời gian hàng hoá trên đường vận chuyển từ người bán đến người mua. 211 (C) HVL-VNU_HCM
 8. Tổ chức của thò NG NGOAÏI HOÁI THÒ TRÖÔØ tröôøng ngoaïi hoái (4) NH T.Ö (3) Ngöôøi moâi giôùi (2) Caùc ngaân haøng thöông maïi (1) Ngöôøi XK, NK, du lòch, nhaäp cö, ñaàu tö… 212 (C) HVL-VNU_HCM
 9. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù cuûa moät ñoàng tieàn tính theo ñôn vò cuûa moät ñoàng tieàn khaùc. 213 (C) HVL-VNU_HCM
 10. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Caùc heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi: Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït/thả nổi: tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc xaùc ñònh haøng ngaøy döôùi taùc ñoäng cuûa cung vaø caàu. - Tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi töï do điều kiện thò tröôøng, chính phuû vaø ngaân haøng trung öông khoâng thöïc hieän baát cöù can thieäp naøo. 214 (C) HVL-VNU_HCM
 11. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Caùc heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi: Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh: ngaân haøng trung öông can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái ñeå giöõ tyû giaù hoái ñoaùi trong moät giôùi haïn nhaát ñònh. Hệ thống tỷ giá thả nổi có kiểm soát: ngân hàng trung ương có can thiệp để giảm bớt giao động về tỷ giá. 215 (C) HVL-VNU_HCM
 12. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Thò tröôøng ngoaïi hoái: - Thò tröôøng trao ngay - Thò tröôøng kyø haïn 216 (C) HVL-VNU_HCM
 13. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI THÒ TRÖÔØNG TRAO NGAY (SPOT) Tyû giaù cheùo: tyû giaù giöõa hai loaïi tieàn ñöôïc tính thoâng qua moät loaïi tieàn thöù ba. Nghieäp vuï Arbitrage: vieäc mua baùn cuøng luùc moät ngoaïi teä nhaèm thu ñöôïc lôïi nhuaän töø cheânh leäch giaù. 217 (C) HVL-VNU_HCM
 14. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI THÒ TRÖÔØNG TRAO NGAY (SPOT) Nghieäp vuï arbitrage hai ñieåm (Two points/spatial): lieân quan tôùi hai ngoaïi teä. Ví duï: ôû Haø Noäi, 1USD=15800 VND ôû Tp. HCM, 1USD=15900 VND 218 (C) HVL-VNU_HCM
 15. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI THÒ TRÖÔØNG TRAO NGAY (SPOT) Nghieäp vuï arbitrage ba ñieåm (Three points/Triangle arbitrage): lieân quan tôùi ba ngoaïi teä - do söï khoâng thoáng nhaát giöõa caùc tyû giaù cheùo. Ví duï: 1 USD=15900 VND, 1 USD= 110 JPY vaø 1JPY=145 VND 219 (C) HVL-VNU_HCM
 16. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI THÒ TRÖÔØNG TRAO NGAY (SPOT) àÑoåi 1USD laáy 110JPY àbaùn 110JPY ñöôïc 15950 VND àduøng 15950 VND mua laïi 1USD theo tyû giaù tröïc tieáp àlôïi nhuaän 50VND hay 0,003 USD 220 (C) HVL-VNU_HCM
 17. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI THÒ TRÖÔØNG KYØ HAÏN (FORWARD) Caùc giao dịch kyø haïn laø caùc giao dòch mua baùn ngoaïi hoái dieãn ra trong hieän taïi ñöôïc thoûa thuaän thöïc hieän trong töông lai. Thò tröôøng kyø haïn cho pheùp nhöõng ngöôøi kinh doanh traùnh ruûi ro tyû giaù baèng caùch loaïi tröø tính khoâng xaùc ñònh cuûa tyû giaù. 221 (C) HVL-VNU_HCM
 18. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI THÒ TRÖÔØNG KYØ HAÏN (FORWARD) Ví duï, nhaø nhaäp khaåu Vieät Nam caàn quyeát ñònh kyù hôïp ñoàng nhaän haøng vaø thanh toaùn sau 2 thaùng. Giaù mua laø 10USD, giaù baùn baèng tieàn ñoàng laø 165.000. Kyù hay khoâng kyù hôïp ñoàng nhaäp khaåu? 222 (C) HVL-VNU_HCM
 19. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI THÒ TRÖÔØNG KYØ HAÏN (FORWARD) Caùch 1: mua USD baây giôø theo tyû giaù 1USD=15.800VND, göûi vaøo ngaân haøng, sau 2 thaùng thanh toaùn hôïp ñoàng. Caùch 2: kyù hôïp ñoàng kyø haïn 2 thaùng vôùi ngaân haøng (giaû söû theo tyû giaù 1USD=16.000VND). Sau 2 thaùng, baùn haøng, mua USD theo tyû giaù kyø haïn, thanh toaùn hôïp ñoàng nhaäp khaåu. 223 (C) HVL-VNU_HCM
 20. THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI Tyû giaù kyø haïn: §coù traû theâm (premium) neáu nhö cao hôn tyû giaù giao ngay, §coù chieát khaáu (discount) neáu thaáp hôn tyû giaù giao ngay. 224 (C) HVL-VNU_HCM
Đồng bộ tài khoản