Kinh Tế Vi Mô 4

Chia sẻ: Phạm Đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
193
lượt xem
71
download

Kinh Tế Vi Mô 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí. GV: ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh Tế Vi Mô 4

  1. LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Haøm saûn xuaát LYÙ THUYEÁT Daïng toång quaùt: Q = f (X1, X2, X3, …., Xn) SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Q: soá löôïng saûn phaåm ñaàu ra Xi: soá löôïng yeáu toá saûn xuaát i Daïng ñôn giaûn: Q = f (K, L) GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân K: vốn Email: nnhatran@gmail.com L: Lao động 2 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Haøm saûn xuaát Cobb – Doughlass Haøm saûn xuaát ngaén haïn vaø daøi haïn Ngaén haïn: Q = A.Kα.Lβ α + β > 1: naêng suaát taêng daàn theo quy moâ → Q = f( K , L) α + β = 1: naêng suaát khoâng ñoåi theo quy moâ α + β < 1: naêng suaát giaûm daàn theo quy moâ → Q = f (L) Daøi haïn: → Q = f(K, L) GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Q * Naêng suaát bieân (MP - Marginal Product ) Q Quan heä giöõa APL vaø MPL: MPL > APL →APL ↑ ∆Q dQ ∆Q dQ MPL < APL → APL ↓ MPL = = MPK = = MPL = APL →APL max ∆L dL ∆K dK APL, L MPL Giai ñoaïn I GÑ II Giai ñoaïn III Quan heä giöõa MP vaø Q: * Naêng suaát trung bình (AP - Average Product) MP > 0→ Q ↑ MP < 0→ Q ↓ Q Q APL = APK = APL MP = 0→ Q max L K GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân MPL L 6 1
  2. LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Ñöôøng ñaúng phí (ñöôøng ñoàng phí – Isocosts) K → taäp hôïp caùc phoái hôïp khaùc nhau giöõa caùc TC/PK K = yeáu toá saûn xuaát maø DN coù khaû naêng thöïc TC /P hieän vôùi cuøng moät möùc chi phí vaø giaù caùc K –P (Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm , Kinh teá yeáu toá saûn xuaát cho tröôùc.vi moâ, NXB Thoáng keâ, TPHCM, L /P 2009, trang 94) K .L → K.PK + L.PL = TC (Phöông trình ñöôøng Đường đẳng phí ñaúng phí) TC PL →K = − .L TC/PL L PK PK GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân → Ñoä doác = -PL/PK 7 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Ñaëc ñieåm ñöôøng ñaúng löôïng: Ñöôøng ñaúng löôïng (Ñöôøng ñoàng K Doác veà phía beân phaûi löôïng – ñöôøng ñoàng möùc saûn xuaát – Caùc ñöôøng ñaúng löôïng khoâng caét nhau 6 Isoquants) A Loài veà phía goác toạ ñộ → taäp hôïp caùc phoái hôïp khaùc nhau giöõa caùc yếu tố sản xuất cuøng taïo ra moät B möùc saûn löôïng. 3 2 C Q1(25) D 1 Q0(20) (Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm , Kinh teá vi moâ, NXB Thoáng keâ, TPHCM, 2009, trang 92) 1 2 3 6 L GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Caùc daïng ñaëc bieät cuûa ñöôøng đẳng lượng Tæ leä thay theá kyõ thuaät bieân (tỉ suất thay thế K kỹ thuật cận bieân K (MRTSLK : Marginal rate of Technical Substitution of L for K – Tæ leä thay theá kyõ thuaät bieân cuûa L cho K): MRTSLK = ∆K/∆L = -MPL /MPK L → ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng löôïng. L K vaø L boå sung hoaøn K vaø L thay theá hoaøn toaøn GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân toaøn 12 2
  3. LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Phoái hôïp caùc yeáu toá saûn xuaát toái öu Phoái hôïp saûn xuaát toái öu Q xaùc ñònh → TCmin TC xaùc ñònh → Qmax Ñöôøng ñaúng phí tieáp xuùc vôùi K K ñöôøng ñaúng löôïng TC/PK A Ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng phí = TC3/PK TC2/PK A ñoä doác cuûa ñöôøng ñaúng löôïng TC1/PK E Q3 E Q2 B Q B Q1 MRTSLK = -PL/PK L TC/PL L GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Chi phí kinh teá – chi phí keá toaùn – chi phí cô hoäi Toång chi phí coá ñònh (Ñònh phí Chi phí kế toán Chæ - Total Fixed Cost – TFC) + tieâu Chi phí cơ hội toång Toång chi phí bieán ñoåi (Bieán phí Chi phí kinh tế phí – Total Variable Cost – TVC) Doanh thu Doanh thu Toång chi phí (Total Cost –TC) - - Chi phí kế toán Chi phí kinh tế TC = TFC + TVC Lợi nhuận kế toán Lợi nhuận kinh tế GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ TC, Chi phí coá ñònh bình quaân ( Chi phí coá TFC, TVC TC Chæ ñònh trung bình - Average Fixed Cost – AFC): TVC tieâu AFC= TFC/Q chi Chi phí bieán ñoåi bình quaân (Chi phí bieán ñoåi trung bình - Average Variable Cost phí – AVC): AVC = TVC /Q TFC bình Chi phí bình quaân (Chi phí trung bình – TFC quaân Average Cost – AC): TC TFC + TVC AC= = = AFC + AVC GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Q 17 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Q Q 18 3
  4. LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ AFC, AVC, LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Chi phí bieân (Marginal Cost – MC) AC, MC Quan heä giöõa AC vaø MC: MC < AC → AC ↓ → phaàn thay ñoåi trong toång chi phí hay toång chi phí bieán MC MC > AC → AC ↑ ñoåi khi thay ñoåi 1 ñôn vò saûn löôïng. MC = AC → ACmin MC = TCn – TCn-1 = TVCn – TVCn-1 AC AVC ∆TC ∆TVC MC = = Quan heä giöõa AVC vaø MC: MC < AVC → AVC ↓ ∆Q ∆Q MC > AVC → AVC ↑ dTC dTVC AFC MC = AVC → AVCmin MC = = GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân dQ dQ 19 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Q0 Sản lượng tối ưu Q 20 LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ Chi phí trung bình daøi haïn (LAC): SAC2 AC SAC3 Chi phí bieân daøi haïn (LMC) SAC1 LAC SAC1 LMC LAC SAC2 LMC < LAC →LAC ↓ LMC > LAC→ LAC ↑ LMC = LAC → LACmin Q q0 q1 q2 q3 q4 q5 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân q 22 LYÙ THUYEÁT SAÛN XUAÁT VAØ CHI PHÍ SMC LMC LAC SAC Sản lượng tối ưu của Q0 Quy mô sản xuất tối ưu Q0: LACmin = SACmin = LMC = SMC GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 4
Đồng bộ tài khoản