Kỹ nghệ phần mềm máy tính

Chia sẻ: Nguyen Anh Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

0
262
lượt xem
132
download

Kỹ nghệ phần mềm máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẩm định/xác minh tĩnh (kiểm tra - software inspection) - không thực hiện chương trình - xét duyệt yêu cầu, thiết kế, mã nguồn - tiến hành ở mọi công đoạn phát triển - khó đánh giá tính hiệu quả của sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ nghệ phần mềm máy tính

 1. KỸ NGHỆ PHẦN MỀM Bài 7:  Xác minh và thẩm định Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 1
 2. NỘI DUNG  Đại cương  Các giai đoạn kiểm thử  Các loại kiểm thử  Tổ chức kiểm thử  Các hoạt động kiểm thử  Chiến lược kiểm thử tích hợp © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 2
 3. Tài liệu  Pressman, Kỹ nghệ phần mềm, chương 18~19.  Sommerville: Software Engineering, chương 22, 23. © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 3
 4. ĐẠI CƯƠNG – Các khái niệm  Xác minh (Verification) - có đúng đặc tả không, có đúng thiết kế không - phát hiện lỗi lập trình  Thẩm định (Validation) - có đáp ứng nhu cầu người dùng không - có hoạt động hiệu quả không - phát hiện lỗi phân tích, lỗi thiết kế (lỗi mức cao) V & V - Validation & Verification © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 4
 5. ĐẠI CƯƠNG – Các khái niệm  Thẩm định/xác minh tĩnh (kiểm tra - software inspection) - không thực hiện chương trình - xét duyệt yêu cầu, thiết kế, mã nguồn - tiến hành ở mọi công đoạn phát triển - khó đánh giá tính hiệu quả của sản phẩm © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 5
 6. ĐẠI CƯƠNG – Các khái niệm  Thẩm định/xác minh động (kiểm thử – software testing) - thực hiện chương trình - cần có mã nguồn - phát hiện lỗi lập trình - đánh giá tính hiệu quả phần mềm - là cách duy nhất để kiểm tra yêu cầu phi chức năng © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 6
 7. ĐẠI CƯƠNG – Mục tiêu  Xác định được mức độ phần mềm đáp ứng được các yêu cầu (độ tin cậy) © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 7
 8. ĐẠI CƯƠNG - Thời điểm tiến hành Tiến hành ở mọi công đoạn phát triển phần mềm  phân tích - xét duyệt đặc tả yêu cầu  thiết kế - xét duyệt đặc tả thiết kế  mã hóa - kiểm thử chương trình © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 8
 9. ĐẠI CƯƠNG – Yêu cầu đối với kiểm thử  Tính lặp lại - kiểm thử phải lặp lại được (kiểm tra xem lỗi đã được sửa hay chưa) - dữ liệu/trạng thái phải mô tả được  Tính hệ thống - đảm bảo kiểm tra hết các trường hợp  Được lập tài liệu - kiểm soát tiến trình/kết quả © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 9
 10. CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ  Trong môi trường của phía phát triển  Kiểm thử đơn vị  Kiểm thử tích hợp  Kiểm thử hệ thống phần mềm  Kiểm thử chấp nhận  Trong môi trường của phía khách hàng  Kiểm thử alpha  Kiểm thử beta  Kiểm thử hệ thống thông tin © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 10
 11. CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ - Phía phát triển OO: System tests Include use- cases Integration tests Packages Module combination of classes Unit Combinations of tests Module methods in class Function Methods © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 11
 12. CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ - Phía phát triển • Unit test/Module test • Dựa vào TL thiết kế chi tiết (kiểm thử đơn vị) • Test 1 module (hàm, thủ tục, đoạn code, component…) • Integration test • Dựa vào TL thiết kế tổng thể (test tích hợp) • Kiểm tra sự tương tác giữa các module • System test • Dựa vào TL đặc tả yêu cầu phần mềm • Kiểm tra toàn bộ hệ thống (test hệ thống phần mềm) • Acceptance test •Dựa vào yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng (test chấp nhận) © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 12
 13. CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ - Phía khách hàng  Kiểm thử alpha Là kiểm thử chấp nhận được tiến hành ở môi trường khách hàng. © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 13
 14. CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ - Phía khách hàng  Kiểm thử bê ta  Mở rộng của alpha testing  Được tiến hành với một lượng lớn users  User tiến hành kiểm thử không có sự hướng dẫn của người phát triển  Thông báo lại kết quả cho người phát triển © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 14
 15. CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ - Phía khách hàng  Kiểm thử hệ thống  Mở rộng phạm vi kiểm thử, nhìn nhận phần mềm  là một yếu tố trong một HTTT phức tạp  Kiểm tra các yếu tố: • Khả năng phục hồi sau lỗi • Độ an toàn • Hiệu năng và giới hạn của phần mềm © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 15
 16. CÁC LOẠI KIỂM THỬ  Kiểm thử chức năng (functional testing) - dựa trên đặc tả chức năng - phát hiện các sai sót về chức năng - không quan tâm đến cách cài đặt (black box)  Kiểm thử cấu trúc (structured testing) - kiểm thử có nghiên cứu mã nguồn - phân tích thứ tự thực hiện các lệnh (white box) © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 16
 17. Các đồ thị luồng chương trình C If C Then S1 else S2; Sequential statement block S1 S2 C Case C of C L1: S1; If C Then S1; L2: S2; Sn … Kn: Sn; S1 end; © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 17
 18. Các đồ thị luồng chương trình C I=1 While C do S; For loop: F for I = 1 to n do S; T S S yes I
 19. CÔNG VIỆC CỦA TESTER  Tham gia phân tích yêu cầu của khách hàng  Lập kế hoạch test  Xây dựng tiêu chuẩn nghiệm thu  Xây dựng hướng dẫn test (bản thiết kế test, kịch bản test)  Thực hiện test  Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến test  Báo cáo và tổng hợp kết quả test  Lập và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến test  Thu thập và kiểm soát các dữ liệu liên quan đến các hoạt động test  Tính toán và phân tích các chỉ tiêu liên quan đến các hoạt động test © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 19
 20. CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM THỬ Bắt đầu Lập kế hoạch Test Thiết kế Test Cài đặt và chuẩn bị Test Test tích hợp Xem xét và Đánh giá kết quả test Test hệ thống Tổng hợp, báo cáo Kết thúc © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 20
Đồng bộ tài khoản