intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kỹ năng lắng nghe

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

1.371
lượt xem
609
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con người ai cũng thích ai đó quan tâm tới mình. Kĩ năng lắng nghe tồn tại rất nhiều khía cạnh trong đời sống riêng ta và công việc hàng ngày. Điều thú vị là bạn áp dụng ngay kĩ năng này ngay bây giờ vì mọi người đều thích ở bên bạn, bạn giúp họ có cảm giác được chia sẻ và hài lòng với bản thân mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng lắng nghe

 1. CH¦¥NG TR×NH KÜ N¡NG MÒM KĨ NĂNG LẮNG NGHE AVTIVE LISTENING SKILLS DESIGN BY: JOHN NGUYEN
 2. trong cuéc sèng hiÖn ®¹i, Cã QU¸ NHIÒU §IÒU CHóNG TA CÇN HäC HáI Vµ BÞ L·NG QU£N. TRONG NH÷NG §IÒU §ã Cã “ L¾NG NGHE” MéT ®«ng t¸c t­ëng chõng nh­ v« thøc nh­ng l¹i cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong giao tiÕp hµng ngµy B¹n biÕt g× vÒ “ kÜ n¨ng l¾ng nghe”? Ch­¬ng tr×nh nµy sÏ gióp b¹n t×m ra c©u tr¶ lêi ®ã.
 3. * l¾ng nghe lµ mét trong nh÷ng kü n¨ng øng xö quan träng trong giao tiÕp hµng ngµy. * l¾ng nghe lµ c¶ mét nghÖ thuËt. * nã ®­îc ch«n giÊu kü nhÊt trong b¶n th©n mçi con ng­êi. * l¾ng nghe kh¸c víi nghe.
 4. Sù kh¸c nhau gi÷a l¾ng nghe vµ nghe.  Nghe chØ lµ ho¹t ®éng v« thøc cña con ng­êi. Chóng ta nghe nh÷ng ©m thanh xung quanh mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶I hiÓu chóng.  L¾ng nghe lµ 1 kh¶ n¨ng cña hÖ thÇn kinh, khi l¾ng nghe thÇn kinh sÏ nhËn th«ng tin xö lý vµ l­u nh÷ng g× chóng ta nghe ®­îc thµnh d¹ng dÔ hiÓu vµ dÔ sö dông.  
 5. Sè liÖu th«ng kª  Trong suèt qu¸ tr×nh lín lªn vµ häc tËp chóng ta chØ dïng: 40% ®Ó häc ®äc, 35% ®Ó häc viÕt, 25% ®Ó häc nãi vµ cã Ýt thêi gian ®Ó häc l¾ng nghe vµ giao tiÕp.(18 tuæi)  45% thêi gian giao tiÕp ®Ó l¾ng nghe(khi tr­ ëng thµnh).  Trong giao tiÕp : 7% lµ tõ ng÷, 55% lµ cö chØ kh«ng lêi, 38% ng÷ ®iÖu vµ giäng nãi.  Ng­êi mü ®­îc xem lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng l¾ng nghe kÐm nhÊt thÕ giíi. 
 6. Lîi Ých  L¾m râ ®­îc nhiÒu th«ng tin h¬n vµ tõ ®ã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vai trß cña m×nh trong th¶o luËn.  X©y dùng mèi quan hÖ th©n thiÖn víi mäi ng­êi.  ThÓ hiÖn sù quan t©m, t«n träng.  §ång c¶m víi nh÷ng khã kh¨n cña ng­êi nãi.  HiÓu vµ ®­a ra nh÷ng c©u tr¶ lêi vµ t­ vÊn hîp lý.  NhËn ra nh÷ng Èn ý cña ng­êi nãi
 7. T­ thÕ l¾ng nghe  NÕu nãi chuyÖn víi ng­êi nhiÒu tuæi h¬n: kh«ng nªn v¾t ch©n. Mµ ngåi ë t­ thÕ tho¶i m¸i. Lu«n im lÆng vµ tËp trung l¾ng nghe.  NÕu nãi chuyÖn víi ng­êi b»ng tuæi: kh«ng nªn v¾t ch©n ®Ó tá ý t«n träng. M¾t tËp trung vµo ng­êi ®ang kÓ.  Víi ng­êi nhá tuæi h¬n: cã thÓ ngåi v¾t ch©n vµ l¾ng nghe.
 8. Nh÷ng thãi quen xÊu  Cã ®Þnh kiÕn vµ kh«ng chÊp nhËn lý lÏ cña ng­êi nãi.  Ng«n ng÷ vµ cö chØ kh«ng phï hîp.  QuÇn ¸o, t¸c phong, d¸ng vÎ, ©m l­îng kh«ng phï hîp.  G©y ån µo kh«ng tËp trung  Tuy mÆt cã vÎ nh­ ®ang nh×n vµ nghe, nh­ng ®Çu ãc ®ang bay bæng.  Trang thai t×nh c¶m qu¸ møc b×nh th­¬ng(lo l¾ng khiÕp sî, giËn d÷).  Tá ra kh«ng nhiÖt t×nh khi nghe vµ kh«ng chó ý tíi ng­êi nãi mµ chØ chó ý tíi nh÷ng vÊn ®Ò mµ m×nh s¾p nãi.
 9. Lµm thÕ nµo ®Ó l¾ng nghe tèt?  Ngåi im l¾ng nghe. Nh×n th¼ng vµo mÆt ng­êi ®èi diÖn.  Hoµ m×nh vµo cuéc ®èi tho¹i.  KhuyÕn khÝch ng­íi kh¸c nãi vµ ®Æt c©u hái.  Nghe b»ng trÝ ãc chø kh«ng nªn nghe b»ng c¶m xóc.  Kh«ng nªn c¾t ngang hay c­íp lêi.  ThØng tho¶ng gËt ®Çu vµ c­êi mØm hoÆc nh÷ng tÝn hiÖu b»ng giäng nãi hay thÞ gi¸c.  CÇn ph¶i lµm chñ nh÷ng suy nghÜ cña m×nh khi l¾ng nghe.  Cè g¾ng hiÓu ®©u lµ vÊn ®Ò quan träng vµ c¬ b¶n nhÊt.  Ch¾t läc vµ tãm t¾t th«ng tin ng­êi nãi ®Ò cËp .  Tr×nh bµy l¹i m¹ch l¹c víi quan ®iÓm cña cµ nh©n.  Lµm râ vµ th«ng qua c¸c vÊn ®Ò.  
 10. Nh÷ng thuËt ng÷ nªn dïng  “ThËt thó vÞ”  “ Råi sao n÷a”.  Nghe hÊp dÉn ®Êy anh kÓ tiÕp ®i!  Anh lµm nh­ thÕ lµ ®óng\sai.  Anh\chÞ nãi nh­ thÕ lµ ®óng\sai.  Sao anh nghÜ c« ta lµm nh­ vËy?  Sao anh nghÜ c« ta nãi nh­ vËy?  Sao chÞ l¹i cã c¶m nhËn nh­ vËy?  Lµ t«i, t«i còng lµm\nãi nh­ vËy!  ……
 11.  Con ng­êi ai còng thÝch ai ®ã quan t©m tíi m×nh. KÜ n¨ng l¾ng nghe tån t¹i rÊt nhiÒu khÝa c¹nh trong ®êi sèng riªng t­ vµ c«ng viÖc hµng ngµy. §iÒu thó vÞ lµ b¹n ¸p dông ngay kÜ n¨ng nµy ngay b©y giê v× mäi ng­êi ®Òu thÝch ë bªn b¹n, b¹n gióp hä cã c¶m gi¸c ®­îc chia sÎ vµ hµi lßng víi b¶n th©n m×nh.  Mäi ng­êi ®Òu cã lîi. B¹n cÇn ph¶i n¨ng vui ®¾p kÜ n¨ng nµy cuèi cïng chóng sÏ trë thµnh b¶n chÊt thø 2 trong con ng­êi b¹n, ban ®Çu b¹n cã thÓ thÊy m×nh c­ xö nh­ mét nh©n vËt nhËp vai. Nh­ng dÇn dÇn b¹n sÏ kh«ng thÓ ph©n biÖt ®©u lµ nhËp vai, ®©u lµ b¹n.  B¹n sÏ c¶m thÊy rÊt tho¶i m¸i víi nh÷ng thãi quen nµy sau 1 qu¸ tr×nh tËp luyÖn ®Ó råi trëi thµnh mét hµnh vi th­êng ngµy cña b¹n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2