Kinh Tế Vi Mô 6

Chia sẻ: Phạm Đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
233
lượt xem
88
download

Kinh Tế Vi Mô 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn. GV: ThS. Nguyễn Ngọc Hà Trân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh Tế Vi Mô 6

  1. THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN (monopoly) THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH chæ coù moät ngöôøi baùn moät saûn phaåm KHÔNG HOÀN TOÀN rieâng bieät vaø nhieàu ngöôøi mua. Đặc điểm khoâng coù saûn phaåm thay theá toát Coù raøo caûn lôùn trong vieäc gia nhaäp ngaønh GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Email: nnhatran@gmail.com GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN P Hieäu quaû kinh teá cuûa quy moâ Ñaëc ñieåm cuûa DN ÑQ AR= TR/Q =P Lôïi theá veà töï nhieân Nguyeân MR= dTR/dQ TR nhaân Ñoäc quyeàn sôû höõu taøi nguyeân daãn ñeán P = a1Q + b1 Q thieân nhieân ñoäc → MR = dTR/dQ P quyeàn Ñoäc quyeàn baèng phaùt minh saùng = 2a1Q + b1 * Quan heä giöõa MR vaø P: cheá ⎛ 1 ⎞ (D) AR MR = P⎜1 − ⎟ Quy ñònh cuûa chính phuû ⎜ ED ⎟ MR ⎝ ⎠ Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN TR0 Lợi nhụân TC Phân tích ngắn hạn TC0 TR Mục tieâu: Toái ña hoaù lôïi nhuaän Nguyeân taéc saûn xuaát: TPr Q →saûn xuaát taïi Q* : MR = MC Tổng lợi nhuận MC AC Quy taéc ñònh giaù: AR0 MC LN/SP P= AC0 (D),(AR) 1− 1 / ED MR GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 Q* GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Q 6 1
  2. THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN *Nhöõng chieán thuaät khaùc cuûa DN + Toái ña hoaù doanh thu * Tröôøng hôïp DN ñoäc quyeàn coù nhieàu cô sôû TRmax→ dTR/dq = (MR) = 0 + Soá baùn lôùn nhaát (Qmax) vôùi ñieàu kieän raøng buoäc: khoâng bò loã → MC1=MC2= …= MCn= MCT TR = TC (hay P = AC) + Ñaït lôïi nhuaän ñònh möùc theo chi phí P = (1+ m)AC GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC CHIEÁN LÖÔÏC PHAÂN BIEÄT GIAÙ CUÛA DN ÑOÄC QUYEÀN QUYEÀN (Monopolistic competition) Phaân bieät giaù caáp 1:→ñònh giaù khaùc nhau Nhiều người bán tự do gia cho moãi khaùch haøng, baèng giaù toái ña maø nhập và rút lui khỏi ngành ngöôøi TD saün loøng traû. Phaân bieät giaù caáp 2: → aùp duïng caùc möùc Đặc điểm Thị phần của mỗi DN nhỏ. giaù khaùc nhau cho nhöõng khoái löôïng SP khaùc nhau. SP có sự khác biệt → các Phaân bieät giaù caáp 3: → phaân thò tröôøng ra SP có thể thay thế nhau thaønh nhöõng thò tröôøng nhoû (nhưng không thay thế hoàn → TPr max ⇔ MR1 =MR2 =… =MRT (= MC) toàn) GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN Đường cầu và đường Doanh thu biên của DN P Chieán löôïc cuûa DN söû duïng phoå bieán trong P caïnh tranh P (d),(AR),(MR) (D) Quaûng caùo P CTHT q (MR) (AR) Độc quyền Q Noå löïc dò bieät hoaù saûn phaåm (d) (AR) Xuùc tieán baùn haøng (MR) q Dòch vuï haäu maõi CTĐQ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân GV: 11 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
  3. THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN Phaân tích trong ngaén haïn MC = MR Phaân tích daøi haïn Mục tiêu: Toái ña hoaù lôïi nhuaän: → saûn xuaát taïi q*: MC AC Tổng lơi nhuận → Dn thieát laäp ôû möùc quy moâ saûn xuaát nhoû hôn quy moâ saûn xuaát toái öu. AR0 = P → saûn löôïng caân baèng daøi haïn cuûa AC0 (d) DN: MR Q0: SMC = LMC = MR vaø SAC = LAC = P0 (LN kteá = 0) q* GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân q 13 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM (thieåu THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM soá ñoäc quyeàn- Oligopoly) Hoaït ñoäng cuûa DN ÑQ nhoùm trong Chæ coù vaøi DN trong ngaønh tröôøng hôïp coù hôïp taùc Haøng hoùa coù theå ñoàng nhaát hoaëc khoâng ñoàng nhaát Hôïp taùc ngaàm: Moâ hình laõnh ñaïo giaù: Đặc điểm Khaû naêng gia nhaäp ngaønh: khoù → DN chieám öu theá quyeát ñònh giaù baùn, caùc khaên DN khaùc seõ chaáp nhaäp giaù Ñöôøng caàu thò tröôøng coù theå thieát laäp deã daøng (nhöng khoù Hôïp taùc coâng khai: → hình thaønh Cartel thieát laäp döôøng caàu cuûa töøng DN) → Aán ñònh möùc giaù vaø saûn löôïng caàn saûn xuaát GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM Tröôøng hôïp caùc DN ÑQ nhoùm khoâng hôïp taùc → chieán tranh veà giaù caû → chieán tranh veà quaûng caùo GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 3
Đồng bộ tài khoản