intTypePromotion=1

Kinh tế vi mô_ Bài 4

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1
321
lượt xem
255
download

Kinh tế vi mô_ Bài 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn KInh tế vi mô_ Chương " Thị trường cạnh tranh độc quyền" dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế vi mô_ Bài 4

 1. C7. TH TRƯ NG C NH TRANH ð C QUY N ••• M t s doanh nghi p. M i doanh nghi p cung ng s n ph m v i nhãn hi u khác bi t và ñ c quy n nhãn hi u s n ph m c a mình. Thí d : Honda (Wave, SuperDream, Future) | Suzuki (Viva, Smash, Shogun) | Yamaha (Sirius, Mio, Jupiter) | v.v. Clear | Dove | Pantene | Sunsilk | v.v. http://lekhuongninh.googlepages.com 1
 2. Th trư ng này v a mang tính c nh tranh v a mang tính ñ c quy n. ð c ñi m: + Có s do xu t nh p ngành; và + C nh tranh nhưng không thay th hoàn toàn. Cân b ng trong ng n h n c a th trư ng c nh tranh ñ c quy n (xem trang ti p). http://lekhuongninh.googlepages.com 2
 3. CÂN B NG TRONG NG N H N VÀ DÀI H N TTCTðQ* P + ðư ng c u ñ i v i s n ph m c a doanh nghi p (DN) là D. + DN s ch n ñi m F (q0,P0) ñ t i ña MC hóa l i nhu n; LN = DT(P0EFAC0). + L i nhu n thu hút các DN khác gia AC nh p ngành nên D chuy n sang trái P0 E • thành D’ và MR thành MR’. P1 AC0 G• F + ði m cân b ng trong dài h n là G • (q1,P1) và l i nhu n c a DN b ng • không. D + Làm ra s n ph m m i (TV, v.v.); • D’ gi m chi phí. MR’ MR q O q1 q0 *TTCTðQ: Th trư ng c nh tranh ñ c quy n http://lekhuongninh.googlepages.com 3
 4. C NH TRANH ð C QUY N VÀ HI U QU KINH T P P MC MC AC AC PMC A PC MR • • • B •C MR Q Q O QC O QMC QC + TT CTHH: ph n m t không = 0. + TT CTðQ: DT(ABC) > 0. Nh n xét : (i) s lư ng DN ñ l n và c u r t co giãn nên ph n m t không s không ñáng k ; (ii) s n ph m ña d ng và có th bù ñ p cho ph n m t không. http://lekhuongninh.googlepages.com 4
 5. MÔ HÌNH ð NH GIÁ TRONG TT CTðQ S n ph m ñ ng nh t: + Mô hình c nh tranh gi : t t c các doanh nghi p là ch p nh n giá. + Mô hình t h p (cartel ): các doanh nghi p liên k t toàn di n ñ quy t ñ nh s n lư ng c a ngành. + Mô hình Cournot : doanh nghi p i xem s n lư ng c a doanh nghi p j là c ñ nh. + Mô hình bi n ñ ng theo ph ng ñoán: doanh nghi p i gi ñ nh s n lư ng c a doanh nghi p j thay ñ i theo s n lư ng c a mình – Mô hình Stackelberg. + Mô hình Bertrand : P = MC. http://lekhuongninh.googlepages.com 5
 6. C U TRÚC MÔ HÌNH TT CTðQ Hàm s c u d ng ngh ch: P = f (Q) = f (q1 + q2 + … + qn). Hàm chi phí c a doanh nghi p i : TCi(qi). Hàm l i nhu n c a doanh nghi p i : π i = Pqi − TCi (qi ) = f (Q)qi − TCi (qi ) = = f (q1 + q 2 + ... + qn )qi − TCi (qi ). Doanh nghi p i xác ñ nh l i nhu n t i ña như th nào? Tính ñ o hàm l i nhu n d a trên các gi ñ nh. K t qu : 5 mô hình ñ c p trư c. http://lekhuongninh.googlepages.com 6
 7. Mô hình c nh tranh gi Gi ng trong TT CTHH, doanh nghi p ch p nh n giá hay: ∂P / ∂ q i = 0 , ∀ i ði u ki n t i ña hóa l i nhu n c a π i = Pqi − TCi (qi ) là: ∂π i ∂TCi (qi ) =P− =0 ∂qi ∂qi hay: P = MCi(qi): Gi ng như trong TT CTHH. http://lekhuongninh.googlepages.com 7
 8. ð th minh h a P M Mô hình t h p PM ● PA ●A Mô hình Cournot Mô hình c nh tranh gi C PC ● ● MC D Q O QM QA QC MR http://lekhuongninh.googlepages.com 8
 9. Mô hình t h p S n lư ng c a m i doanh nghi p có nh hư ng ñ n giá hay: ∂P /∂qi ≠ 0. Liên k t thành t h p, g i là doanh nghi p ñ c quy n nhi u thành viên. T i ña hóa l i nhu n c a toàn ngành. http://lekhuongninh.googlepages.com 9
 10. T i ña hóa l i nhu n Doanh nghi p “ñ c quy n” t i ña hóa hàm l i nhu n: n n π = P × Q − ∑ TC i (q i ) = TR − ∑ TC i (q i ) i =1 i =1 n = P × (q1 + q2 + ... + qn ) − ∑TC (q ). i =1 i i K t qu : ∂π ∂P = P + (q1 + q2 + ... + qn ) − MCi (qi ) = 0. ∂qi ∂qi hay: MR(Q) − MCi (qi ) = 0. http://lekhuongninh.googlepages.com 10
 11. Xem ñ th minh h a (trang trư c). Nh n xét : Có kh năng các DN xăng d u liên k t ng m không? Tính kh thi c a s liên k t do P > MC ? Lu t pháp không cho phép: c m móc ngo c. Kh năng b i tín. Thí d : Xăng d u Vi t Nam? Các hãng bia Heineken + Grolsch + InBev + Bavaria; Kh i OPEC. http://lekhuongninh.googlepages.com 11
 12. Mô hình Cournot ð c quy n ñôi. Gi ñ nh: ∂P / ∂q i ≠ 0 nhưng ∂q j /∂qi = 0, ∀j ≠ i. ði u ki n t i ña hóa l i nhu n: ∂π i ∂P = P + qi − MCi (qi ) = 0, i = 1, n. ∂qi ∂qi So sánh v i mô hình c nh tranh gi và mô hình t h p. http://lekhuongninh.googlepages.com 12
 13. So sánh các mô hình Mô hình c nh tranh gi : P = MCi (qi ). ∂P Mô hình t h p: P + (q1 + q2 + ... + qn ) = MCi (qi ). ∂qi ∂P Mô hình Cournot: P + qi = MCi (qi ). ∂qi K t lu n: D a trên ñ th phía trư c. http://lekhuongninh.googlepages.com 13
 14. Hàm ph n ng và ñi m cân b ng Cournot q2 r1(q1, q2): ðư ng ph n ng c a DN 1 q2M ● q2* E ● ● C A B ● ● r2(q1, q2): ðư ng ph n ng c a DN 2 ● q1 O q1* q1M http://lekhuongninh.googlepages.com 14
 15. Mô hình d n ñ u v giá: Stackelberg P D SC D’ P1 ● ● PL ● ● ● D’ P2 ● ● MC D Q O QC QL QT MR’ http://lekhuongninh.googlepages.com 15
 16. Mô hình Bertrand Gi ñ nh: S n ph m tương t . Ngư i tiêu dùng s n sàng tr giá ñ c quy n. Ngư i tiêu dùng có thông tin ñ y ñ . Doanh nghi p có ñ ng cơ h giá ñ chi m toàn b th ph n. K t qu : P1 = P2 = MC. http://lekhuongninh.googlepages.com 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản