intTypePromotion=3

KPT Interform

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
68
lượt xem
8
download

KPT Interform

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng KPT Interform chọn hai mẫu Preset đã lập trước đó của chương trình hiệu ứng Texture Explorer và sau đó kết hợp chúng lại với nhau thành một kết cấu tĩnh mới hoặc trong một kiểu định dạng Quick Time

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KPT Interform

 1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY KPT INTERFORM HIEÄU ÖÙNG KPT INTERFORM Hieäu öùng KPT Interform choïn 2 maãu Preset ñaõ laäp tröôùc ñoù cuûa chöông trình hieäu öùng Texture Explorer vaø sau ñoù keát hôïp chuùng laïi vôùi nhau thaønh moät keát caáu tónh môùi hoaëc trong moät kieåu ñònh daïng phim QuickTime. Tröôùc heát baïn haõy khôûi ñoäng chöông trình Photoshop. Choïn leänh File > Open ñeå choïn file caàn môû. ÔÛ ñaây duøng aûnh treân ñóa CD-ROM, caùc baïn coù theå choïn aûnh baát kyø naøo khaùc.
 2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Choïn Filter > KPT 3.0 > KPT Interform 3.0 NHÖÕNG CAÛI TIEÁN MÔÙI Vôùi chöông trình Spheroid Designer, moïi thöù ñeà caäp ñeán trong hieäu öùng KPT Interform ñeàu môùi meõ. Tuy nhieân, moät ñaëc tính ñaëc bieät ñoøi hoûi baïn phaûi quan taâm ñeán laø: Baây giôø KPT taïo ra phim QuickTime! Hieäu öùng KPT Interform coù theå taïo ra nhieàu ñoaïn phim trong QuickTime veà söï chuyeån ñoäng, tan chaûy, keát caáu. Noù cho baïn moät coâng cuï khoâng theå naøo tin vaøo maét ñöôïc veà caùc coâng vieäc laøm phim. BAÛNG MOTHER VAØ FATHER Caùc baûng lôùn gaùn vôùi teân laø Mother (keáu caáu meï) vaø Father (keát caáu cha) beân traùi vaø beân phaûi cuûa hieäu öùng Interform UI töôïng tröng cho hai keát caáu nguoàn seõ ñöôïc söû duïng cô sôû cho keát caáu Offspring thöù ba. Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc laät ngöôïc maøu xaùm ôû beân phaûi nhaõn chöõ taïi baát kyø trong 2 baûng naøy (hoaëc ngay treân nhaõn chöõ) seõ xuaát hieän trình ñôn baät leân hieån thò taát caû caùc keát caáu maãu thieát laäp saún trong Texture Explorer.
 3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Neáu baïn choïn moät trong nhöõng nuùt maãu Preset naøy, seõ laøm cho keát caáu tröôùc ñoù trôû thaønh keát caáu Mother hay Father môùi trong hieäu öùng Interform. Giao dieän ngöôøi duøng trong hieäu öùng Interform Baûng Mother vaø Father taïi cheá ñoä phoùng ñaïi CHEÁ ÑOÄ CHUYEÅN ÑOÄNG PARENT Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ñaûo ngöôïc maøu ñen beân traùi doøng chöõ Mother hoaëc Father, baïn seõ thaáy xuaát hieän moät trình ñôn chöùa caùc cheá ñoä thieát laäp UniMotion cho keát caáu cuûa baïn. Muïc choïn UniMotion xaùc ñònh cheá ñoä chuyeån ñoäng cuûa töøng keát caáu trong suoát quaù trình hieäu öùng Interform.
 4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ñaûo ngöôïc maøu xaùm beân traùi baûng Mother hay Father ñeå xuaát hieän trình ñôn UniMotion Tuøy choïn ñaàu tieân trong trình ñôn UniMotion laø Manual Scooting laø chính xaùc nhöõng gì baïn coù theå nghó ñeán: baïn coù theå nhaáp chuoät vaø keùo trong moãi keát caáu meï ñeå xaùc laäp höôùng xoay vaø toác ñoä keát caáu ñoù. Caùc tuøy choïn trong trình ñôn UniMotion vaø aûnh cuûa baïn xuaát hieän trong baûng Offspring Töøng muïc choïn khaùc nhau seõ taïo ra cheá ñoä chuyeån ñoäng khaùc bieät hoaøn toaøn.
 5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Khi söû duïng baát kyø loaïi chuyeån ñoäng naøo ngoaïi tröø muïc choïn Manual Scooting, nhaáp chuoät vaø keùo trong keát caáu Father seõ laøm taêng hay giaûm cöôøng ñoä hieäu öùng UniMotion. Ñeå döøng laïi chuyeån ñoäng cuûa moät keát caáu, tröôùc heát haõy thieát laäp kieåu chuyeån ñoäng trôû veà muïc choïn Manual Scooting (neáu caàn thieát), sau ñoù nhaáp chuoät vaøo baûng keát caáu Mother hay Father, ñoái vôùi keát caáu maø baïn muoán döøng laïi. Choïn muïc Manual Scooting ñeå döøng chuyeån ñoäng. Moät khi baïn ñaõ thieát laäp cheá ñoä keát caáu Mother vaø Father trong vuøng chuyeån ñoäng vôùi ñieàu khieån UniMotion (hay thao taùc baèng tay), cheá ñoä chuyeån ñoäng naøy seõ ñöôïc hieån thò trong baûng Offspring chuyeån ñoäng. Ñieàu naøy cho baïn thaáy moät söï keát hôïp thay ñoåi lieân tuïc veà caùc keát caáu Parent. BAÛNG OFFSPRING Baûng Offspring theå hieän söï keát hôïp cuûa caùc cheá ñoä keát caáu vaø nhöõng chuyeån ñoäng ñöôïc xaùc ñònh trong baûng Mother vaø Father. Baûng Offspring cuõng cho pheùp baïn ñieàu khieån bao nhieâu con chaùu theo sau cheá ñoä keát caáu cha vaø meï cuûa noù baèng caùch nhaáp chuoät trong baûng Offspring vaø keùo sang traùi hoaëc phaûi.
 6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Muõi teân ñaûo ngöôïc maøu ñen beân döôùi baûng Offspring cuõng coù theå ñöôïc duøng ñeå thieát laäp moät kieåu hoøa troän khaùc ngoaïi tröø cheá ñoä muïc choïn Manual Blending, cho baïn moät theá heä con chaùu gioáng cha meï nhöng khaùc nhau veà soá laàn vaø soá löôïng. Ñeå xem töøng kieåu cheá ñoä hoaø troän nhö theá naøo, chæ vieäc choïn noù xem khi baûng Offspring chæ bò aûnh höôûng bôûi moãi cha hoaëc meï. Cheá ñoä keát caáu trong baûng Offspring bò aûnh höôûng bôûi cheá ñoä keát caáu trong baûng Father CHEÁ ÑOÄ OPACITY Baûng Opacity cho pheùp baïn choïn caùc aûnh neàn Background maãu khaùc nhau maø baïn coù theå kieåm tra maøu Gradient vaø noù cho pheùp baïn xaùc ñònh toaøn boä cheá ñoä môø ñuïc cuûa maøu Gradient.
 7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Khi baïn nhaáp chuoät vaøo baûng Opacity seõ hieån thò taát caû caùc aûnh neàn maãu khaùc nhau, baïn coù theå laáy maøu Gradient ñeå aùp ñaët vaøo nhieàu loaïi aûnh khaùc nhau. Nhaáp chuoät vaø keùo trong baûng Opacity, baïn seõ thaáy moät trình ñôn xuaát hieän caùc aûnh neàn Background, cho pheùp baïn xem nhanh choùng töøng loaïi aûnh neàn Background. AÛnh neàn Background vôùi muïc choïn Opacity laø Detail Neáu baïn nhaáp chuoät vaøo baûng Opacity vaø laäp töùc keùo chuoät sang traùi hay phaûi, trình ñôn aûnh neàn maãu seõ khoâng xuaát hieän. Thay vì baïn coù theå ñieàu chænh cheá ñoä môø cho maøu Gradients baèng caùch keùo chuoät sang traùi ñeå laøm cho maøu Gradient theâm môø hôn vaø keùo sang phaûi ñeå laøm cho noù trong suoát hôn. BAÛNG GLUE Baûng Glue cho pheùp baïn choïn nhöõng Channel (keânh) hoaït ñoäng khaùc nhau ñeå xaùc ñònh maøu Gradient seõ töông taùc vôùi aûnh neàn Background hoaëc vuøng choïn. Choïn cheá ñoä Normal trong baûng Glue naøy seõ khoâng thaáy aûnh xuaát hieän taïi baûng Offspring. Vì vaäy baïn phaûi choïn muïc khaùc trong baûng Glue naøy neáu muoán thaáy aûnh neàn xuaát hieän.
 8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh neàn xuaát hieän taïi baûng Offspring taïi muïc choïn Lighten Only trong baûng Glue Ñeå bieát chi tieát hôn veà cheá ñoä laøm vieäc nhö theá naøo, baïn haõy tham khaûo phaàn Apply Modes. BAÛNG FRAME (1-10) Doïc theo ñaùy cuûa giao dieän ngöôøi duøng Interform laø baûng 10 Frame (ñoaïn phim) ñöôïc duøng ñeå löu tröõ caùc Frame ñöôïc taïo ra ñaàu tieân trong QuickTime. Vaäy ôû ñaây noù hoaït ñoäng ra sao : Sau khi choïn caùc keát caáu Mother vaø Father, sau ñoù thieát laäp caùc tham soá trong UniMotio. Soá löôïng aûnh höôûng cuûa cha meï (nghóa laø theá heä con chaùu gioáng cha hoaëc meï cuûa noù bao nhieâu), nhaáp chuoät moät laàn vaøo Frame 1. Cheá ñoä keát caáu Offspring (vaø taát caû caùc döõ lieäu lieân quan) sau ñoù ñöôïc naïp vaøo Frame ñaàu tieân. Khi ñoù baïn coù theå choïn cheá ñoä keát caáu Mother vaø/hoaëc Father môùi, thay ñoåi chuyeån ñoäng vaø nhöõng tham soá aûnh höôûng cuûa cha meï vaø laëp laïi tieán trình nhö treân cho Frame thöù hai.
 9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Khi baïn keát thuùc, nuùt Record Keyframes coù theå ñöôïc duøng ñeå löu ñoaïn phim QuickTime naøy. NUÙT RECORD KEYFRAMES Nhaáp chuoät vaøo nuùt Record Keyframes (bieåu töôïng coù boùng gioáng nhö maùy quay phim Camera), khi ñoù baïn seõ thaáy hoäp thoaïi Create an AVI File xuaát hieän cho pheùp löu keát caáu chuyeån ñoäng cho ñoaïn phim QuickTime vöøa taïo vaøo trong ñóa. Nhaáp chuoät vaøo boùng maùy quay phim Camera ñeå löu ñoaïn phim. Nhaáp chuoät vaøo muïc choïn File name ñeå ñaëc teân cho ñoaïn phim caàn löu, sau ñoù nhaáp nuùt Save.
 10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN MOVIE OPTIONS Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc ñaûo ngöôïc maøu xaùm ngay beân döôùi nuùt Record Keyframes seõ xuaát hieän trình ñôn tuøy choïn chuyeån ñoäng. Nhaáp chuoät vaøo hình tam giaùc ñeå xuaát hieän trình ñôn chuyeån ñoäng PREVIEW MOVIE Khi baïn choïn muïc naøy ñeå xem tröôùc ñoaïn phim vöøa taïo moät laàn. Vuøng xem tröôùc seõ bò giaùn ñoaïn baát cöù luùc naøo khi baïn nhaáp chuoät. LOOP MOVIE Khi baïn choïn muïc naøy ñeå xem tröôùc ñoaïn phim chuyeån ñoäng vöøa taïo theo moät voøng laäp khoâng keát thuùc Vuøng xem tröôùc seõ bò giaùn ñoaïn baát cöù luùc naøo khi baïn nhaáp chuoät. KÍCH THÖÔÙC Choïn moät trong nhöõng kich thöôùc 160x120, 320x240, 640x480 hoaëc Size of Selection ñeå thieát laäp kích thöôùc töøng Frame chuyeån ñoäng rieâng bieät.
 11. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY FADE Choïn No Fade, Quick Fade hoaëc Slow Fade ñeå thieát laäp vuøng chuyeån caûnh töø Frame naøy ñeán Frame khaùc trong chuyeån ñoäng. CHIEÀU DAØI ÑOAÏN PHIM Choïn 1 second, 2 seconds, 5 seconds hoaëc 10 seconds ñeå xaùc ñònh chieàu daøi thôøi gian moãi Frame xuaát hieän treân maøn hình trong quaù trình chuyeån ñoäng. BIEÅU TÖÔÏNG KAI VAØ NUÙT HELP Ñoái vôùi haàu heát caùc hieäu öùng, bieäu töôïng Kai cho baïn xem tröôùc vuøng keát caáu môû roäng ra toaøn maøn hình vaø nuùt Help laøm xuaát hieän heä thoáng trôï giuùp tröïc tuyeán veà chöông trình Kais Power Tools. Bieåu töôïng Kai vaø nuùt Help trong giao dieän ngöôøi duøng Interform TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Trình ñôn tuøy choïn Options chöùa caùc leänh truy caäp heä thoáng tröïc tuyeán vaø caùc tham chieáu veà baát kyø Channel vaän haønh naøo.
 12. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ABOUT KPT 3.0/HELP Choïn leänh naøy laøm xuaát hieän heä thoáng trôï giuùp tröïc tuyeán KPT 3, cho pheùp baïn truy caäp caùc muïc höôùng daãn chi tieát veà caùc duøng nhöõng ñaëc ñieåm khaùc nhau cuûa saûn phaåm maø khoâng caàn phaûi thoaùt khoûi hieäu öùng Spheroid Designer. PREVIEW QUALITY Caùc muïc choïn Speed Preview, Quick Preview vaø Quality Preview laø 3 muïc choïn cô baûn khaùc nhau veà toác ñoä trong vuøng xem tröôùc. Muïc choïn Speed Preview cho baïn xem chi tieát ích nhaát nhöng toác ñoä cao nhaát. Quality Preview cho baïn chi tieát nhieàu nhaát nhöng toác ñoä chaäm nhaát. Quick Preview cho baïn caû chaát löôïng laãn toác ñoä vöøa phaûi. PREFERENCES Choïn leänh naøy xuaát hieän hoäp thoaïi Preferences toång quan.
 13. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Hoäp thoaïi Interform Preferences xuaát hieän khi choïn muïc Preferences TRÌNH ÑÔN MAÃU PRESETS Ôû giöõa döôùi cuøng trong giao dieän ngöôøi duøng laø moät nuùt hình tam giaùc ñeå truy caäp trình ñôn caùc maãu Presets. Trình ñôn caùc maãu Presets. Ñoái vôùi hieäu öùng Interform, khoâng coù baûng maãu ñoà hoïa naøo. Caùc baïn haõy tham khaûo laïi phaàn ñaàu “Lyù Thuyeát Chung veà Preset) neáu coøn chöa vöõng vaán ñeà naøy tröôùc khi thöïc haønh tieáp tuïc. Trình ñôn maãu Presets
 14. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY ÑIEÀU KHIEÅN CHUAÅN Nhö trong taát caû caùc hieäu öùng UI khaùc, 4 nuùt troøn taïi goùc phaûi döôùi trong hieäu öùng Interform UI cho pheùp baïn xoaù, theâm caùc maãu Presets vaø huûy boû hay aùp ñaët hieäu öùng vaøo trong vuøng choïn. Trong phieân baûn tröôùc cuûa chöông trình Kais Power Tools thöïc hieän nhieàu hieäu öùng coù theå ñöôïc taïo ra trong boä loïc moät tieán trình (one-step filter). Ñoái vôùi nhöõng hieäu öùng naøy, baïn coù theå choïn ñôn giaûn caùc leänh trong trình ñôn Filter vaø hieäu öùng ñoù ñöôïc aùp ñaët vaøo aûnh ngay laäp töùc. Baïn coù theå ñieàu khieån cöôøng ñoä hieäu öùng baèng caùch nhaáp soá töø baøn phím (1-0 hoaëc 10 -100%). Neáu baïn khoâng haøi loøng vôùi cöôøng ñoä hieäu öùng naøy, baïn phaûi thöïc hieän leänh Undo trong trình ñôn Edit taïi chöông trình Photoshop vaø sau ñoù choïn laïi hieäu öùng vôùi cöôøng ñoä hieäu öùng khaùc. Taát caû nhöõng ñieàu ñoù baây giôø laø quaù khöù caû roài. Ñoái vôùi KPT 3, töøng hieäu öùng coù giao dieän rieâng cuûa noù, cho pheùp baïn kieåm soaùt toaøn boä hieäu öùng nhö cöôøng ñoä, ñoä môø, cheá ñoä aùp ñaët vaøo hieäu öùng, v.v. . . Taát caû caùc boä loïc moät tieán trình cuõ (vaø moät vaøi boä loïc môùi) ñöôïc trình baøy trong giao dieän Lens f/x (Hieäu öùng Lens f/x UI) hoaëc trong giao dieän ngöôøi duøng Compact. TOÙM LAÏI Vôùi Giao dieän ngöôøi duøng Compact cuûa hieäu öùng KPT naøy caùc baïn coù moät giao dieän ñieàu khieån nhoû nhöng raát tieäân duïng trong thieát keá. Tuû saùch Tin hoïc Phöông Nam taäp trung giôùi thieäu vaøo giao dieän Compact cuûa KPT vaø nhöõng hieäu öùng khaùc coù trong KPT 3.0 nhö laø :
 15. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY 3D Stereo Noise Glass Lens Page Curl Planar Tiling Seamless Welder Twirl Video Feedback Vortex Tiling Sau ñaây caùc baïn tieáp tuïc thöïc haønh vôùi hieäu öùng quan troïng nhaát trong boä loïc KPT 3 ñoù laø : Hieäu öùng Spheroid Designer

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản