intTypePromotion=3

KPT 3.0 Presets

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
92
lượt xem
6
download

KPT 3.0 Presets

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan các công cụ trong giao diện các mẫu Presets có trong KPT 3.0 Presets

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KPT 3.0 Presets

 1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY TOÅNG QUAN CAÙC COÂNG CUÏ TRONG GIAO DIEÄN CAÙC MAÃU PRESETS COÙ TRONG KPT 3.0 PRESETS Muïc ñích cô baûn, chuû yeáu cuûa chöông trình Kais Power Tools laø nhaèm cho pheùp baïn taïo ra nhieàu aûnh vaø hieäu öùng cöïc kyø ñeïp maét, chuùng goàm coù haøng traêm maãu Preset coù trong trong Spheroid Designer, Gradient Designer, Texture Explorer vaø Interform. Nhöõng maãu Preset naøy coù theå ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra nhöõng thay ñoåi loâi cuoán vaø thuù vò leân aûnh maø baïn khoù coù theå cuõng nhö khoâng coù thôøi gian taïo ra caùc khoái caàu, ñoä keát caáu hay maøu chuyeån saéc trong Photoshop. Ñeå coù theå khaûo saùt baïn haõy môû moät aûnh baát kyø naøo ñoù trong Photoshop
 2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Vaøo trình ñôn File choïn Open hay nhaán phím Ctrl + O. Cöûa soå Open xuaát hieän. Trong cöûa soå naøy chæ ñöôøng daãn tôùi thö muïc Samples cuûa Photoshop 6.0 vaø choïn file Astronaut(CMYK). File aûnh naøy xuaát hieän trong cöûa soå Preview beân döôùi cuøng vôùi tham soá kích côõ cuûa aûnh (1.2 MB). Nhaáp chuoät vaøo nuùt Open ñeå môû file naøy. Khi aûnh naøy xuaát hieän treân maøn hình choïn Filter. Neáu trong cöûa soå môùi vöøa môû xuaát hieän KPT 3.0 coù nghóa phaàn caøi ñaët vöøa thöïc hieän thaønh coâng.
 3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Choïn moät phaân heä naøo ñoù cuûa KPT trong danh saùch cöûa soå môùi vöøa môû khi baïn nhaáp chuoät vaøo KPT 3.0. Neáu khoâng thaáy xuaát hieän haøng KPT 3.0, chuùng ta phaûi tieán haønh thay ñoåi ñöôøng daãn trong Edit\Preferences\Plug-ins & Scratch Disks. Vôùi phieân baûn 5.0 hay 5.5 leänh naøy naèm trong trình ñôn File\Preferences\Plug-ins & Scratch Disks chöù khoâng phaûi trong trình ñôn Edit. Cöûa soå Preferences xuaát hieän. Nhaáp chuoät choïn Additional Plug-ins Directory sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt Choose vöøa môùi hieän saùng. Hieän chöông trình cho bieát ñöôøng daãn cuûa Plug-ins ñang choïn.
 4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Cöûa soå Browse for Folder xuaát hieän. Nhaáp chuoät vaøo con tröôït hay muõi teân leân xuoáng beân phaûi cöûa soå ñeå chæ ñuùng ñöôøng daãn Plug-ins KPT 3.0 vöøa caøi ñaët sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt OK.
 5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ÔÛ ñaây ta giöõ nguyeân ñöôøng daãn maëc ñònh. Cöûa soå Preferences xuaát hieän trôû laïi. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK trong cöûa soå Preferences naøy sau ñoù thoaùt chöông trình Photoshop. Baây giôø baïn khôûi ñoäng laïi Photoshop. Neáu khi môû file aûnh haøng leänh KPT 3.0 xuaát hieän nhöng bò môø laø do mode aûnh vöøa môû khoâng thích hôïp. Vaøo Image\Mode chænh laïi. Giaû söû ôû ñaây ta choïn KPT Texture Explorer 3.0 Cöûa soå giao dieän cuûa KPT Texture Explorer xuaát hieän.
 6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ÔÛ giöõa döôùi cuøng coù trong haàu heát giao dieän taïi giao dieän chöông trình Kais Power Tools laø moät trình ñôn caùc maãu Presets. Khi baïn nhaáp chuoät vaøo trình ñôn naøy seõ xuaát hieän moät danh saùch chöùa caùc maãu Preset hoaëc laø moät baûng palette ñoà hoïa vôùi caùc aûnh thumbnail coù saún. (Baïn coù theå choïn baát kyø maãu Preset naøo baïn thích coù trong trình ñôn Presets naøy taïi hoäp thoaïi Preferences). Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ngöôïc ñeå xuaát hieän caùc maãu Preset ñoà hoïa
 7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY TRÌ NH ÑÔN PRESETS Caùc Preset maãu ñoà hoïa trong hieäu öùng KPT Texture Exlporer Neáu taát caû caùc maãu Preset khoâng hieån thò, baïn seõ thaáy moät trình ñôn vaên baûn xuaát hieän, trình ñôn naøy coù caùc muõi teân beân treân hay beân döôùi chæ ra caùc höôùng choïn boå sung trong trình ñôn naøy. Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ngöôïc ñeå xuaát hieän trình ñôn vaên baûn Trình ñôn Preset vaên baûn trong hieäu öùng KPT Interform. Khi baïn duøng caùc baûng palette ñoà hoïa, baïn chæ ñôn giaûn keùo con troû leân treân baûng palette ñeå cuoän caùc maãu Preset vaø thaáy theâm nhöõng maãu Preset khaùc.
 8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Ngoaøi ra, khi baïn cuoän caùc maãu Preset naøy ñeán heát, chuùng seõ laëp trôû laïi töø ñaàu vaø cuoän tieáp tuïc. Ñieàu naøy loaïi tröø khaû naêng phaûi chôø ñôïi ñi töø ñaàu (ñænh) cho ñeán keát thuùc (ñaùy) hoaëc ngöôïc laïi. Neáu baïn nhaán giöõ phím Shift vaø nhaáp chuoät treân trình ñôn maãu Preset (khi duøng caùc maãu Preset ñoà hoaï), baûng palette Preset xuaát hieän vaø seõ coøn laïi treân maøn hình maø khoâng caàn phaûi nhaán giöõ chuoät. Trong giai ñoaïn naøy, baïn coù theå di chuyeån con troû leân treân hoaëc xuoáng döôùi baûng palette ñeå cuoän vaø nhaáp vaøo moät maãu Preset ñeå choïn noù. Ñöa chuoät vaøo vuøng beân döôùi caùc Preset seõ cuoän leân treân thay ñoåi vaø ngöôïc laïi ñöa chuoät leân treân caùc Preset seõ cuoän xuoáng döôùi Cuoái cuøng, thoâng thöôøng caùc maãu Preset ñoà hoïa chæ cuoän moät hìønh taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù. Neáu baïn nhaán phím Control (maùy Macintosh) trong khi cuoän, caùc maãu trong Presets seõ cuoän chæ moät Preset maø thoâi, vôùi moãi Preset bò di chuyeån seõ taïo moät choå troáng cho moät Preset khaùc môùi ñeán. Vieäc naøy cho pheùp baïn xem nhieàu maãu Preset môùi nhanh hôn, nhöng baïn coù theå chæ thaáy chuùng moät laàn.
 9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Vì theá caùch toát nhaát luùc thöïc haønh laø: baïn neân cuoän caùc maãu Preset naøy chaàm chaäm thoâi. Hình beân döôùi cho thaáy cöûa soå cuûa phaân heä KPT Sheroid Designer. BAÛNG PRESETS MANAGER Môû (Import), Löu (Export) vaø xoaù (Delete) caùc Preset ñöôïc thöïc hieän qua baûng Presets Manager, baïn coù theå nhaáp chuoät vaøo nuùt Delete/Preset Manager ñeå truy caäp chuùng. Nuùt Delete/Preset Manager Moät khi baïn ôû trong baûng Presets Manager, baïn coù theå cuoän qua moät danh saùch caùc Preset, choïn töøng maãu Preset hay nhieàu maãu duøng phím Shift hoaëc Command (hoaëc phím Control trong maùy vi tính chaïy treân neàn Windows). (Phím Shift cho pheùp baïn choïn nhieàu maãu Preset gaàn keà, leänh Command hay Control cho pheùp baïn choïn nhieàu Preset khoâng keà nhau). Ñeå xem moät Preset, haõy nhaáp ñuùp chuoät vaøo noù trong danh saùch.
 10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY NHAÄP MAÃU PRESET (IMPORT) Baïn coù theå theâm vaøo caùc maãu Preset baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Import. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Import ñeå môû file. Hoäp thoaïi Import Presets xuaát hieän, choïn ñöôøng daãn trong muïc Look in vaø teân file trong muïc File name sau ñoù nhaáp nuùt Open. Choïn ñöôøng daãn vaø teân cho file
 11. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY XUAÁT PRESETS (EXPORT) Baïn coù theå xuaát caùc maãu Preset baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Export vaø sau ñoù hoäp thoaïi Export Presets xuaát hieän. Choïn ñöôøng daãn vaø teân cho file sau ñoù nhaáp nuùt Save. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Export ñeå xuaát file maãu Preset Ñaët teân cho file caàn löu, sau ñoù choïn Save
 12. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY XOAÙ (DELETE) CAÙC PRESETS Baïn coù theå xoaù caùc maãu Preset baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Delete vaø sau ñoù chon Preset caàn xoaù töø trong danh saùch caùc Preset sau ñoù nhaáp nuùt Delete Presets. Nhaáp chuoät choïn file caàn xoùa, sau ñoù choïn nuùt Delete. Hình trang beân cho ta moät maãu choïn vôùi KPT Texture Explorer. Chuù yù : Neáu muoán thaáy aûnh goác phaûi nhaáp vaø giöõ chuoät vaøo nuùt Opaque sau ñoù keùo reâ qua phaûi hay traùi ñeå thay ñoåi tham soá Opaque (hieän ôû döôùi cöûa soå). Thay ñoåi tham soá Opaque hôi khoù, nhieàu khi phaûi laøm laïi nhieàu laàn.
 13. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhôù duøng chuoät di chuyeån sang phaûi hay traùi deå thay ñoåi ñoä ñuïc coøn khoaûng 30-50% ñeå thaáy aûnh goác.
 14. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh goác (file astronault) vaø aûnh thöïc hieän vôùi KPT Texture vôùi Opaque 35%
 15. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh thöïc hieän KPT Texture vôùi aûnh treân choïn Opaque 100% vaø aûnh döôùi choïn Opaque 35%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản