intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng tự học Microsoft office Access 2010 cho người mới sử dụng: Phần 2

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:259

247
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Tự học các kỹ năng cơ bản Microsoft office Access 2010 cho người mới sử dụng: Phần 2 có nội dung hướng dẫn chọn lọc những thông tin mà bạn muốn xem bằng cách sử dụng mẫu truy vấn, cũng như cách sắp xếp và tổ chức thông tin sao cho dễ hiểu; hướng dẫn bạn cách tạo các biểu mẫu form, các bảo biểu report.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng tự học Microsoft office Access 2010 cho người mới sử dụng: Phần 2

 1. Chương 2: Để các Query làm phép toán 247 Đễ các Ọuerụ làm phép toán N h ữ n g đ iế m ch ín h : * Làin các p b ép tính trong các Qưery ^ > iét tríj oiổh tuiiC cho phép loun # Viỉợt rci khói sô học cơ ban 'íinb íoảìi }iQ,ay tbánii và /hơi Ịùĩ>/ K Xử ỉý texl l ởĩ các biển thức Ị • Viổ! í ả t ì)iớiị i h ứ c fĩi!ci m ijìì]'C\' tĨỊi:ì> ^ Tạo cácparcim cter query linh hoạt ^ Tinh các lổng, tổng con, giá irị !r.ir:g binu. . B lĩm cắc rccord trùng lặp ê u b ạ n t ừ n g n h ậ n t h ấ y m ìn h là m p h é p to á n đ ể b iế t n h ữ n g g ì N c ầ n đ ặ t v à o m ộ t trư ờ n g th ì b ạ n đ ã p h ạ m t h iế t k ế b ả n g . B ả n g c h ì c ầ n d ừ liệ u th ô - t h ô n g t in p h ả i m ột sai sót k h i th ậ t sự v ố n k h ô n g đ ư ợ c t í n h t ừ d ữ liệ u đ ã b iế t . V í d ụ , m ộ t b ả n g c ó t h ể c h ứ a c á c t r ư ờ n g Q t y v à U n i t P r i c e đ ể b iể u t h ị b a o n h iê u m ó n h à n g - v à v ớ i g iá n à o - m ộ t s ố sản phẩm nào đó đã được đ ặ t m ua. N h ư n g có m ộ t trư ờ n g E x te n d e d P r ic e hoặc S u b to ta l tro n g b ả n g th ì vô d ụ n g , b ở i v ì A c c e s s đủ th ô n g m in h đ ể t ự q u y ế t đ ịn h đ iề u đ ó b ằ n g v iệ c n h â n t r ư ờ n g Q t y v đ i t r ư ờ n g ư n it P r ic e c h o b a n .
 2. 248 Chương 2: Để các Query làm phép toán Đ ể A c c e s s là m p h é p t o á n t h ì c ó n h ữ n g ư u đ iể m n g o à i v iệ c t iế t k iệ m c h o b ạ n t h ờ i g ia n t ự là m p h é p t ín h . A c c e s s có t h ể là m b ấ t k ỳ p h é p to á n b ấ t k ể p h ứ c tạ p n h ư th ế n à o n h a n h h ơ n cú n h á y m ắ t củ a b ạ n v à các p h é p t ín h lu ò n đ ú n g . K h ô n g c ầ n b ậ n t â m v ề v iệ c g õ n h ậ p s a i m ộ t g iá t r ị v à o m ộ t tr ư ờ n g E x te n đ e d P r ic e h o ặ c q u ê n t h a y đ ổ i tr ư ờ n g s a u k h i b ạ n t h a y đ ổ i c á c tr ư ờ n g Q t y h o ặ c U n it P r ic e . H ã y đ ể A c c e s s là m t ấ t cả p h é p to á n . Làm p h é p to á n tro n g c á c Q uery A c c e s s c ó t h ể là m p h é p to á n c h o b ạ n t r o n g c á c q u e ry , fo rm , r e p o ĩt v à m a c r o . T r o n g n h iề u t r ư ờ n g h ợ p , b ạ n n ê n là m p h é p to á n tro n g m ộ t q u e ry , b ở i v ì b ằ n g c á c h đó hấ t kỳ fo rm , re p o rt, h o ặ c m a c ro sử d ụ n g q u e r y s ẽ t ư đ ộ n g t r u y c ậ p g iá t r ị t i n h to á n . Đ ế là m phép to á n tro n g m ộ t q u e ry , b ạ n tạ o m ộ t t rư ờ n g t ín h t o á n { c a lc u la t e d ĩi e ỉd ) b ê n tro n g q u e r y . K h ô n g g iố n g n h ư m ộ t t r ư ờ n g t h ô n g t h ư ờ n g t r o n g q u e r y , t ê n c ủ a trư ờ n g t ín h to á n không khớp vứi b ấ t k ỳ tê n trư ờ n g tro n g các bảng. T h ự c tế , g iá t r ị c ủ a n ó k h ô n g đ ế n t r ự c t iế p t ừ b ấ t k ỳ t r ư ờ n g t r o n g b ấ t k ỳ b ả n g . T r ư ờ n g t ín h to á n h iệ n h ữ u c h ỉ t r o n g q u e ry . T rư ờ n g t ín h to á n b ắ t đầu v ớ i m ộ t tê n trư ờ n g th e o sau là dấu h ai c h ấ m v à s a u đ ó m ộ t b iể u t h ứ c đ ịn h n g h ĩa n ộ i d u n g c ủ a t r ư ờ n g t h t ío t h ứ tự sau đây. íieidnarne: expression t r o n g đ ó A e ld n a m e là b ấ t k ỳ t ê n m à b ạ n m u ố n ( m iễ n là n ó k h ô r y t r ù n g v ớ i t ê n c ủ a m ộ t t r ư ờ n g t r o n g b ả n g ) v à e x p r e s s io n là c ô n g th ứ c c h o q u e r y b iế t c á c h là m p h é p to á n n h ư th ế n à o . H ìr h 2 .] m in h hoạ m ộ t q u e ry tro n g khung xem D e s ig n Bón t? n trư ờ n g đ ầu t i ô n ỏ' p h ầ n t r ê n c ù n g c ủ u iư ứ i Q u o r y b y E x a m p le - O rd e r I D , P r o d u c t N a m e , Q t y v à U n it P r ic e - là c á c t r ư ờ n g t h ô n g t h ư ờ n g n h ậ n c á c g iá t r ị c ủ a c h ú n g t ừ b ả n g O r d e r D e t a ils h o ặ c b ả n g P r o d u c t s t r o n g k h u n g t r ê n c ù n g c ủ a c ử a s ổ D e s ig n V ie w . T r ư ờ n g c u ố i c ù n g : * * * ‘n ỉ« llt> | ^ ( 4 • >i & ra«»fto Prwviti
 3. Chương 2: Để các Q uery làm phép toán 249 ExtPr;ce, íQ ly l * [Un't Prlce) là m ộ t trư ờ n g t ín h to á n . T ê n trư ờ n g là E x t P r ic G ( v iế t t ắ t c ủ a "e x - t e n d e d p r ic e " ) . B iể u t h ứ c là [ Q t v l * [ ư n it P r ic e ] , n g h ía là " Q t y ( tr ư ờ n g q u a n t it y ) n h â n v ớ i t r ư ờ n g U n it P r ic e . H ì n h 2 .2 m in h h o ạ c ù n g m ộ t q u e r y n h ư h ìn h 2 .1 , n h ư n g t r o n g k h u n g >3m D a t a s h e e t . C h ú ý h a i đ iề u v ề k h u n g x e m D a ta s h e e t: # Tìitờiii' E x iP n r e trông Ịiốìỉg n h ư hẩr h i’ Irrỉờnp k h ắ c M C iứ lỉỊ CỈIỈỢC th ể b iệ n trong CỘI RxiPricc b ả n g I'ở ig iá trị củ a tn ỉờ n g Q ty n h â n t ú i trường Uiìií P iice Irong m ỗ i cột. V -. F. .1 ư 5 í» fỉ M 'A / R iíi s o r t Õ S n if f ^ c ty ... ’ < ‘ 5 9 I. J i . ' O fư e riD • ?‘ r o ; f u t : N a n ỉ í í Oỉy • Uỉiil ' 5 C .o M ( » r W h i s t | p ? $lM n .O S co ? I 4 < Tiík V j f e o r í''» f íc ộĩ 3 $ ;,0 0 ) .c c 'ÌA .C C Ũ I J V ) lộ o C â n e r * : S .,O C O .O I ) COtrHẠ.OỘsMD L ỉ Pláve^ Sao.cư $;0 J 3 ' i t c T i f r « S ‘ O C l Ti b Í A ) .Q ^ $H0 Ị ^ Otd«tO(lailỉ 13 Oid Time StocK Ticier 1 S 5 0 C .C C S5C0. I J 2 L ô w r H a rT íỉrìg O i
 4. 2 5 0 __________________________________ Chường 2: Để các Q uery làm phép toán Làm th e o các bước sau đ â y đ ể tạ o c á c trư ờ n g t ín h to á n tro n g các q u e ry : 1. T ạ o m ộ t s e le c t q u e r y b ìn h t h ư ờ n g n h ư b ấ t k ỳ s e le c t q u e r y đ ư ợ c m in h h o ạ t r o n g c h ư ơ n g 1 c ủ a p h ầ n n à y . 2. T h ê m b ấ t k ỳ t r ư ờ n g m à b ạ n m u ố h q u e r y h iể n t h ị v à o h à n g F ie ld c ủ a lư ớ i Q B E . 3. Đ ể th ê m m ộ t trư ờ n g t ín h to á n , c h ọ n b ấ t k ỳ c ộ t rỗ n g , gõ n h ậ p tê n trư ờ n g m ớ i d u y n h ấ t v à o h à n g F ie ld , th e o sau là dấu hai chấm (:) v à b i ể u t h ứ c t h ự c t h i p h é p t í n h . N h ữ n g g i b ạ n c ó đ ư ợ c s ẽ t r ô n g g iố n g n h ư t r ư ờ n g t ín h t o á n E x t P r ic e đượo n in h h o ạ tro n g b ìr h 2 .1 P hón g to c á c biếu thức ^K h ô n g g i a n b é n h ỏ đ ư ợ c c h o t r o n g h à n g F i e ỉ d c ủ a lư ớ i Q B E k h ô n g h ẳ n là m c h o v iệ c g õ n h ậ p c á c b iể u t h ứ c d à i t r ở n ê n d ễ d à n g . T h ự c t ế te x t có th ể r ấ t n h ỏ , b ạ n k h ó th â y th ậ m c h í k h i g õ n h ậ p m ộ t b iể u ' t h ứ c ngắn. Đ ể t h ấ y n h ữ n g g ì b ạ n đ a n g g õ n h ậ p , n h ấ n S h if t + F 2 t r o n g k h i c u r s o r nằm tr o n g trư ờ n g t ín h to á n h o ặ c n h ấ p p h ả i trư ờ n g t ín h to á n v à ch ọ n tu ỳ ch ọ n Z o o m t ừ m e n u t ắ t . H ộ p t h o ạ i Z o o m m ở r a c h o t h ấ y n h ữ n g g". b ạ n đ ã g õ n h ậ p v à o t r ư ờ n g ( n ế u có ). B ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g t ấ t c ả p h ím và k ỹ t h u ậ t b iê n t ậ p t e x t c h u ẩ n c ủ a W in d o w s đ ể g õ n h ậ p b iể u t h ứ c . V í d ụ n h ấ n p h ím E n d đ ế d i c h u y ể n n h a n h c u r s o r đ ế n c u ố i b iể u th ứ c . Đ ể là m c h o t e x l d ễ đ ọ c h ơ n , n h ấ p n ú t P o n t . T r o n g h ộ p t h o ạ i P o n t, v ừ a m ở r a , c h ọ n m ộ t k íc h c ờ f o n t lớ n h ơ n v à s a u đ ó n h ấ p O K t r ó n g h ọ p t h o ạ i F o í i t đ e c h â p n h ậ n s ự t h a y đ ổ i. G õ n h ậ p b i ể u t l i ứ c v à s a u đ ó n h á p O K tro n g h ộ p th o ạ i Z o o m đ ể s a o c h é p b iể u t h ứ c v à o t r ư ờ n g t í n h t o á n t r o n g lư ớ i Q B E . Q u e r y có t h ể c h ứ a b ấ t k ỳ s ố trư ờ n g t ín h to á n - b ạ n k h ô n g g iớ i h ạ n c h ỉ có m ộ t h o ặ c h a i t r ư ờ n g t ín h to á n . D ĩ n h iê n , v ấ n đ ề q u a n t r ọ n g là b iế t c á c h v iế t b iể u t h ứ c . K h i v iế t c á c b iể u t h ứ c , c á c k h ả n ă n g h ấ u n h ư v ô t ậ n . N h ư n g c ó m ộ t số^ c ô n g c ụ c ơ b ả n v à q u y t ắ c n h ằ m g iú p b ạ n tạ o b ấ t k ỳ b iể u t h ứ c n h ư đ ư ợ c t h ả o lu ậ n t iế p th e o . V iết c á c b iể u thức tro n g A c c e s s M ộ t b iể u th ứ c ( e x p r e s s io n ) cho A ccess b iế t c á c h th ự c th i m ộ t số phép t ín h như t h ế n à o . M ộ t b iể u th ứ c có th ể chứa các to á n tử tê n trư ờ n g , t e x t trự c k iệ n ( l i t e r a l ) h o ặ c t ấ t c ả c h ú n g ■v à c ũ n g có th ể sử dụng bất k ỳ hàm cài săn của A ccess. C á c h àm c à i s ẵ n có t h ể g â y k in h n g ạ c , n h ư n g n ế u b ạ n t h ự c t h i c h ú n g m ỗ i lầ n m ộ t b ư ớ c , b ạ n s ẽ s ớ m ta o c h ú n g m ộ t c á c h c h u y ê n n g h iệ p .
 5. C h ư ơ n g 2 : Đ ể c á c I ỉ u e r y là m phép t o á n ________________________________________ 2 5 1 QỆX U ỷ --------------1 - ---------------------------------------------------------------- Tponq tk ii^ l nqơ Ac**ss, Icxl trực kiĩ?fì nqkla lò Ỉ€>ct vẾn kfiồnq pkòi lê n r i i o m ^ l ỈPƯỎnq nào ẩó kocỊc ắối lư ợniỊ l^kác. Tron
 6. 2 5 2 __________________________________ Chơúng 2: Để các Query làm phép toán K ế t q u ả c ủ a b iể u t h ứ c là 6 , b ở i v ì 1 0 c h ia c h o 5 là 2 , v à 2 n h â n 3 b ằ n g 6. P h é p c ộ n g v à p h é p t r ừ là m v iệ c c ù n g m ộ t c á c h . N ế u m ộ t b iể u t h ứ c b a o g ồ m c ả p h é p c ộ n g v à p h é p trừ , c á c p h é p t ín h x ả y r a th e o t h ứ từ từ t r á i s a n g p h ả i. Bạn có th ể đ iề u k h iể n t h ứ tự ư u t iê n bằng cách sử d ụ n g các dấu ngoặc đơn. A ccess lu ô n là m v iệ c từ cá c d â u n g o ặ c đ ơ n tậ n cùng bên t r o n g s a n g c á c d â u n g o ặ c đ ơ n t ậ n c ù n g b ê n n g o à i. B iể u t h ứ c s a u đ â y là m ộ t v í dụ. 5^2+ ((5-1) ' 3) K h i d o ’i r r ặ t \ớ i b ’ ể ii t b ứ n nèy, A ccess di vào bên trc n ^ r c á c dấu n g o ặ c đ ơ n t ậ n c ù n g b ê n t r o n g trư ớ c t iê n (5 -1 ) v à là m p h é p t ín h đ ó . D ơ đ ó b iể u t h ứ c t r ở t h à n h 5^2+ (4*3) T iế p th e o A ccess t ín h cặp dấu ngoặc đơn c ò n l ạ i t r o n g b iể u th ứ c (4 * 3 ). T r o n g g iâ y l á t b iể u t h ứ c t r ở t h à n h 5''2+12 B ô i v ì k h ô n g c ò n c á c d ấ u n g o ặ c đ ơ n n ữ a , A c c e s s s ử d ụ n g t h ứ t ự ưu t iê n b in h t h ư ờ n g đ ể là m p h é p t ín h c ò n lạ i. P h é p m ũ h o á có m ộ t t h ứ tự ưu t iê n c a o h ơ n p h é p c ộ n g , d o đ ó t r o n g g iâ y l á t b iể u t h ứ c t r ở t h à n h 25+12 S a u đ ó A c c e s s là m p h é p t ín h cu ô l c ù n g v à tr ả v ề k ế t q u ả 37. T H Ô N G TIN K Ỷ T H U Ậ T N ế u b ạ n là m ộ t c h u y ê n g ia toá n h ọ c th ậ t sự, b ạ n sẽ d á iìh giá cno rồ ng th ê m h a i to án tử có cù n g th ứ cự líu tiê n n h ư p h é p n h â n và p h é p chirì. M ộ t là to á n tử \, trả về c h ỉ p h ầ n sô' n g u y ê n của mộc th ư ơ n g và m ộ r to á n tử ỉà M O D (cho moduỉo), trá về ch ỉ số dư sau khi chia. Ví dụ, trong k h i 16/3 (phép chia b ìn h thường) trả về 5.3333, 16\3 trả về 5, và 16 M O D 3 trả về I. C á c tê n trư ờng tro ng c á c b iểu thức N ế u b ạ n đ a n g n g h ĩ " C ó lẽ t ô i có t h ể là m c á c p h é p t ín h trư ớ c d ó t r ê n m á y t í n h $ 2 . 0 0 c ủ a m ìn h " , đ iề u đ ó c h ắ c c h ắ n đ ú n g . N h ư n g c á c b iể u t h ứ c A c c e s s k h ô n g g iớ i h ạ n c h ỉ t r o n g cá c s ố v à to á n tử . B ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g c á c t ê n t r ư ờ n g t r o n g c á c b iể u t h ứ c đ ể là m p h é p t o á n t r ê n d ữ liệ u đ ư ợ c lư u t r ữ t r o n g c á c t r ư ờ n g . Q u e r y m ẫ u đ ư ợ c m i n h h o ạ ở đầu chương n ắy sử dụng các tê n trư ờ n g [Q ty ] * [ ư n it P r ic e ] để nhân g iá trị tro n g t r ư ờ n g ư n i t P r ic e v ớ i g iá t r ị t r o n g t r ư ờ n g Q t y .
 7. Chướng 2: Để các Query làm phép toán_________________ ________________ 2 5 3 V ế m ặ t k ỹ th u ậ t, b ạ n c h ỉ c ầ n đ ặ t các tê n trư ờ n g tr o n g c á c d ấ u n g o ặ c v u ô n g k h i tê n t r ư ờ n g c h ứ a m ộ t k h o ả n g t i'ố n g n h ư t r o n g [ U n i t P r ic e ] . N liư n g bạn có t h ể đ ặ t các dâu ngoặc vuóng xu n g quanh bâ^t k ỳ tê n t r ư ờ n g , đ ể p h ò n g h ờ . Đ ể đ ạ t đ ư ợ c t í n h nhâ^ t q u á n v à đ ể l à m ch o các tè n t r ư ờ n g t r o n g c á c b iể u t h ứ c n ổ i b ậ t - c h ú n g s ẽ lu ô n đ ư ợ c đ ậ t t r o n g c á c c^ấu n g o ặ c v u ô n g q u a s u ô ”t s á c h n à v . B iể u th ứ c m ẫu đ ư ợ c m in h h o a tro n g q u e ry đ ầ u t iê n ở đầu chương n a y , [Q t} ] * í ư r á t P r ic e ] là n iộ t v í d ụ c ơ b ả n c ù a v iệ c s ử d ụ n g c á c t ê n t r ư ờ n g t r o n g c á c b iể u t h ứ c . B iế u th ứ c đ ơ n g iả n c ó n g h ĩa là "n ộ i dung của trư ờ n g Q ty tro n g re c o rd này nhân v ớ i n ộ i d u n g củ a trư ờ n g ư n it P r ic e tro n g cù n g m ộ t re c o rd n à v ” . Sử d ụ n g c á c h à m tro n g c á c biếu thức M ộ t b iể u th ứ c A ccess c ũ n g có th ế chứa bất kỳ sô hàm . M ộ t hàm ( íu r . c t io n ; h ơ i g iồ n g n h ư m ộ t to á n t ừ t r o n g (tó n ó th ự c t h i m ộ t p h é p t ín h n ào đó v à s a u đ ó t r ở v ề m ọ t g iá t r ị n à o đ ó . N h ư n g c á c h b ạ n sử ] ụ n g n iộ t h à m t.h ì k h á c . M ọ i h à m có m ộ t t ê n th e o s a u là m ộ t c ặ p d â u r g o ặ '- 'lc 'n d ụ , h à i n D a t e ( ) lu ú n t r ẩ v ề n g à y t h á n g h i ệ n b à n h . N h iề u h à m c h â p n h ậ n c á c đ ố i s ố (a rg u m e n t) đ ư ợ c đ ặ t b ê n tr o n g các d ấu n g o ặ c đ ơ n . Đ é’ t íiih c ả i i b ậ c h a i c ù a H iộ u s ố , b ạ n s ư d ụ n g m ộ t h à m S q r{ ). H à m S q r í ) c h ấ p n h ậ n m ộ t t h a m s ố ’ - m ộ t sô ”, t ê n c ủ a m ộ t t r ư ờ n g h o ặ c m ộ t b iể u t h ứ c c h ứ a m ộ t s ố . H à m S q r() t r ả v ề c ã n b ậ c h a i c ủ a b ấ t K ỳ g i á t r ị n à o c h u y ế n đ ế n n ó d ư ớ i d ạ n g m ộ t đ ô ”i sô'. '• 'í i u , b i ê u t h . ĩ c s lu đ â " t n l \ ề 9 b ở i v'. c ă 1 'o ậ c h a i c ù a 8 1 ’ à 9 ( t ớ - \ ì 9 n l i ù n 9 b ằ n g 8 ĩ ) . T r o n g v í d iỊ n á y , c h ù n g c a s ử d ụ n g m ộ t. s ố l à m đ ố i sỏ” cho h à m S q rO ' S q r (8 1 ) Chu ý rà n g tro n g v í dụ. ch ú n g La s ử d ụ n g 8 1 l à m d ố i áo c b o h à m S q r O - M ộ t c á c h k h á c đ ể p h á t b iể u r ă n g là c h ú n g t a c h u y ề n s ố 8 1 đ ế n J ố i số. N ó» c á c h k h á c , t ừ " c b u v ể n " t r o n g n g ’jf c ả n h n à v c ó D g h ĩa là s ử . ìụ n g là m m ộ t đ ô ”i số^ t r o n g m ộ t h à m . Hàm S q r { ) s a u đ â y s ử d ụ n g m ô t b iể u t h ứ c 5 * 2 0 l à m đ ô 'i s ố ’ c ủ a n ó : S q r (5 * 2 0 ) B ờ i v ì b iể u t h ứ c 5 * 2 0 n ằ m b ê n t r o n g c á c d ấ u n g o ặ c đ ơ n , p h é p n h â n xảy ra trư ớ c t iê n . T ro n g g iâ y lá t , hàm trở th à n h S q r ( lO O ) . Sau đó S q r ( lO O ) t r ả v ề 1 0 , b d i v ì 1 0 l à c ă n b ậ c h a i c ủ a 1 0 0 . B ạ n c ũ n g có t h ể s ử d ụ n g c á c tê n trư ờ n g t r o n g c á c h à m . G iả s ử b ạ n có m ộ t b ả n g c h ứ a m ộ t t r ư ờ n g s ố c ó t ê n là b ig N u m b e r . H à m S q rO sau đ ây trả về căn bậc h a i của b ấ t k ỳ g iá trị nào đ ư ợ c lư u t r ữ tro n g trư ờ n g b ig N u m b e r :
 8. 254 Chưđng 2: Để các Query làm phép toán S qr((bỉgN um ber]) H à n g chục h à m đư ợ c c à i s ẵ n v à o A c c e s s . T h ự c tế , n h ớ t ấ t c ả h à m t h ì gần như không th ể đư ợc. B ạ n nên d ò t ìm các h à m k h i cần, sử d ụ n g E x p r e s s io n B u ild e r là m hướng d ẫ n . E x p r e s s io n B u ild e r là g ì? H ây t iế p tụ c đ ọ c v à k h á m phá. S ử d ụ n g E x p ressio x i B uilder E x p r e s s io n B u i l d e r là m ộ t c ồ n g c ụ g iú p b ạ n v i ế t c á c b iể u t h ứ c c ó ý n g h ĩa , s ử d ụ n g b ấ t k ỳ t ổ h ợ p t o á n tử , t ê n t r ư ờ n g v à h à m . Đ ể s ử d ụ n g E x p r e s s io n B u ild e r tro n g k h i tạ o m ộ t trư ờ n g t ín h to á n tro n g m ột q u e r y , là m th e o n h ữ n g bư ớc sau đây: 1 . N ế u b ạ n c h ư a liủ a q u e r y h i ệ n h à n h , h ã y l à m b â y g iờ đ ể đ ặ t t ô ji c h o n ó ( n h ấ n C t r l+ S , g õ n h ậ p m ộ t t ê n c h o q u e r y t r o n g h ộ p th o ạ i S a ve v à n h ấ p O K ). 2. G õ n h ậ p m ộ t tê n tr ư ờ n g m ớ i th e o s a u là d ấ u h a i c h ấ m (;) t r o n g - h à n g F i e l d c ủ a m ộ t c ộ t r ỗ n g t r o n g lư ớ i Q B E . L ư ớ i Q u e r y b y E x a m p le c ò n đ ư ợ c g ọ i l à lư ớ i Q B E nằm ở khung đ á y c ủ a c ử a s ổ D e s ig n V ie w . Đ ể b iế t t h ê m c h i t i ế t v ề lư ớ i Q B E ( v à n g ô i n h à y ê u d â u c ủ a n ó , c ử a s ổ D e s ig n V ie w ) , x e m c h ư ơ iig 1 của p h ầ n này. 3 . N h ấ p p h ả i k h ô n g g ia n t r ố n g n ằ m b ê n p h ả i d ấ u h a i c h ấ m m à b ạ n v ừ a g õ n h ậ p v à c h ọ n t u ỳ c h ọ n B u ild từ m e n u t ắ t h o ặ c n h ấ p n ú t B u ilđ t r ê n t a b D e s ig n t r ê n R ib b o n . E x p r e s s io n B u il d e r m ờ r a , t r ô n g g iố n g n h ư h ìn h 2 .3 . B á t k ỹ t e x t m à bạn đà gõ nhập vào lư ớ i Q B E đã nằm tro n g E x p r e s s io n B u ild e r . Expfe$$ion BuKtUr Cancel Ị H ìn h 2 .3 : E x p re s s io n Builder. / * & [ ■ > < | And Q r N o t L f t t f ( ) | P a s te ^ I (S Tabíẻv Q ưerieí ịo ty iU rA P rk v t£3F(xm s •ExtPrice Ị±] ReporCỉ (ă F g n c tw s Q Coo5tafrt$ i C ]O p e rd to ri i 1 C2 Common £ x p r e $ s i ỡ n $ ì ì ÌL.
 9. Chương 2: Để các Ouery làm phép toán 255 Bên tro n g E x p r e s s io n B v i i l d e r . 'V-Ùng t r à n g ló 'n ở trê n cùng là nơi b ạ n s o ạ n b iể u t h ứ c n h ư đ ư ợ c m in h h o ạ t r o n g h ì n h 2A . B ạ n có th ể gõ nhập và b iê n tậ p tro n g v ù n g lớ n đ ó sử d ụ n g b à n p h ím và tấ t cả k ỹ t h u ậ t b iê n t ậ p W in d o w s c h u ẩ n . H o ặ c s ừ d ụ n g c á c h à m và f o ld e r b ê n d ư ớ i v ù n g t r ắ n g đ ể x â y d ự n g m ộ t b iể u t h ứ c m à k h ô n g c ầ n g õ n h ậ p . P o lđ e r tê n q u e ry B iể u th ứ c C a c n ú t tử á n tử E xpreM loii Builcter E x ì P ĩ K t i ^ fic e ]| ( -1 Ur>ỉo -CjQuéíy2 < â l> A Abs S ] T ỉbỉes Arrâv5 .A ln Conv«r$hjn ịc o s ÍÌÌCỳM^i : t X Q Ê } F-5rfr.í O ^ iệ Ịĩìíĩ^ R x AọQregỉỉe ĩn t Gj Fírtr»íjf. Er ộr -ỉ^ ^ -g l í
 10. 256 C h ư ơ n g 2; Đ ể c á c Q u e ry là m p h é p to á n t r o n g c ộ t g iữ a đ ể t h ấ y t ấ t c ả h à m t r o n g c ộ t t h ứ b a ). Các hàm c h o h ạ n g m ụ c đ ó x u â t h iệ n t r o n g c ộ t t h ứ b a . 4. T ro n g cộ t th ứ ba, n h ấ p tê n của h à m m à bạn m uốn t ìm h iể u th ê m . 5 . N h â 'p n ú t H e l p ô b ê n p h ả i t r ê n c ù n g E x p r e s s i o n B u ild e r . C ử a s ổ H e lp c h o h à m đ ó m ở r a . N ế u b ạ n k h ô n g t h ấ y s ự t r ợ g iú p cụ th ể cho h àm , gõ n h ậ p tê n hàm vào hộp se a rc h của A ccess H e lp . C á c h à m đ ư ợ c liệ t k ê th e o lo ạ i t r o n g h ệ t h ố n g H e lp , d o đ ó
 11. C h ơd ng 2: Để các Query làm phép toán_______ _____________________ 257 nếu D ạn c ầ n c ìm m ộ t h a n i t r o r i g h.ệ t h c n g H e lp , bạ^ i s é ^ hấy n h a iih hơn nếu bạn b iế t n ó là m ột hàm P in a n c i a l ( t à i c h ín h ) , chẳng hạn V í dụ, c h ọ n h ạ n g m ụ c F in a n c ia l c ủ a h à m ở c ộ t g iừ a , n h á p h à m P V t r o n g c ộ t t h ứ b a v à s a u đ ó n h ấ p n ú t H e lp . T r a n g H e l p m ờ r a k h ô n g c h ỉ m ô tả chức n ă n g của h à m P V m à cò n m ô tả cú p h á p c ầ n t h iê t đ ể sử d ụ n g h à m . C ú p h á p (s y n ta x ) củ a m ộ t h à m m ô tả th ô n g t in n à o m à b ạ n c ắ n c íiu y ỉỉn ( c u n g c ấ p ) c h o h à in đ ê iià m l á r n p h é p t í n h c ủ a Í i6 \ à t i ả v è m ộ t k ế t quả. C ú p h á p cho m ộ t h à m t r ô n g n h ư sau: functionNam e(arg1, arg2, [argS]) t r o n g đ ó f u n c t io n N a m e là t ê n c ủ a h à m v à a r g l , a r g 2 , v à a r g 3 tư ợ n g trư n g ch o các d ố i số m à h à m c h ấ p n h ậ n . S ố đ ô i sô^ m à m ộ t h à m chấp n h ậ n t h a y đ ố i. M ộ t s õ h à m k h ô n g đ òi h ó i các đ ố i số, n h ữ n g h à m khác đ ò i h ỏ i n h iề u đ ố i số. N ế u m ộ t h à m c h ấ p n h ậ n h a i h o ặ c n h iề u đ ố ’i sồ ”, chún^ í p b ả j đ ư ợ c t á c h b iệ t b ằ n g m ộ t d â u p h ẩ y . 3 í't k y t ê n đ ò 'i s ố tr:> r.g c á c d ấ u j ) g o ặ c v u ô n g t h i '; u ỳ c h ọ n , n g h ĩ a ].à b a n c ó t h ê b ô q u a t o à n b ộ đ ô i sô" n ế u m u ô n . -------------------------------------------------------------------------------------- C /tio Jù ix jn sử duri
 12. 258 C h ư ơ n g 2: Đ ể c á c Q u e ry là m p h é p to á n UCase([Company]) T r o n g c á c v í d ụ t iế p t h e o , b ạ n s ử d ụ n g c á c b iể u t h ứ c là m đ ô l số: S q r(2 2 7 ' [H yp ũ t]) P V ([A p r]/1 2 ,[M o íith s]* 1 2 ,-r[A m o u n t]) U Case([First Name] & " " Ẵ [Last WameỊ) K h ả n ă n g c h u y ể n g iá t r ị t r ự c k iệ n , c á c t ê n t r ư ờ n g v à / h o ặ c b iể u t h ứ r đến các h à m s ẽ m a n g đ ế n c h o b ạ n n h iề u s ự l i n h h o ạ t. Bàn về text tro n g c á c d ấ u ngoộc < và > K h i s ử d u n g c á c n ú t á n ử a d ư ớ i củ a E x p r e s s io n B u ild e r ôể c h è n te x t v à o b iể u t h ứ c , t e x t đ ó t h ư ờ n g b a o g ồ m c á c p la c e h o lđ e r - t e x t t r o n g c á c d â u n g o ặ c g ó c (< > ). B ạ n c ó t h ể t h â V c á c p la c e h o ld e r , c h ẳ n g h ạ n n h u ' < e x p r > , < in t e i^ a l> , < n p e r s > , h o ặ c m ọ t t h ứ g ì đ ó k ỳ q u ặ c t r o n g Ẽ x p r e s - s io n B u ild e r . T ù ìig t h ứ c ó d ấ u n g o ặ c n à y la m ộ t p l a c e h õ l d e r c h o m^ọt đ ối số m à b ạ n cầ n gõ n h ậ p vào. Nếu m ộ t p la c e h o ld e r t ư ợ n g t r ư n g c h o m ộ t đ ố i s ố t u ỳ chọn và ban k h ô n g d ự đ ị n h s ử đ ụ n g đ ô l sô" đ ó , b ạ n c h ỉ v i ệ c x o á p l a c e h o ỉ d e r . N h ư n g n ế u p la c e h o ld e r t ự ợ n g t r ư iig c h o m ộ t đ ố i s ố b ắ t b u ộ c t h ì b ạ n c ầ n t h a y t h ế p l a c e h o l d e r b ằ n g g i á t r ị h ợ p lệ . S ử d ụ n g t h ư ờ n g x u y ê n t í n h năng H e lp k h i là m v iệ c v ớ i c á c h à m th ì r ấ t q u a n trọ n g . x ế p lồng c á c h à m ^ B ạ n c ó t h ể x ê p lồ n g ( n e s t ) các h à x n , n g h ĩa là b ạ n c ó th ế ’ đật m ột hàm b ê n tro n g m ộ t h à m k h á c . B ở i v ì A c c e s s lu ô n l à m ' v i ệ c t ừ c á c d ấ u n g o ậ c đ ơ n t ậ r c ù n g b ê n t r o n g h ư ớ n g r a h ê n n g o à i, h à m b ê n t r o n g l u ô n đ ư ơ !l t ín h t r ư ớ c t iê n . V í d ụ , h à m D a t e O lu ô n t r ả v ề n g à y t h á n g h iệ n hành ( N ó k h ô n g đ ò i h ỏ i c á c đ ố i số ). H à m W e e k D a y ( ) c h ấ p n h ậ n b a t k ỳ n g a y t h á n g là m ộ t đ ô i số , n g h ĩa là c ú p h á p c ủ a n ó t r ô n g n h ư sa u : WeekDay(date) B ở i v ì h à m D a t e O lu ô n t r ả v ề m ộ t n g à y t h á n g , b ạ n c ó t h ể s ử d u n g n ó là m đ ố i sô' c h o h à m W e e k D a y ( ) . B iể u t h ứ c h o á r a ià WeekDay(Date{)) M ộ t s ố g iữ a 1 v à 7 t r ả v ề , b iể u t h ị n g à y h ô m n a y t r o n g t u ầ n l à n g à y m ấ y . V í d ụ n ế u n g à y t h á n g h iệ n h à n h là t h ứ 2 3 v à n g à y đ ó là n g à y th ứ b a (T u e sd a y ), h à m W e e k D a y() trả về số 3. (N g à y ĩ là Sunday (ch u n h ậ t ) , n g à y 2 l à t h ứ h a i ( M o n d a y ),,,.)
 13. Chương 2: Để các Q uery iàm phép toán 259 Vưọrỉ n g o à i r a k h ỏ i s ò h ọ c ctf bản P h ầ n đ ầ u c ủ a c h ư ơ n g n à y đ ã n ó i v ề c á c h sử d ụ n g c á c to á n t ử +, * và / tro n g c á c b iể u th ứ c đ ê t h ự c t h i s ố h ọ c đ ơ n g iả n . N h ư b ạ n b iê t , k h ô n g p h ả i t ấ t c ả p h é p t o á n đ ề u đ ơ n g iả n n h ư t h ế . M ộ t s ố p h é p t o á n đ ò i h ỏ i n h iề u h ơ n c ả p h é p c ộ n g , p h é p t r ừ . p h é p n h â n v à p h é p c h ia . A c c e s s c u n g c ấ p n h iề u h à m t o á n h ọ c v à t à i c h ín h đ ể g iú p b ạ n x ử lý p h ó p tn á n p h ứ c tạ p hơn. N hữ ng- h à m n à y f ĩề u t h a o t á c t r ê n cá c số. V í d ụ , c á c h à m p h é p t o á n b a o g ồ r a C o s O { c o s in e A T a n O ( t a n g e n t ) , v à A t n ( ; (a rc ta n g e n t), phòng hờ bạn cần là m phép lư ợ n g g iá c học tro n g các q u e ry . C á c h à m t à i c h ín h b a o g ồ m n h ừ n g th ứ c h ẳ n g h ạ n n h ư I R R O ( tỉ s a ấ t l ợ i n h u ậ n n ộ i t ạ i ) , F v ( ) { g iá t r ị t ư ơ n g la i) , D d b O ( k h ấ u h a o g ấ p đ ô i t ỉ lệ s ố d ư g iả m ) . C ó t h ể b ạ n k h ô n g c ầ n c á c h à m t à i c h ín h t r ừ p h i c ô n g v iệ c c ủ a b ạ n c ụ t h ể đ ò i h ỏ i c á c lo ạ i p h é p t ín h đ ó . T h a y v ì li ệ t k ê t ấ t c ả hàm c h o p h é p b ạ n là m p h é p t o á n sỏ’ h ọ c , b ả n g 2 .2 l i ệ t k ê m ộ t v à i v í d ụ đ ể g iú p D ạ n c ả m n h ậ n đ ư ợ c c h ú n g là m v iệ c n h ư t h ế n à o . Bảng 2.2 Các v í lỉụ vể các hàm toán liọu và hàm tà i chính cài sẩn H i m ' à C 'í j h á p Trả về Ví dụ A js(n u m b er) G iá t r ị tu y ệ t đối (các s ố âm A bs(-l) t r ả về ch u y ến đồi íh ã n n các sô’ dương). í n t (Q u m b er) P h ầ n s ố nguyên của m ột số I n t (99.9) t r ả về 99 R ound(nuraber G iá t r ị sô n u in b er được R o u n d d .5 6 7 8 9 , 2) tr ả về 1.57 í,il !C Ìniil.‘' 1.' l à n tr ò r th è n h inị t hàng' c h ữ .j ố tliậ p i-hầrỉ x ic địnli ‘ (decim als). pjnt{rau-., Iiper, K ĩioán tn a n h toán treii i^mU.05S/12, 3u* i2 . -bOOOO) pv[, fvl , typeJ1) m ộ t k lio ả n vay hoặc t r ả về 293.3763 (khoảii th a n h U K -n k - i r . to an trầ n niộ: k h 'jà-i /ay $50.000 trồ n 30 n ă m vơi lãi su ấ t 5.8%). Mế»j i đ n oư9 [ Ì A p i e s ỉ k n B u iM c r , hõ4 n liớ ix^n CẾ \ịìể tìm Iđ l cồ cki tiế f mồ cầ rì Irc n q liệ iíiỂnq H elp. Đ ịn h d ạ n g c á c s ố tín h toán tro n g c á c query K h i bạn tạ o m ột bảng và đ ịn h n g h ĩa m ộ t trư ờ n g là lo ạ i d ữ liệ u N u m b e r , b ạ n c ó t h ể c h ọ n m ộ t đ ịn h d ạ n g , c h ẳ n g h ạ n n h ư C u r r e n c y đ ể h iể n t h ị s ố đ ó . T r o n g m ộ t q u e r y , b ạ n k h ô n g đ ịn h n g h ĩa s ẵ n lo ạ i d ữ liệ u c ủ a m ộ t trư ờ n g . S ố x u ấ t h iệ n n h ư là k ế t q u ả c ủ a p h é p t ín h th ư ờ n g đ ư ợ c h i ể n t h ị d ư ớ i d ạ n g m ộ t sô ” G e n e r a l - k h ô n g d â u đ ô l a , k h ô n g s ố h à n g c h ữ s ố t h ậ p p h â n cô^ đ ị n h .
 14. 260 Chướng 2; Để các Query làm phép toán H ìn h 2 .5 m in h h o ạ m ộ t q u e r y d ự a v à o m ộ t b ả n g g iả t h u y ế t c ó t ê n là Loan S c e n a r io s . Bên tro n g bảng Loan S c e n a r io s , A P R (a n n u a l p e r- c e n ta g e ra te - t ỉ lệ p h â n trả m h à n g n ă m ) là m ộ t trư ờ n g N u m b e r v ớ i t h u ộ c t ín h P o r m a t c ủ a n ó đ ư ợ c x á c lậ p s a n g P e r c e n t . T r ư ờ n g L o a n A m o u t là m ộ t trư ờ n g N u m b e r v ớ i th u ộ c t ín h F o r m a t c ủ a n ó đ ư ợ c x á c lậ p s a n g C u rre n cy . N hững đ ịn h dạng này m ang sang tro n g các kết quả của q u e ry (k h u n g xem D a ta s h e e t củ a q u e ry ). Nhưng kết quả của trư ờ n g M o n t h ly P a y m e n t t ín h t o á n h iể n t h ị d ư ớ i d ạ n g m ộ t s ố G e n e r a l k h ô n g c ó d ấ u t iề n t ệ , k h ô n g c ó c á c d ấ u p h ẩ y v à n h i ề u số^ n ằ m b ê n p h ả i dếu t h ậ p p h â n , n h ư b ạ n t h ấ y ở n ử a d ư ớ i c ù a h ì n h 2 .5 . Đ ịn h d ạ n g t ỉể n tệ ( c u r r e n c y ) tro n g bènọ Đ ịn h d ạ n y p h ẩ n trả m (p e rce n t) tro n g bàng Trư ờ n g t ín h to á n Mi! „ rttiộ g g Lo «vAf\» J1J M.) rttM » 1) n t r t ỉTìi i J { tcft'íj *J ĩ i Tk i&' . 8 á f i s < e n a '> j - CArp-u kJ ^ cr !
 15. Chương 2: Để các Query làm phép toán ______ ________________________ 261 re p o rt- D ũ ] í ệ u t r ô n g g i ó n g n;.iL. I i h ử i i g g i o ạ n m o n g . n u ô n t i o n g f o im h o ặ c re p o r t. v à b ạ n k h ô n g c ầ n p h ả i v ọ c sử a q u e rj' n ữ a . T h a m k h á o chéo X em ch ư ơ ng 1 củ a p h ầ n IV ẩ ể biếc clìi tiế t về v iệc tạ o c á c fo n n và rep o rt. X em p h ầ n về v iệc x ác lập các th u ộ c tín h c o n tro l tro n g chương 2 c ủ a p h ầ n IV đ ể b iế t c h i tiế t về v iệc đ ịn h d ạ n g c á c controỉ. ( T u v ý '., n ế u b ạ n k ỉ i ô n g c ó ý đ ị n h t ạ o b ấ i k } ' í o r m h o ặ c re p o rt dựa và o q u e ry th ì b ạ n có th ể sử d ụ n g m ột tro n g các h à m chuyển đổi để đ ịn h dạng d ữ liệ u . C á c h à m c h u y ể n đ ổ i đ ư ợc liệ t k ê t r o n g b ả n g 2 .3 . C h ú n g đ ề u có t h ể t r u y c ậ p đ ư ợ c q u a h ạ n g m ụ c C o n v e r s io n c ủ a ío ld e r B u ilt - I n P u n c t io n s tro n g E x p r e s s io n B u ild e r . N hư th ư ờ n g lệ , b ạ n có th è nhấp m ộ t tê n hàm chuyển đổi L rong cộ t th ứ ba của E x p r e s s io n B u ild e r , v à s a u đ ó n h ấ p n ú t H e lp đ ể b iế t t h ê m th ô n g t in v ề h à m . Bảng 2.3 Các hàm chuyển đấi cài săn chính Hàm L o ạ i b iể u th ứ c L o ạ i trả về c ó t h ể r h â 'p n h ặ n C B o c I ( o x p r e s s io n ) S t r in g h o ặ c n u m b e r B o o le a n c N a n ib e r vù 0 đ o n 2í35 B y te C C ư r ( e x p r e s s io n ) N um ber C u rre n c y C D a t e ( t ìx p r e s s io n ) D a te / T in * e D a te C D b l( e x p r e s s io n ) Num ber D o u b le C D i c (a x p ie :.s :O i* ) S u n .h v .r D « ;c im a l C iiiU t ỉX ] > r o s s io n j S ố n g u y ê iỉ cố t ù - 3 2 ,7 6 8 in t e g e r đ ế n 3 2 7 fi7 C L n g ( e x p ie s s io u ) S ố nguyên Long C:’ìUq:( Ỉx^)r ?s5i*>r. > N um ber Rir.g)e c Slr( expr»^s s io n ) B ấ t kỳ S t r in g C V a A e x p r e s s io n ; Bất kỳ V a r ia iit f íẵ y nghĩ về chữ đẩu c tro n g tê n củ a m ối hàm chuyển đ ố i là đại d iệ n cho " C o n v e rt to ” (ch u y ể n đ ổ i th à n h ). V í dụ, C C u r có n g h ia là " C o n v e rt to C u rre n c y ". lo n * ' 4 -------------------------------------------------------------------------------------- M đ ij r.đn ik ộ n L iii Siỉ li io đ n . X đ c liịp ể ịn li d ọng cJa Ipưdng iín h lo ó n tponq m ệ t íoPiTỉ koộc P€pOỉ*t iịìOiẬ vl ipực liế p i^ c n q quePkị 1Ỉ)Ì líiư ò n q dề kcn. M ẹ o q u a n t r ọ n g l à đ ặ t t o à n b ộ b iể u t h ứ c ( b ấ t c ứ n h ữ n g g ì n ằ m bên p h ả i tê n trư ờ n g v à dấu h a i ch ấ m ) b ê n tro n g các d â u n g o ặ c đ ơ n củ a h à m
 16. 262 Chương 2: Dể các Query làm phép toán c h u y ể n đ ổ i t r o n g lư ớ i Q B E . V í d ụ , đ ể h iể n t h ị t r ư ờ n g M o n t h ly P a y m e n t t ừ q u e r y L o a n S c e n a r io s m ầ u d ư ớ i d ạ n g d ữ liệ u C u r r e n c y , t o à n b ộ b iể u th ứ c p h ả i ch ứ a b ê n t r o n g dấu ngoặc đơn C C u rO n h ư t r o n g b iể u th ứ c sau đây; M onthlyPaym eíit: CCur( Pm t([APR]/12. [Years]’ 12, - [LoanAmount])) H ìn h 2 .6 m in h h o ạ k ế t q u ả c ủ a v iệ c s ử d ụ n g C C u r O tro n g c o n tro l t í n h t o á n M o n t h ly P a y m e n t đ ể h iể n t h ị k ế t q u ẩ c u a b iể u t h ứ c b ằ n g đ in h d ạ n g C u rre n c y . T rư ờ n g tín h to á n 162. riekt voị V 'lim ỊC I 0 Mf>r í . W í w i i h >í c í . / i H r a i y d ỉ i i / i •;» ị / . » ( c t HỊ i f«cir :«ifi ictr>*ne l0Ar&fmi'i9 I> Ị"!
 17. Chướng 2: Đ ể các Ouery làm phép toán 263 T r o n g c ã c k ế i; q u j q u e r > c ư ợ c m i n h h o d 3 cuô"i h ì n h 2 .7 , b â t k ỹ ' t r ư ờ n g c ó m ộ t g iá t r ị r ỗ - ig t r o n g t r ư ờ n g H o w M a n y h o ặ c P r í c e c ũ n g k ê t th ú c v ớ i m ộ t g iá t r ị r ồ n g t r o n g t r ư ờ n g S u b T o t a l. Sừ dụng hàm N z ( ) đ ế c h u y ể n đ ổ i m ộ t g iá t r ị r ỗ n g t h à n h m ộ t g iá t r ị ze ro . N h ữ n g g ì N z ( ) t h ậ t s ự c ó n g h ĩa là " n ế u t r ư ờ n g c h ứ a m ộ t g iá t r ị r ỗ n g t h ì h ă j’ là m c h o g iá t r ị đ ó t r ở t h à n h m ộ t g iá t r ị z e r o v à là m phép t in h s ử d ụ n g z e r o đ ó ". Đ ê ’ s ử đ ụ n g h à m N z (), đ ậ t to à n b ộ tê n trư ờ n g b ê n tro r.g c ã c dồJ ngoặc d o n câa lià . n . T io ) ig l. ìu h 2 .8 , t r ư ừ n g t ín h tc á n đ ư ợ c c h ỉ n h s ử a s ử d ụ n g b iể u t h ứ c s a u đ â y ; SubTotal: Nz( [How M anyj ) * Nz( [Price] T rư ờ n g t ín h to á n / ìũ HowKfa'iy Pt:c« Ho v í/a r i. t4l 1di T d tle ; Null Nuli v»lu« D«mo D V«1UC O tm o Sorti Shộ.y. ị p] or. í. ^ 3 Siao.oo IX 1 S30.00 10 ỉ MlO.ỈO ÍÌO .Q Q * K ế t q u á t ín h t o á n rố n g Hình 2.7; Các trường rỗng Irong mộỉ bảng làm cho các ptiép tin h trên các trường dó cũng rồng. T ro n g k h u n g xem D a t a s h e e t c ủ a c ù n g m ộ t q u e r y đ ó đ ư ợ c m in h h o ạ ở c u ố i h ìn h 2 .8 , c á c r e c o r d c h ứ a m ộ t t r ư ờ n g H o w M a n y h o ặ c P r ic e r ỗ n g d ẫ n đ ế n m ộ t k ế t q u ả z e r o t h a y v ì r ỗ n g t r o n g t r ư ờ n g S u b T o t a l. Đ ó là do c o n tro l t ín h to á n đ ư ợ c c h ỉn h s ử a y ê u c ầ u A c c e s s s ử d ụ n g m ộ t g iá t r ị ze ro th a y v ì k h ô n g ^ c ả ( m ộ t g iá t r ị r ỗ n g ) đ ể là m p h é p to á n k h i m ộ t trư ờ n g rỗ n g .
 18. 264 Chương 2: Để các Q uery làtn phép toán T rư ờ n g tin h to á n đưỢ c c h in h s ử a N v il O ^ R ÌÍi V ro H M i)w «ny P r ic « fielđ* H o w M ỉn y P ttĩt S u b T o U k M z ịỉH o v .M & n y ]i* N 2 4 P fic « í) .T . Tb : a f« NgH v«(ue D
 19. Chương 2: Đê’ các Oụery làm phép toán 265 mới ứó là ìip/iy cách n tư n ịà y ibdng goc 0í5ft/'ệ
 20. 266 C hương 2: Để các Query làm phép toán Sử d ụ n g c á c n g à y th á n g và thời gian trự c k iệ n tro n g c á c biểu thức K h i v iế t c á c b iể u t h ứ c b a o g ồ m c á c n g à y t h á n g , b ạ n c ó t h ể s ử d ụ n g c á c n g à y t h á n g t r ự c k iệ n t r á i v ớ i t ê n c ủ a t r ư ờ n g c h ứ a m ộ t g iá t r ị D a te / T im e . N g à y t h á n g t r ự c k iệ n là n g ày th á n g k h ô n g đưỢ c \ưu trữ tro n g m ộ t trư ờ n g n à o đ ó - n ó c h ỉ là m ộ t t r ư ờ n g r iê n g b iệ t m à b ạ n v ẫ n m u ô n s ử d ụ n g t r o n g b iể u t h ứ c . N h ư n g b ạ n k h ô n g t h ể c h ỉ v iệ c g õ n h ậ p n g à y t h á n g s ử d ụ n g m ộ t đ ịn h d ạ n g h à n g n g à y n h ư 1 2 /2 1 /2 0 0 5 b d i v ì A c c e s s h iể u n g à y t h á n g đ ó là " 1 2 c h ia c h o 3 1 , c h ia 2 0 0 5 ". B ạ n k h ô n g th ể sử dụng các dấu ngoặc k é p b ở i v ì các dấu n g o ặc k é p đó được sử d ụ n g để đ ịn h n g h ĩa t e x t t r ự c k iệ n . T h a y v à o đó b ạn p h ả i s ử d ụ iig k ý t ự # đ ể p h â n c á c h (b a o q u a n h ) m ộ t n g à y t h á n g t r ự c k iệ n . V ì d ụ , # C 1 /0 1 /2 0 0 5 # t h ậ t s ụ là c h á n g g iê n g , n g à y O í, 2 0 0 5 . B iể u t h ứ c # 0 1 /0 1 /2 0 0 õ # + 14 v rả về i/ i5 / 2 0 0 5 , n g à y th á n g vôn là 14 n g à y sau t h á n g g iê n g n g à y 1, 2 0 0 5 . b iể u t h ứ c # 3 /3 1 /2 0 0 5 # - # l/ l/ 2 0 0 5 # t r ả v ề 8 9 b d i v ì t h á n g 3 n g à y 3 1 , 2 0 0 5 là 8 9 n g à y s a u t h á n g g iê n g n g à y 1, 2 0 0 5 . Đ ể b iể u d iễ n m ộ t t h ờ i g ia n t r ự c k iệ n , s ử d ụ n g c á c d ấ u h a i c h ấ m (:) t á c h b i ệ t c á c g iờ , p h ú t v à g i â y g iữ a c á c d ấ u p h â n c á c h #. B ạ n c ũ n g c ó t h ể t h ê m m ộ t k h o ả n g t r ố n g th e o s a u là A M h o ặ c P M . V í d ụ , # 7 : 3 0 ÍO O # t h ậ t s ự là 7 :3 0 A M n h ư #7: 3 0 ; 0 0 A M # . T h ờ i g ia n t r ự c k iệ n #7' 3 0 ' OOPM # ám c h ỉ đ ế n 7: 3 0 đ ê m . B ạ n c ũ n g c ó t h ể s ử đ ụ n g t h ờ i g ia n q u á n sự : t h ờ i g ia n t r ự c k iệ n là # 1 9 : 3 0 ; o o # c u n g là 7 :3 0 P M Sử d ụ n g c á c h à m n g à y th án g/thờ i gian Bạn không g iớ i hạn c h ỉ tro n g s ố h ọ c n g à y th á n g cơ b ả n tro n g A c ­ c e s s . C ó r ấ t n h iề u h à m n g à y t h á n g / t h ờ i g i a n Q a t e / T i m e ) c à i s ă n tron?>- A ccess m à b ạ n có th ể s ử d ụ n g đ ể x ử ìý các n g à y th á n g v à t h ờ i g ia n b ă n g n h ữ n g cách kliác. N h ư vói Lất cả h à m c ã i s ẵ n , b ạ n có t h ể tìm th â y c á c h à m D a t e / T im e t r o n g E x p r e s s io n B u ild e r . L ầ n n ữ a n ế u ío ld e r P u n c - t io n t r o n g c ộ t t r á i có m ộ t d â u + k ế b ê n n ó , n h ấ p d ấ u + đ ó đ ể m ở r ô n g d a n h s á c h . S a u đ ó n h ấ p f o ld e r c o n B u ilt - I n P u n c t io n t r o n g c ộ t t r a i v a h ạ n g m ụ c D a t e / T im e t r o n g c ộ t g iữ a . S a u đ ó n h ấ p t ê n c ủ a b ấ t k ỳ h à m t ừ c ộ t p h ả i v à n h ấ p n ú t H e lp đ ể b iế t c h i t iế t v ề h à m . Bảng 2 .4 liệ t kê m ột số hàm D a t e / T im e th ư ờ n g được sử d u n g và t r ìn h b à y c á c v í đ ụ v ề v iệ c s ử d ụ n g c h ú n g .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2