intTypePromotion=1

KPT Gradient Designer P2

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
56
lượt xem
4
download

KPT Gradient Designer P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục chọn Circular Sunburst tạo ra một mẫu màu Gradient từ tâm đến viền ngoài có sẵn trong hầu hết các chương trình ứng dụng chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KPT Gradient Designer P2

 1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY KPT GRADIENT DESIGNER CIRCULAR VAØ ELLIPTICAL SUNBURST Muïc choïn Circular Sunburst taïo ra moät maãu maøu Gradient töø taâm ñeán ñöôøng vieàn ngoaøi coù saún trong haàu heát caùc chöông trình öùng duïng chính. Muïc choïn Elliptical Sunburst cuõng töông töï nhöng hình daïng cuûa Elip bò aûnh höôûng bôûi hình daïng vuøng choïn cuûa baïn. Muïc choïn Circular Sunburst
 2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Muïc choïn Elliptical Sunburst MUÏC CHOÏN RADIAL SWEEP Muïc choïn naøy cho pheùp baïn thaáy moät hieäu öùng queùt tia ñoái xöùng töông töï nhö maùy Rada hoaëc kính quan saùt qua maùy sona (doø caù) hoaëc gioáng nhö laø söï chuyeån ñoäng cuûa kim ñoàng hoà. AÛnh vôùi muïc choïn Radial Sweep SQUARE VAØ RECTANGULAR BURST Töông töï nhö nhöõng muïc choïn Circular/Elliptical Sunburst, Square Burst duy trì tæ leä ñoái xöùng, trong khi
 3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ñoù Rectangular Burst cho thaáy roõ söï aûnh höôûng cuûa hình daïng vuøng choïn cuûa baïn. AÛnh vôùi muïc choïn Square Burst AÛnh vôùi muïc choïn Rectangular Burst ANGULAR VAØ CIRCULAR SHAPEBURST Nhieàu thuaät giaûi Shapeburst taïo ra nhieàu maøu Gradient theo hình daïng vuøng choïn. Angular Shapeburst seõ coù caùc vuøng chuyeån tieáp thoâ hôn, ñöôøng meùp saéc vaø hình daïng beân ngoaøi troâng roõ raøng hôn. Trong khi ñoù muïc choïn Circular Shapeburst seõ tuaân thuû ñoâi chuùt ñoái vôùi vuøng choïn vaø hình daïng beân ngoaøi troøn hôn vaø heä thoáng hôn.
 4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY
 5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ANGULAR VAØ CIRCULAR PATHBURST Caû hai thuaät giaûi naøy laøm vieäc gioáng nhö muïc choïn Shapebursts nhö moâ taû ôû treân nhöng caû hai ñeàu aûnh höôûng ñeán vuøng choïn beân trong laãn beân ngoaøi. Vuøng choïn beân ngoaøi bò aûnh höôûng bôûi chieàu cao vaø chieàu roäng toái ña cuûa vuøng choïn (hình chöõ nhaät bao quanh). Neáu baïn muoán muïc choïn Pathburst taùc ñoäng ñeán toaøn aûnh, haõy ñaûo ngöôïc vuøng choïn tröôùc khi öùng duïng maøu Gradient Paintburst. MUÏC CHOÏN GRADIENTS ON PATHS Thuaät giaûi Gradients on Paths taïo ra moät hieäu öùng Pathburst, nhöng chæ xaõy ra trong vuøng choïn ñaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc, khoâng phaûi laø vuøng ñöôïc choïn. Do haàu heát caùc Marquee choïn coù ñoä roäng chæ moät pixel, taïo ra moät vuøng maøu Gradient thaät chaùn ngaét.
 6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Giaûi phaùp duy nhaát laø duøng thuaät giaûi Gradients on Paths vôùi vuøng choïn ñöôïc laøm nhaún. Sau ñoù maøu Gradient seõ ñöôïc öùng duïng trong vuøng choïn ñöôïc laøm nhaún. VUØNG LAØM VIEÄC LOOP Baûng Looping ñieàu khieån 2 phöông dieän maøu Gradient nhö : Thöôøng maøu Gradient vaø ñoä bieán daïng maøu Gradient. Baûng Loop vaø caùc muïc choïn trong trình ñôn. Nhaáp chuoät vaøo baûng naøy, baïn seõ thaáy moät trình ñôn doïc xuoáng vôùi 4 loaïi muïc choïn taïo ñöôøng cong maøu Gradient khaùc nahu vaø 4 muïc choïn laøm bieán daïng. Nhaáp chuoät vaøo baûng naøy baïn seõ laàn löôït ñi qua caùc muïc choïn naøy.
 7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CAÙC LOAÏI TYPES Coù 4 loaïi maøu gradient laø : Sawtooth A->B Sawtooth B->A Triangle A->B->A Triangle B->A->B Baïn cuõng coù theå hieåu raèng A töôïng tröng cho goùc traùi thanh maøu Gradient vaø B töôïng tröng cho goùc phaûi thanh maøu Gradient, vôùi moät ví duï nhoû, 4 muïc choïn naøy trôû neân roõ raøng. Ví duï : Muïc choïn Sawtooth A->B laø moät maøu Gradient chuaån chính xaùc khi noù xuaát hieän trong thanh maøu Gradient. Noù ñöôïc goïi laø maø Gradient raêng cöa bôûi vì neáu noù ñöôïc laëp laïi, où seõ taïo ra moät söï chuyeån tieáp töø traùi sang phaûi, sau ñoù baét ñaàu trôû veà beân traùi vaø baét ñaàu chuyeån tieáp ñoái vôùi beân phaûi gioáng nhö raêng cöa. Muïc choïn Sawtooth B->A ñoái laäp bieán theå vôùi A- >B, ngoaïi tröø maøu Gradient xaùc ñònh tren thanh maøu Gradient ñöôïc aùp ñaët töø phaûi sang traùi. Muïc choïn Triangle A->B->A phaûn chieáu thanh maøu Gradient töø traùi sang phaûi vaø ngöôïc laïi theo moãi laàn laëp laïi cuûa maøu Gradient ñöôïc aùp ñaët. Muïc choïn Triangle B->A->B phaûn chieáu thanh maøu Gradient töø phaûi sang traùi vaø ngöôïc laïi theo moãi laàn laëp laïi cuûa maøu Gradient ñöôïc aùp ñaët. ÑOÄ BIEÁN DAÏNG (DISTORTION) Muïc choïn ñoä bieán daïng hay laøm moùp meùo cho pheùp baïn doàn neùn moät vuøng maøu Gradient sang traùi (left) hay phaûi (right), höôùng vaøo trong (inward) hay höôùng ra ngoaøi (outward). Baïn coù theå taïo ra nhöõng
 8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY hieäu öùng gioáng nhau (möùc ñoä thay ñoåi vaø vuøng ñieàu khieån lôùn hôn nhieàu) baèng caùch duøng ñieàu khieån Squeeze naèm beân döôùi thanh maøu Gradient. VUØNG LAØM VIEÄC REPEAT (BAÛN SAO) Baûng Repeat ñieàu khieån soá laàn maøu Gradient trong thanh maøu Gradient seõ ñöôïc laëp laïi khi ñöôïc aùp ñaët vaøo vuøng choïn. Nhaáp chuoät vaø nhaán vaøo baûng naøy sau ñoù keùo sang phaûi seõ taêng soá laàn laëp laïi (leân ñeán 10 laàn), trong khi keùo sang traùi laøm giaûm soá laàn laëp laïi (xuoáng coøn 1 laàn). Khi baïn keùo sang traùi hay phaûi, baïn haõy chuù yù treân vuøng cöûa soå xem tröôùc Preview xem chính xaùc nhöõng gì ñang xaõy ra khi baïn taêng leân hay giaûm xuoáng soá laàn laëp laïi. AÛnh vôùi soá laàn laëp laïi laø 3
 9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY VUØNG LAØM VIEÄC OPACITY Baûng Opacity cho pheùp baïn choïn laàn löôït xem qua nhieàu aûnh neàn maãu khaùc nhau coù theå kieåm tra maøu Gradient vaø cho pheùp baïn xaùc ñònh toaøn boä cheá ñoä môø cho maøu Gradient cuûa baïn. AÛnh beân vôùi muïc choïn Opacity laø Detail Khi baïn nhaáp chuoät vaøo baûng Opacity, cho pheùp baïn xem qua taát caû caùc aûnh neàn maãu khaùc nhau. Baïn coù theå xem maøu Gradient aùp ñaët vaøo nhieàu loaïi aûnh. Nhaáp vaø giöõ chuoät trong baûng Opacity, baïn seõ thaáy trình ñôn baäc xuoáng xuaát hieän 10 loaïi aûnh neàn maø baïn muoán loaïi tröø muïc choïn Use Current Selection (muïc choïn ñang duøng hieän haønh). Neáu baïn nhaáp chuoät vaøo baûng Opacity vaø sau ñoù keùo chuoät ngay laäp töùc sang traùi hay phaûi, trình ñôn baät xuoáng khoâng xuaát hieän. Thay vì baïn seõ coù theå hieäu chænh ñoä môø baèng caùch keùo chuoät sang traùi ñeå laøm cho vuøng maøu Gradient môø hôn, vaø keùo sang phaûi taïo cho maøu Gradient trong suoát hôn.
 10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY VUØNG LAØM VIEÄC GLUE Baûng Glue cho pheùp baïn choïn caùc keânh vaän haønh khaùc nhau ñeå xaùc ñònh maøu Gradient seõ töông taùc vôùi maøu aûnh neàn Background hay vuøng choïn. Ñeå bieát theâm chi tieát, baïn coù theå tham khaûo muïc Apply Modes. VUØNG LAØM VIEÄC DIRECTION Coù leõ baûng ñieàu khieån deã hieåu nhaát trong caùc baûng ñieàu khieån maøu Gradient laø baûng Direction. Noù cho pheùp baïn thay ñoåi goùc ñoä maøu Gradient lieân quan ñeán vuøng choïn. Nhaáp chuoät vaøo baûng Direction vaø keùo di chuyeån con troû (vaø maøu Gradient) sang goùc ñoä mong muoán. Baûng naøy chæ hoaït ñoäng khi muïc choïn Linear Blend vaø Radial Sweep ñöôïc choïn. BIEÅU TÖÔÏNG KAI VAØ NUÙT HELP Ñöôïc ñeà caäp chi tieát trong phaàn Common Features, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Kai baïn seõ thaáy
 11. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ñaày ñuû moät vuøng cöûa soå xem tröôùc vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Help, moät heä thoáng trôï giuùp tröïc tuyeán xuaát hieän. Bieåu töôïng Kai, nuùt Help vaø aûnh xem tröôùc taïi bieåu töôïng Kai TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Ngoaøi nhöõng leänh Help vaø Preferences chuaån, trình ñôn tuøy choïn Options naèm taïi goùc phaûi treân (bieåu töôïng hình tam giaùc) trong hieäu öùng KPT Gradient Designer cho pheùp baïn thay ñoåi daûi maøu phoå quang. Môû hay taét cheá ñoä lieân keát taïm thôøi (Realtime Linking). LEÄNH HELP VAØ PREFERENCES Leänh Help vaø Preferences trong hieäu öùng Gradient Designer ñeàu gioáng nhau vôùi nhöõng leänh trong taát caû caùc boä loïc UI cuûa chuùng toâi. Caùc baïn coù theå xem chi tieát taïi muïc leänh Help vaø Preferences.
 12. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY DAÛI HOÄP MAØU QUANG PHOÅ (COLOR PICKER SPECTRUM) Söû duïng trình ñôn phuï ñeå choïn 8 cheá ñoä maøu khaùc nhau trong daûi maøu phoå quang ñeå xaùc ñònh maøu vaø maøu boùng ñoå cho vuøng choïn coù trong baûng maøu Color Picker taïi thanh maøu Gradient. Keùo chuoät vaøo muïc Color Picker Spectrum ñeå xuaát hieän 8 cheá ñoä maøu khaùc nhau FEATHERING Ba muïc choïn laøm nhaún cho pheùp baïn xaùc ñònh möùc ñoä laøm nhaún (söï chuyeån tieáp töø vuøng naøy sang vuøng khaùc) khi thay ñoåi moät phaàn cuûa vuøng maøu Gradient. Choïn muïc No Feathering, seõ coù moät vuøng chuyeån tieáp saéc neùt taïi meùp daáu moùc nhoïn töø traïng thaùi ban ñaàu cho ñeán traïng thaùi môùi.
 13. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Choïn muïc Feather Half, moät söï chuyeån tieáp phaân caáp seõ xuaát hieän, baét ñaàu taïi goùc cuûa daáu moùc nhoïn vaø keát thuùc taïi chính giöõa, giöõa caùc goùc vaø vuøng chính giöõa. Choïn muïc Feather All, moät söï chuyeån tieáp phaân caáp thöïc söï seõ ñöôïc taïo ra töø caùc goùc ñeán ñieåm giöõa daáu moùc nhoïn. MUÏC CHOÏN REALTIME LINKING Theo maëc ñònh, muïc choïn naøy ôû cheá ñoä môû ( ñöôïc chæ ra baèng daáu choïn keá beân trong trình ñôn). Choïn laïi muïc naøy laàn nöõa seõ taét vuøng lieân keát taïm thôøi giöõa caùc vuøng ñieàu khieån tham soá maøu Gradient vaø cöûa soå xem tröôùc Preview. Ñieàu naøy seõ raát coù lôïi neáu baïn ñang duøng chöông trình Kais Power Tools treân maùy tính chaïy chaäm hôn. Muïc choïn Realtime Linking ñang ôû cheá ñoä môû TRÌNH ÑÔN MAÃU PRESETS Naèm ôû giöõa cuoái cuøng trong giao dieän ngöôøi duøng laø moät nuùt hình tam giaùc ñeå truuy caäp caùc maãu Presets. Baïn coù theå tham khaûo trình ñôn caùc maãu Presets naøy trong phaàn Presets ñeå bieát theâm chi tieát. Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ñeå hieån thò caùc maãu Presets
 14. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Baûng maãu Presets CAÙC NUÙT ÑIEÀU KHIEÅN CHUAÅN Taïi goùc phaûi beân döôùi giao dieän ngöôøi duøng laø caùc nuùt Delete Preset, Add Preset, Cancel vaø OK. Baïn coù theå tham khaûo baøi Common UI Elements ñeå bieát theâm chi tieát. Nuùt theâm maãu Preset ñang ñöôïc choïn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản