intTypePromotion=3

KPT Gradient Designer P1

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
57
lượt xem
7
download

KPT Gradient Designer P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng KPT Gradient Designer là phần mở rộng chính của chương trình Kaus Power Tool . ó có thể cho phép bạn đi xa hơn trong chế độ trộn giữa hai màu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KPT Gradient Designer P1

 1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY KPT GRADIENT DESIGNER HIEÄU ÖÙNG KPT GRADIENT DESIGNER Hieäu öùng KPT Gradient Designer laø phaàn môû roäng chính cuûa chöông trình Kais Power Tools. Noù coù theå cho pheùp baïn ñi xa hôn trong cheá ñoä troän giöõa hai maøu, Foreground-to-Background (tieàn caûnh sang haäu caûnh) coù saún trong chöông trình öùng duïng chính. Vôùi hieäu öùng KPT Gradient Designer, baïn coù theå taïo ra cheá ñoä troän vôùi 512 maøu, bao goàm 256 möùc ñoä maøu ñuïc, nhieàu keânh vaän haønh (Channel Operation) ñöôïc ñöa vaøo, nhieàu hình daïng ñaëc bieät vaø nhieàu baûn sao. Hieäu öùng KPT Gradient Designer goàm coù haøng traêm maãu maøu Gradient (maøu bieán thieân), cho pheùp baïn taïo ra nhöõng maøu cho rieâng mình vaø sau ñoù löu laïi vaøo trong caùc danh muïc tuøy thích hoaëc ñaõ xaùc ñònh tröôùc (ví duï nhö theo phöông aùn, tieâu ñeà coâng vieäc hoaëc khaùc haøng) ñeå sau naøy söû duïng ñeán. Baïn coù theå trôû neân quen thuoäc vôùi hieäu öùng KPT Gradient Designer vaø nhieàu Preset (maãu aûnh thieát laäp saún) seõ giuùp baïn taïn duïng toaøn boä hieäu öùng KPT Texture Explorer, nhö daûi maøu keát caáu bò bieán ñoåi
 2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ñöôïc taïo neân töø maøu Gradient trong hieäu öùng Gradient Designer. Khôûi ñoäng chöông trình Photoshop. Choïn leänh File > Open, môû file aûnh mong muoán coù treân ñóa CD-ROM cuûa baïn. Choïn leänh Filter > KPT 3.0 > KPT Gradient Designer
 3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY NHÖÕNG COÂNG CUÏ MÔÙI TRONG KPT GRADIENT DESIGNER Phieân baûn môùi nhaát cuûa hieäu öùng KPT Gradient Designer coù nhieàu caûi tieán quan troïng so vôùi nhöõng phieân baûn tröôùc ñaây. Ví duï nhö, vuøng cöûa soå xem tröôùc lôùn hôn nhieàu (lôùn hôn gaáp 4 laàn), caùc ñieàu khieån ñieàu chænh saéc ñoä (Hue), ñoä baûo hoøa (Saturation), ñoä môø (Blur) v.v... Taát caû coù theå ñöôïc öùng duïng cho caùc vuøng ñaët tröng trong maãu maøu Gradient. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå choïn caùc tuøy choïn truy caäp trong nhöõng Channel (keânh) ñaët bieät nhö − Red (ñoû), Green (xanh), Blue (luïc) vaø Alpha − trong caùc cheá ñoä maøu Gadient khaùc. Baïn chæ coù theå thay theá Channel Red (chaúng haïn) cuûa maøu Gradient vôùi maøu ñoû baát kyø coù trong baát kyø maãu Preset. CÖÛA SOÅ XEM TRÖÔÙC PREVIEW WINDOW ÔÛ giöõa giao dieän Gradient Designer UI ñöôïc ñieàu khieån bôûi vuøng cöûa soå xem tröôùc Preview Window. Cöûa soå naøy hieån thò maøu Gradient khi baïn aùp ñaët vaøo vuøng choïn cuûa baïn. Giao dieän ngöôøi duøng trong KPT Gradient Designer
 4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Taát caû caùc tham soá trong cheá ñoä maøu Gradient ñöôïc hieån thò trong vuøng cöûa soå naøy bao goàm cheá ñoä maøu (Color), ñoä môø (Opacity), hình daïng (Shape), ñoä bieán daïng (Distortion), baûn goác (Origin), caùc baûn sao vaø caùc Channel Operation. Khi baïn thay ñoåi maøu Gradient baèng caùch duøng nhieàu ñieàu khieån khaùc nhau, cöûa soå Preview seõ caäp nhaät taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù, vì theá baïn seõ luoân bieát chính xaùc maøu Gradient cuûa baïn Sdaáu mpoc nho5 eõ troâng gioáng nhö theá naøo. Ñieàu naøy seõ loaïi boû coâng vieäc ñoaùn tröôùc keát quaû, öùng duïng vaø hoaøn laïi thao taùc sau cuøng khoù khaên maø ñoøi hoûi nhieàu coâng cuï cheá ñoä maøu troän. THANH MAØU GRADIENT Thanh maøu Gradient laø vuøng ñieàu khieån quan troïng nhaát trong Gradient Designer UI. Ñaây chính laø nôi baïn seõ choïn laáy daûi maøu phoå quang, daûi maøu xaùm vaø ñoä môø cho baïn ñeå xaùc ñònh chính xaùc maøu Gradient cuûa baïn seõ nhö theá naøo. Nhaáp chuoät vaøo thanh maøu Gradient vaø keùo seõ xuaát hieän moät baûng pelette keát hôïp coù chöùa baûng hoäp maøu Color Picker, moät thang ñoä daûi maøu xaùm vaø ñoä môø. Vuøng choïn chính giöõa palette laø hoäp baûng maøu Color Picker, daûi beân treân hieån thò thang ñoä maøu xaùm (duøng ñeå choïn maøu ñen, traéng hoaëc maøu boùng ñoå ôû giöõa) vaø daûi kieåm tra maøu Check Board ôû döôùi cuøng laø daûi cheânh leäch veà ñoä môø ñuïc (Maøu môø ñuïc hoaøn toaøm naèm ôû taän cuøng beân traùi, môø daàn sang cheá ñoä trong suoát hoaøn toaøn ôû taän cuøng beân phaûi).
 5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät choïn maøu mong muoán trong baûng maøu Khi baïn choïn moät maøu môùi (maøu xaùm cho maøu boùng ñoå hoaëc ñoä môø ñuïc) cho maøu Gradient, ñieàu quan troïng nhaän ra raèng, baïn seõ khoâng chæ choïn moät maøu ñöôïc duøng trong maøu Gradient, maø baïn seõ coøn choïn nôi naøo ñoù trong maøu Gradient maø maøu ñoù seõ xuaát hieän. Neáu baïn truy caäp vaøo hoäp maøu Color Picker baèng caùch nhaáp leân vuøng phía beân traùi thanh maøu Gradient Bar, baïn seõ thieát laäp cheá ñoä maøu baét ñaàu cho maøu Gradient. Neáu baïn nhaáp chuoät taïi vuøng maøu phía beân phaûi cuûa thanh maøu Gradient, baïn seõ thieát laäp maøu keát thuùc cho maøu Gradient. Thanh daûi maøu xaùm CAÙCH CHOÏN MOÄT MAØU Ñeå choïn moät maøu, ñôn giaûn nhaáp chuoät vaøo thanh maøu Gradient vaø keùo con troû eyedropper ngang qua vuøng maøu baïn muoán. Ngoaøi ra trong hoäp maøu Color Picker, baïn coù theå keùo con troû eyedropper ngang qua vuøng maøu hieån thò baát kyø ñaâu treân maøn hình, sau ñoù choïn maøu baïn muoán. Nhaáp chuoät vaøo goùc traùi treân ñeå hieån thò hoäp maøu Color Picker.
 6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo nuùt Define Custom Color ñeå môû roäng baûng maøu. Hoäp baûng maøu Color ñaõ xuaát hieän ñaày ñuû CHOÏN MAØU XAÙM CHO MAØU BOÙNG ÑOÅ Ñeå choïn maøu xaùm cho maøu boùng ñoå, nhaáp chuoät vaøo thanh maøu Gradient ñeå laøm xuaát hieän baûng palette vaø keùo con troû eyedropper sang baát kyø vuøng naøo trong thang ñoä daûi maøu xaùm (beân treân hoäp maøu Color Picker).
 7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CHOÏN CHEÁ ÑOÄ MÔØ (OPACITY) Ñeå choïn cheá ñoä môø, nhaáp chuoät trong thanh maøu Gradient ñeå xuaát hieän baûng palette, vaø keùo con troû eyedropper sang baát kyø vuøng naøo trong thang ñoä môø (beân döôùi hoäp maøu Color Picker). Neáu baïn muoán choïn nhanh cheá ñoä trong suoát hoaøn toaøn, baïn coù theå keùo con troû eyedropper ñeán chöõ None ôû taän vuøng phía beân traùi cuûa hoäp maøu Color Picker. Luùc naøy seõ khoâng coù maøu naøo ñöôïc choïn, keát quûa mang laïi cho baïn maøu trong suoát hoaøn toaøn. Nhaáp chuoät vaøo vuøng chöõ NONE ñeå choïn maøu trong suoát DAÁU MOÙC NHOÏN TRONG BAÛNG MAØU GRADIENT Beân treân thanh maøu Gradient laø moät daáu moùc nhoïn daøi duoãi ra töø ñaàu ñeán cuoái thanh maøu Gradient daáu moùc nhoïn naøy ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh vuøng maøu Gradient baïn muoán laøm vieäc.
 8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Theo maëc ñònh, daáu moùc nhoïn naøy bao goàm toaøn boä maøu, nhöng baïn coù theå thay ñoåi kích thöôùc vaø di chuyeån daáu nhoïn naøy ñeå laøm vieäc vôùi vuøng maøu Gradient choïn nhoû hôn. Daáu moùc nhoïn ôû traïng thaùi maëc ñònh Sau khi thay ñoåi kích thöôùc daáu moùc nhoïn Sau khi thay ñoåi kích thöôùc vaø di chuyeån daáu moùc nhoïn trong thanh maøu Gradient, söû duïng baûng Gradient Palette ñeå thay ñoåi maøu hoaëc ñoä môø cuûa vuøng maøu Gradient chöùa trong daáu moùc nhoïn naøy. Chuù yù : Vì daáu moùc nhoïn xaùc dònh vuøng maøu Gradient seõ ñöôïc taùc ñoäng ñeán, hieäu öùng Gradient Designer seõ boû qua baát kyø hoaït ñoäng naøo cuûa chuoät trong thanh maøu Gradient naèm beân ngoaøi daáu moùc nhoïn. Baïn phaûi nhaáp chuoät vaøo vuøng thanh maøu Gradient TH within the arms of the bracket. THAY ÑOÅ KÍCH THÖÔÙC DAÁU MOÙC NHOÏN Daáu moùc nhoïn trong baûng maøu Gradient coù theå thay ñoåi kích thöôùc baèng caùch nhaáp chuoät vaø keùo daáu moùc sang kích thöôùc mong muoán. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå keùo moä ñaàu cuûa daáu moùc ngang ñaåu kia, cho pheùp baïn xoay daáu moùc nhoïn quanh truïc, ñeå laïi moät ñaàu chính xaùc nôi noù baét ñaàu.
 9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh do choïn Ñeå thieát laäp laïi daáu moùc nhoïn sang kích thöôùc maëc ñònh, noù bao haøm toaøn boä thanh maøu Gradient, baèng caùch ñôn giaûn laø baïn nhaáp ñuùp chuoät vaøo vuøng chính giöõa cuûa daáu moùc nhoïn ñaõ bò thay ñoåi kích thöôùc ñeå trôû veà kích thöôùc maëc ñònh. DI CHUYEÅN DAÁU MOÙC NHOÏN Moät khi daáu moùc nhoïn trong baûng maøu Gradient ñöôïc thay ñoåi kích thöôùc, noù coù theå ñöôïc di chuyeån baèng caùch nhaáp chuoät vaøo vuøng chính giöõa cuûa daáu moùc vaø keùo sang phaûi hoaëc traùi. Nhaáp chuoät vaøo daáu moùc nhoïn sau ñoù keùo sang traùi hoaëc phaûi.
 10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CAÙC MUÕI TEÂN CHÆ CHANNEL (KEÂNH) Beân phaûi cuûa thanh maøu Gradient laø hai muõi teân nhoû. Chuùng ñöôïc duøng ñeå taûi caùc Channel RGB hay Alpha töø nhöõng maãu Preset. Beân treân baûng hoäp maøu Color Picker laø caùc Channel TAÛI CHANNEL RGB Nhaáp chuoät vaøo muõi teân treân cuøng ñeå xem phieân baûn ñaõ thay ñoåi trong baûng palette Presets. Trong phieân baûn naøy, haàu heát caùc thuoäc tính (loaïi (Type), ñoä môø ñuïc (Opacity), baûn sao (Repetition) v.v. . .) cuûa maãu Preset khoâng ñöôïc hieån thò. Thay vì baïn chæ ñöôïc thaáy giaù trò RGB cuûa moãi maøu Gradient. Baïn coù theå nhaáp chuoät vaøo baát kyø vuøng hieån thò maøu RGB naøy, baïn coù theå taûi veà nhöõng giaù trò maøu cuûa moät maãu Preset vaøo trong maøu Gradient hieän haønh cuûa baïn, vaãn coøn giöõ laïi caùc thuoäc tính khaùc. Ñieàu naøy coù theå raát coù ích khi baïn taïo ra moät maøu Gradient maùt, nhöng laïi khoâng haøi loøng vôùi daûi maøu. TAÛI CHANNEL ALPHA Muõi teân naøy coù chöùc naêng chính xaùc cuõng gioáng nhö Load RGB, ngoaïi tröø baïn ñöôïc nhìn thaáy caùc Channel Alpha cuûa nhöõng maãu Preset maøu Gradient. Nhaáp chuoät vaøo baát kyø nhöõng vuøng choïn cho Alpha seõaùp ñaët maãu Channel Alpha ñöôïc choïn vaøo trong maøu Gradient hieän haønh cuûa baïn.
 11. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY NHÖÕNG BÖÔÙC CAÛI TIEÁN CHO MAØU GRADIENT Beân döôùi thanh maøu Gradient laø 7 ñieàu khieån ñeå thay ñoåi caùc cheá ñoä maøu vaø nhöõng tham soá maøu Gradient hoaëc moät vuøng maøu Gradient. Baèng caùch duøng daáu moùc nhoïn, baïn coù theå hieäu chænh cheá ñoä maøu Hue, Saturation, Brightness, Contrast v.v. . . leân baát kyø vuøng naøo treân toaøn maãu maøu Gradient. CHEÁ ÑOÄ HUE (SAÉC ÑOÄ) Nhaáp chuoät vaøo nuùt ñieàu khieån naøy (nhaáp chuoät leân nuùt troøn hoaëc chöõ ) vaø keùo sang traùi hay phaûi xoay cheá ñoä Hue cho maøu Gradient. Moãi saéc thaùi maøu chieám moät vò trí duy nhaát treân baùnh xe maøu vaø khi baïn xoay nhöõng saéc ñoä maøu, taát caû caùc maøu Gradient trong maãu maøu seõ xoay theo. Cho pheùp baïn laàn löôït ñi qua taát caû caùc maøu trong daûi phoå quang nhöng vaãn giöõ laïi khoaûng caùch töø nhöõng maøu khaùc nhau. CHEÁ ÑOÄ SATURATION (BAÛO HOAØ) Ñieàu khieån naøy ñöôïc duøng ñeå thay ñoåi cheá ñoä baõo hoøa (hay cöôøng ñoä) maøu beân trong maøu Gradient. Nhaáp chuoät vaøo vuøng ñieàu khieån naøy vaø keùo sang phaûi seõ taêng cheá ñoä baõo hoøa, trong khi ñoù neáu keùo chuoät sang traùi seõ laøm giaûm ñoä baûo hoøa.
 12. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CHEÁ ÑOÄ BRIGHTNESS (ÑOÄ SAÙNG) Ñieàu khieån naøy xaùc ñònh ñoä saùng cuûa maøu saéc (coù nghóa laø bao nhieâu maøu traéng ñöôïc troän vôùi moãi maøu). Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy vaø keùo sang phaûi seõ taêng cheá ñoä saùng, trong khi ñoù neáu keùo chuoät sang traùi seõ laøm giaûm ñoä saùng. CHEÁ ÑOÄ CONTRAST (TÖÔNG PHAÛN) Ñieàu khieån naøy laøm vieäc qua vieäc so saùnh caùc giaù trò cuûa töøng pixel vôùi nhöõng giaù trò maøu cuûa töøng pixel keá caän. Nhaáp chuoät vaøo vuøng ñieàu khieån naøy vaø keùo sang phaûi seõ taêng ñoä töông phaûn, phoùng ñaïi nhöõng giaù trò khaùc nhau giöõa caùc maøu. Keùo chuoät sang traùi seõ laøm giaûm ñoä töông phaûn, laøm ñoàng nhaát caùc maøu. Thaät söï baïn coù theå giaûm ñoä töông phaûn ñeán moät giaù trò naøo ñoù maø toaøn boä maøu Gradient cuûa baïn seõ laø moät maøu xaùm ñoàng nhaát (nhöng taïi sao ?). CHEÁ ÑOÄ BLUR (MÔØ) Cheá ñoä naøy laøm thay theá khaû naêng ñieàu khieån Post Blurring trong nhöõng phieân baûn tröôùc ñoù cuûa hieäu öùng Gradient Designer. Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy vaø keùo sang phaûi seõ taêng ñoä môø maøu Gradient, laøm môø ñi nhöõng goùc maøu , trong khi keùo sang traùi seõ laøm giaûm ñoä môø maøu Gradient.
 13. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CHEÁ ÑOÄ SQUEEZE Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy vaø keùo chuoät sang traùi hay phaûi, cho pheùp baïn neùn maøu Gradient sang phía naøy hoaëc phía khaùc. Vieäc neùn maøu Gradient naøy luoân baét ñaàu taïi chính giöõa daáu moùc nhoïn vaø di chuyeån noù veà baát kyø phía naøo. Neáu baïn muoán neùn maøu Gradient baét ñaàu taïi moät nôi naøo ñoù ngoaøi ñieåm chính giöõa baïn phaûi thöïc hieän caùch thuû coâng, baèng caùch phím Option (maùy Mac) hoaëc phím Alt (Windows) sau ñoù nhaáp chuoät vaøo keùo vaøo trong thanh maøu Gradient. CHEÁ ÑOÄ CYCLE Nhaáp chuoät vaøo ñieàu khieån naøy vaø keùo chuoät sang traùi hay phaûi, cho pheùp baïn xoay maøu Gradient sang phía naøy hoaëc phía khaùc. Löu yù raèng baïn khoâng xoay maøu Hue trong maøu Gradient, baïn chæ xoay chính maøu Gradient maø thoâi. Baïn coù theå thöïc hieän caùch thuû coâng baèng caùch nhaán phím Command (hoaëc Control trong Windows) trong khi nhaáp chuoät vaø keùo vaøo trong thanh maøu Gradient. CHEÁ ÑOÄ MODE Vuøng ñieàu khieån ñaàu tieân trong soá 6 vuøng ñieàu khieån saép xeáp trong cöûa soå xem tröôùc Preview, baûng Algorithm cho pheùp baïn choïn hình daïng maãu maøu Gradient.
 14. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo baûng Algorithm seõ xuaát hieän trình ñôn baät xuoáng. Trình ñôn naøy goàm coù 10 hình daïng maãu duy nhaát maøu Gradient, coäng theâm muïc choïn Gradients on Paths. 10 kieåu maãu vaø muïc choïn Gradients On Paths Nhaáp chuoät vaøo baûng Algorithm seõ laàn löôït cho baïn thaáy qua töøng thuaät giaûi coù trong baûng Algorithm. Sau ñaây laø moät vaøi maãu hình trong trình ñôn Algorithm: AÛnh vôùi muïc choïn laø Radial Sweep
 15. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh vôùi muïc choïn laø Square Burst AÛnh vôùi muïc choïn laø GrayScale Mapburst MUÏC CHOÏN LINEAR BLEND Muïc choïn naøy seõ taïo ra moät ñöôøng Transition (chuyeån tieáp) chuaån töø vuøng maøu Gradient cuoái cuøng ñeán ñaàu vuøng maøu Gradient keá tieáp. AÛnh vôùi muïc choïn Linear Blend

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản