Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực_ Phần 3

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

2
332
lượt xem
279
download

Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực_ Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển đào tạo: là các hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của nhân viên đối với công việc hiện hành tức thời. Phát triển bao gồm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp cơ cấu tổ chức và phát triển trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực_ Phần 3

 1. Chuyeân ñeà: Kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc Giaûng vieân: Th.S – NCS VUÕ MINH HIEÁU ThS Vuõ Minh Hieáu 1
 2. Phaàn 3: DUY TRÌ nguoàn nhaân löïc ThS Vuõ Minh Hieáu 2
 3. Ñònh nghóa Ñaøo taïo – Phaùt trieån 1. Söï khaùc bieät giöõa ñaøo taïo vaø phaùt trieån? 2. Taïi sao laïi caàn thöïc hieän coâng taùc ñaøo taïo – phaùt trieån trong moät toå chöùc? ThS Vuõ Minh Hieáu 3
 4. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN ÑAØO TAÏO LAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NHAÈM MUÏC ÑÍCH NAÂNG CAO TAY NGHEÀ HAY KYÕ NAÊNG CUÛA NHAÂN VIEÂN ÑOÁI VÔÙI COÂNG VIEÄC HIEÄN HAØNH HAY TÖÙC THÔØI PHAÙT TRIEÅN BAO GOÀM CAÙC HOAÏT ÑOÄNG NHAÈM CHUAÅN BÒ CHO NHAÂN VIEÂN THEO KÒP CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ PHAÙT TRIEÅN TRONG TÖÔNG LAI ThS Vuõ Minh Hieáu 4
 5. SÖÏ KHAÙC BIEÄT VEÀ QUAN ÑIEÅM ÑAØO TAÏO TRÖÔÙC ÑAÂY: HIEÄN NAY: NHAÈM TAÏO RA MOÄT LÖÏC ÑUÙNG NHÖNG CHÖA LÖÔÏNG NHAÂN SÖÏ THÍCH ÑUÛ MAØ ÑAØO TAÏO COØN NGHI VÔÙI NHÖÕNG THAY PHAÛI ÑI ÑOÂI VÔÙI PHAÙT ÑOÅI VEÀ KYÕ THUAÄT VAØ TRIEÅN THÖÏC HIEÄN TOÁT NHÖÕNG COÂNG VIEÄC ÑÖÔÏC GIAO ThS Vuõ Minh Hieáu 5
 6. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI SAO PHAÛI ÑAØO TAÏO ? NAÂNG CAO NAÊNG SUAÁT, HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CHO NHAÂN VIEÂN LAØM CHO NHAÂN VIEÂN THÍCH ÖÙNG VÔÙI NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI CUÕNG NHÖ NHÖÕNG THAY ÑOÅI BEÂN TRONG ÑAØO TAÏO COØN NHAÈM MUÏC ÑÍCH ÑEÀ BAÏT NHAÂN VIEÂN LEÂN MOÄT CHÖÙC VUÏ CAO HÔN. => CHÍNH SAÙCH KHUYEÁN KHÍCH ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN ThS Vuõ Minh Hieáu 6
 7. PHAÂN LOAÏI CAÙC HÌNH THÖÙC ÑAØO TAÏO THEO ÑÒNH HÖÔÙNG NOÄI DUNG. Theo ñònh höôùng coâng vieäc Theo ñònh höôùng doanh nghieäp THEO MUÏC ÑÍCH CUÛA NOÄI DUNG. Ñaøo taïo höôùng daãn coâng vieäc cho nhaân vieân, huaán luyeän kyõ naêng, huaán luyeän kyõ thuaät - an toaøn, naâng cao trình ñoä chuyeân moân, ñaøo taïo vaø phaùt trieån caùc naêng löïc quaûn trò… ThS Vuõ Minh Hieáu 7
 8. THEO ÑÒA ÑIEÅM HAY NÔI ÑAØO TAÏO Taïi nôi laøm vieäc Ngoaøi nôi laøm vieäc THEO ÑOÁI TÖÔÏNG HOÏC VIEÂN Ñaøo taïo môùi Ñaøo taïi laïi THEO CAÙCH THÖÙC TOÅ CHÖÙC Ñaøo taïi chính quy Ñaøo taïi taïi chöùc ThS Vuõ Minh Hieáu 8
 9. CAÙC BÖÔÙC CUÛA QUAÙ TRÌNH ÑAØO TAÏO 1. PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC 2. PHAÂN TÍCH VIEÄC THÖÏC HIEÄN COÂNG VIEÄC 3. CHOÏN LÖÏA PHÖÔNG PHAÙP 4. XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH 5. TÍNH TOAÙN NGAÂN SAÙCH 6. THÖÏC HIEÄN ÑAØO TAÏO 7. ÑAÙNH GIAÙ ÑAØO TAÏO ThS Vuõ Minh Hieáu 9
 10. PHAÂN TÍCH NHU CAÀU ÑAØO TAÏO ÑIEÅM XUAÁT PHAÙT : TÖØ CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN XUAÁT - KINH DOANH CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC CAÊN CÖÙ VAØO ÑIEÀU GÌ ÑEÅ PHAÂN TÍCH ? VAØO THÖÏC TRAÏNG CUÛA DOANH NGHIEÄP ÑEÅ XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU ÑAØO TAÏO ThS Vuõ Minh Hieáu 10
 11. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH PHÖÔNG PHAÙP DÖÏA TREÂN NHU CAÀU NHAÂN VIEÂN. THOÂNG DUÏNG VAØ THÖÏC HIEÄN QUA VIEÄC PHOÛNG VAÁN NHAÂN VIEÂN HAY BAÛN CAÂU HOÛI ÑIEÀU TRA PHÖÔNG PHAÙP DÖÏA VAØO NHU CAÀU DOANH NGHIEÄP. + DÖÏA VAØO PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC + DÖÏA VAØO SÖÏ THAM VAÁN CUÛA CAÙC CHUYEÂN VIEÂN + DÖÏA VAØO YÙ KIEÁN HAY ÑEÀ NGHÒ CUÛA CAÙC TRÖÔÛNG BOÄ PHAÄN PHOØNG BAN PHÖÔNG PHAÙP DÖÏA VAØO DÖÏ BIEÅU HIEÄN CUÛA CAÙ NHAÂN. + DÖÏA VAØO CAÙC ÑAÙNH GIAÙ TIEÀM NAÊNG LAØM VIEÄC VAØ ÑAØO TAÏO + TRAÉC NGHIEÄM VAØ KIEÅM TRA ThS Vuõ Minh Hieáu 11
 12. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN PHÖÔNG PHAÙP AÙP DUÏNG CHO THÖÏC HIEÄN TAÏI Quaûn trò gia vaø Coâng nhaân Taïi nôi laøm vieäc Ngoaøi nôi laøm chuyeân vieân vieäc Daïy keøm - - x 0 Troø chôi kinh doanh X 0 0 X Ñieån quaûn trò X 0 0 X Hoäi nghò X 0 0 X Moâ hình maãu X 0 0 X Ñaøo taïo taïi choã 0 x x 0 Ñoùng kòch X 0 0 X Luaân phieân coâng taùc X - X 0 Giaûng daïy theo thöù töï töøng X - X X chöông trình Giaûng daïy nhôø maùy tính hoã - - X X trôï Baøi thuyeát trình treân lôùp - - X X Thöïc taäp sinh X 0 X 0 Hoïc ngheà 0 X X 0 Duïng cuï moâ phoûng 0 X 0 X ThS Vuõ Minh Hieáu 12
 13. ÑAÙNH GIAÙ ÑAØO TAÏO Giai ñoaïn 1. HOÏC VIEÂN TIEÁP THU GÌ ÑÖÔÏC SAU KHOÙA HOÏC Giai ñoaïn 2. HOÏC VIEÂN AÙP DUÏNG ÑÖÔÏC NHÖÕNG GÌ VAØO TRONG COÂNG VIEÄC ThS Vuõ Minh Hieáu 13
 14. PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ ÑAØO TAÏO PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC NGHIEÄM. CHOÏN HAI NHOÙM THÖÏC NGHIEÄM, GHI LAÏI KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN COÂNG VIEÄC VAØ SO SAÙNH KEÁT QUAÛ. ÑAÙNH GIAÙ NHÖÕNG THAY ÑOÅI CUÛA HOÏC VIEÂN. ÑAÙNH GIAÙ THEO CAÙC TIEÂU THÖÙC: PHAÛN ÖÙNG, HOÏC THUOÄC, HAØNH VI VAØ MUÏC TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ ÑÒNH LÖÔÏNG. LAØ SÖÏ SO SAÙNH GIÖÕA TOÅNG PHÍ ÑAØO TAÏO VAØ TOÅNG LÔÏI ÍCH ÑAÏT ÑÖÔÏC ThS Vuõ Minh Hieáu 14
 15. Ñònh nghóa veà naêng löïc Kieán thöùc Khaû naêng Con ngöôøi Kyõ naêng Thaùi ñoä ThS Vuõ Minh Hieáu 15
 16. Caùc böôùc cuûa quaù trình ñaùnh giaù naêng löïc 1. Xaùc ñònh tieâu chuaån, chuaån möïc caàn ñaùnh giaù 2. Löïa choïn phöông phaùp ñaùnh giaù 3. Huaán luyeän caùc quaûn trò gia veà kyõ naêng ñaùnh giaù 4. Thaûo luaän vôùi caùc nhaân vieân veà noäi dung vaø phaïm vi 5. Thöïc hieän ñaùnh giaù 6. Thaûo luaän vôùi nhaân vieân veà keát quaû ñaùnh giaù 7. Xaùc ñònh muïc tieâu vaø keát quaû môùi cho nhaân vieân ThS Vuõ Minh Hieáu 16
 17. Nhöõng ñieàu caàn traùnh khi ñaùnh giaù Hieäu öùng “haøo quang” Quaù khoan dung hay nghieâm khaéc Xu höôùng trung bình Döïa vaøo söï kieän gaàn nhaát ThS Vuõ Minh Hieáu 17
 18. Cô caáu traû coâng lao ñoäng LƯƠNG CƠ BẢN THÙ LAO VẬT PHỤ CẤP CHẤT THƯỞNG CƠ CẤU HỆ THỐNG PHÚC LỢI TRẢ CÔNG CƠ HỘI THĂNG TIẾN THÙ LAO PHI VẬT CHẤT CÔNG VIỆC THÚ VỊ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC ThS Vuõ Minh Hieáu 18
 19. CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN LÖÔNG - THÖÔÛNG Baûn thaân coâng vieäc Ñaùnh giaù coâng vieäc BAÛN THAÂN N. VIEÂN THÒ TRÖÔØNG L.ÑOÄNG AÁN ÑÒNH LÖÔNG + Möùc hoaøn thaønh + Löông boång treân thò coâng vieäc. tröôøng. Löông boång vaø ñaõi ngoä cho töøng caù + Thaâm nieân. + Chi phí sinh hoaït. nhaân +Kinh nghieäm. + Coâng ñoaøn – Xaõ hoäi. + Neàn kinh teá. + Thaønh vieân trung thaønh. + Luaät phaùp. MOÂI TRÖÔØNG COÂNG TY Tieàm naêng nhaân vieân + Chính saùch – VH coâng ty. + Cô caáu toå chöùc. + Khaû naêng chi traû ThS Vuõ Minh Hieáu 19
 20. Kích thích ñoäng vieân nhaân vieân Vaät chaát Phi vaät chaát ThS Vuõ Minh Hieáu 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản