KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU KINH DOANH

Chia sẻ: Bao Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
160
lượt xem
61
download

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU KINH DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu là những trạng thái, cột môc mà doanh nghiep muôn đạt được trong mot khoảng thời gian xác định. Tên tiêng anh là management by object (viêt tat là MBO).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU KINH DOANH

 1. 1 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE K NĂNG QU N LÝ THEO M C TIÊU 1
 2. 2 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE I/ KHÁI NI M 1. Khái ni m 2. Ý nghĩa 3. i u ki n c a m c tiêu
 3. 3 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE 1. Khái ni m M c tiêu là nh ng tr ng thái, c t m c mà doanh nghi p mu n t ư c trong m t kho ng th i gian xác nh. Tên ti ng anh là management by object (vi t t t là MBO).
 4. 4 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE 2. Vai trò c a m c tiêu Là phương ti n t ư c m c ích. Nh n d ng ư c các ưu tiên làm cơ s l p k ho ch ho t ng và phân b các ngu n l c. Thi t l p các tiêu chu n th c hi n/ho t ng. H p d n các i tư ng h u quan (c ông, khách hàng, nhân viên…).
 5. 5 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE Quy t nh hi u qu ho t ng c a DN. 3. L i ích c a MBO Khuy n khích tính ch ng sáng t o c a c p dư i tham gia vào vi c l p m c tiêu. Ki m soát d hơn.
 6. 6 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE T ch c ư c phân nh rõ ràng. Có s cam k t c a c p dư i v yêu c u, hi u qu công vi c c a h . 4. H n ch c a MBO: S thay i c a môi trư ng có th t o ra các l h ng. T n kém th i gian.
 7. 7 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE C n môi trư ng n i b lý tư ng. M t s m c tiêu có tính ng n h n. S nguy hi m c a tính c ng nh c do ng n ng i thay i m c tiêu. 5. i u ki n c a m c tiêu: i u ki n c a m c tiêu ph i m b o yêu c u c a nguyên t c SMART Specific - c th , d hi u Measurable - o lư ng ư c Achievable - v a s c.
 8. 8 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE Realistics - th c t . Timebound - có th i h n. Hi n nay, m t s quan i m phát tri n nguyên t c SMART thành SMARTER. Trong ó, E là engagement - liên k t và Ralevant là thích áng. 5.1 Specific - c th , d hi u Ch tiêu ph i c th vì nó nh hư ng cho các ho t ng trong tương lai.
 9. 9 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE ng nói m c tiêu c a b n là d n u th trư ng trong khi i th ang chi m 40 % th ph n. Hãy t m c tiêu chi m t i thi u 41% th ph n, t ó b n s bi t mình còn ph i c t bao nhiêu % n a. 5.2 Measurable - o lư ng ư c Ch tiêu này mà không o lư ng ư c thì không bi t có t ư c hay không?
 10. 10 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE ng ghi: “ph i tr l i thư c a khách hàng ngay khi có th ”. Hãy yêu c u nhân viên tr l i thư ngay trong ngày nh n ư c. 5.3 Achievable - v a s c. Ch tiêu ph i có tính thách th c c g ng, nhưng cũng ng t ch tiêu lo i không th t n i. N u b n không có gi ng ca tr i phú thì ng t ch tiêu tr thành siêu sao. Gi tr ng lư ng m c lý tư ng 45kg có th v a s c hơn.
 11. 11 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE 5.4 Realistics - th c t . ây là tiêu chí o lư ng s cân b ng gi a kh năng th c hi n so v i ngu n l c c a doanh nghi p b n (th i gian, nhân s , ti n b c..). ng t ch tiêu gi m 20 kg trong m t tháng
 12. 12 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE t tr ng lư ng lý tư ng 45 kg trong vòng m t tháng, như v y là không th c t . 5.5 Timebound - có th i h n. M i công vi c ph i có th i h n hoàn thành, n u không nó s b trì hoãn. Th i gian h p lý giúp b n v a t ư cm c tiêu l i v a dư ng s c cho các m c tiêu khác.
 13. 13 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE 5.6 Engagement - liên k t Công ty ph i liên k t ư c l i ích c a công ty và l i ích c a các ch th khác. Khi các b ph n, nhân viên tham gia th c hi n m c tiêu, h s ư c kích thích như th nào.
 14. 14 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE N u công ty không có ch này, vi c th c hi n m c tiêu s không có hi u qu . 5.7 Ralevant - là thích áng Ch tiêu có h u ích i v i m t b ph n nhưng b ph n khác l i th ơ. Ví d m c t n kho, b ph n bán hàng luôn mu n m c t n kho cao trong khi b ph n tài chính l i mu n m c t n kho th p.
 15. 15 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE Như v y, m c tiêu ph i thích áng, công b ng v i t t c các b ph n. II/ CÁC BƯ C TRI N KHAI MBO 1. Các phương pháp tri n khai. 2. D th o m c tiêu c p cao. 3. Xác nh m c tiêu c p dư i 4. Th c hi n m c tiêu
 16. 16 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE 5. Ti n hành ki m tra và hi u ch nh. 6. T ng k t và ánh giá. 1. Các phương pháp tri n khai. PP1: Tri n khai t c p công ty c p b ph n. Phương pháp này nhanh v m t th i gian nhưng l i không khuy n khích các b ph n tham gia vào ho ch nh m c tiêu công ty. PP2: Tri n khai t dư i lên. Phương pháp này
 17. 17 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE khuy n khích ư c các b ph n nhưng l i ch m và có khi k t qu t ng h p l i không phù h p v i mong mu n c a BG . 2. D th o m c tiêu c p cao. Xác nh các m c tiêu chung c a toàn công ty. Xác nh vai trò c a các ơn v c p dư i tham gia vào vi c th c hi n m c tiêu. ây là các m c tiêu d ki n, nó có th ư c xem xét và i u ch nh v i các m c tiêu c a c p dư i.
 18. 18 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE 2. D th o m c tiêu c p cao. GI I THI U CÁC LO I M C TIÊU THEO BSC BSC (Balanced Scorecard) là phương pháp qu lý thư ng ư c các DN c a M áp d ng. ây là phương pháp qu n tr chi n lư c
 19. 19 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE thông qua vi c ưa ra “b ng cân i i m” các y u t liên quan n khách hàng, tài chánh, ào t o và phát tri n, quy trình n i b . A> Các y u t tài chính thư ng dùng
 20. 20 http://www.vnedoc.com DOWNLOAD HÀNG TRĂM EBOOKS, GIÁO TRÌNH, LU N VĂN T T NGHI P KINH T FREE Total assets Total assets per employee Profit as % total assets Return on assets (net & total). Gross margin Net income Profits as of sales Profit per employee Revenue

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản