intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng đánh giá tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

68
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẩm quyền là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính là đối tượng khiếu kiện nói chung, quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu kiện nói riêng. Trên thực tế, vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền là hiện tượng không hiếm gặp trong xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy đánh giá chính xác tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không chỉ cần thiết đối với người ban hành quyết định mà còn rất cần thiết với Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên khi họ tham gia tố tụng trong vụ án hành chính thuộc loại đối tượng khiếu kiện này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng đánh giá tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP VỀ THẨM QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Lê Thu Hằng1 Lê Thu Thảo2 Tóm tắt: Thẩm quyền là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính là đối tượng khiếu kiện nói chung, quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu kiện nói riêng. Trên thực tế, vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền là hiện tượng không hiếm gặp trong xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy đánh giá chính xác tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không chỉ cần thiết đối với người ban hành quyết định mà còn rất cần thiết với Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên khi họ tham gia tố tụng trong vụ án hành chính thuộc loại đối tượng khiếu kiện này. Từ khóa: Quyết định hành chính, xử phạt vi phạm hành chính Nhận bài: 05/10/2017; Hoàn thành biên tập: 15/11/2017/; Duyệt đăng: 28/11/2017. Abstract: Authority is one of important criteria to assess the legality of administrative decision to be object of the compaints in general, decision of administrative violation punishment of the complaints in particular. In reality, it is not rare to find violation in legal regulation on authority of handling administrative violation. Therefore, proper assessment of legality on authority of issuing decision of administrative violation punishment is not only necessary for the decision makers but also for the laywers, judges, prosecutors when they take part in the proceedings of administrative cases subject to these complaints. Keywords: Administrative decision, punishment of administrative violation Date of receipt:05/10/2017; Date of revision: 15/11/2017; Date of approval: 28/11/2017. Tình huống: không; biện pháp khắc phục hậu quả:buộc bà Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày Nguyễn Thị T phải khôi phục lại tình trạng của năm 2012, Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ- đất trước khi vi phạm. CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt Bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Biên định xử phạt số15/QĐ-XPVPHC vì cho rằng bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC do ông Quyết định đó của Chủ tịch UBND xã A ban Hoa Văn Đ, công chức địa chính xã A lập hồi hành không đúng thẩm quyền, nếu bà có bị xử 13 giờ 00 ngày 13 tháng 11 năm 2016 tại khu phạt thì thẩm quyền xử phạt trong trường hợp vực đồng Tây thôn An Dương, xã A, huyện B, này phải thuộc Chủ tịch UBND huyện B chứ tỉnh C, Chủ tịch UBND xã A ban hành Quyết không thuộc Chủ tịch UBND xã A. định số 15/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành Người bị kiện thì khẳng định mức phạt tiền chính đối với bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1973, và biện pháp khắc phục hậu quả đã được áp dụng quốc tịch: Việt Nam, nghề nghiệp:nông dân; cư là hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền của Chủ trú tại Thôn An Dương, xã A, huyện B, tỉnh C về tịch UBND cấp xã theo quy định của Luật xử lý hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, quy định tại vi phạm hành chính: căn cứ theo điểm b khoản 1 khoản 2, Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP Điều 38 của luật này, Chủ tịch UBND xã được ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hình lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật thức xử phạt chính: phạt tiền: 4.000.000 đồng XLVPHC nhưng không quá 5.000.000 đồng và (Bốn triệu đồng); hình thức xử phạt bổ sung: mức phạt cụ thể ở đây chỉ là 4.000.000 đồng; áp 1 Tiến sỹ, Giảng viên, Khoa Đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp 2 Thạc sỹ, Giảng viên, Khoa Đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp 52
  2. Soá 6/2017 - Naêm thöù Möôøi Hai dụng biện pháp khắc phục hậu quả là đúng theo là mức trung bình của khung phạt do bà T không điểm a khoản 1 Điều 38 Luật XLVPHC. có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng theo Theo chúng tôi, về nguyên tắc chung, để quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật XLVPHC. đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử phạt Nếu muốn lập luận để khẳng định thẩm quyền nói chung, tính hợp pháp về thẩm quyền ban phạt tiền là phù hợp thì phải căn cứ theo quy định hành quyết định xử phạt nói riêng cần phải dựa tại Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về trên các căn cứ pháp lý đã được quy định. khung phạt là “Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến Để đánh giá Chủ tịch UBND xã A trong tình 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất huống trên ban hành quyết định xử phạt có đúng trồng lúa,…” để khẳng định mức tối đa của thẩm quyền không cần dựa trên các quy định khung phạt đối với hành vi này là 5.000.000 pháp luật cụ thể sau đây: đồng, là thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND - Điều 4 Luật XLVPHC quy định: “Căn cứ xã theo khoản 1 Điều 38 Luật XLVPHC mới là quy định của Luật này, Chính phủ quy định hành hợp lý và có căn cứ. vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức Tuy nhiên, cần phải hiểu thẩm quyền xử phạt xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với không chỉ đơn thuần là thẩm quyền phạt tiền với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử tính chất là hình thức xử phạt chính mà tùy theo phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh từng hành vi vi phạm được quy định trong Nghị và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành định xử phạt, thẩm quyền của một chức danh chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; chế trong xử lý vi phạm hành chính còn bao hàm cả độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng và thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu trong xử phạt vi phạm hành chính”. Như vậy, quả. Vì vậy, cần nắm vững nguyên tắc xác định theo quy định mang tính nguyên tắc này, thẩm và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả chính của các chức danh được quy định chung được quy định tại Điều 52 Luật XLVPHC vào tại Luật xử lý vi phạm hành chính và được quy từng trường hợp cụ thể. định cụ thể trong từng Nghị định xử phạt trong Với tình huống trên, người bị kiện chỉ căn cứ các lĩnh vực. vào thẩm quyền phạt tiền để khẳng định mình đủ Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật xử lý thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt là chưa vi phạm hành chính: “Thẩm quyền phạt tiền chính xác. …được xác định căn cứ vào mức tối đa của Theo quan điểm của chúng tôi, căn cứ quy khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi định tại khoản 4 Điều 52 Luật XLVPHC: phạm cụ thể”. Theo khoản 1 Điều 31 Nghị định “4. Trường hợp xử phạt một người thực hiện 102/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo cấp xã có quyền áp dụng các hình thức xử phạt nguyên tắc sau đây: gồm phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 5.000.000 a) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối phạt 5.000.000 đồng. với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người Căn cứ các quy định pháp luật đã dẫn, theo xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử chúng tôi, người bị kiện khẳng định thẩm quyền phạt vẫn thuộc người đó; phạt tiền của Chủ tịch UBND xã là đúng bằng lý b) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang giải “mức phạt cụ thể ở đây chỉ là bốn triệu vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, đồng” như trên là chưa chính xác. Bởi lẽ, mức biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối phạt tiền bốn triệu đồng trong Quyết định xử phạt với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền 53
  3. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP của người xử phạt vi phạm hành chính thì người Thuộc trường hợp nào của nguyên tắc xác định đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm thẩm quyền và phân định thẩm quyền theo Điều quyền xử phạt;…” 52 Luật XLVPHC? Từ quy định này, có thể hiểu nếu một trong (iii)Thực tế quyết định xử phạt đã áp dụng các yếu tố gồm hình thức, mức xử phạt, trị giá hình thức xử phạt nào? Mức phạt tiền? Biện pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch khắc phục hậu quả nào (nếu có)? thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định (iv) Đối chiếu hình thức xử phạt, mức phạt đối với một hành vi vi phạm mà vượt quá thẩm tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đã áp dụng với quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì điều luật xác định hành vi vi phạm và điều luật về người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt của chức danh trong Nghị thẩm quyền xử phạt. định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính. Với tình huống trên, căn cứ điểm d khoản 1 (v) Kết luận thẩm quyền là đúng hay sai. Điều 31 Nghị định 102/2014/NĐ-CP, Chủ tịch Với tình huống trên, Viện kiểm sát có căn cứ UBND xã chỉ được áp dụng các biện pháp khắc đề nghị Tòa án hủy quyết định xử phạt của Chủ phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng của tịch UBND xã, Tòa án có căn cứ để hủy quyết đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp định xử phạt với lý do vi phạm thẩm quyền. pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; Nếu là Luật sư tư vấn hoặc bảo vệ quyền và nhưng tại khoản 5 Điều 10 Nghị định 102 quy lợi ích hợp pháp cho người ban hành quyết định định các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: xử phạt - Chủ tịch UBND xã, khi kiểm tra, đánh “Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi giá lại tính hợp pháp của quyết định xử phạt nói vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản chung, tính hợp pháp về thẩm quyền của quyết 1, 2 và 3 Điều này” và “buộc trả lại đất đã lấn, định xử phạt nói riêng, phát hiện thấy vi phạm, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, Luật sư cần tư vấn để Chủ tịch UBND xã ra 2 và 3 Điều này”. Như vậy, đối với hành vi lấn, quyết định hủy quyết định xử phạt của mình và chiếm đất, điều luật quy định hai biện pháp khắc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt phục hậu quả trong đó có một biện pháp không là Chủ tịch UBND huyện để ban hành quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. hành chính đúng thẩm quyền. Từ việc phân tích và áp dụng các quy định Nếu là Luật sư tư vấn hoặc bảo vệ quyền và pháp luật nêu trên, có thể khẳng định rằng, trong lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện, cần chỉ cho tình huống trên, Chủ tịch UBND xã A ban hành khách hàng thấy có căn cứ để khởi kiện tại Tòa quyết định xử phạt với hành vi lấn, chiếm đất của án với yêu cầu khởi kiện quyết định xử phạt của bà T là trái thẩm quyền, lý do khởi kiện của bà T Chủ tịch UBND xã vì lý do sai thẩm quyền, Tòa là có cơ sở. án có căn cứ để hủy quyết định xử phạt. Tuy Tuy mục đích sử dụng kết quả đánh giá tính nhiên cũng cần lưu ý khách hàng là có khả năng hợp pháp về thẩm quyền ban hành quyết định xử Chủ tịch UBND huyện sẽ ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính của các chức danh Luật xử phạt mới đúng thẩm quyền. Trong trường hợp sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên có khác nhau đó, Luật sư cần giúp người bị xử phạt cân nhắc nhưng về kỹ năng đánh giá đều dựa trên phương có nên tiếp tục khiếu kiện với quyết định sau hay pháp chung, cần thực hiện theo các bước sau: không tùy thuộc vào kết quả đánh giá các tiêu chí (i) Xác định hành vi vi phạm trên thực tế là khác của quyết định hành chính (về trình tự thủ hành vi gì? Được điều chỉnh bởi Nghị định xử tục ban hành, về nội dung của quyết định). phạt, xử lý vi phạm hành chính nào? Quy định ở Trên đây là một số ý kiến của chúng tôi về Điều luật nào hoặc điểm, khoản của Điều luật kỹ năng đánh giá tính hợp pháp về thẩm quyền nào của Nghị định đó? ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, (ii) Thẩm quyền của chức danh đã xử phạt rút ra từ một vụ kiện hành chính cụ thể, mong quy định tại Nghị định xử phạt đã xác định? bạn đọc cùng trao đổi./. 54
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2