Kinh Tế Vi Mô 2

Chia sẻ: Phạm Đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
454
lượt xem
112
download

Kinh Tế Vi Mô 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Cung - cầu - lý thuyết giá cả. GV: ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh Tế Vi Mô 2

  1. CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Haøm soá caàu Chương 2 Giaù SP thu nhaäp giaù haøng boå sung Số lượng cầu giaù haøng thay theá Sôû thích CUNG - CẦU (thò hieáu) (QD) LÝ THUYẾT GIÁ CẢ … GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân giaù döï kieán trong töông lai quy moâ thò tröôøng Email: nnhatran@gmail.com GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Bieåu caàu Ñöôøng caàu Haøm soá caàu P QD P (D) QD = f (P) 7000 40 6000 70 QD = a.P + b (a
  2. CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Haøm soá cung Haøm soá cung soá löôïng DN giaù yeáu toá sx Giaù SP chính saùch thueá QS = f (P) coâng ngheä Số lượng cung … → QS = c.P + d (QS) quy ñònh cuûa chính phuû (c>0) ñieàu kieän töï nhieân giaù döï kieán trong töông lai GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Biểu cung Đường cung P QS Quy luaät cung 7000 140 P Khi P ↑ ⇒ QS ↑ 6000 120 (S) P ↓⇒ QS ↓ (caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi) 5000 100 4000 80 3000 60 Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Thay ñoåi cuûa ñöøông cung Giaù caû vaø saûn löôïng caân baèng Di chuyeån doïc Dòch chuyeån ñöôøng cung: Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán theo ñöôøng cung Aùp löïc leân giaù caû Giá thay đổi cung (khaùc giaù) thay ñoåi ) (S3) (S1 (S ) P QD QS P 2 P (S) 7000 40 140 Giảm B P1 P0 6000 70 120 Giảm A P0 5000 100 100 Cân bằng 4000 130 80 Tăng Q0 Q1 Q Q 3000 160 60 Q2 Q0 Q1 (S)→ phải: P không đổi, QS ↑ Tăng GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân (S)→ trái: P không đổi, QS ↓ 11 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
  3. CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ P (S) Cầu thay đổi Dư thừa P1 E Thay đổi giá và Cân bằng thị trường P0 sản lượng cân P2 bằng Khan hiếm (Thiếu hụt) (D) Cung thay đổi QD1 QS 2 Q0 QD2 QS 1 Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Phaân loaïi ED Sự co giãn của cầu theo giá → sự thay đổi của lượng cầu khi giá thay đổi 1% •ED 1:→ Caàu co giaõn nhieàu •ED >-1 hay E D < 1:→ Caàu co giaõn ít % thay đổi của lượng cầu •ED = -1 hay E D = 1 :→Caàu co giaõn moät ñôn vò ED = % thay đổi của giá ∆Q D •ED = ∝ : caàu co giaõn hoaøn toaøn % ∆Q D ∆Q D P ED = = QD = × •ED = 0: caàu hoaøn toaøn khoâng co giaõn % ∆P ∆P ∆P Q P GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ P P (D) * Mối quan hệ giữa Tổng doanh thu và ED: E D > 1 : TR vaø P nghòch bieán E D < 1 : TR vaø P ñoàng bieán P1 (D) P0 ED P Q TR ED > 1 ↑ ↓ ↓ Q0 Q Q ↓ ↑ ↑ Cầu hoàn toàn Cầu co giãn hoàn toàn ED < 1 ↑ ↓ ↑ không co giãn ↓ ↑ ↓ GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18 3
  4. CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ ED = ∞ Caùc nhaân toá aûnh höởng ñeán ED P Tính chaát cuûa saûn phaåm Co giãn nhiều tæ phaàn chi tieâu tính thay theá cuûa saûn phaåm Co giãn đơn vị cuûa saûn phaåm ED trong thu nhaäp Co giãn ít ED = 0 Thời gian vò trí cuûa möùc giaù treân ñöôøng caàu D Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20 CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Phaân loaïi EI Sự co giãn của cầu theo thu nhập % thay đổi của lượng cầu EI < 0: Haøng caáp thaáp EI = % thay đổi của thu nhập EI >0: haøng thoâng thöôøng: → thay đổi của lượng cầu khi thu nhập thay đổi 1% ∆Q + EI 1: haøng cao caáp % ∆I ∆I Q I GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 22 CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Sự co giãn chéo của cầu (Sự co giãn giao đối) Phaân loaïi EXY % thay đổi của lượng cầu hàng X EXY = % thay đổi của giá hàng Y EXY < 0: X vaø Y laø 2 maët haøng boå sung → thay đổi của lượng cầu hàng X khi giá hàng Y thay đổi 1% EXY > 0: X vaø Y laø 2 maët haøng thay theá ∆Q DX % ∆Q DX Q DX ∆QDX P EXY =0:X vaø Y laø 2 maët haøng khoâng lieân quan E XY = = = × Y %∆PY ∆PY ∆PY QDX PY GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24 4
  5. CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Sự co giãn của cung Phaân loaïi ES % thay đổi của lượng cung • ES > 1: cung co giaõn nhieàu ES = % thay đổi của giá → thay đổi của lượng cung khi giá thay đổi 1% • ES < 1: cung co giaõn ít • Es = 1: cung co giaõn 1 ñôn vò ∆Q S ES = % ∆Q S = Q S ∆Q S = × P = c× P • ES = 0: cung hoaøn toaøn khoâng co giaõn % ∆P ∆P ∆P Q S Q P • ES = ∞: cung co giaõn hoaøn toaøn GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 25 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 26 P CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ (S) P Can thiệp của chính phủ Gián tiếp Trực tiếp Thuế P1 Giá trần (S) P0 thị trường Giá sàn Q0 Q Q Trợ cấp Cung hoàn toàn Cung co giãn hoàn toàn không co giãn GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 27 CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Giaù traàn (Gía tối đa) Giá sàn (giá tối thiểu) P Dư thừa (S) P (S) ` P1 Số tiền CP phải P0 chi để mua P0 lượng dư thừa P1 →↑Thị trường chợ Thieáu huït (D) đen (Black market) (D) QD1 Q0 QS1 Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân QS1 Q0 QD1 29 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 30 5
  6. CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ Thuế → t đ/SP Trợ cấp (S1) P mà người P → s đ/SP (S0) Tổng số tiền thuế Tổng số tiền trợ P mà người t t đ/sp SX nhận sau Q) s đ/sp TD phải trả CP thu được )+ khi có trợ cấp cấp CP phải chi = f( f(Q (S0) P (S1) sau khi có thuế P = P Khoản trợ cấp P2 ) -s f(Q người SX nhận/SP ) Khoản thuế P P= P0 s đ/sp f(Q người TD chịu/SP 1 P= t đ/sp Khoản trợ cấp Khoản thuế P0 P1 người TD nhận/SP người SX chịu/SP P2 P mà người P mà người SX nhận sau (D0) (D0) TD phải trả khi có thuế sau khi có trợ Q1 Q0 Q cấp Q0 Q1 Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 31 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 32 6
Đồng bộ tài khoản