Ký sinh trùng - Sán dây lợn + Sán dây bò (Phần 2)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
210
lượt xem
59
download

Ký sinh trùng - Sán dây lợn + Sán dây bò (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ký sinh trùng - sán dây lợn + sán dây bò (phần 2)', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ký sinh trùng - Sán dây lợn + Sán dây bò (Phần 2)

  1. VËt chñ phô lµ tr©u, bß: Do tr©u, bß ¨n ph¶i ®èt s¸n giµ ë ngo¹i c¶nh, trøng vµo ruét në ra Êu trïng, chui qua thµnh ruét vµo tuÇn hoµn råi c­ tró ë c¸c c¬ v©n, c¬ tr¬n (c¬ l­ìi, c¬ hoµnh, c¬ tim, c¬ m«ng cña tr©u bß) h×nh thµnh nang Êu trïng gäi lµ “g¹o bß”.
Đồng bộ tài khoản