intTypePromotion=1

Kỹ thuật cao áp : Cách điện của máy biến áp

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
534
lượt xem
126
download

Kỹ thuật cao áp : Cách điện của máy biến áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách điện của máy biến áp nhất là khi máy biến áp có điện áp địnhmức cao là một kết cấu cách điện phức tạp. Ngoài thành phần cách điện chủ yếu tức là cách điện giữa cuộn dây các pha , giữa cuộn dây có điện áp khac nhau, giữa cuộn dây đối với đất (gông từ, vỏ thùng) còn phải chú ý đến thành phần cách điện dọc là cách điện giữa các vòng dây ( đĩa dây, lớp dây) trong cùng cuộn dây. Môi trường cách điện trong máy biến áp là đầu biến áp phối hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp : Cách điện của máy biến áp

 1. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng Ch−¬ng XI C¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p §13-1. KÕt cÊu c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p. C¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p nhÊt lµ khi m¸y biÕn ¸p cã ®iÖn ¸p ®Þnhmøc cao lµ mét kÕt cÊu c¸ch ®iÖn phøc t¹p. Ngoµi thµnh phÇn c¸ch ®iÖn chñ yÕu tøc lµ c¸ch ®iÖn gi÷a cuén d©y c¸c pha , gi÷a cuén d©y cã ®iÖn ¸p khac nhau, gi÷a cuén d©y ®èi víi ®Êt (g«ng tõ, vá thïng) cßn ph¶i chó ý ®Õn thµnh phÇn c¸ch ®iÖn däc lµ c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c vßng d©y ( ®Üa d©y, líp d©y) trong cïng cuén d©y. M«i tr−êng c¸ch ®iÖn trong m¸y biÕn ¸p lµ ®Çu biÕn ¸p phèi hîp víi ®iÖn m«i r¾n ( c¸ct«ng c¸ch ®iÖn, bakªlit, giÊy, v¶i c¸ch ®iÖn). §iÖn m«i r¾n ®−îc sö dông d−íi c¸c h×nh thøc líp bäc, líp c¸ch vµ mµn ch¾n. Líp bäc : lµ líp vËt liÖu c¸ch ®iÖn t−¬ng ®èi máng ( líp s¬n hoÆc giÊy bäc ®iÖn cùc cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 1÷2 mm). T¸c dông chñ yÕu cña nã lµ h¹n chÕ viÖc h×nh thµnh c¸c cÇu dÉn ®iÖn trong dÇu. Theo kÕt qu¶ thùc nghiÖm trong tr−êng gÇn ®ång nhÊt, do cã líp bäc nªn ®iÖn ¸p phãng ®iÖn tÇn sè c«ng nghiÖp cña khe hë dÇu cã thÓ t¨ng 50% vµ cao h¬n. Líp c¸ch: lµ líp c¸ch ®iÖn kh¸ dµy ( hµng chôc mm) quÊn quang d©y dÉn. Nã lµm gi¶m c−êng ®é tr−êng ë xung quanh cùc nªn ®−îc sö dông ë nh÷ng n¬i tr−êng kh«ng ®ång nhÊt nh− dïng ®Ó bäc d©y dÉn cña cuén d©y, bäc d©y ë n¬i cã khe dÇu lín... Mµn ch¾n : Trong m¸y biÕn ¸p mµn ch¾n th−êng 4 chÕ t¹o b»ng c¸ctong c¸ch ®iÖn, bakªlit. Khi ®Æt trong tr−êng kh«ng ®ång nhÊt (khe hë dÇu) t¸c dông cña mµn 5 ch¾n t−¬ng tù nh− trong c¸c khe hë khÝ: ®Æt ë khu vùc tr−êng cùc ®¹i cã thÓ lµm cho ®iÖn ¸p phãng ®iÖn tÇn sè B c«ng nghiÖp t¨ng h¬n hai lÇn ... Nh−ng khi cã mµn ch¾n th× sù ion ho¸ ë khu vùc cã ®iÖn tr−êng m¹nh sÏ xuÊt hiÖn rÊt sím (tr−íc khi cã phãng ®iÖn), t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi sÏ A kh«ng cã lîi v× qu¸ tr×nh ion ho¸ sÏ ph©n ho¸ dÇu vµ ph©n huû mµn ch¾n. Do ®ã biÖn ph¸p nµy chØ dïng trong c¸c 3 2 tr−êng hîp cÇn t¨ng c−êng ®iÖn ¸p phãng ®iÖn khi ®iÖn t¸c 1 dông trong thêi gian ng¾n nh− c¸c lo¹i qu¸ ®iÖn ¸p néi bé... Trong tr−êng hîp gÇn ®ång nhÊt, mµn ch¾n cã t¸c H×nh 11-1 dông ng¨n cña sù h×nh thµnh c¸c cÇu dÉn ®iÖn trong dÇu. KÕt cÊu c¸ch ®iÖn cña m¸y H×nh 11-1 cho c¸c nÐt chÝnh vÒ kÕt cÊu cña c¸ch biÕn ¸p tõ 35kV trë xuèng ®iÖn chñ yÕu cña c¸c m¸y biÕn ¸p tõ 35kV trë 1. Lâi thÐp xuèng.C−êng ®é tr−êng lín nhÊt lµ ë ®Çu cuén d©y cao ¸p 2. ãng c¸ch ®iÖn 3. Cuén d©y 4. G«ng tõ nªn èng c¸ch ®iÖn 2 vµ tÊm ch¾n c¸ch ®iÖn 5 5. TÊm ch¾n c¸ch ®iÖn http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 2. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 3. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng cÇn cã kÝch th−íc ®ñ lín ®Ó ng¨n c¶n phãng ®iÖn tíi lâi thÐp vµ g«ng tõ. C¸ch ®iÖn cña cuén d©y cao ¸p ®èi víi cuén d©y h¹ ¸p ®−îc thùc hiÖn t−¬ng tù nh− ®èi víi lâi thep. ë c¸c m¸y biÕn ¸p 100kV trë lªn do c−êng ®é tr−êng lín nªn kÕt cÊu c¸ch ®iÖn cµng phøc t¹p h¬n. H×nh 11-2 cho kÕt cÊu c¸ch ®iÖn chñ yÕu cña m¸y biÕn ¸p 110kV. Trªn tÊt c¶ c¸c ®−êng cã kh¶ n¨ng phãng ®iÖn ®Òu ph¶i ®Æt mµn ch¾n (èng c¸ch ®iÖn, tÊm ch¾n c¸ch ®iÖn ph¼ng hoÆc vu«ng goc) víi sè l−îng tõ hai trë lªn. Khi ®Çu cao ¸p lÊy tõ gi÷a cuén d©y trong m¸y biÕn ¸p cã ®iÓm trung tÝnh nèi ®Êt th× kÕt cÊu c¸ch ®iÖn ®−îc gi¶m nhÑ ®i nhiÒu. §Çu cao ¸p ë gi÷a cuén d©y ®−îc c¸ch xa lâi thÐp vµ g«ng tõ th× ®−îc nèi víi nhau lµm ®iÓm trung tÝnh cã ®iÖn ¸p thÊp vµ yªu cÇu c¸ch ®iÖn kh«ng cao. H×nh 11-3 cho c¸ch bè trÝ bªn trong cña m¸y biÕn ¸p ba d©y quÊn 220/110/35kV trong ®ã cuén d©y 220kV vµ 110kV ®−îc gi¶m ®i mét cÊp nghÜa lµ cña cuén 220kV ®−îc chän theo cÊp ®iÖn ¸p 110kV vµ cuén 110kV ®−îc chän theo 35kV. Trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt vÉn cã mét sè m¸y biÕn ¸p mµ ®iÓm trung tÝnh ®Æt c¸ch ®iÖn nèi ®Êt. KÕt cÊu c¸ch ®iÖn cña chóng kh«ng cã g× kh¸c so víi lo¹i m¸y biÕn ¸p cã ®iÓm trung tÝnh ®−îc nèi ®Êt v× ®iÓm trung tÝnh ®· ®−îc b¶o vÖ b»ng chèng sÐt van cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc phï hîp víi ®iÖn ¸p ®−îc chän thiÕt kÕ cña ®iÓm trung tÝnh. C¸ch ®iÖn gi÷a c¸c vßng d©y ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c líp v¶i cßn gi÷a c¸c líp d©y, ®Üa d©y th× dïng giÊy hoÆc khe hë dÇu cña mµn ch¾n... §13-2. Qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong cuén d©y m¸y biÕn ¸p. ChiÒu dµi cña cuén d©y m¸y biÕn ¸p cã thÓ tíi vµi km cho nªn khi ®ãng m¸y biÕn ¸p vµo nguån hoÆc khi cã qu¸ ®iÖn ¸p th× trong cuén d©y sÏ cã qu¸ tr×nh dao ®éng t−¬ng tù nh− qu¸ tr×nh sãng trªn ®−êng d©y. S¬ ®å thay thÕ cña cuén d©y m¸y biÕn ¸p cã phøc t¹p h¬n: trªn h×nh 11-4 ngoµi thµnh phÇn ®iÖn c¶m cña d©y dÉn vµ ®iÖn dung cña nã ®èi víi ®Êt cßn cã thªm hai thµnh phÇn kh¸c: ®iÖn dung gi÷a c¸c vßng d©y hay ®o¹n d©y gÇn nhau K vµ ®iÖn c¶m t−¬ng hç M ( x) cña mçi vßng d©y ®èi víi sè vßng d©y cßn l¹i cña cuén d©y. Th−êng c¸c sè liÖu vÒ LCK lµ trÞ sè trung b×nh cña ®¬n vÞ dµi vµ s¬ ®å cuén d©y ®−îc biÓu thÞ d−íi d¹ng s¬ ®å cã tham sè ph©n bè. Tuy nhiªn sù thay thÕ nµy ch−a thËt chÝnh x¸c v× sè phÇn tö cña cuén d©y m¸y biÕn ¸p cã h¹n mµ kh«ng ph¶i v« cïng. TrÞ sè hç c¶m M ( x) rÊt khã x¸c ®Þnh vµ g©y nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n nªn trong ph¹m vi gi¸o tr×nh nµy kh«ng xÐt ®Õn. H×nh 11-4 S¬ ®å thay thÕ cña 1. Sù ph©n bè ®iÖn ¸p ban ®Çu däc cuén d©y biÕn ¸p theo cuén d©y m¸y biÕn ¸p. Gi¶ thiÕt lµ cã sãng ®iÖn ¸p vu«ng gãc víi biªn ®é U0 t¸c dông lªn m¸y biÕn ¸p. Trong thêi gian ®Çu ( t = 0) ®iÖn c¶m cña cuén d©y kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua nªn trong s¬ ®å thay thÕ chØ cßn l¹i c¸c thµnh phÇn ®iÖn dung C vµ K. §èi víi s¬ ®å nµy cã thÓ thµnh lËp ®−îc c¸c ph−¬ng tr×nh sau ®©y: http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 4. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng K §iÖn tÝch trªn ®iÖn dung : dx K dU Q= dU = K (11-1) dx dx §iÖn tÝch trªn ®iÖn dung Cdx b»ng sè gia cña ®iÖn tÝch Q. dQ dQ = CdxU hay = CU (11-2) dx Tõ ®ã rót ra ph−¬ng tr×nh vi ph©n cña ®iÖn ¸p: d 2U CU − =0 (11-3) dx 2 No scã nghiÖm tæng qu¸t lµ : U = Aeαx + Be−αx (11-4) C α= víi K ( x = 0 ) ®iÖn H»ng sè A vµ B ®−îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn giíi h¹n : ë ®Çu cuén d©y ¸p cã trÞ sè b»ng U0 cßn ë cuèi cuén d©y ( x = l − l chiÒu dµi cuén d©y) trÞ sè ®iÖn ¸p phô thuéc vµo ph−¬ng thøc nèi ®Êt cña ®iÓm trung tÝnh: khi ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt th× ®iÖn ¸p trªn nã sÏ b»ng kh«ng; khi ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn nèi ®Êt víi ®Êt th× t¹i ®iÓm nµy dßng ®iÖn dU = 0. ph¶i b»ng kh«ng tøc lµ dx Tøc lµ ®iÒu kiÖn trªn, x¸c ®Þnh ®−îc quy luËt ph©n bè ®iÖn ¸p ban ®Çu däc theo cuén d©y m¸y biÕn ¸p: Khi ®iÓm trung tÝnh nèi ®Êt: ⎡⎛ x⎞ ⎤ x⎞ ⎛ ⎛ x⎞ U 0 ⎢ eα 1 ⎜ 1 − ⎟ − α 1⎜ 1 − ⎟ ⎥ shαl⎜ 1 − ⎟ ⎝ 1⎠ − e ⎝ 1⎠ ⎦ ⎝ l⎠ ⎣ U= = U0 (11-5) α1 −α 1 shαl e −e Khi ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt: ⎛ x⎞ ⎛ x⎞ ⎛ x⎞ eα 1 ⎜ 1 − ⎟ + e−α 1 ⎜ 1 − chαl⎜ 1 − ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ 1⎠ ⎝ l⎠ 1 U = U0 = U0 α1 −α 1 chαl e +e Tõ biÓu thøc cña α cã thÓ viÕt ®−îc: Ccuonday C Cl αl = l = = K K/l Kcuonday Nh− vËy trÞ sè αl ®−îc x¸c ®Þnh bëi tû sè cña ®iÖn dung tæng cña cuén d©y ®èi víi ®Êt vµ ®iÖn dung däc cña vßng d©y ®Çu ®èi víi vßng d©y cuèi cña cuén d©y. Trong tÝnh to¸n chèng sÐt, th−êng gÆp trÞ sè ®iÖn dung ®Çu vµo cña m¸y biÕn ¸p, ®ã lµ trÞ sè ®iÖn dung ®¼ng trÞ cña cuén d©y ®èi víi ®Êt. TrÞ sè nµy ®−îc x¸c ®Þnh tõ biÓu thøc. Qx − 0 C= U0 thay Q x-0 bëi trÞ sè cña nã ë ph−¬ng tr×nh (11-1) sÏ ®−îc: http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 5. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng ⎛ KdQ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ dx ⎠ x − 0 K .U 0α = C = C= = Ccuonday .Kcuonday U0 U0 §iÖn dung ®Çu vµo lµ trÞ sè trung b×nh h×nh häc cña ®iÖn dung tæng cña cuén d©y ®èi víi ®Êt vµ ®iÖn dung däc cña vßng d©y ®Çu ®èi víi vßng d©y cuèi cña cuén d©y. Nã phô thuéc vµo c«ng suÊt vµ ®iÖn ¸p cña m¸y biÕn ¸p vµ biÕn thiªn trong ph¹m vi 10-15 ÷ 5.10-10 F. C¸c m¸y biÕn ¸p ®−îc chÕ t¹o hiÖn nay ®Òu cã trÞ sè (αl) > 5 vµ (αl)tr.b ≈ 10. x Do ®ã eα 1 > e−α 1 vµ ®èi víi phÇn lín chiÒu dµi cuén d©y (kho¶ng 80%) nghÜa lµ khi < 0,8 th× l ⎛ x⎞ ⎛ x⎞ eα 1 ⎜ 1 − ⎟ > e−α 1 ⎜ 1 − ⎟ . V× vËy trong ph¹m vi 80% chiÒu dµi cuén d©y tÝnh tõ ®Çu cuén d©y, quy ⎝ 1⎠ ⎝ 1⎠ luËt ph©n bè ®iÖn ¸p cña m¸y biÕn ¸p cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn gÇn gièng nh− cña m¸y biÕn ¸p cã ®iÓm trung tÝnh nèi ®Êt vµ ®−îc biÓu thÞ b»ng c«ng thøc chung: x −α 1 = U0e−αx U = U0 e 1 (11-7) H×nh 11-5 cho sù ph©n bè ®iÖn ¸p ban ®Çu trong cuén d©y m¸y biÕn ¸p khi trÞ sè αl = 5 Gra U 1,0 ®iÖn cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p (øng víi ph©n bè ®iÖn ¸p U0 ban ®Çu) xuÊt hiÖn ë ®Çu cuén d©y vµ cã trÞ sè: 0,8 ⎛ dU ⎞ U = U α .x = 0 = α l ⎜ ⎟ 0,6 ⎝ dx ⎠ max l Nh− vËy nã gÊp (αl) lÇn so víi khi ®iÖn ¸p 0,4 ph©n bè ®Òu. NÕu m¸y biÕn ¸p cã αl = 10 vµ ®iÖn 0,2 x 1 ¸p t¸c dông lµ U0 = 5Uph ( gÇn b»ng møc ®iÖn ¸p a αL l 0 thÝ nghiÖm xung kÝch cña m¸y biÕn ¸p 220kV) th× b 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 so víi b×nh th−êng ®iÖn ¸p trªn c¸ch ®iÖn däc ë phÇn ®Çu cuén d©y sÏ lín gÊp 50 lÇn. Bëi lý do ®ã, H×nh 11-5 c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c vßng d©y ë phÇn ®Çu cuén d©y Ph©n bè ®iÖn ¸p ban ®Çu trong cÇn ®−îc t¨ng c−êng. cuén d©y m¸y biÕn ¸p. a) §iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn. b) §iÓm trung tÝnh nèi ®Êt http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 6. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng Kinh nghiÖm vËn hµnh cho thÊy vÉn cßn kh¶ n¨ng c¸ch ®iÖn bÞ chäc thñng t¹i c¸c n¬i kh¸c cña cuén d©y v× t¹i c¸c n¬i nµy ®Òu cã xuÊt hiÖn gra®iÖn cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p. H×nh 11-6 cho kÕt qu¶ ®o ®iÖn ¸p trªn c¸ch ®iÖn däc khi cã sãng xung kÝch: cµng ë x· ®Çu cuén d©y th× gra®iÖn cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p xuÊt hiÖn cµng muén vµ cã trÞ sè cµng bÐ. Do ®iÖn tÝch cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn trÞ sè gra®iÖn cña ®iÖn ¸p (c«ng thøc 11-1) nªn cã thÓ t a) th«ng qua sù chuyÓn dÞch cña ®iÖn tÝch ®Ó x¸c ®Þnh gra®iÖn cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p t¹i bÊt kú ®iÓm nµo cña t b) cuén d©y. Cã thÓ xem ®iÖn tÝch trªn vßng d©y nµo ®ã ®−îc chia thµnh hai phÇn b»ng nhau, c¸c phÇn Êy do lùc ®Èy nhau sÏ chuyÓn dÞch vÒ hai ph−¬ng kh¸c nhau cña c) t cuén d©y víi tèc ®é: e v= ε rμ r d) t trong ®ã e − tèc ®é ¸nh s¸ng, εr μr - hÖ sè ®iÖn m«i vµ hÖ sè tõ thÈm cña c¸ch ®iÖn cuén d©y: ë ®©y εr ≈ 4 , μr ≈ 1 nªn v ≈ 0,5e . e) t H×nh 11-7 cho c¸ch x¸c ®Þnh gra®iÖn cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña cuén d©y b»ng ph−¬ng ph¸p ®å thÞ. H×nh 11-7a lµ ph©n bè gra®iÖn H×nh 11-6 ®iÖn ¸p lóc ban ®Çu vµ chia thµnh hai phÇn b»ng nhau KÕt qu¶ ®o ®iÖn ¸p (®−êng chÊm). Qua thêi gian t mét nöa ®−êng cong Êy trªn c¸ch ®iÖn däc cña chuyÓn dÞch vÒ bªn ph¶i ®−îc ®o¹n ®−êng x = vt nh− ë cuén d©y m¸y biÕn ¸p. h×nh 11-7b, cßn nöa kia chuyÓn dÞch vÒ phÝa ®Çu cuén a) ë r·nh thø nhÊt d©y vµ ph¶n x¹ ë ®ã t¹o nªn sù ph©n bè gra®iÖn nh− ë b) ë r·nh thø ba c) ë r·nh thø n¨m h×nh 11-7c. §−êng cong tæng cho trªn h×nh 11-7d, trÞ d) ë r·nh thø b¶y sè gra®iÖn cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p ë vÞ trÝ x xuÊt hiÖn chËm e) Kh¾c ®é thêi gian sau thêi gian t vµ cã biªn ®é bÐ h¬n. 0,6 E 1,0 E t 0,4 0,8 x 0,2 0,6 l 0 t=0 0,4 x Vt 0,2 c) l l 0 a) 0,6 E 0,6 E t 0,4 0,4 x x 0,2 0,2 l l 0 0 Vt Vt d) b) l l http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 7. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng H×nh 11-7 X¸c ®Þnh gra®iÖn ®iÖn ¸p cùc ®¹i ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña cuén d©y m¸y biÕn ¸p 2. Giao ®éng riªng cña cuén d©y: Tõ s¬ ®å thay thÕ ë h×nh 11-4 cho thÊy, b¶n th©n cuén d©y m¸y biÕn ¸p vµ mét hÖ thèng dao ®éng phøc t¹p cã phæ tÇn sè dao ®éng ω 1 ÷ ω ∞ . D¹ng tæng qu¸t cña ®iÖn ¸p t¹i mét ®iÓm bÊt kú x cña cuén d©y t¹i thêi ®iÓm t ®−îc biÓu thÞ bëi d·y sè: ∞ U ( x , t ) = U 0d ( x) + ∑ U k ( x) cosω k t (11-8) k =1 ∞ ∑ U ( x ) cosω t U 0d ( x ) lµ ®iÖn ¸p ph©n bè däc theo cuén d©y æn ®Þnh vµ lµ c¸c dao k k k =1 ®éng riªng cña cuén d©y. phô thuéc vµo sè thø tù cña nã vµ to¹ ®é x cã nghÜa lµ U dao ®éng cã ®Æc tÝnh sãng ®øng t−¬ng tù nh− sãng ®øng U0 1,2 trªn ®−êng d©y cã ®é dµi giíi h¹n. Môc ®Ých cuèi cïng cña sù ph©n tÝch qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong cuén d©y m¸y ∑U ( x) 0,8 biÕn ¸p lµ x¸c ®Þnh quan hÖ ωk = f 1 ( k ) vµ quan hÖ 3 O U k = f 2 ( k . x) . V× rÊt ph−c st¹p nªn chØ cã thÓ rót ra ®−îc 0,4 x 1 l 0 a) mét sè kÕt luËn cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh. Sù ph©n bè ®iÖn 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ¸p lóc æn ®Þnh phô thuéc vµo ph−¬ng thøc nèi ®Êt cña U 1,6 3 ®iÓm trung tÝnh. nhÊt vÒ ®iÖn dÉn cña cuén d©y nªn sù U0 1,4 ph©n bè ®iÖn ¸p lóc æn ®Þnh sÏ lµ ®−êng th¼ng xiªn nh− ë h×nh 11-8a cßn khi ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ∑U ( x) 1,2 2 ®Êt ( hë m¹ch) sÏ lµ ®−êng n»m ngang nh− trªn h×nh 11- O 8b. 0,8 Nh− vËy t¹i mçi ®iÓm cña cuén d©y cã sù kh«ng 0,4 x 1 thèng nhÊt gi÷a trÞ sè cña ®iÖn ¸p lóc t = 0 vµ lóc æn l ®Þnh. Sù kh«ng thèng nhÊt nµy lµ nguyªn nh©n cña qu¸ 0 b) tr×nh qu¸ ®é biÓu thÞ b»ng c¸c dao ®éng riªng trong 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 cuén d©y. Biªn ®é cña c¸c dao ®éng nµy lµ hiÖu sè cña H×nh 11-8 trÞ sè ®iÖn ¸p lóc æn ®Þnh vµ ban ®Çu: U d .dg = U 0.d − U bd X¸c ®Þnh trÞ sè ®iÖn ¸p cùc ®¹i cña (11-9) cuén d©y m¸y biÕn ¸p V× dao ®éng x¶y ra xung quanh trÞ sè æn ®Þnh nªn 1. Ph©n bè ban ®Çu; 2. Ph©n bè lóc ®iÖn ¸p cùc ®¹i trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é cã thÓ ®¹t ®−îc æn ®Þnh; 3. §−êng cong ®iÖn møc: ¸p cùc ®¹i Umax = U0.d +Uddg + 2U0.d −Ubd (11-10) Trªn h×nh 11-8 còng cho c¸ch x¸c ®Þnh c¸c trÞ sè ®iÖn ¸p cùc ®¹i t¹i c¸c ®iÓm vµ thêi ®iÓm kh¸c nhau. KÕt qu¶ nµy t¬ng ®èi phï hîp víi thùc nghiÖm: vÝ dô khi ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn, ®iÖn ¸p lín nhÊt (®iÖn ¸p t¸c dông lªn c¸ch ®iÖn chñ yÕu) xuÊt hiÖn ë cuèi cuén d©y vµ ®o ®îc kho¶ng ( 1,6 ÷ 1,8) U 0 − gÇn b»ng møc 2 U 0 ; cßn khi ®iÓm trung tÝnh nèi ®Ê th× ®iÖn ¸p lín http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 8. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng ( 1,2 ÷ 1,3) U 0 − Nh− vËy qu¸ tr×nh dao ®éng ®· lµm cho c¸ch nhÊt ®o ®−îc kh«ng v−ît qu¸ ®iÖn chñ yÕu cña cuén d©y m¸y biÕn ¸p ph¶i chÞu ®iÖn ¸p v−ît qu¸ trÞ sè cña nguån. H×nh 11-9 cho c¸c ®−êng cong ph©n bè ®iÖn ¸p däc theo cuén d©y t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. TËp hîp c¸c ®iÓm ®iÖn ¸p cùc ®¹i sÏ vÒ ®−îc ®−êng cong t−¬ng øng víi ®−êng 3 cña h×nh 11-8. §−êng bao trÞ sè UX ®iÖn ¸p cùc ®¹i 1,8 U0 ®−êng bao trÞ sè 1,6 ®iÖn ¸p cùc ®¹i 1,4 t4 Ux t1 1,4 U0 1,2 Phan bè lùc Phan bè lùc 1,2 1,0 æn ®Þnh æn ®Þnh t0 t2 t∞ 1,0 0,8 t3 Ph©n bè lùc t∞ 0,8 ban ®Çu 0,6 UA 0,6 0,4 t2 Ph©n bè lùc t1 UA t =0 t1 0,4 ban ®Çu 0,2 x t =0 0,2 l 0 0,2 0,4 0,6 0,8 x U0 x A l 0 A 0,2 0,4 0,6 0,8 x a) H×nh 11-9 b) Ph©n bè ®iÖn ¸p däc theo cuén d©y m¸y biÕn ¸p. H×nh a - §iÓm trung tÝnh nèi ®Êt; H×nh b- §iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn t = 0 < t1 < t2 < t3 ...< t = ∞ 3. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong m¸y biÕn ¸p ba pha. Trªn ®· xÐt qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong mét pha cña m¸y biÕn ¸p khi kh«ng xÐt ®Õn ¶nh h−ëng cña c¸c pha kh¸c. §èi víi m¸y biÕn ¸p ba pha cã ®iÓm trung tÝnh U0 nèi ®Êt, c¸ch tÝnh to¸n nµy hoµn toµn hîp lý v× trong lâi thÐp tõng pha kh«ng cã tõ th«ng cña c¸c pha kh¸c nªn qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong c¸c pha kh«ng ¶nh h−ëng lÉn nhau. NÕu ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt, kÕt qu¶ U0 tÝnh to¸n trªn vÉn dïng ®−îc khi sãng ®ång thêi xuÊt hiÖn ë c¶ ba pha (cïng trÞ sè vµ d¹ng sãng). Nghiªn cøu tr−êng hîp sãng chØ xuÊt hiÖn trªn hai pha cña m¸y biÕn ¸p ( cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn H×nh 11-10 ®èi víi ®Êt) nh− trªn h×nh 11-10. V× pha thø ba ®−îc nèi Sãng t¸c dông lªn víi d©y dÉn kh«ng cã sãng ®iÖn ¸p nªn ®iÖn ¸p ë ®Çu hai pha cña m¸y cuén d©y buéc ph¶i gi÷ gÇn b»ng kh«ng. Nh− vËy ®iÓm biÕn ¸p ba pha nµy cã thÓ xem nh− ®−îc nèi ®Êt vµ trë l¹i bµi to¸n cña m¸y biÕn ¸p cã ®iÓm trung tÝnh nèi dÊt víi cuén d©y ®−îc kÐo dµi vµ kh«ng ®ång nhÊt. http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 9. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng Sù ph©n bè ®iÖn ¸p ban ®Çu vµ lóc æn ®Þnh cho trªn h×nh 11-11a. C¸c ®−êng cong t−¬ng tù khi sãng xuÊt hiÖn ë mét pha trªn h×nh 11-11b. Tõ c¸c vÝ dô trªn thÊy r»ng, tr−êng hîp nguy hiÓm nhÊt ®èi víi c¸ch ®iÖn chñ yÕu cña m¸y biÕn ¸p cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn lµ khi sãng ®ång thêi t¸c dông lªn c¶ ba pha vµ ®−îc chän lµm ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y biÕn ¸p. 4. Qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong cuén d©y m¸y U0 biÕn ¸p tù ngÉu. 1,6 U H×nh 11-12a cho c¸ch bè trÝ c¸c cuén d©y 1,2 3 ®iÖn ¸p kh¸c nhau trong m¸y biÕn ¸p tù ngÉu. §Çu 0,8 2 x cao ¸p ®−îc bè trÝ phÝa gi÷a cuén d©y. Khi ®iÖn ¸p 0,4 l 1 t¸c dông phÝa cao ¸p (®iÓm B) trong khi phÝa trung 0 ¸p (®iÓm C) hë m¹ch th× qu¸ tr×nh qu¸ ®é ph¸t triÓn gièng nh− trong m¸y biÕn ¸p mét pha cã ®iÓm trung tÝnh nèi dÊt (h×nh 11-12b) khi sãng t¸c dông lªn a) U0 cuén d©y trung ¸p (®iÓmC) trong khi phÝa cao ¸p hë U m¹ch (®iÓm B) th× qu¸ tr×nh cã kh¸c. Ph©n bè ®iÖn ¸p 1,2 (lóc ban ®Çu còng nh− lóc æn ®Þnh) trong cuén trung 3 2 0,8 ¸p gièng nh− cña m¸y biÕn ¸p cã ®iÓm trung tÝnh nèi x 0,4 1 ®Êt (h×nh 11-12c). NÕu xÐt ®iÖn ¸p ë ®Çu cao ¸p l 0 (®iÓmB) thÊy r»ng: Lóc ban ®Çu ®iÖn ¸p ph©n bè trong cuén cao b) ¸p theo ®−êng 1' øng víi tr−êng hîp truyÒn sãng khi ®iÓm B hë m¹ch: lóc æn ®Þnh, do trong cuén trung H×nh 11-11 ¸p cã dßng ®iÖn vµ gi÷a hai cuén d©y cã liªn hÖ víi Ph©n bè ®iÖn ¸p trong m¸y biÕn ¸p nhau vÒ tõ nªn ®iÖn ¸p ë ®Çu cuén d©y cao ¸p sÏ lµ: ba pha khi sãng t¸c dông lªn hai U 0 + U 0 ( k − 1) = kU 0 pha (h×nh a) vµ mét pha (h×nh b). 1. Ph©n bè lóc ban ®Çu; (11-11) 2.Ph©n bè lóc æn ®Þnh. ( k − tû sè biÕn ®æi) 3. §−êng cong trÞ sè ®iÖn ¸p cùc ®¹i. U0 3 2 1 HA CA B U0 C TA a) b) H×nh 11-12 Ph©n bè ®iÖn ¸p trong m¸y biÕn ¸p tù ngÉu khi sãng t¸c dông phÝa cao ¸p (h×nh b) vµ phÝa trung ¸p (h×nh c). 1. Ph©n bè lóc ban ®Çu 2. Ph©n bè lóc æn ®Þnh http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 10. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng 3. §−êng cong trÞ sè ®iÖn ¸p cùc ®¹i cßn ë cuèi cuén d©y cao ¸p (®iÓm C) sÏ cã trÞ sè U 0 . Ph©n bè ®iÖn¸p sÏ theo ®−êng 2' (trªn h×nh 11-12c ®−êng 2' ®−îc vÏ víi tû sè k = 2). §−êng 3' lµ tËp hîp c¸c trÞ sè ®iÖn ¸p cùc ®¹i cña cuén cao ¸p: ®iÖn ¸p ®iÓm B cã thÓ ®¹t tíi 4U 0 nh−ng thùc tÕ ®o ®−îc kh«ng v−ît qu¸ 3U 0 . do sù t¾t dÇn cña c¸c dao ®éng tù do. §11-3. B¶o vÖ bªn trong cña m¸y biÕn ¸p. Qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong cuén d©y m¸y biÕn ¸p lµm xuÊt hiÖn gra®iÖn ®iÖn ¸p cùc ®¹i nguy hiÓm cho c¸ch ®iÖn däc ®ång thêi cßn t¹o nªn sù t¨ng ®iÖn ¸p ®èi víi dÊt g©y nguy hiÓm cho c¸ch ®iÖn chñ yÕu cña m¸y biÕn ¸p. V× vËy ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸ch ®iÖn cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ mµ néi dung c¬ b¶n lµ triÖt tiªu hoÆc h¹n chÕ dao ®éng trong cuén d©y m¸y biÕn ¸p, nghÜa l µ thùc hiÖn sao cho ph©n bè ®iÖn ¸p lóc ban ®Çu ®−îc gÇn gièng víi lóc æn ®Þnh. Cã hai biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn ph©n bè ®iÖn ¸p nh− ë trªn h×nh 11-13a vµ b. Trong s¬ ®å a dïng c¸c ®iÖn dung phô C1C2 ... Cn víi c¸c trÞ sè thÝch hîp sao cho dßng ®iÖn t¶n qua ®iÖn dung C lµ do nguån cung cÊp qua chóng. Nh− vËy dßng ®iÖn qua ®Õn®−êng d©y Vßng ®iÖn dung vßng mßn che Cuén d©y cao ¸p U U U0 U0 k1 k2 k3 x c1 c2 c3 x c c a) b) H×nh 11-14 Dïng ®iÖn dung phô C1 C2... H×nh 11-13 Cn ®Ó c¶i thiÖn ph©n bè ®iÖn c¶i thiÖn ph©n bè ®iÖn ¸p ¸p trong cuén d©y m¸y biÕn trong cuén d©y m¸y biÕn ¸p ¸p (theo s¬ ®å h×nh 11-13a) c¸ch ®iÖn dung K sÏ b»ng nhau vµ ph©n bè ®iÖn ¸p ban ®Çu ®· ®¹t ®−îc d¹ng ®−êng th¼ng xiªn gãc. TrÞ sè Ck ®−îc tÝnh theo ®iÒu kiÖn ( gi¶ thiÕt cuén d©y cã chiÒu dµi l vµ chia n phÇn tö): U0 U ( n − k )C = 0 . k . Ck (11-12) n n n−k Ck = C rót ra ®−îc: k http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 11. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng hoÆc viÕt ë d−íi d¹ng tæng qu¸t: Ck l − x = −1 (11-13) C x Trong thùc tÕ biÖn ph¸p nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c vßng mµn che ®Ó t¨ng c−êng ®iÖn dung cña c¸c phÇn cuén d©y ®èi víi ®Çu cao ¸p (h×nh 11-14). S¬ ®å b dïng c¸c ®iÖn dung phô K1 , K2 ... Kn ; chóng ®−îc chän sao cho dßng ®iÖn ®i qua ®iÖn dung C sÏ lµ hiÖu sè dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn dung Kk vµ Kk +1 nghÜa lµ dßng ®iÖn ®i qua c¸c ®iÖn dung K kh«ng ®æi däc theo suèt chiÒu dµi cuén d©y vµ nh− vËy ®iÖn ¸p sÏ ®−îc ph©n bè ®Òu: U0 U C = 0 ( Kk − Kk +1 ) (n − k ) (11-14) n n Kk = Kk +1 + ( n − k ) C Kk = Kk + 2 + ( n − k − 1) C + ( n − k ) C ViÕt tiÕp : Cuèi cïng ®−îc: ( n − k )( n − k + 1)C Kk = 2 hoÆc viÕt ë d¹ng tæng qu¸t: H×nh 11-15 Kx ( l − x)( l − x + 1) Dïng ®iÖn dung phô K1, = (11-15) K2...Kn ®Ó c¶i thiÖn C 2 ph©n bè ®iÖn ¸p trong BiÖn ph¸p nµy ®−îc thùc hiÖn nh− trªn s¬ ®å h×nh 11-15. cuén d©y m¸y biÕn ¸p Ngoµi ra trong c¸c s¬ ®å h×nh 11-14 vµ 11-15 cßn ®Æt thªm vßng (theo s¬ ®å h×nh ®iÖn dung ®Ó c¶i thiÖn ph©n bè ®iÖn ¸p gi÷a c¸c vßng d©y cña 11-13b) ®Üa d©y ®©ï tiªn. §11-4. C¸c ®Æc tÝnh ®iÖn vµ thÝ nghiÖm c¸ch ®iÖn cu¶ M¸y biÕn ¸p. ë c¸c phÇn trªn, khi xÐt c¸c qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong m¸y biÕn ¸p chØ ®Ò cËp ®Õn tr−êng hîp ®iÖn ¸p t¸c dông cã d¹ng sãng vu«ng gãc dµi v« tËn. Trong vËn hµnh c¸c lo¹i qu¸ ®iÖn ¸p t¸c dông lªn c¸ch ®iÖn th−êng cã d¹ng sãng xung kÝch víi ®é dµi sãng cã h¹n. C¸c dßng tiªu chuÈn dïng thÝ nghiÖm c¸ch ®iÖn cã U dodä dµi 40μs hoÆc dµi h¬n ... cho nªn dao ®éng trong cuén d©y m¸y biÕn ¸p sÏ ph¸t triÓn kh«ng hoµn toµn vµ do ®ã trÞ sè ®iÖn Uc 1.6Uc ¸p cùc ®¹i sÏ bÐ h¬n so víi c¸c trÞ sè tÝnh to¸n ë trªn. §iÖn ¸p trªn c¸ch ®iÖn däc cña m¸y biÕn ¸p phô thuéc rÊt t nhiÒu vµo ®é dèc ®Çu sãng( tèc ®é t¨ng cña ®iÖn ¸p) §iÖn ¸p lín nhÊt trªn c¸ch ®iÖn däc x¶y ra kh«ng ph¶i víi sãng tiªu chuÈn H×nh 11-16 mµ lµ khi cã sãng c¾t do c¸c phãng ®iÖn trªn c¸ch ®iÖn ®−êng H×nh thµnh sãng c¾t t¸c d©y ë gÇn tr¹m. Qu¸ tr×nh dao ®éng trªn m¹ch gåm ®iÖn c¶m dông lªn cuén d©y m¸y cña d©y nèi vµ ®iÖn dung cña m¸y biÕn ¸p khiÕn cho khi bÞ c¾t biÕn ¸p ®iÖn ¸p biÕn ®æi ®ét ngét vµ cã trÞ sè cao h¬n nhiÒu so víi trÞ sè http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
 12. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng sãng c¾t (trªn h×nh 11-16b) trÞ sè nµy kho¶ng 1,6U c − U c lµ trÞ sè sãng c¾t). Theo nguyªn lý xÕp chång, sãng c¾t ®−îc xem t−¬ng ®−¬ng víi hai thµnh phÇn sãng: sãng dµi vµ sãng ©m cã ®é dèc th¼ng ®øng. Thµnh phÇn sau ®©y g©y nªn gra®iÖn ®iªn ¸p rÊt lín t¸c dông lªn c¸ch ®iÖn däc cña m¸y biÕn ¸p. KÕt qu¶ ®o trùc tiÕp còng cho thÊy khi cã sãng c¾t th× qu¸ ®iÖn ¸p t¸c dông lªn c¸ch ®iÖn däc cã thÓ lín gÊp nhiÒu lÇn so víi khi cã sãng dµi... v× vËy dïng sãng c¾t ®Ó thÝ nghiÖm c¸ch ®iÖn däc cña cuén d©y m¸y biÕn ¸p ®−îc xem lµ b¾t buéc. H×nh 11-17 biÓu thÞ quan hÖ chung vÒ ®iÖn ¸p phãng ®iÖn cña khe hë ®µu cã mµn ch¾n víi 3,0 U0 thêi gian t¸c dông cña ®iÖn ¸p. Khi vÏ ®−êng U tn1 ph cong, lÊy trÞ sè ®¬n vÞ lµ ®iÖn ¸p thÝ nghiÖm tÇn 2,0 sè c«ng nghiÖp mét phót. NÕu thêi gian t¸c dông ng¾n 10−6 ÷ 10−5 s (xung kÝch) th× qu¸ tr×nh phãng ®iÖn sÏ lµ thuÇn Khu Khu Khu Khu 1,0 vùc I vùc II vùc IV vùc III tuý do ®iÖn vµ cã quy luËt gièng nh− trong phãng ®iÖn tr×nh c¬ ®iÖn ®ãng vai trß chñ yÕu dÉn ®Þnh h−íng vµ di chuyÓn cña cÇu dÉn ®iÖn ®ßi hái ph¶i -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 sec cã thêi gian nªn ®iÖn ¸p phãng ®iÖn phô thuéc H×nh 11-17 vµo thêi gian... §Æc tuyÕn v«n - gi©y cña khe hë Khu vùc IV ®Æc tr−ng bëi sù biÕn thiªn rÊt ®Çu ( ®o¹n ®−êng chÊm lµ khu vùc chËm cña c−êng ®é c¸ch ®iÖn, ®ã lµ qu¸ tr×nh giµ ch−a ®−îc nghiªn cøu) cçi do sù ion ho¸ cña bät khÝ trong dÇu, do sù ph©n huû ho¸ häc cña dÇu vµ do nguyªn nh©n kh¸c... Mäi kÕt cÊu c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p vÒ c¬ b¶n ®Òu tu©n theo quan hÖ phãng ®iÖn nh− trªn. Tõ ®−êng cong cho thÊy hÖ sè xung kÝch lín h¬n 2, ®iÒu nµy gi¶i thÝch ®−îc mèi liªn quan gi÷a trÞ sè ®iÖn ¸p thÝ nghiÖm xung kÝch vµ ®iÖn thÝ nghiÖm tÇn sè c«ng nghiÖp cña m¸y biÕn ¸p. ThÝ nghiÖm c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p b»ng ®iÖn ¸p tÇn sè c«ng nghiÖp ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch t¨ng dÇn ®iÖn ¸p tíi trÞ sè Utn vµ gi÷ ë ®Êy trong mét phót. M¸y biÕn ¸p chÞu d−îc thÝ nghiÖm nÕu nã kh«ng bÞ phãng ®iÖn an toµn. Khi thÝ nghiÖm cã thÓ dïng nguån ®iÖn ¸p ngoµi hoÆc dïng ngay ®iÖn ¸p c¶m øng trªn cuén d©y cao ¸p cña b¶n th©n m¸y biÕn ¸p ®ang thÝ nghiÖm. Lóc nµy sÏ cho t¸c dông lªn phÝa h¹ ¸p mét ®iÖn ¸p cã trÞ sè gÊp ®«i trÞ sè ®Þnh møc vµ tÇn sè kho¶ng 100Hz. Khi tÇn sè vµ ®iÖn ¸p ®Òu t¨ng hai lÇn th× c¶m øng trong lâi thÐp sÏ gi÷ kh«ng ®æi. ThÝ nghiÖm ®iÖn ¸p xung kÝch ®èi víi m¸y biÕn ¸p c«ng suÊt lín th−êng gÆp khã kh¨n v× nguån ph¶i cã ®iÖn dung lín míi ®¶m b¶o cã d¹ng sãng tiªu chuÈn do ®ã ®«i khi còng cho phÐp thÝ nghiÖm víi sãng cã ®é dµi ng¾n h¬n. Ph¸t hiÖn c¸c phãng ®iÖn côc bé x¶y ra trªn c¸ch ®iÖn däc khi cã t¸c dông ®iÖn ¸p xung kÝch lµ mét trong c¸c môc thÝ nghiÖm quan träng cña m¸y biÕn ¸p. Ph−¬ng ph¸p th«ng dông nhÊt lµ chôp ¶nh dßng ®iÖn ë m¹ch trung t×nh vµ ®em so víi ¶nh mÉu cña maý biÕn ¸p cßn tèt cïng lo¹i. http://www.ebook.edu.vn Tr−êng §¹i häc Kü thuËt C«ng nghiÖp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản