Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỷ năng động viên

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

470
lượt xem
221
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỷ năng động viên', kỹ năng mềm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỷ năng động viên

 1. ng viên Hành vi T ch c !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 ng viên Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn M c tiêu K t thúc vi c h c t p ch ng này, b n s có kh n ng: 1. Th hi n c quá trình ng viên 2. Th o lu n v các thuy t ng viên và các c i m c a nó 3. Mô t các c tính c a m t công vi c h p d n, thú v 4. Gi i thích các hình th c trao ph n th ng và nh ng u nh c i m c a t ng hình th c 5. Nh n d ng và phát tri n các hình th c tham gia c a ng i lao ng 6. Nh n d ng nh ng c i m c a ng viên i v i m t s lo i lao ng c bi t trong t ch c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. ng viên Hành vi T ch c Khái ni m ng viên S s n lòng th hi n m c cao c a nh ng n l c ng t i các m c tiêu c a t ch c trên c! s th"a mãn các nhu c u cá nhân. Nhu c u S Tìm ki m Gi m s Các Th a mãn c ng các c ng c áp l c nhu c u th ng hành vi th ng th a mãn Center for Excellence in Management Development Khái ni m ng viên Các quá trình liên quan t i c a nh ng n l c h ng t i t c m c tiêu. Các CácYY uutt Ch Ch yy uu Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. ng viên Hành vi T ch c Thuy t C p b c Nhu c u (Arbraham Maslow) T th hi n Maslow s#p x p 5 nhóm nhu c u theo m t tr t t C p cao T tr ng Quá trình th"a mãn theo trình t Nh ng ng i tr i qua s t hi n Xã h i th c hóa th ng mong mu n nhi u h!n thay vì ít h!n nh ng gì An toàn h$ c n. C p th p Ít có b%ng ch ng th c ti n cho h$c thuy t c a Maslow Sinh lý Ngu n: Motivation and Personality, 2nd Ed. By A. H. Maslow. 1970 Center for Excellence in Management Development Thuy t Hai Nhân t (Frederick Herzberg) # 7 '#$8 # 56 - 1 1 % # 5) # # " 24 # 1 1 # 1 2 - # 3 # 0 - , . 1 0 ! " # / # ( . + /% () * + , - # & " #' ! " #$ % Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. ng viên Hành vi T ch c Thuy t Hai Nhân t (Frederick Herzberg) Thuy t Hai nhân t Các nhân t n i t i là liên quan t i s th a mãn v i công vi c, trong khi các nhân t bên ngoài có liên quan t i s b t mãn. Các nhân t Duy trì Các nhân t ! c x" lý và gi i quy t úng s không làm cho ng #i lao ng không b t mãn. Center for Excellence in Management Development Thuy t E.R.G (Clayton Alderfer) Mô hình c a Alderfer cho Phát tri$n r%ng con ng i có 3 lo i nhu c u c! b n C ng c thêm h$c thuy t c a Quan h Maslow Có nhi u nghiên c u h tr thuy t này h!n thuy t c a T%n t i Maslow Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. ng viên Hành vi T ch c Thuy t v& Các Nhu c u (David McClelland) Nhu c u thành t u nPow Nhu c u quy&n l c nAch nAff Nhu c u liên minh Center for Excellence in Management Development B trí Công vi c cho Ng #i có Nhu c u Thành t u Cao Ngh'a v Nh ng ng i có nhu c u thành Ph n h%i t u thích nh ng công vi c t o ra R i ro Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. ng viên Hành vi T ch c Thuy t L ng giá Nh n th c Thuy t L ng giá Nh n th c Center for Excellence in Management Development Thuy t v& Thi t l p M c tiêu (Edwin Locke) Thuy t Thi t l p M c tiêu Thuy t T k( Ám th) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. ng viên Hành vi T ch c Thi t l p các M c tiêu Hi u qu C th Thí Thích h p Thá Thách th c Hoà Hoàn thà thành T n tâm nhi m v Tham gia Ph n h&i Center for Excellence in Management Development khó c a M c tiêu và Vi c Th c hi n Cao M c tiêu Vi c th c hi n nhi m v Thách th c Có M c Th c hi n cao nh t Th p V a ph i Thách th c Không th khó kh n c a m c tiêu Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. ng viên Hành vi T ch c Mô hình ng viên N i t i (Ken Thomas) Nh ng ng i lao ng c ng viên n i t i khi các ph n th ng h$ nh n ct công vi c là k t qu c a: – Ch n l a: – N ng l c: – Có Ý ngh'a – Ti n b Center for Excellence in Management Development Thuy t v& s Công b*ng Ng i lao ng trong t ch c luôn mu n c i x' m t cách công b%ng – Công b ng cá nhân: – Công b ng xã h i: Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. ng viên Hành vi T ch c B t công ãi ng : Quá cao ho+c Quá th p So v i B n thân ng i khác K t qu K t qu óng góp óng góp K t qu K t qu óng góp óng góp Center for Excellence in Management Development H th ng các Y u t Công b*ng trong T ch c Phán quy t v& Nguyên t#c công b*ng trong Phân ph i • Tình c m Nguyên t#c • Thái Phán quy t v& công b*ng • Hành vi trong Th t c Nguyên t#c Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. ng viên Hành vi T ch c Thuy t v& s Công b*ng Ch n l a $ x" lý v i s b t công: Center for Excellence in Management Development Thuy t v& s Công b*ng Khi c tr không công b*ng: Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. ng viên Hành vi T ch c Thuy t Mong i (Victor Vroom) “( ng viên là k t qu c a nh ng mong i c a m t cá nhân.” S ng viên c a con ng i ph thu c vào hai nhân t : – M c mong mu n th c s c a cá ) *) i v i vi c gi i quy t công vi c – Cá ) *) ó ngh+ v công vi c th nào và s, t n nó ) - nào Center for Excellence in Management Development Thuy t Mong i (Victor Vroom) S c m nh ng viên: Tôi nên n l c t i m c nào? Kh , ,- Kh , ,- Giá tr) c a c an l c nh n c ph n th .ng th c hi n ph n th .ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. ng viên Hành vi T ch c Thuy t Mong i (Victor Vroom) N l c Th c hi n Ph n th ng M c tiêu Cá nhân Cá nhân T ch c Cá nhân Quan h Quan h Quan h Center for Excellence in Management Development Các Khía c nh c a Th c hi n N ng l c Th c hi n ng viên C h i Ngu n: T Blumberg, M. & Pringle, C.D., (October, 1982). “The Missing Opportunity in Organiztional Research: Some Implications for a Theory of Work Performance.” Academy of Management Review. Pp 565. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. ng viên Hành vi T ch c H p nh t Thuy t ng viên Nhu c u ng viên Tiêu chí So Sánh v& S Công b*ng C h i N ng l c Nh ng n l c Vi c th c hi n Ph n th .ng Các m c tiêu H th ng L ng giá Khách quan C ng c Nh ng nhu c u Vi c Th c hi n Th ng tr) Nh ng M c tiêu Center for Excellence in Management Development /ng d ng Các thuy t ng viên Thi t k Công vi c – B trí ,- #i úng vi c – B trí vi c úng ng #i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. ng viên Hành vi T ch c V n hành c a Thú v) hóa Công vi c +c tính c t lõi Tr ng thái tâm lý K tc c c a công vi c ch y u •Nhi u k. )/)0 C m th y công vi c •Th ng nh t nhi m v Có ý ngh'a ng viên n i t i cao •Ý ngh+a c a nhi m v Th a mãn phát tri$n cao C m th y trách nhi m •T ch v i k t qu Th a mãn công vi c cao Hi$u bi t k t qu th c s Hi u qu công vi c cao •Ph n h&i t công vi c c a công vi c Các nhân t nh h .ng: 1. Ki n th c & K. )/)0 2. Mong mu n cho s phát tri n cá nhân 3. Quan ni m v s th"a mãn Center for Excellence in Management Development /ng d ng Các thuy t ng viên Ph n th .ng – Th a mãn nh ng nhu c u ho t ng – T o ra nh ng mong i tích c c – B o m s phân ph i công b*ng – G0n li&n v i vi c th c hi n nhi m v c a ng #i lao ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. ng viên Hành vi T ch c /ng d ng Các thuy t ng viên S tham gia c a ng #i lao ng “Qu n lý có s tham gia c a ng i lao ng là quá trình m r ng quy n h n cho ng i lao ng, cho phép và thu hút nh ng ng i lao ng th c hi n nh ng nhi m v mà c ây là công vi c c a gi i qu n lý.” Center for Excellence in Management Development /ng d ng Các thuy t ng viên Thông qua các K1 thu t khác Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. ng viên Hành vi T ch c Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên nh ng ng i chuyên nghi p Center for Excellence in Management Development Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên nh ng ng i lao ng t m th i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 16
 17. ng viên Hành vi T ch c Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên l c l ng lao ng a d ng Center for Excellence in Management Development Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên nh ng ng i lao ng d ch v không có k. )/)0 Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 17
 18. ng viên Hành vi T ch c Nh ng Ch & +c bi t trong ng viên ( ng viên nh ng ng i lao ng th c hi n nh ng công vi c l p i l p l i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2